Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 23, 147, 296, 340, 587, 810, 811, 812, 813, 814, 815 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 811-1 straipsniu įstatymas (Žin., 2012, Nr. 76-3933)
 • 2012-06-30 Galiojantis
  2012-06-30 Paskelbta
  2012-06-30 Įsigalioja
  2012-06-21 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 23, 147, 296, 340, 587, 810, 811, 812, 813, 814, 815 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR KODEKSO PAPILDYMO 8111 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2012 m. birželio 21 d. Nr. XI-2090

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 36-1340; 2011, Nr. 85-4126)

 

1 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas ir papildymas

23 straipsnio 1 dalyje po žodžių „ginčą dėl“ įrašyti žodžius „fakto ar (ir)“, straipsnį papildyti 2 dalimi ir jį išdėstyti taip:

„23 straipsnis. Ginčų perdavimas spręsti arbitražui

1. Šalys savo susitarimu gali perduoti spręsti arbitražo tvarka bet kokį ginčą dėl fakto ar (ir) teisės, išskyrus ginčus, kurie pagal įstatymus negali būti nagrinėjami arbitraže.

2. Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatyme (toliau – Komercinio arbitražo įstatymas) numatytais atvejais teismai teikia pagalbą arbitražo bylos šalims ir arbitražo teismui. Teismų kompetenciją arbitražinio nagrinėjimo metu nustato šis Kodeksas ir Komercinio arbitražo įstatymas.“

 

2 straipsnis. 147 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas

1. 147 straipsnio 1 dalyje po žodžių „pirmosios instancijos teismas“ įrašyti žodžius „o Komercinio arbitražo įstatyme numatytais atvejais – Vilniaus apygardos teismas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Prašymus, susijusius su laikinosiomis apsaugos priemonėmis, nagrinėja pirmosios instancijos teismas, o Komercinio arbitražo įstatyme numatytais atvejais – Vilniaus apygardos teismas. Kai prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytas pareikštame ieškinyje, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas tik išspr

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.