Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11, 13-1 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 78-4018)
  • 2020-01-01 Negaliojantis
    2013-01-01 Įsigalioja
    2012-07-04 Paskelbta
    2012-06-19 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2221 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-10324)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO 11, 131 IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m. birželio 19 d. Nr. XI-2080

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 31-1010, Nr. 110-3991; 2002, Nr. 116-5193, Nr. 124-5627; 2003, Nr. 17-708; 2004, Nr. 171-6298; 2008, Nr. 65-2456; 2010, Nr. 137-6988; 2011, Nr. 85-4132, Nr. 146-6841; 2012, Nr. 4-112)

 

1 straipsnis. 11 straipsnio 3 dalies 12 punkto pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 3 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12) teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Garantinio fondo administratoriui paraišką skirti lėšas iš Garantinio fondo;“.

 

2 straipsnis. 131 straipsnio 8 ir 9 dalių pakeitimas

1. 131 straipsnio 8 dalyje vietoj skaičiaus „6“ įrašyti skaičių „7“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„8. Patenkinus šio straipsnio 7 dalyje nurodytus reikalavimus, iš likusios sumos gali būti atlyginama šio įstatymo 10 straipsnio 11 dalyje nurodytam kreditoriui. Jei nurodytam kreditoriui būtų priteista iš šio įstatymo 10 straipsnio 11 dalyje nurodytų asmenų tam tikra suma, priteistos sumos dydžiu turėtų būti mažinama atlyginimo suma.“

2. Pakeisti 131 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

„9. Visiškai patenkinus darbuotojų – kreditorių reikalavimus, susijusius su darbo santykiais, ir atlyginus šio įstatymo 10 straipsnio 11 dalyje nurodytam kreditoriui, likusios įmonės lėšos naudojamos kreditorių reikalavimams tenkinti šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

3 straipsnis. 35 straipsnio 5 dalies pakeitimas

35 straipsnio 5 dalyje po žodžių „atsiradę Garantinio fondo“ įr

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.