Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2012 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 03-43 „Dėl Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 28-1283; TAR, 2018-06-14, Nr. 2018-09880)
  • 2021-01-01 Galiojantis
    2012-03-07 Įsigalioja
    2012-03-06 Paskelbta
    2012-02-23 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2018 08 01

(TAR, 2018, Nr. 2018-09880)

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL UŽSIENIO VALSTYBIŲ ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ FILIALŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. vasario 23 d. Nr. 03-43

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 20 straipsnio 3 ir 12 dalimis, Lietuvos banko valdyba nutaria:

Patvirtinti Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų licencijavimo taisykles (pridedama).

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                        VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2012 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 03-43

 

INFOLEX PASTABA: 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-168 (TAR, 2020, Nr. 2020-23664) nustatyta, kad Lietuvos banke iki nutarimo Nr. 03-168 įsigaliojimo dienos gauti, bet nebaigti nagrinėti prašymai, kuriuos nagrinėjant taikomos nutarimu Nr. 03-168 keičiamų teisės aktų nuostatos, baigiami nagrinėti pagal prašymo pateikimo metu galiojusias teisės aktų nuostatas.

 

UŽSIENIO VALSTYBIŲ ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ FILIALŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų licencijavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma prašymo išduoti užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialo licenciją (toliau – licencija) pateikimo, nagrinėjimo tvarka, pateikiamų dokumentų turinio ir formos reikalavimai, licencijos išdavimo ir keitimo tvarka, pranešimo apie informacijos, kuri buvo pateikta norint gauti licenciją, pasikeitimus pateikimo tvarka.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme ir Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme.

3. Pagal Taisykles Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimai.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

 

4. Steigiamas filialas įregistruojamas Juridinių asmenų registre tik išdavus licenciją.

5. Pareiškėjas, norėdamas gauti licenciją, Lietuvos bankui pateikia užpildytą Taisyklių 1 priede pateiktą prašymą su prašymo formoje nurodytais priedais.

6. Kartu su prašymu teikiami dokumentai turi atitikti šiems dokumentams nustatytus turinio ir formos reikalavimus, nurodytus Taisyklėse ir atitinkamuose prieduose. Teikiamos informacijos išsamumas turi būti proporcingas užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialo, steigiamo arba įsteigto Lietuvos Respublikoje, (toliau – filialas) ketinamos vykdyti elektroninių pinigų leidimo veiklos pobūdžiui, mastui, sudėtingumui ir rizikingumui.

7. Teikiant dokumentus, kuriais patvirtinamas filialo teisinis statusas, turi būti pateikiami Juridinių asmenų registre įregistruoti filialo nuostatai. Kai filialas yra steigiamas, kartu su prašymu pateikiamas filialo nuostatų projektas.

8. Jei prašymo nagrinėjimo metu pasikeičia prašyme ar kituose pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys, pareiškėjas informaciją apie pasikeitusius duomenis Lietuvos bankui privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų pasikeitimo dienos.

 

III SKYRIUS

LICENCIJOS IŠDAVIMAS

 

9. Lietuvos bankui išnagrinėjus prašymą, priimamas sprendimas dėl licencijos išdavimo.

10. Jeigu licencija išduodama steigiamam filialui, pareiškėjui išduodamas Lietuvos banko valdybos nutarimo išduoti licenciją arba Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 15 d. nutarime Nr. 03-67 „Dėl tam tikrų su finansų rinkos priežiūra susijusių Lietuvos banko valdybos funkcijų pavedimo vykdyti Lietuvos banko struktūriniams padaliniams“ nustatytais atvejais Lietuvos banko struktūrinio padalinio, kuriam pavesta vykdyti licencijų išdavimo funkcijas, sprendimo išduoti licenciją nuorašas.

 

IV SKYRIUS

LICENCIJOS PAKEITIMAS

 

11.

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-168 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23664)

 

Pasikeitus licencijos turėtojo duomenims (filialo pavadinimas, kodas) ir filialui pateikus prašymą pakeisti duomenis ir duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus, atitinkami duomenys išduotoje licencijoje pakeičiami per 15 kalendorinių dienų.

12.

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-168 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23664)

 

Filialas, ketinantis teikti mokėjimo paslaugas, kurios išduotoje licencijoje nenurodytos, privalo kreiptis į Lietuvos banką su prašymu pakeisti galiojančią licenciją. Su prašymu turi būti pateiktas užpildytas Taisyklių 1 priedas, filialo verslo planas ir kiti Taisyklių 1 priede nurodyti dokumentai ir duomenys, kurie keičiasi dėl ketinamų teikti papildomų mokėjimo paslaugų.

13. Prašymas pakeisti licenciją teikiamas, nagrinėjamas ir sprendimas dėl licencijos pakeitimo priimamas vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis licencijos išdavimą.

 

V SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE PASIKEITUSIUS DUOMENIS IR DOKUMENTUS

 

14. Filialas privalo informuoti Lietuvos banką, jeigu pasikeičia šie duomenys ir (arba) dokumentai:

14.1. užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos įstatai ir filialo nuostatai, nurodant, kas juose buvo keičiama;

14.2. naudojamas prekybinis pavadinimas, kai jis skiriasi nuo Juridinių asmenų registre įregistruoto filialo pavadinimo arba atitinkamame užsienio valstybės registre įregistruoto užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos pavadinimo;

14.3. informacija apie užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos ir filialo faktinės veiklos vykdymo vietą, kai ji skiriasi nuo registruotos buveinės vietos;

14.4. informacija apie užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos ir filialo interneto svetainės adresą, kontaktinė informacija (bendrasis telefono numeris, elektroninis paštas);

14.5. informacija apie filialo kontaktinį asmenį, į kurį Lietuvos banko tarnautojai turėtų kreiptis išdavus licenciją (priežiūros tikslais);

14.6. NETEKO GALIOS:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-168 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23664)

 

14.7. Taisyklių 7 priedo I dalies 1, 2, 6 ir 7 punktuose nurodyta informacija.

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-168 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23664)

 

15. Apie Taisyklių 14 punkte nurodytų duomenų ir (arba) dokumentų pasikeitimus filialas privalo pranešti Lietuvos bankui ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų po jų pasikeitimo dienos, jeigu kituose filialo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nenustatyti kitokie informavimo apie pasikeitusią informaciją terminai.

