Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos patentų įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 4-127)
 • 2012-02-03 Galiojantis
  2012-02-03 Įsigalioja
  2011-01-10 Paskelbta
  2010-12-23 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PATENTŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1261

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 8-120, Nr. 89-1713; 1997, Nr. 117-3005, Nr. 119-3078; 2000, Nr. 54-1560, Nr. 113-3612; 2001, Nr. 94-3308; 2005, Nr. 85-3135; 2006, Nr. 72-2668; 2007, Nr. 55-2129)

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos patentų įstatymo nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos patentų įstatymą ir jį išdėstyti taip:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS

PATENTŲ

ĮSTATYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymo sritis

1. Šiuo įstatymu įteisinami išradimai kaip pramoninės nuosavybės objektai, reglamentuojamos asmenų teisės ir pareigos, atsirandančios sukūrus išradimus, ir suteikiama šiems išradimams teisinė apsauga.

2. Šis įstatymas taikomas išradimams, kurie yra pagal šį įstatymą paduotos patento paraiškos arba šio įstatymo nustatyta tvarka išduoto patento, jiems šio įstatymo nustatyta tvarka prilygintų patento paraiškos arba patento objektas, ir su šiomis patento paraiškomis ar patentais susijusiems veiksmams.

3. Šio įstatymo nuostatos suderintos su šio įstatymo priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Biologinė medžiaga – medžiaga, turinti genetinės informacijos ir galinti daugintis arba būti dauginama biologinėje sistemoje.

2. Europos patentas – patentas, išduotas pagal Europos patentų konvenciją.

3. Europos patento paraiška – paraiška gauti Europos patentą, paduota pagal Europos patentų konvenciją, taip pat tarptautinė patento paraiška, kai Europos patentų ta

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.