Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 03-151 „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme nustatytų leidimų išdavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo (Dėl kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme nurodytų leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo)“ (Žin., 2012, Nr. 86-4514; 2013, Nr. 30-1521; TAR, 2019-02-20, Nr. 2019-02677)
  • 2022-12-23 Galiojantis
    2012-07-21 Įsigalioja
    2012-07-20 Paskelbta
    2012-07-12 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2019 02 21

(TAR, 2019, Nr. 2019-02677)

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ ĮSTATYME IR PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYME NURODYTŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 12 d. Nr. 03-151

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 19 straipsnio 7 punktu ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 8 straipsnio 11 punktu, Lietuvos banko valdyba nutaria:

KEISTA (preambulė):

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-197 (nuo 2022 12 23)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26394)

 

Patvirtinti Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme nurodytų leidimų išdavimo taisykles (pridedama).

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                      VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-151

 

KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ ĮSTATYME IR PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYME NURODYTŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme nurodytų leidimų išdavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta leidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1–3, 6, 7 punktuose, Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1–3, 5 punktuose, 47 straipsnio 5 dalyje ir Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje, išdavimo valdymo įmonėms ir investicinėms bendrovėms tvarka, taip pat leidimų, nurodytų Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 47 straipsnio 5 dalyje ir Pensijų kaupimo įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje, išdavimo pensijų kaupimo veiklą vykdančioms gyvybės draudimo įmonėms tvarka.

2. Taisyklių teisinis pagrindas – Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 19, 70 ir 76 straipsniai, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 8 straipsnis ir Pensijų kaupimo įstatymo 26 ir 27 straipsniai.

3. Kai Taisyklių nuostatos nustato leidimų, nurodytų Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, išdavimo valdymo įmonėms arba investicinėms bendrovėms-valdytojoms tvarką, vartojama sąvoka „kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė“. Kai Taisyklių nuostatos nustato leidimų, nurodytų Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme, išdavimo valdymo įmonėms tvarką, vartojama sąvoka „pensijų fondų valdymo įmonė“. Kai Taisyklių nuostatos taikomos valdymo įmonėms ir investicinėms bendrovėms-valdytojoms, veikiančioms pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, ir valdymo įmonėms, veikiančioms pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, vartojama sąvoka „valdymo įmonė“. Kai Taisyklių nuostatos nustato leidimų, nurodytų Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme, išdavimo pensijų kaupimo veiklą vykdančioms gyvybės draudimo įmonėms tvarką, vartojama sąvoka „draudimo įmonė“. Taisyklių IV ir VII skyriuose vartojama sąvoka „valdymo įmonė“ apima ir draudimo įmones.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme ir Pensijų kaupimo įstatyme.

5. Lietuvos bankas, gavęs Taisyklėse nurodytus dokumentus, turi ne vėliau kaip per 20 darbo dienų raštu pranešti valdymo įmonei arba draudimo įmonei savo sprendimą išduoti leidimą arba motyvuotą sprendimą atsisakyti išduoti leidimą, jeigu Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme arba Taisyklėse nenustatyta kitaip. Per tą laikotarpį Lietuvos bankas turi teisę raštu reikalauti papildomos informacijos arba dokumentų, reikalingų sprendimui priimti, ir nurodyti reikalavimo motyvus. Tokiu atveju, taip pat ir tada, kai valdymo įmonė arba draudimo įmonė savarankiškai pateikia papildomą informaciją arba dokumentus, reikalingus sprendimui priimti, šio punkto pirmajame sakinyje nustatytas terminas pradedamas skaičiuoti nuo papildomos medžiagos gavimo dienos. Jeigu Lietuvos bankas per 20 darbo dienų arba per kitą Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme arba Taisyklėse nustatytą terminą po atitinkamo prašymo arba papildomos medžiagos gavimo dienos nepateikia motyvuoto prieštaravimo, laikoma, kad leidimas duotas.

6. Lietuvos bankas priima sprendimą išduoti leidimą tik tada, jeigu:

6.1. pateikti visi Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme ir Taisyklėse nurodyti duomenys ir dokumentai ir jie atitinka teisės aktų reikalavimus;

6.2. leidimo išdavimas neprieštarauja Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymui, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymui, Pensijų kaupimo įstatymui arba kitiems teisės aktams;

6.3. išdavus leidimą kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių padėtis nepasidarys blogesnė, negu nustatyta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme arba kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose, arba pensijų fondo dalyvių padėtis nepasidarys blogesnė, negu nustatyta Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme ir (arba) Pensijų kaupimo įstatyme, arba kitaip nebus pažeisti teisėti dalyvių interesai.