16. Lietuvos bankui filialas pasikeitusius (aktualius) duomenis turi pateikti užpildydamas tas prašymo ar atitinkamo prašymo priedo dalis, kuriose duomenys yra pasikeitę.

 

VI SKYRIUS

FILIALUI IŠDUOTOS LICENCIJOS GALIOJIMAS, JEIGU UŽSIENIO VALSTYBĖS ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGA REORGANIZUOJAMA

 

17. Lietuvos Respublikoje įsteigtas filialas nedelsdamas praneša Lietuvos bankui apie užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos reorganizavimą arba kitokiu užsienio valstybės teisės aktuose nustatytu būdu vykdomą užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos pertvarkymą (toliau – reorganizavimas) ir pateikia turimą informaciją bei dokumentus.

18. Po reorganizavimo veikianti (reorganizuojant sukurta nauja arba po reorganizavimo tęsianti veiklą) užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaiga, perėmusi po reorganizavimo pasibaigusios užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos, įsteigusios filialą Lietuvos Respublikoje, teises ir pareigas, kartu perima Lietuvos banko išduotą licenciją ir ši licencija galioja iki Taisyklių 20 arba 21 punkte nurodyto Lietuvos banko sprendimo priėmimo dienos.

19. Po reorganizavimo veikianti užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaiga arba filialas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po reorganizavimo pabaigos kreipiasi į Lietuvos banką dėl naujos licencijos išdavimo ir pateikia Lietuvos bankui šiuos dokumentus:

19.1. užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaiga, priežiūros institucijos rašytinį patvirtinimą, kuriame nurodyta, kad priežiūros institucija neprieštarauja, kad užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaiga versis po reorganizavimo pasibaigusios užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filiale Lietuvoje veikla, jeigu tai numatyta šios užsienio valstybės įstatymuose ir kituose teisės aktuose, arba kad šis leidimas nereikalingas;

19.2. Taisyklių 1 priede nurodytus dokumentus ir duomenis, kurie pasikeitė po reorganizavimo.

20. Lietuvos bankas priima sprendimą išduoti po reorganizavimo veikiančiai užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigai, perėmusiai po reorganizavimo pasibaigusios užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos teises ir pareigas, licenciją, jeigu nėra Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme nustatytų atsisakymo išduoti licenciją pagrindų.

21. Lietuvos bankas priima sprendimą panaikinti po reorganizavimo pasibaigusiai užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigai išduotą licenciją, jeigu po reorganizavimo veikianti užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaiga arba filialas nustatytu terminu nepateikia Taisyklių 19 punkte nurodytų dokumentų arba jeigu yra bent vienas iš Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme nustatytų atsisakymo išduoti licenciją pagrindų.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Licencijuojama veikla, pateiktų dokumentų nagrinėjimo tvarka ir terminai, licencijos išdavimo sąlygos, atsisakymo išduoti licenciją teisiniai pagrindai, licencijuojamos veiklos sąlygos, įskaitant licencijos turėtojų teises ir pareigas, licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tvarka, licencijos galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo ir sustabdymo panaikinimo atvejai ir tvarka nustatyti Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme.

______________

 

Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų

filialų licencijavimo taisyklių

1 priedas

 

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-168 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23664)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

 

Prašymo pildymo instrukcijos

1. Punktuose, kuriuose atsakymai gali būti pažymėti pasirenkant iš siūlomų atsakymų variantų, pažymėkite tinkamą laukelį „X“ ženklu ir pateikite prašomą informaciją bei dokumentus. Kituose punktuose pateikite prašomą informaciją ir dokumentus, užpildydami tuščius laukelius.

2. Jei ne į visus klausimus atsakysite ir nepaaiškinsite, kodėl ne į visus klausimus atsakėte, arba nepatvirtinsite pateiktos informacijos savo parašu, bus laikoma, kad pateikta informacija yra neišsami.

 

 

A DALIS. INFORMACIJA APIE UŽSIENIO VALSTYBĖS ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGĄ

1.

Užsienio valstybės pavadinimas

 

2.

Elektroninių pinigų įstaigos pavadinimas

 

3.

Ar elektroninių pinigų įstaigos vartojamas prekybinis pavadinimas skiriasi nuo užsienio valstybės registre įregistruoto elektroninių pinigų įstaigos pavadinimo?

□ Ne

□ Taip

Nurodykite visus vartojamus prekybinius pavadinimus

 

4.

Elektroninių pinigų įstaigos kodas

(jeigu turi)

 

5.

Elektroninių pinigų įstaigos registruotos buveinės adresas

 

 

(miestas, gatvė, namo numeris, pašto kodas)

6.

Ar elektroninių pinigų įstaigos faktinė veiklos vykdymo vieta skiriasi nuo registruotos buveinės vietos?

□ Ne

□ Taip

Nurodykite faktinę veiklos vykdymo vietą

 

7.

Elektroninių pinigų įstaigos elektroninis paštas

 

8.

Elektroninių pinigų įstaigos interneto svetainės adresas

 

9.

Elektroninių pinigų įstaigos telefono numeris

 

10.

Asmenų, turinčių elektroninių pinigų įstaigos kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, sąrašas[1]

 

 

 

1....

2....

...

(fizinio asmens vardas ir pavardė, pilietybė, gyvenamoji vieta; arba juridinio asmens pavadinimas, registracijos valstybė ir turima kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, procentais)

11.

Elektroninių pinigų įstaigos valdymo ir priežiūros organų narių sąrašas

 

1....

2....

...

 

(fizinio asmens vardas ir pavardė, pilietybė, gyvenamoji vieta arba juridinio asmens pavadinimas ir registracijos valstybė, pareigos)

12.

Su elektroninių pinigų įstaiga glaudžiais ryšiais susijusių fizinių arba juridinių asmenų sąrašas

1....

2....

...

 

(fizinio asmens vardas ir pavardė, pilietybė, gyvenamoji vieta arba juridinio asmens pavadinimas, registracijos valstybė ir ryšių pobūdis)

B DALIS. INFORMACIJA APIE FILIALĄ

13.

Filialo pavadinimas

 

14.

Ar filialo vartojamas (ketinamas vartoti) prekybinis pavadinimas skiriasi (skirsis) nuo Juridinių asmenų registre įregistruoto filialo pavadinimo?

□ Ne

□ Taip

Nurodykite visus vartojamus (ketinamus vartoti) prekybinius pavadinimus

 

15.

