Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo dešimtojo skirsnio pavadinimo, 58 straipsnio, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 58-1 straipsniu įstatymas (Žin., 2012, Nr. 57-2831)
 • 2012-07-01 Galiojantis
  2012-07-01 Įsigalioja
  2012-05-19 Paskelbta
  2012-05-10 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREKYBINĖS LAIVYBOS ĮSTATYMO DEŠIMTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO, 58 STRAIPSNIO, ĮSTATYMO PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 581 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2012 m. gegužės 10 d. Nr. XI-2008

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 101-2300; 2000, Nr. 75-2266, Nr. 85-2584; 2003, Nr. 73-3355; 2005, Nr. 31-973)

 

1 straipsnis. Dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Dešimtojo skirsnio pavadinime po žodžio „ribojimas“ įrašyti žodžius „ir laivo valdytojo prievolių įvykdymo užtikrinimas“ ir skirsnio pavadinimą išdėstyti taip:

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

LAIVO VALDYTOJO IR GELBĖTOJO ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS IR LAIVO VALDYTOJO PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS“.

 

2 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 58 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„58 straipsnis. Laivo valdytojo ir gelbėtojo atsakomybės ribojimas

1. Laivo valdytojo ir gelbėtojo atsakomybė dėl jiems pareikštų reikalavimų gali būti ribojama 1976 m. Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo ir 1996 m. Protokolo, iš dalies keičiančio 1976 m. Konvenciją dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo, (toliau – Konvencija dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo) bei kitų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka.

2. Asmuo, už kurio veiksmus, aplaidumą ar įsipareigojimų nevykdymą atsako laivo valdytojas ar gelbėtojas, turi teisę pasinaudoti Konvencijoje dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo ir kitose Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatyta

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.