 

II SKYRIUS

LEIDIMAS PATVIRTINTI, PAKEISTI ARBA PAPILDYTI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO STEIGIMO DOKUMENTUS, PASIRINKTI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO DEPOZITORIUMĄ IR VALDYTI SUDERINTĄJĮ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ

 

7. Privalomos kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentų (toliau – steigimo dokumentai) nuostatos nustatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir (arba) Akcinių bendrovių įstatyme. Be privalomų nuostatų, steigimo dokumentuose gali būti ir kitų Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymui ir kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančių nuostatų.

8. Leidimas patvirtinti, pakeisti arba papildyti investicinio fondo taisykles turi būti gautas prieš kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės valdybai priimant sprendimą patvirtinti, pakeisti arba papildyti investicinio fondo taisykles. Leidimas patvirtinti, pakeisti arba papildyti investicinės bendrovės įstatus išduodamas tada, kai atliekami atitinkami veiksmai, tačiau ne anksčiau, nei šie įstatai įregistruojami Juridinių asmenų registre.

9. Leidimas patvirtinti steigimo dokumentus, pasirinkti depozitoriumą ir valdyti Lietuvos Respublikoje įsteigtą suderintąjį kolektyvinio investavimo subjektą (kai kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė licencijuota kitoje valstybėje narėje) reglamentuotas Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 8 ir 128 straipsniuose. Nepažeisdama minėtuose Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo straipsniuose nustatytų reikalavimų, kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė, kuri kreipiasi dėl leidimo patvirtinti steigimo dokumentus, pasirinkti depozitoriumą ir (arba) leisti valdyti Lietuvos Respublikoje įsteigtą suderintąjį kolektyvinio investavimo subjektą (kai kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė licencijuota kitoje valstybėje narėje), Lietuvos bankui pateikia:

9.1. prašymą su pridedamų dokumentų, duomenų ir informacijos sąrašu;

9.2. investicinė bendrovė – investicinės bendrovės įstatus, kurie įregistruoti Juridinių asmenų registre, arba investicinės bendrovės įstatų projektą, kuriam yra pritaręs investicinės bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, kartu su šio susirinkimo sprendimo dėl pritarimo investicinės bendrovės įstatams protokolu, valdybos sprendimo dėl depozitoriumo pasirinkimo priėmimo posėdžio protokolą arba tinkamai patvirtintas pirmiau nurodytų dokumentų kopijas;

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-197 (nuo 2022 12 23)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26394)

 

9.3. investicinis fondas – investicinio fondo taisyklių projektą, kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės valdybos posėdžio sprendimų dėl investicinio fondo taisyklių projekto pateikimo Lietuvos bankui, investiciniam fondui steigti skiriamos pradinės sumos patvirtinimo ir depozitoriumo pasirinkimo priėmimo protokolą arba tinkamai patvirtintas pirmiau nurodytų dokumentų kopijas;

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-197 (nuo 2022 12 23)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26394)

 

9.4. kolektyvinio investavimo subjekto prospektą;

9.5. pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą;

9.6. sutarties su depozitoriumu projektą;

9.7. informaciją apie depozitoriumo vadovus arba jų atstovus (vardai ir pavardės);

9.8. patvirtinimą, kad valdymo įmonė yra parengusi ir patvirtinusi rizikos valdymo proceso aprašą, kurio nuostatos taikomos kolektyvinio investavimo subjektui ir kuriame inter alia pagrindžiamas rizikos valdymo proceso pakankamumas ir veiksmingumas;

9.9. kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė, licencijuota kitoje valstybėje narėje, Lietuvos bankui papildomai pateikia:

9.9.1. kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės prašymą leisti valdyti Lietuvos Respublikoje įsteigtą kolektyvinio investavimo subjektą;

9.9.2. kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės veiklos licenciją arba notaro patvirtintą licencijos kopiją;

9.9.3. rašytinį susitarimą su depozitoriumu dėl keitimosi informacija arba nuorodą į šį dokumentą (Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 128 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju);

9.9.4. jei taikoma, informaciją apie kolektyvinio investavimo subjekto investicijų valdymo ir administravimo funkcijų perdavimo tvarką arba nuorodą į šią informaciją (Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 128 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju);

9.10. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėta teisės aktuose nustatyta valstybės rinkliava.