Filialo kodas

(pildo tik įsteigtas filialas)

 

16.

Filialo teisinis statusas

□ įsteigtas filialas

□ steigiamas filialas

 

17.

Filialo esamas arba numatomas registruotos buveinės adresas

 

(savivaldybė, gatvė, namo numeris, pašto kodas)

18.

Ar filialo faktinė veiklos vykdymo vieta skiriasi (skirsis) nuo registruotos buveinės vietos?

□ Ne

□ Taip

Nurodykite faktinę veiklos vykdymo vietą

 

19.

Filialo elektroninis paštas

 

20.

Filialo interneto svetainės adresas, jeigu turi

 

21.

Filialo telefono numeris

 

22.

Filialo vadovo (-ų) duomenys

1....

2....

...

 

(vardas ir pavardė, pareigos)

C DALIS. INFORMACIJA APIE KONTAKTINĮ ASMENĮ ARBA ATSTOVĄ

23.

Kontaktinis asmuo, į kurį Lietuvos banko darbuotojai turėtų kreiptis dėl klausimų, susijusių su licencijos išdavimu

(pildoma, jei prašymą teikia ne atstovas, o pareiškėjas tiesiogiai)

 

(vardas ir pavardė, kontaktinis adresas, telefonas, el. paštas)

24.

Kontaktinis asmuo, į kurį Lietuvos banko darbuotojai turėtų kreiptis išdavus licenciją (priežiūros tikslais)

 

(vardas ir pavardė, kontaktinis adresas, telefonas, el. paštas)

25.

Atstovo duomenys

 

(vardas ir pavardė, juridinio asmens pavadinimas, pareigos (jeigu atstovauja juridinio asmens darbuotojas), kontaktinis adresas, telefonas, el. paštas)

 

D DALIS. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Nurodykite pridedamus dokumentus ir jų lapų skaičių. Jeigu kurio nors dokumento nepateikiate, nurodykite nepateikimo priežastis.

 

Eil. Nr.

Pridedami dokumentai

Priedo pavadinimas ir numeris arba nepateikimo priežastys

1.

Dokumentai, patvirtinantys užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos tapatybės duomenis ir teisę leisti elektroninius pinigus:

□ registro išduotas pažymėjimas

□ licencija

□ kiti dokumentai

 

 

2.

Užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos įstatai

 

3.

Dokumentas, išsamiai aprašantis užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos veiklą užsienio valstybėje

 

4.

Užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos valdymo ir priežiūros organų narių užpildytos Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketos (Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“, priedas)

 

5.

Asmenų, turinčių užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, užpildyti Pranešimai apie įsigijimą (Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 03-138 „Dėl Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių patvirtinimo“, priedas, išskyrus šio priedo III ir VI dalis) ir akcininkų struktūros grafinis atvaizdas

 

6.

Užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos paskutinių 3 metų finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada

 

7.

Užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos organo sprendimas steigti filialą Lietuvos Respublikoje ir paskirti filialo vadovus

 

8.

Dokumentai, gauti iš užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaiga, priežiūros institucijos (pateikiamas rašytinis patvirtinimas, kad priežiūros institucija neprieštarauja filialo steigimui Lietuvos Respublikoje, informacija apie užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos, taip pat ir filialų užsienio valstybėse, priežiūros atlikimo tvarką šioje valstybėje ir reikalavimus elektroninių pinigų įstaigoms, įsipareigojimą atlikti Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo priežiūrą ir teikti informaciją priežiūros institucijai, rašytinė informacija, susijusi su licencijos prašančios užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos finansine būkle ir paskutinius 3 metus jai taikytas poveikio priemones).

 

9.

Dokumentai, kuriais patvirtinamas filialo teisinis statusas:

□ nuostatai

□ nuostatų projektas

 

10.

Filialo veiklos programa (Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų licencijavimo taisyklių 2 priedas)

 

11.

Filialo verslo planas (Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų licencijavimo taisyklių 3 priedas)

 

12.

Filialo vadovo (vadovų) užpildytos Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketos (Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“, priedas)

 

13.

Priemonių, kurių imtasi (bus imamasi) siekiant apsaugoti vartotojų lėšas, aprašymas (Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų licencijavimo taisyklių 4 priedas)

 

14.

Filialo valdymo tvarkos ir vidaus kontrolės sistemos, įskaitant administracines, rizikos valdymo ir apskaitos sistemas, aprašymas (Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų licencijavimo taisyklių 5 priedas)

 

15.

Filialo organizacinės struktūros aprašymas (Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų licencijavimo taisyklių 6 priedas)

 

16.

Anketa dėl filialo veiklos operacinės rizikos (Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų licencijavimo taisyklių 7 priedas)

 

17.

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava už licencijos išdavimą

 

18.

Atstovo teisę atstovauti patvirtinantis dokumentas

 

19.

Kiti pridedami dokumentai

(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę, nurodydami teikiamų dokumentų pavadinimus)

 

 

Aš, toliau pasirašęs:

1. Patvirtinu, kad šiame prašyme ir prie jo pridedamuose prieduose pateikta visa teisės aktuose nustatyta informacija, o pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs, neklaidinantys ir aktualūs. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus Lietuvos bankui įvertinimui dėl licencijos išdavimo atlikti.

2. Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti Lietuvos banką apie šiame prašyme pateiktos informacijos pasikeitimus, įvykusius iki licencijos, kurios prašoma šiuo prašymu, išdavimo dienos.

3. Suprantu, kad priežiūros institucija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali tikrinti šiame prašyme, taip pat ir kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, ir tam neprieštarauju bei sutinku, kad priežiūros institucija rinktų visą reikalingą informaciją apie pareiškėją. Taip pat žinau ir sutinku, kad Lietuvos bankas, tikrindamas šiame prašyme ir kartu su juo pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis ir informaciją, tikrinimui atlikti gali pasitelkti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atskleista mano Lietuvos bankui pateikta informacija ir duomenys.

 

Užpildymo data

 

 

Vardas ir pavardė, pareigos (jeigu pasirašo juridinio asmens darbuotojas), parašas

 

______________

 

Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų

filialų licencijavimo taisyklių

2 priedas

 

FILIALO VEIKLOS PROGRAMA

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

1. Pateikite ketinamos teikti elektroninių pinigų leidimo paslaugos aprašymą

 

 

2. Pateikite nuoseklų kiekvienos ketinamos teikti mokėjimo paslaugos, susijusios su elektroninių pinigų leidimu, rūšies aprašymą, užpildydami lentelę pagal kiekvieną paslaugos rūšį atskirai

Paslaugos rūšis (pavadinimas)

 

1.

