Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 03-149 „Dėl Informavimo apie esminius pakeitimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 86-4512; TAR, 2019-02-20, Nr. 2019-02674)
  • 2021-02-19 Galiojantis
    2012-07-21 Įsigalioja
    2012-07-20 Paskelbta
    2012-07-12 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2019 02 21

(TAR, 2019, Nr. 2019-02674)

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL INFORMAVIMO APIE ESMINIUS PAKEITIMUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 12 d. Nr. 03-149

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 19 straipsnio 14 punktu, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi ir 40 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

Patvirtinti Informavimo apie esminius pakeitimus tvarkos aprašą (pridedama).

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                        VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-149

 

INFORMAVIMO APIE ESMINIUS PAKEITIMUS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS IR VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

1. Informavimo apie esminius pakeitimus tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kolektyvinio investavimo subjekto ir pensijų fondo dalyvių informavimo apie esminius kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentų, prospekto ir pensijų fondo taisyklių (toliau – dokumentai) pakeitimus tvarką, pavyzdinį esminių dokumentų pakeitimų sąrašą ir esminių pakeitimų sąrašą. Aprašo II-III skyrių nuostatos ir 1 priede išdėstytas sąrašas taikomas pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą veikiančioms valdymo įmonėms (toliau – valdymo įmonė) ir pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančioms investicinėms bendrovėms-valdytojoms. Pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą veikiančioms valdymo įmonėms ir investicinėms bendrovėms-valdytojoms taikomos tik Aprašo 2 priedo nuostatos.

2. Aprašo teisinis pagrindas – Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 19 straipsnis, Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 11 ir 40 straipsniai ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 8 straipsnis. Aprašas detalizuoja Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 32, 46 ir 155 straipsniuose, Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 11, 40 ir 41 straipsniuose bei Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 21 straipsnio 8 dalyje nustatytus reikalavimus.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatyme ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IR PENSIJŲ FONDO DALYVIŲ INFORMAVIMAS APIE ESMINIUS DOKUMENTŲ PAKEITIMUS

 

4. Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė-valdytoja apie visus esminius dokumentų pakeitimus, išskyrus Aprašo 5 punkte nurodytą atvejį, privalo raštu pranešti kiekvienam jos valdomo kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo dalyviui ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki dokumentų pakeitimų įsigaliojimo dienos. Pranešime kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo dalyviams valdymo įmonė arba investicinė bendrovė-valdytoja privalo:

4.1. nurodyti numatomų dokumentų pakeitimų esmę ir turinį;

4.2. pateikti paaiškinimą, kokią įtaką numatomų dokumentų pakeitimai turės atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo dalyvių interesams ir investicijoms;

4.3. informuoti apie:

4.3.1. pensijų fondo dalyvio teisę nutraukti pensijų kaupimo sutartį, kai tokia teisė numatyta teisės aktuose, arba pereiti į kitą pensijų fondo dalyvio pasirinktą tos pačios ar kitos valdymo įmonės valdomą pensijų fondą nedarant jokių atskaitymų ir apie pasinaudojimo atitinkamomis teisėmis terminą;

4.3.2. atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvio teisę Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatyta tvarka pateikti paraišką išpirkti jo turimus atitinkamo subjekto investicinius vienetus arba akcijas be jokių atskaitymų ir apie pasinaudojimo šia teise terminą;

4.3.3. uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvio teisę pareikšti prieštaravimą dėl pranešime nurodytų esminių dokumentų pakeitimų bei apie pasinaudojimo šia teise tvarką ir terminą. Taip pat uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjekto dalyviai turi būti informuojami, kad šio subjekto dalyviai, per nustatytą terminą pareiškę prieštaravimą dėl pranešime nurodytų esminių dokumentų pakeitimų, turės teisę Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatyta tvarka pateikti paraišką išpirkti jų turimus atitinkamo subjekto investicinius vienetus ar akcijas be jokių atskaitymų ir apie pasinaudojimo šia teise terminą.

5. Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė-valdytoja apie visus esminius dokumentų pakeitimus, susijusius su kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategijos keitimu, privalo raštu pranešti kiekvienam jos valdomo kolektyvinio investavimo subjekto dalyviui ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki dokumentų pakeitimų įsigaliojimo dienos. Pranešime kolektyvinio investavimo subjekto dalyviams valdymo įmonė arba investicinė bendrovė-valdytoja privalo pateikti Aprašo 4 punkte nurodytą informaciją.

6. Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė-valdytoja, atsižvelgdama į dokumentų pakeitimų turinį, pobūdį, mastą ir poveikį dalyvių interesams, kiekvienu atveju privalo nuspręsti, ar numatomi dokumentų pakeitimai yra esminiai.

7. Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė-valdytoja neprivalo informuoti kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo dalyvių apie esminius dokumentų pakeitimus, jeigu šie pakeitimai daromi dėl pasikeitusių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

 

III SKYRIUS

KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IR PENSIJŲ FONDO DALYVIŲ TEISĖS

 

8. Jeigu valdymo įmonė daro esminius pensijų fondo taisyklių pakeitimus, šios valdymo įmonės valdomo pensijų fondo dalyviai per valdymo įmonės nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 1 mėnuo nuo Aprašo 4 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos, turi teisę:

8.1. nutraukti pensijų kaupimo sutartį, kai tokia teisė numatyta teisės aktuose; arba

8.2. pereiti į kitą pensijų fondo dalyvio pasirinktą tos pačios ar kitos valdymo įmonės valdomą pensijų fondą nedarant jokių atskaitymų.

9. Jeigu valdymo įmonė arba investicinė bendrovė-valdytoja daro esminius atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjekto dokumentų pakeitimus, šio subjekto dalyviai per valdymo įmonės arba investicinės bendrovės-valdytojos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 1 mėnuo nuo Aprašo 4 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos (jeigu keičiama atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategija – terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 2 mėnesiai nuo Aprašo 5 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos), turi teisę Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatyta tvarka pateikti paraišką išpirkti jų turimus atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas be jokių atskaitymų.

10. Jeigu valdymo įmonė arba investicinė bendrovė-valdytoja daro esminius uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjekto dokumentų pakeitimus, šio subjekto dalyviai per valdymo įmonės arba investicinės bendrovės-valdytojos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 1 mėnuo nuo Aprašo 4 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos (jeigu keičiama uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategija – terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 2 mėnesiai nuo Aprašo 5 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos), turi teisę pareikšti prieštaravimą dėl pranešime nurodytų esminių dokumentų pakeitimų.

11.

KEISTA:

2021 02 18 nutarimu Nr. 03-24 (nuo 2021 02 19)

(TAR, 2021, Nr. 2021-03131)

 

Uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjekto dalyviai, per nustatytą terminą pareiškę prieštaravimą dėl Aprašo 4 arba 5 punkte pateiktame pranešime nurodytų esminių dokumentų pakeitimų, per valdymo įmonės arba investicinės bendrovės-valdytojos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 1 mėnuo nuo Aprašo 10 punkte nurodytos teisės (jeigu keičiama uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategija – terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 2 mėnesiai nuo Aprašo 10 punkte nurodytos teisės) pareikšti prieštaravimą dėl pranešime nurodytų esminių dokumentų pakeitimų pasibaigimo dienos, turi teisę Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatyta tvarka pateikti paraišką išpirkti jų turimus atitinkamo subjekto investicinius vienetus ar akcijas be jokių atskaitymų.

12. Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė-valdytoja privalo kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo dalyviams sudaryti sąlygas pasinaudoti šiame skyriuje nustatytomis teisėmis.