10. Apie Taisyklių 9 punkte nurodyto leidimo išdavimą arba atsisakymą jį išduoti Lietuvos bankas prašymą pateikusiai kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonei praneša per 2 mėnesius nuo visų reikalingų dokumentų, duomenų ir paaiškinimų pateikimo Lietuvos bankui dienos.

11. Kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė, kuri kreipiasi į Lietuvos banką dėl leidimo pakeisti ar papildyti steigimo dokumentus, Lietuvos bankui pateikia:

11.1. prašymą su pridedamų dokumentų sąrašu;

11.2. investicinė bendrovė – pakeistus arba papildytus investicinės bendrovės įstatus, kurie yra įregistruoti Juridinių asmenų registre, arba pakeistų ar papildytų investicinės bendrovės įstatų projektą, kuriam yra pritaręs investicinės bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, kartu su šio susirinkimo sprendimo dėl pritarimo investicinės bendrovės įstatams protokolu, arba tinkamai patvirtintas pirmiau nurodytų dokumentų kopijas;

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-197 (nuo 2022 12 23)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26394)

 

11.3. investicinis fondas – pakeistų arba papildytų investicinio fondo taisyklių projektą, kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės valdybos posėdžio sprendimo dėl pakeistų arba papildytų investicinio fondo taisyklių projekto pateikimo Lietuvos bankui priėmimo protokolą arba tinkamai patvirtintas pirmiau nurodytų dokumentų kopijas;

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-197 (nuo 2022 12 23)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26394)

 

11.4. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėta teisės aktuose nustatyta valstybės rinkliava.

12.

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-197 (nuo 2022 12 23)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26394)

 

Kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė, kuri kreipiasi dėl leidimo patvirtinti steigimo dokumentus, turi Lietuvos bankui pateikti šių dokumentų (arba jų projektų) elektronines versijas. Jeigu kreipiamasi dėl steigimo dokumentų pakeitimų arba papildymų, Lietuvos bankui pateikiama steigimo dokumentų projekto ir projekto lyginamojo varianto (angl. track changes) elektroninės versijos. Elektroninės steigimo dokumentų arba jų projektų versijos Lietuvos bankui siunčiamos elektroninio pašto adresu [email protected] arba pateikiamos skaitmeninėse laikmenose.

13. Kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė, kuri Taisyklių 9.2 ir 11.2 papunkčiuose nurodytais atvejais Lietuvos bankui pateikė investicinės bendrovės įstatų projektus, iki Lietuvos banko sprendimo išduoti leidimą patvirtinti steigimo dokumentus, tačiau ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki planuojamo sprendimo priėmimo dienos, Lietuvos bankui turi pateikti pranešimą apie įstatų įregistravimą Juridinių asmenų registre ir patvirtinimą, kad įregistruotų įstatų redakcija atitinka tą, kuri buvo suderinta su Lietuvos banku.

14. NETEKO GALIOS:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-197 (nuo 2022 12 23)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26394)

 

15. Norint atnaujinti steigimo dokumentus, reikalavimas gauti išankstinį Lietuvos banko leidimą netaikomas, tačiau kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo steigimo dokumentų atnaujinimo dienos, pateikti Lietuvos bankui:

15.1. paaiškinimą, kokia informacija keičiama;

15.2. NETEKO GALIOS:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-197 (nuo 2022 12 23)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26394)

 

15.3. elektronines atnaujintų steigimo dokumentų ir jų lyginamojo varianto versijas, pateiktas Taisyklių 12 punkte nurodytu būdu.

16. Steigimo dokumentų atnaujinimu laikoma:

16.1. pasikeitusių adresų, telefono, fakso numerių, asmenų vardų ir pavardžių, elektroninio pašto ir interneto svetainės adresų atnaujinimas;

16.2. kiti redakcinio pobūdžio taisymai (sakinių struktūros arba tam tikrų žodžių pakeitimai, kai tai nekeičia prieš tai pateiktos informacijos prasmės ir esmės).

17. Jeigu sudaroma sutartis su nauju depozitoriumu arba keičiama sutartis su depozitoriumu, kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė turi Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatytu terminu pateikti Lietuvos bankui naują sutartį su depozitoriumu arba pakeistą sutartį kartu su paaiškinimais, kas šioje sutartyje keičiasi.