Paslaugos rūšies aprašymas

 

2.

Nuoroda į Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nurodytą konkrečią mokėjimo paslaugą, kuriai priskirtina aprašyta mokėjimo paslauga

 

3.

Paaiškinimas, kaip nustatyta, kad veikla priskirtina šiai mokėjimo paslaugai

 

4.

Paslaugos vykdymo aprašymas, nurodant visas susijusias šalis, apdorojimo trukmes, pateikiant lėšų srautų diagramą ir atsiskaitymo tvarką

 

 

 

3. Ar, teikiant paslaugas, vartotojų lėšos pateks į filialo valdomą (-as) sąskaitą (-as)?

□ Ne

□ Taip (nurodykite paslaugas, kurias teikiant lėšos pateks į filialo valdomą (-as) sąskaitą (-as), ir ilgiausią laikotarpį, kuriuo vartotojo lėšos bus saugomos filialo valdomoje (-ose) sąskaitoje (-ose)

 

 

4. Ar filialas per artimiausius trejus metus ketina vykdyti (vykdo) kitą Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose nurodytą veiklą?

□ Ne

□ Taip (užpildykite lentelę apie ketinamą vykdyti (vykdomą) kitą veiklą)

Eil. Nr.

Veikla

Ar filialas ketina vykdyti (vykdo) šią veiklą?

Veiklos aprašymas

Veiklos vykdymo laikotarpis (pradžios data)

1.

Glaudžiai su elektroninių pinigų leidimu ir (arba) mokėjimo paslaugomis, susijusiomis su elektroninių pinigų leidimu, susijusių papildomų paslaugų, tokių kaip valiutos keitimas, lėšų saugojimo veikla, duomenų kaupimas ir tvarkymas, teikimas

□ Ne

□ Taip

 

 

2.

Mokėjimo sistemų valdymas, laikantis Mokėjimų įstatymo 9 straipsnyje nustatytų reikalavimų

□ Ne

□ Taip

 

 

3.

Kitos veiklos, kuri nėra elektroninių pinigų leidimo veikla, išskyrus Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 8 dalyje ir 14 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus, vykdymas

□ Ne

□ Taip

 

 

4.

Valiutos keitimas (grynaisiais pinigais)

□ Ne

□ Taip

 

 

 

5. Ar elektroninių pinigų leidimo paslaugos, mokėjimo paslaugos, susijusios su elektroninių pinigų leidimu, ir (arba) glaudžiai su šiomis paslaugomis susijusios papildomos paslaugos bus teikiamos fizinėse klientų aptarnavimo vietose?

□ Ne

□ Taip (nurodykite, kiek fizinių klientų aptarnavimo vietų ketinama steigti Lietuvos Respublikoje)

 

 

6.

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-168 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23664)

 

Pateikite toliau nurodomus veiklos programos priedus, lentelėje nurodydami priedo pavadinimą ir numerį (jeigu kurio nors dokumento nepateikiate, nurodykite nepateikimo priežastis):

 

Eil. Nr.

Pridedami dokumentai

Priedo pavadinimas ir numeris arba nepateikimo priežastys

1.

Sutarčių, kurias ketinama sudaryti su trečiaisiais asmenimis, teikiant elektroninių pinigų leidimo ir (arba) mokėjimo paslaugas, susijusias su elektroninių pinigų leidimu, projektai

 

2.

Elektroninių pinigų leidimo paslaugos teikėjams, kurie neteiks mokėjimo paslaugų, susijusių su elektroninių pinigų leidimu, – elektroninių pinigų leidėjo ir elektroninių pinigų turėtojo sutarties, atitinkančios Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 6 straipsnio reikalavimus, projektas

 

3.

Elektroninių pinigų leidimo paslaugos teikėjams, kurie teiks mokėjimo paslaugas, susijusias su elektroninių pinigų leidimu,– Mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodytos bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties, atitinkančios Mokėjimų įstatymo 13 straipsnio 2–8 dalių reikalavimus, projektas, apimantis sąlygas, nurodytas Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 6 straipsnyje

 

4.

Kiti pridedami dokumentai

(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę, nurodydami teikiamų dokumentų pavadinimus)

 

 

Aš, toliau pasirašęs:

 

Patvirtinu, kad šiuose pridedamuose prieduose pateikta bendroji mokėjimo paslaugų sutartis ir (arba) elektroninių pinigų leidėjo ir elektroninių pinigų turėtojo sutartis atitinka Mokėjimų įstatymo 13 straipsnio 2–8 dalių ir (arba) Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 6 straipsnio sutarties (sutarčių) turiniui keliamus reikalavimus.

 

Užpildymo data

 

 

Vardas ir pavardė, pareigos (jeigu pasirašo juridinio asmens darbuotojas), parašas

 

______________

 

Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų

filialų licencijavimo taisyklių

3 priedas

 

FILIALO VERSLO PLANAS[2]

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

1. Rinkodaros planas, kuriame nurodoma:

1.1. filialo konkurencinės padėties atitinkamame elektroninių pinigų leidimo rinkos segmente analizė, konkurenciniai pranašumai

 

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-168 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23664)

 

1.2. elektroninių pinigų turėtojų, rinkodaros strategijos ir platinimo kanalų aprašymas

 

 

11.

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-168 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23664)

 

Verslo modelio aprašymas (ketinamos teikti licencinės ir kitos paslaugos, prioritetinių rinkų analizė, klientų grupės (fiziniai ar juridiniai asmenys, tikslinės grupės, planuojamas klientų skaičius, geografinis pasiskirstymas, jau turimas klientų portfelis, preliminarūs susitarimai), paslaugų teikimo kanalai, įėjimo į rinką planas, ilgalaikiai tikslai ir kt.).