______________

 

Informavimo apie esminius pakeitimus

tvarkos aprašo

1 priedas

 

PAVYZDINIS ESMINIŲ DOKUMENTŲ PAKEITIMŲ SĄRAŠAS

 

Kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondų dokumentų pakeitimai laikomi esminiais kaip tai nustatyta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 32 straipsnyje, 155 straipsnyje ar Papildomo savanoriško kaupimo įstatymo 21 straipsnyje, jeigu:

1. šie pakeitimai gali turėti neigiamą įtaką kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo dalyvių finansinei padėčiai (didinami nustatyti arba įvedami nauji mokesčiai, mokėjimai ar atskaitymai, keičiasi pelno ar pajamų paskirstymas ir pan.);

2. šiais pakeitimais apribojamos arba panaikinamos kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo dalyviams suteiktos teisės arba kitaip daroma įtaka kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo dalyvių galimybėms pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su jų investicijomis;

3. šiais pakeitimais nustatomos naujos kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo dalyvių pareigos;

4. keičiama kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo investavimo strategija (iš esmės keičiami kolektyvinio investavimo subjekto investavimo objektai ar regionai, į kuriuos investuojama, investicijų apribojimai ir pan.) ir (arba) tikslai;

5.

KEISTA:

2021 02 18 nutarimu Nr. 03-24 (nuo 2021 02 19)

(TAR, 2021, Nr. 2021-03131)

 

keičiama kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo valdymo įmonė;

6. keičiamas kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo rizikos pobūdis;

7.

KEISTA:

2021 02 18 nutarimu Nr. 03-24 (nuo 2021 02 19)

(TAR, 2021, Nr. 2021-03131)

 

dalį valdymo įmonės arba investicinės bendrovės-valdytojos investicijų valdymo funkcijų pavedama atlikti kitai įmonei;

8. yra pagrindas manyti, kad numatomi dokumentų pakeitimai privers kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo dalyvį apsvarstyti, ar verta toliau būti investicinio fondo ar pensijų fondo dalyviu, investicinės bendrovės akcininku.

______________

 

Informavimo apie esminius pakeitimus

tvarkos aprašo

2 priedas

 

ESMINIŲ PAKEITIMŲ SĄRAŠAS

 

1. Pakeitimai, dėl kurių keistųsi priimant sprendimą dėl veiklos licencijos išdavimo vertintos sąlygos (atitiktis reikalavimams), laikomi esminiais, kaip tai nustatyta Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 11 straipsnyje, jeigu:

1.1. numatoma keisti valdymo įmonės ar investicinės bendrovės-valdytojos vadovus;

1.2. planuojami valdymo įmonės ar investicinės bendrovės-valdytojos akcijų paketų savininkų pakeitimai;

1.3. numatoma keisti valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto ar investicinės bendrovės-valdytojos investavimo strategiją;

1.4. keičiasi informacija, kaip bus užtikrinamas 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 231/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros, šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų laikymasis;

KEISTA:

2021 02 18 nutarimu Nr. 03-24 (nuo 2021 02 19)

(TAR, 2021, Nr. 2021-03131)

 

1.5. planuojami kiti esminiai valdymo įmonės ar investicinės bendrovės-valdytojos veiklos pakeitimai.

2. Pakeitimai laikomi esminiais, kaip tai nustatyta Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 40 ir 41 straipsnyje, jeigu numatoma keisti:

2.1. valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto ar investicinės bendrovės-valdytojos investavimo strategiją;

2.2. valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto ar investicinės bendrovės-valdytojos depozitoriumą;

KEISTA:

2021 02 18 nutarimu Nr. 03-24 (nuo 2021 02 19)

(TAR, 2021, Nr. 2021-03131)

 

2.3. NETEKO GALIOS:

2021 02 18 nutarimu Nr. 03-24 (nuo 2021 02 19)

(TAR, 2021, Nr. 2021-03131)

 

2.4. įmokas, mokesčius ir išlaidas, tiesiogiai ar netiesiogiai taikomas investuotojams.

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.