 

III SKYRIUS

LEIDIMAS PASIRINKTI ARBA PAKEISTI INVESTICINĖS BENDROVĖS VALDYMO ĮMONĘ

 

18. Leidimas pasirinkti arba pakeisti investicinės bendrovės valdymo įmonę turi būti gautas prieš sudarant sutartį su šia valdymo įmone.

19. Investicinė bendrovė, kuri kreipiasi į Lietuvos banką dėl leidimo pasirinkti arba pakeisti investicinės bendrovės valdymo įmonę, Lietuvos bankui turi pateikti:

19.1. prašymą su pasirinktos valdymo įmonės duomenimis, leidžiančiais ją identifikuoti, ir pridedamų dokumentų sąrašu (jeigu valdymo įmonė keičiama, prašyme turi būti nurodomos priežastys);

19.2. investicinės bendrovės kompetentingo organo sprendimą dėl valdymo įmonės pasirinkimo arba pakeitimo arba investicinės bendrovės tinkamai patvirtintą sprendimo kopiją.

 

IV SKYRIUS

LEIDIMAS PERDUOTI INVESTICINIO FONDO VALDYMĄ, PENSIJŲ FONDŲ VALDYMĄ ARBA VALDYMO ĮMONĖS TEISES IR PAREIGAS, ATSIRANDANČIAS IŠ PENSIJŲ KAUPIMO SUTARČIŲ, KITAI VALDYMO ĮMONEI

 

20. Leidimas perduoti investicinio fondo valdymą, pensijų fondų valdymą pagal Pensijų kaupimo įstatymą arba valdymo įmonės teises ir pareigas, atsirandančias iš pensijų kaupimo sutarčių, pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą (toliau kartu – pensijų fondų valdymas) kitai valdymo įmonei turi būti gautas prieš sudarant sutartį su naująja valdymo įmone.

21. Prašant išduoti leidimą perduoti investicinio fondo valdymą arba pensijų fondų valdymą kitai valdymo įmonei, Lietuvos bankui pateikiama:

21.1. prašymas su pasirinktos valdymo įmonės duomenimis, leidžiančiais ją identifikuoti, ir pridedamų dokumentų sąrašu;

21.2. valdymo įmonės kompetentingo organo sprendimas investicinio fondo valdymą arba pensijų fondų valdymą perduoti valdyti kitai valdymo įmonei arba valdymo įmonės tinkamai patvirtinta sprendimo kopija;

21.3. investicinio fondo valdymo perdavimo arba pensijų fondų valdymo perdavimo sutarties projektas;

21.4. paaiškinimas, kodėl investicinio fondo valdymas arba pensijų fondų valdymas perduodamas kitai valdymo įmonei, kokią reikšmę ir kokią įtaką valdymo įmonės pakeitimas turės investicinio fondo arba pensijų fondų veiklai, finansinei padėčiai, dalyvių interesams;

21.5. jeigu pensijų fondų valdymas perduodamas kitai valdymo įmonei, be dokumentų, nurodytų Taisyklių 21.1–21.4 papunkčiuose, Lietuvos bankui taip pat pateikiami dokumentai, patvirtinantys pensijų fondo dalyvių sutikimą perduoti pensijų fondų valdymą kitai valdymo įmonei, kai šio sutikimo reikia.

22. Išdavus Taisyklių 20 punkte nurodytą leidimą, valdymo įmonė privalo informaciją apie sprendimą perduoti pensijų fondų valdymą paskelbti savo interneto tinklalapyje, taip pat raštu informuoti visus pensijų kaupimo dalyvius. Šiame pranešime nurodoma:

22.1. valdymo įmonių, ketinančių perleisti ir priimti pensijų fondų valdymą, duomenys (pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, telefonas, faksas, elektroninis paštas);

22.2. pensijų fondų, kurių valdymą ketinama perduoti, pavadinimai;

22.3. informacija apie dalyvio teisę prieš perduodant pensijų fondų valdymą per 3 mėnesius nuo informacijos apie sprendimą perduoti pensijų fondų valdymą išsiuntimo jam dienos pačiam pereiti į kitą savo pasirinktą pensijų fondą nedarant jokių atskaitymų arba, jei tai papildomas savanoriškas pensijų kaupimas, nutraukti pensijų kaupimo sutartį ir pabaigti dalyvavimą pensijų fonde.