2. Pateikite pirmųjų trejų finansinių metų biudžeto sąmatą, kuria įrodoma, kad filialas gali patikimai veikti naudodamas tinkamas ir proporcingas sistemas, išteklius ir procedūras:

2.1. pateikite pirmųjų trejų finansinių metų prognozuojamą balansinę ataskaitą ir pelno (nuostolių) ataskaitą (pagal ketvirčius išskleistus duomenis), parengtas pagal bazinį scenarijų ir nepalankiausių sąlygų scenarijų (duomenys pateikiami balansinės ataskaitos ir pelno (nuostolių) ataskaitos, kurių formos patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, pagrindiniuose straipsniuose)

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-168 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23664)

 

2.2. pateikite informaciją (pagal ketvirčius išskleistus duomenis) ir pagal mėnesius išskleistus duomenis, tokius kaip, pavyzdžiui, bendros neapmokėtų elektroninių pinigų sumos vidurkį, bendrą mokėjimo operacijų skaičių ir vertę, klientų skaičių, kainodarą, vidutinę vienos mokėjimo operacijos vertę, pajamų ir išlaidų pagrindinius šaltinius, finansines skolas ir ilgalaikį turtą, kitus pinigų srautus, numatomą pelningumo ribą, kuriais remiantis parengtos 2.1 papunktyje nurodytos ataskaitos pagal:

2.2.1. bazinį scenarijų

Priedo numeris

 

 

2.2.2. nepalankiausių sąlygų scenarijų

Priedo numeris

 

 

3.

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-168 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23664)

 

Pateikite verslo plano priedus, lentelėje nurodydami priedo pavadinimą, priedo numerį ir lapų skaičių

Eil. Nr.

Pridedami dokumentai

Priedo pavadinimas ir numeris arba nepateikimo priežastys

1.

 

 

2.

 

 

 

Užpildymo data

 

______________

 

Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų

filialų licencijavimo taisyklių

4 priedas

 

KEISTA:

1. 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-168 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23664)

2. 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-168 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23664)

 

PRIEMONIŲ, KURIŲ IMTASI (BUS IMAMASI) SIEKIANT APSAUGOTI VARTOTOJŲ LĖŠAS, APRAŠYMAS

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

Būdai, kuriais bus apsaugomos vartotojų lėšos

□ lėšų atskyrimas

 

□ lėšų draudimas, garantija arba laidavimas

 

 

1. Jeigu vartotojų lėšos bus apsaugomos atskiriant lėšas arba jeigu vartotojų lėšas ketinama investuoti, užpildykite šią lentelę

1.1.

Investavimo politikos, kuria siekiama užtikrinti, kad pasirinktas turtas būtų likvidus, saugus ir mažos rizikos, aprašymas, jei vartotojų lėšas ketinama investuoti

 

1.2.

Informacija apie asmenų, turėsiančių prieigą prie atskiros sąskaitos, skaičių ir funkcijas

 

1.3.

Administravimo ir sutikrinimo proceso, siekiant užtikrinti, kad vartotojų lėšos būtų apsaugotos vartotojų naudai nuo kitų užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos ir jos struktūrinių padalinių kreditorių reikalavimų, ypač nemokumo atveju, aprašymas

 

1.4.

Nurodykite, jei ketinate vartotojų lėšas laikyti Lietuvos banke, arba pateikite užpildytą Elektroninių pinigų turėtojų ir mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos reikalavimų esminių pasikeitimų ataskaitą, kurios forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, ir sutarties (arba sutarties projekto), sudarytos su Lietuvos Respublikos kredito įstaiga (įskaitant užsienio valstybės kredito įstaigos filialą, įsteigtą Lietuvos Respublikoje), kitos valstybės narės kredito įstaiga, kitos valstybės narės centriniu banku arba su vertybinių popierių saugotoju, kopiją.

 

 

 

 □ Lietuvos banke

 

 

 

 

1.41

Pateikę 1.4 papunktyje nurodytos sutarties projekto kopiją, pateikite rašytinį filialo įsipareigojimą iki licencinių finansinių paslaugų teikimo pradžios Lietuvos bankui pateikti sudarytos sutarties (išskyrus su Lietuvos banku sudarytą sutartį) kopiją

 

 

 

 

(nurodykite priedo numerį, lapų skaičių)

 

1.5.

Pareiškėjas patvirtina, kad tenkinami Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio reikalavimai

□ Taip

 

 

2. Jeigu vartotojų lėšos bus apsaugomos lėšų draudimu, garantija arba laidavimu, užpildykite šią lentelę

2.1.

Pareiškėjas patvirtina, kad draudimo liudijimą, garantiją arba laidavimą išdavusi kredito įstaiga arba draudimo įmonė nepriklauso tai pačiai įmonių grupei kaip užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaiga, kurios filialas ketina leisti elektroninius pinigus Lietuvos Respublikoje

□ Ne

□ Taip

 

2.2.

Informacija apie sutikrinimo procesą, taikomą siekiant užtikrinti, kad draudimo sutartimi, garantija arba laidavimu teikiamos apsaugos visada pakaktų prisiimtiems įsipareigojimams, susijusiems su apsauga, vykdyti

 

2.3.

NETEKO GALIOS:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-168 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23664)

 

2.4.

Pateikite užpildytą Elektroninių pinigų turėtojų ir mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos reikalavimų esminių pasikeitimų ataskaitą, kurios forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, ir draudimo sutarties, garantijos arba laidavimo rašto (arba šių dokumentų projekto), išduoto Lietuvos Respublikos draudimo įmonės ar kredito įstaigos (įskaitant užsienio valstybės draudimo įmonės ar kredito įstaigos filialą, įsteigtą Lietuvos Respublikoje) arba kitos valstybės narės draudimo įmonės ar kredito įstaigos, nepriklausančios tai pačiai įmonių grupei, kaip užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaiga, kurios filialas ketina leisti elektroninius pinigus Lietuvos Respublikoje, kopiją

 

(nurodykite priedo numerį, lapų skaičių)

2.5.

Pateikę 2.4 papunktyje nurodytų dokumentų (arba projekto) kopiją, pateikite rašytinį filialo įsipareigojimą iki licencinių finansinių paslaugų teikimo pradžios Lietuvos bankui pateikti sudarytos draudimo sutarties, garantijos ar laidavimo rašto kopiją

 

 

(nurodykite priedo numerį, lapų skaičių)

 

Užpildymo data

 

______________

 

Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų

filialų licencijavimo taisyklių

5 priedas

 

FILIALO VALDYMO TVARKOS IR VIDAUS KONTROLĖS SISTEMOS, ĮSKAITANT ADMINISTRACINES, RIZIKOS VALDYMO IR APSKAITOS SISTEMAS, APRAŠYMAS

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

1.

Rizikų žemėlapis (jame nurodomos pareiškėjo nustatytų rizikų rūšys ir procedūros, kurios bus taikomos siekiant įvertinti šias rizikas ir jas valdyti)

 

2.

Vykdomų kontrolės procedūrų aprašymas (nurodoma, kaip vykdoma periodinė ir nuolatinė kontrolė, pateikiama informacija apie šios kontrolės dažnumą ir jai vykdyti paskirtus žmogiškuosius išteklius)

 

3.

Apskaitos procedūra, skirta filialo finansinei informacijai tvarkyti ir užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos arba filialo, jei pagal įstatymus filialas turi sudaryti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, finansinėms ataskaitoms sudaryti

 

4.

Informacija, kaip stebimos ir kontroliuojamos tretiesiems asmenims perduotos funkcijos, kad nesuprastėtų filialo vidaus kontrolės priemonių kokybė

 

5.

Informacija, kokiomis vidaus kontrolės priemonėmis užtikrinama filialo tarpininkų, taip pat fizinių ar juridinių asmenų, per kuriuos filialas platins ir išpirks elektroninius pinigus, veiklos kontrolė

 

6.

Asmens (-ų), atsakingo (-ų) už vidaus kontrolės funkcijas, įskaitant periodinę, nuolatinę ir atitikties kontrolę, tapatybės duomenys

 

 

Užpildymo data

 

______________

 

Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų

filialų licencijavimo taisyklių

6 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2020 11 12

(TAR, 2020, Nr. 2020-23664)

 

FILIALO ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS APRAŠYMAS

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

1. Pateikite išsamią organizacinės struktūros, kurioje pavaizduotas kiekvienas skyrius arba panašus struktūrinis vienetas, nurodydami už šių struktūrinių vienetų veiklą ir vidaus kontrolės funkcijas atsakingo (-ų) asmens (-ų) vardą (-us) ir pavardę (-es), schemą.

 

 

 

2. Kiekvieno skyriaus arba panašaus struktūrinio vieneto funkcijų ir atsakomybės aprašymai.

 

 

 

3. Artimiausių trejų metų visų filialo darbuotojų skaičiaus prognozė pagal pateiktą lentelę[3].

 

Eil. Nr.

Filialo darbuotojų skaičius

Skaičius (vnt.) kiekvienais metais

1.

Vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius

Y1

Y2

Y3

2.

Iš jų: vidutinis darbdavio darbuotojų, susijusių su licencijuota veikla, skaičius

Y1

Y2

Y3

3.

Iš jų: vidutinis darbdavio darbuotojų, kurių faktinė (fizinė) darbo vieta yra Lietuvos Respublikoje, skaičius

Y1

Y2

Y3

 

4. Planuojamų priimti darbuotojų skaičius ir pagrindinės jau priimtų ar planuojamų priimti darbuotojų funkcijos filiale (tiek dirbančių Lietuvos Respublikoje, tiek ir kitose valstybėse) per artimiausius trejus metus.

 

Pareigybė

Darbuotojų skaičius (vnt.) kiekvienais metais

Faktinė darbo vieta (valstybė)

 

Y1

Y2

Y3

 

 

Y1

Y2

Y3

 

 

Y1

Y2

Y3

 

 

5. Nurodykite filialo darbuotojus ar asmenis, atsakingus už toliau nurodytų funkcijų vykdymą.

 

Funkcija

Vardas ir pavardė, pareigos arba juridinio asmens pavadinimas, faktinė darbo vieta

Kvalifikacijos ir patirties aprašymas, pagrindžiantis, kad šio asmens patirties pakanka šioms pareigoms veiksmingai eiti

Atitikties teisės aktams, reglamentuojantiems filialo veiklą, užtikrinimo funkcija

 

 

Atitikties pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimams funkcija (vadovaujantys darbuotojai, kurie atsakingi už pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą).

 

 

Informacijos saugos vadybininko funkcija

 

 

 

6. Nurodykite filialo darbuotojus ar asmenis, kurie bus atsakingi už filialo Lietuvos bankui teikiamų ataskaitų ir pranešimų parengimą ir pateikimą.

 

Priežiūrai skirtos ataskaitos ir pranešimai

Vardas ir pavardė, pareigos arba juridinio asmens pavadinimas

Kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefonas)

Finansinės ir veiklos ataskaitos

 

 

Pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo ataskaitos

 

 

 

Pranešimai, teikiami pagal poreikį (apie didelį operacinės ar saugumo rizikos įvykį, apie įtariamą mokėtojo sukčiavimą; apie sąskaitos informacijos paslaugos teikėjo arba mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjo prieigos prie mokėjimo sąskaitos ribojimą) ir kita informacija (pvz., operacinės ir saugumo rizikos vertinimo ir įgyvendintų šios rizikos mažinimo priemonių ir kontrolės mechanizmų pakankamumo vertinimo informacija)

 

 

 

7. Nurodykite, ar kuris nors iš filialo vadovų faktiškai (fiziškai) dirbs Lietuvos Respublikoje.

 

 

 

8. Nurodykite, kaip bus užtikrinama komunikacija su Lietuvos banku priežiūros tikslais valstybine kalba.

 

 

 

9. Pateikite naudojimosi tarpininkų paslaugomis aprašymą, jeigu veikla bus vykdoma naudojantis jais, užpildydami šią lentelę.

 

1.

Informacija apie tarpininkų patikrinimus nuotoliniu būdu ir būstinėje, kuriuos filialas ketina atlikti mažiausiai kartą per metus, ir šių patikrinimų dažnumas

 

2.

Informacija apie informacinių technologijų sistemas, procesus ir infrastruktūrą, kuriuos filialo tarpininkai naudoja vykdydami veiklą filialo vardu

 

3.

Tarpininkų atrankos politika, jų veiklos stebėsenos procedūros, tarpininkų mokymas ir bendradarbiavimo sąlygų, jeigu jas ketinama sudaryti, projektas

 

4.