 

V SKYRIUS

LEIDIMAS PAKEISTI DEPOZITORIUMĄ

 

23. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme nurodytas leidimas pakeisti depozitoriumą turi būti gautas prieš sudarant sutartį su naujuoju depozitoriumu.

24. Prašant išduoti leidimą pakeisti depozitoriumą, Lietuvos bankui pateikiama:

24.1. prašymas, kuriame nurodoma priežastis, dėl kurios keičiamas depozitoriumas, ir pridedamų dokumentų sąrašas;

24.2. valdymo įmonės arba draudimo įmonės kompetentingo organo sprendimas dėl depozitoriumo pakeitimo arba valdymo įmonės ar draudimo įmonės tinkamai patvirtinta sprendimo kopija;

24.3. sutarties su naujuoju depozitoriumu projektas.

 

VI SKYRIUS

LEIDIMAS REORGANIZUOTI, PERTVARKYTI ARBA ATSKIRTI VALDYMO ĮMONĘ

 

25. Leidimas reorganizuoti, pertvarkyti arba atskirti valdymo įmonę turi būti gautas prieš priimant atitinkamą sprendimą.

26. Prašant išduoti leidimą reorganizuoti, pertvarkyti arba atskirti valdymo įmonę, Lietuvos bankui pateikiama:

26.1. prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu;

26.2. paaiškinimas, kokią reikšmę ir kokią įtaką valdymo įmonės reorganizavimas, pertvarkymas arba atskyrimas turės kolektyvinio investavimo subjektų ir (arba) pensijų fondų veiklai, finansinei padėčiai, dalyvių interesams;

26.3. sprendimų reorganizuoti, pertvarkyti arba atskirti valdymo įmonę projektai;

26.4. dėl reorganizavimo – reorganizavimo sąlygų projektas.

27. Jeigu reorganizuojama valdymo įmonė perduoda kolektyvinio investavimo subjektų turto valdymą ir (arba) pensijų fondų valdymą kitai valdymo įmonei, be Taisyklių 26 punkte nurodytų dokumentų, Lietuvos bankui taip pat pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad kolektyvinio investavimo subjektų turto valdymą ir (arba) pensijų fondų valdymą perimanti valdymo įmonė perima ir visus atitinkamų kolektyvinio investavimo subjektų ir (arba) pensijų fondų taisyklėse ir pensijų kaupimo sutartyse nurodytus įsipareigojimus dalyviams.

 

VII SKYRIUS

LEIDIMAS PANAIKINTI PENSIJŲ FONDĄ

 

28. Leidimas panaikinti pensijų fondą turi būti gautas prieš priimant atitinkamą valdymo įmonės sprendimą. Pensijų kaupimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytu tikslinės grupės pensijų fondo likvidavimo atveju taikoma Lietuvos banko patvirtinta tikslinės grupės pensijų fondų likvidavimo tvarka.

29. Leidimas panaikinti pensijų fondą dėl ketinimo likviduoti valdymo įmonę gali būti išduotas tik tada, jeigu valdymo įmonė, prieš kreipdamasi dėl leidimo panaikinti pensijų fondą, ėmėsi reikiamų priemonių, kad pensijų fondų valdymas būtų perduotas kitai valdymo įmonei.

30. Prašant išduoti leidimą panaikinti pensijų fondą, Lietuvos bankui pateikiama:

30.1. prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu;

30.2. paaiškinimas, kokią reikšmę ir kokią įtaką pensijų fondo panaikinimas turės pensijų fondo dalyvių interesams;

30.3. dokumentai, patvirtinantys Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 33 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas;

30.4. sprendimo panaikinti pensijų fondą projektas.

31. Prašant išduoti leidimą panaikinti Pensijų kaupimo įstatyme nurodytą turto išsaugojimo ar tikslinės grupės pensijų fondą dėl ketinimo likviduoti valdymo įmonę, be dokumentų, nurodytų Taisyklių 30 punkte, Lietuvos bankui taip pat pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad valdymo įmonė ėmėsi reikiamų priemonių, kad pensijų fondų valdymas būtų perduotas kitai valdymo įmonei, taip pat paaiškinimas, dėl kokių priežasčių pensijų fondų valdymas nebuvo perduotas.