Nuoroda į nacionalinę ir (arba) tarptautinę mokėjimo sistemą, kuria filialas naudosis, jeigu manys esant reikalinga

 

 

Užpildymo data

 

______________

 

Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų

filialų licencijavimo taisyklių

7 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2020 11 12

(TAR, 2020, Nr. 2020-23664)

 

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-168 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23664)

 

ANKETA DĖL FILIALO VEIKLOS OPERACINĖS RIZIKOS

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

 

I dalis. Vidaus kontrolės procedūros, kurios įdiegtos (bus įdiegtos) siekiant įvykdyti pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija

 

1. Nurodykite asmens, atsakingo už filialo atitikties pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimams įgyvendinimą, duomenis

Vardas

 

Pavardė

 

Telefonas

 

Elektroninis paštas

 

 

2. Pateikite kvalifikacijos ir patirties aprašymą, pagrindžiantį, kad 1 punkte nurodyto asmens pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos patirties pakanka šioms pareigoms veiksmingai eiti.

Priedo numeris

 

 

3. Nurodykite, kiek asmenų, kurių darbo pareigos bus susijusios su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, pareiškėjas ketina samdyti išdavus licenciją. Prašome nurodyti, kokios bus pasamdytų darbuotojų pareigos.

 

 

4. Pateikite pareiškėjo atliktą pirminį pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo (PP / TF) rizikų, susijusių su filialo ketinama vykdyti veikla, vertinimą. Rizikos vertinimas turi būti detalizuotas atsižvelgiant į numatomą veiklos mastą, pobūdį, klientus ir konkrečiai veiklai būdingus veiksnius ir riziką.

 

Rizikos rūšis

Pateikite su filialo veikla susijusios rizikos vertinimo aprašymą, atsižvelgdami į verslo planą ir kiekvieną nurodytą rizikos rūšį

Kontrolės priemonės, kurias filialas taiko arba taikys siekdamas mažinti PP / TF rizikas ir įvykdyti reikalavimus, susijusius su PP / TF prevencija

Klientų rizika (išskiriant tikslinių klientų grupes pagal jų veiklos sritį, fizinių / juridinių klientų santykį, klientų pasiskirstymą pagal rezidavimo valstybę, kitus kriterijus, pagal kuriuos pareiškėjas ketina grupuoti klientus)

 

 

Teikiamų arba planuojamų teikti paslaugų ir produktų rizika

 

 

Su teikiamų arba planuojamų teikti paslaugų teikimo kanalais susijusi rizika

 

 

Geografinė rizika (nurodykite pareiškėjo teikiamų arba planuojamų teikti paslaugų Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse, dalį (pavyzdžiui, atsižvelgiant į mokėjimo operacijų apyvartas), išskiriant valstybes, kuriose numatoma teikti paslaugas)

 

 

Kiti rizikos šaltiniai (nurodykite kitas pareiškėjo išskirtas rizikos rūšis)

 

 

 

5. Ar filialas ketina teikti finansines paslaugas kitoms finansų įstaigoms?

□ Taip

□ Ne

Jeigu pasirinkote atsakymą „Taip“, nurodykite, kokias finansines paslaugas teikiančioms įstaigoms bus teikiamos mokėjimo paslaugos ir valstybes, kuriose šios įstaigos registruotos (atsižvelgiant į verslo planus ir juose numatytas tikslines klientų grupes).

 

 

6. Ar filialas ketina užmegzti dalykinius santykius su klientais, kurie užsiima virtualiųjų valiutų prekyba, konvertavimu, kita veikla, susijusia su virtualiosiomis valiutomis, viešu pirminiu žetonų platinimu (angl. initial coin offering, ICO), loterijų, azartinių lošimų organizavimu ir vykdymu, ginklų, šaudmenų ar karinių transporto priemonių gamyba arba kita padidintos rizikos veikla?

□ Taip

□ Ne

Jeigu pasirinkote atsakymą „Taip“, nurodykite, kokios tai veiklos sritys.

 

 

7. Ar filialas pats ketina vykdyti viešą pirminį žetonų platinimą?

□ Taip

□ Ne

 

8. Ar filialas ketina teikti paslaugas per tarpininkus ir (arba) asmenis, per kuriuos filialas platins ir išpirks elektroninius pinigus?

□ Taip

□ Ne

 

Jei pasirinkote atsakymą „Taip“, aprašykite vidaus sistemas ir kontrolės priemones, kurias filialas taiko arba taikys siekdamas užtikrinti, kad tarpininkai ir (arba) asmenys, per kuriuos elektroninių pinigų įstaigos filialas platins ir išpirks elektroninius pinigus laikytųsi reikalavimų, susijusių su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija, ir pareiškėjui nekiltų didesnė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika.

 

 

9. Nurodykite politikas, taisykles ir procedūras, kurias pareiškėjas yra parengęs pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijai užtikrinti (nurodykite šių dokumentų pavadinimus ir jų patvirtinimo datas).

 

 

 

10. Nurodykite, kaip filialas užtikrins, kad esami ir nauji darbuotojai turės tinkamų žinių ir kompetencijos, siekdami atlikti skirtingas pareigas ir funkcijas, susijusias su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos sritimi, kaip esami ir nauji darbuotojai bus supažindinami su filiale galiojančiomis arba priimtomis naujomis pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijai įgyvendinti skirtomis sistemomis, taisyklėmis, politikomis ir kitais dokumentais.

 

 

11. Ar filialas ketina nustatyti kliento ir (arba) naudos gavėjo tapatybę, klientui ir (arba) naudos gavėjui fiziškai nedalyvaujant, arba nustatyti kliento ir (arba) naudos gavėjo tapatybę, naudodamasis trečiųjų šalių informacija?

 

□ Taip

□ Ne

(jei pasirinkote atsakymą „Ne“, pereikite prie 14 klausimo)

 

12. Išsamiai aprašykite kliento juridinio asmens tapatybės nustatymo procedūrą jam fiziškai nedalyvaujant ir (arba) nustatant kliento juridinio asmens tapatybę naudojantis trečiųjų šalių informacija.

 

 

13. Išsamiai aprašykite kliento fizinio asmens tapatybės nustatymo procedūrą jam fiziškai nedalyvaujant ir (arba) nustatant kliento fizinio asmens tapatybę naudojantis trečiųjų šalių informacija.

 

 

14. Nurodykite, kaip bus atliekamas sustiprintas kliento fizinio asmens ir juridinio asmens tapatybės nustatymas.

 

 

15. Nurodykite, kaip bus atliekamas įprastas kliento fizinio asmens ir juridinio asmens tapatybės nustatymas.

 

 

16. Nurodykite, kaip bus atliekamas supaprastintas kliento fizinio asmens ir juridinio asmens tapatybės nustatymas.

 

 

17. Aprašykite naudos gavėjo tapatybės nustatymo procesą.

 

 

18. Aprašykite įtartinų piniginių operacijų arba sandorių nustatymo procedūras (kokie operacijų ir dalykinių santykių stebėsenos scenarijai bus taikomi, kokiomis procedūromis vadovaujamasi, kaip jos bus atliekamos).

 

 

19. Aprašykite klientų, klientų atstovų, naudos gavėjų ir operacijų tarptautinių finansinių sankcijų stebėsenos procedūras (kokios informacinės sistemos bus naudojamos finansinių sankcijų stebėsenai, kokiomis procedūromis vadovaujamasi, kaip jos bus įgyvendinamos).

 

20. Aprašykite klientų, klientų atstovų, naudos gavėjų ir (arba) operacijų tikrinimo politiškai paveikiamų (pažeidžiamų) asmenų sąrašuose ar duomenų bazėse procedūras (kokios informacinės sistemos bus naudojamos, kokiu periodiškumu bus atliekamas tikrinimas, kokiomis procedūromis vadovaujamasi, kaip jos bus įgyvendinamos).

 

21. Ar filialas numato taikyti automatizuotas sistemas dalykinių santykių stebėsenai?

□ Taip

□ Ne

Jei atsakėte „Taip“, aprašykite, ar automatizuotą sistemą ketinate įsidiegti ir valdyti patys, ar pasitelksite šios paslaugos teikėjus (nurodykite automatizuotos sistemos funkcionalumą, pavadinimą, kas diegtų automatizuotą sistemą).

 

 

 

II dalis. Informacija apie ketinamas perduoti veiklos funkcijas

 

1. Pateikite ketinamų perduoti veiklos funkcijų sąrašą, užpildydami lentelę.

 

Eil.

Nr.

Perduodama funkcija / veikla ir jos pagrindinių savybių aprašymas

Paslaugos teikėjas (pavadinimas, vardas ir pavardė)

Paslaugos teikėjo registracijos šalis

Filialo darbuotojas, atsakingas už perduodamą funkciją / veiklą (vardas ir pavardė, pareigos arba tik pareigos, jeigu konkretus asmuo dar nepaskirtas)

11.

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

2. Pateikite deklaraciją dėl ketinamų perduoti veiklos funkcijų sutarčių sąlygų, vadovaudamiesi Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 03-166 „Dėl Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo „ (toliau – Taisyklės), užpildydami lentelę.

 

Deklaracija dėl ketinamų perduoti svarbių veiklos funkcijų sutarčių sąlygų

 

Ar sutartyse nurodyta vieta (regionai arba valstybės), kurioje arba iš kurios bus vykdomos svarbios funkcijos ir (arba) kurioje bus laikomi svarbūs duomenys pagal Taisyklių 41.5 ir 41.6 papunkčius?

Taip □ Ne □

 

Ar sutartyse įtvirtinta elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos teisė nuolat vykdyti paslaugos teikėjo veiklos rezultatų stebėseną pagal Taisyklių 41.7 papunktį?

Taip □ Ne □

Ar sutartyse apibrėžti paslaugų lygiai, kuriems turi būti nustatytos tikslios kiekybinės ir kokybinės perduotų funkcijų veiklos rezultatų reikšmės, pagal Taisyklių 41.8 papunktį?

Taip □ Ne □

Ar sutartyse numatytos paslaugų teikėjo pareigos teikti elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigai ataskaitas ir informaciją, reikalingą veiklos funkcijų perdavimo susitarimų stebėsenai ir kontrolei vykdyti, pagal Taisyklių 41.9 papunktį?

Taip □ Ne □

Ar sutartyse numatyti veiklos tęstinumo planų įgyvendinimo ir testavimo reikalavimai pagal Taisyklių 41.11 papunktį?

Taip □ Ne □

Ar sutartyse numatytos nuostatos, kuriomis užtikrinama, kad elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos duomenys būtų prieinami elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigai paslaugų teikėjo nemokumo, pertvarkymo ar veiklos nutraukimo atvejais, pagal Taisyklių 41.12 papunktį?

Taip □ Ne □

Ar sutartyse numatytos priežiūros ir pertvarkymo institucijų teisės pagal Taisyklių 41.13–41.15 papunkčius?

Taip □ Ne □

Ar sutartyse numatytos jų nutraukimo sąlygos pagal Taisyklių 41.16 papunktį?

Taip □ Ne □

Ar sutartyse numatytos nuostatos dėl galimybės subrangos pagrindu perleisti svarbių funkcijų vykdymą?

Taip □ Ne □

Ar sutartyse nustatytos visos reikiamos sąlygos perduodant svarbias veiklos funkcijas subrangos būdu pagal Taisyklių 42 punktą?

Taip □ Ne □

Ar sutartyse nustatyti duomenų ir sistemų saugumo reikalavimai pagal Taisyklių 45–47 punktus?

Taip □ Ne □

Ar sutartyse įtvirtinta elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos vidaus audito funkcijos teisė atlikti veiklos funkcijos perdavimo paslaugos auditą pagal Taisyklių 51 punktą?

Taip □ Ne □

 

Pridedami dokumentai

Pateikite toliau nurodomus anketos priedus, lentelėje nurodydami priedo pavadinimą ir numerį (jeigu kurio nors dokumento nepateikiate, nurodykite nepateikimo priežastis)

Eil. Nr.

Pridedami dokumentai

Priedo pavadinimas ir numeris arba nepateikimo priežastys

1.

Svarbių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims sutarčių projektų kopijos

 

2.

Kiti pridedami dokumentai:

(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę, nurodydami teikiamų dokumentų pavadinimus)

 

 

Užpildymo data

 

 

Vardas ir pavardė, pareigos (jeigu pasirašo juridinio asmens darbuotojas), parašas

 

______________

 


[1] Nurodykite visus asmenis, tiesiogiai ar netiesiogiai turinčius elektroninių pinigų įstaigos kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.

[2] Verslo plano sudėtis ir pateikiamos informacijos mastas turi atitikti filialo veiklos mastą ir sudėtingumą.

[3] Vidutinis darbuotojų skaičius nustatomas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

Cituojami aktai: Išskleisti Suskleisti
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.