32. Lietuvos bankas atsisako išduoti leidimą panaikinti Pensijų kaupimo įstatyme nurodytą turto išsaugojimo ar tikslinės grupės pensijų fondą dėl ketinimo likviduoti valdymo įmonę, jeigu valdymo įmonė nesiėmė reikiamų priemonių, kad pensijų fondų valdymas būtų perduotas kitai valdymo įmonei.

33. Valdymo įmonei priėmus sprendimą panaikinti Pensijų kaupimo įstatyme nurodytą turto išsaugojimo ar tikslinės grupės pensijų fondą Taisyklių 29 punkte nurodyto leidimo pagrindu, pensijų fondo dalyviai per valdymo įmonės nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo informacijos apie atitinkamą sprendimą išsiuntimo pensijų fondo dalyviams dienos, turi teisę pereiti į kitą pasirinktą pensijų fondą nedarant jokių atskaitymų. Jeigu per šiame punkte nurodytą laikotarpį pensijų fondo dalyviai neperėjo į kitą valdymo įmonę, Lietuvos banko nustatyta tvarka šie pensijų fondo dalyviai ir jiems priklausančios lėšos perkeliami į kitos valdymo įmonės valdomą jų amžių atitinkantį tikslinės grupės pensijų fondą nedarant jokių atskaitymų. Šiame punkte nurodytą informaciją apie atitinkamą sprendimą valdymo įmonė privalo skelbti ir savo interneto svetainėje.

34. Valdymo įmonei priėmus sprendimą panaikinti papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondą Taisyklių 29 punkte nurodyto leidimo pagrindu, pensijų fondo dalyviai turi pereiti į kitos valdymo įmonės valdomą pensijų fondą arba pensijų fondo turtas padalijamas pensijų fondo dalyviams teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

LEIDIMAS INVESTUOTI DIDESNĘ PENSIJŲ TURTĄ SUDARANČIŲ GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS DALĮ Į VIENO EMITENTO PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS ARBA PINIGŲ RINKOS PRIEMONES

 

35. Prašymas išduoti leidimą investuoti didesnę nei 35 procentai pensijų turtą sudarančių grynųjų aktyvų vertės dalį į valstybės narės arba jos savivaldybių, kitos valstybės arba tarptautinės organizacijos, kuriai priklauso bent viena valstybė narė, išleistus arba garantuotus vieno emitento perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones (toliau – leidimas investuoti į vieno emitento vertybinius popierius) Lietuvos bankui turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki atitinkamo pensijų fondų valdymo įmonės ar draudimo įmonės sprendimo priėmimo dienos arba iki Lietuvos banko išduoto leidimo investuoti į vieno emitento vertybinius popierius galiojimo pabaigos.

36. Prašant išduoti leidimą investuoti į vieno emitento vertybinius popierius, Lietuvos bankui pateikiama:

36.1. prašymas, kuriame nurodomos rinkoje vyraujančios išskirtinės, ypatingos sąlygos ir kiekybiškai pagrindžiamos priežastys, lėmusios didesnių investicijų į vieno emitento perleidžiamuosius vertybinius popierius arba pinigų rinkos priemones (toliau – vertybiniai popieriai) poreikį, ir pridedamų dokumentų sąrašas;

36.2. pagal pensijų fondų valdymo įmonės arba draudimo įmonės pasirinktus rizikos vertinimo kriterijus atlikta emitento, į kurio vertybinius popierius norima investuoti daugiau, analizė ir pagrindimas, kodėl pasirinktas šis emitentas, kuo ir kiek jo rizikos ir pelningumo parametrai yra pranašesni už kitų rinkoje veikiančių emitentų;

36.3. informacija, kiek ir kokių vertybinių popierių, palyginti su visu pensijų fondo finansinių priemonių portfeliu, būtų mažinama, jeigu būtų suteiktas prašomas leidimas;

36.4. paaiškinimas, kaip pasikeistų viso finansinių priemonių portfelio rizikos parametrai (modifikuota trukmė, kredito rizikos lygis, pasirinkti likvidumo vertinimo rodikliai, atviroji valiutos pozicija) ir svertinis portfelio pelningumo rodiklis padidinus investicijas į vieno emitento vertybinius popierius;

36.5. paaiškinimas, kiek pasikeistų ir ar išliktų pakankamas turimų emitento vertybinių popierių likvidumas, jeigu rinkose vykstant neigiamiems pokyčiams ir siekiant apsaugoti pensijų fondo dalyvių interesus reikėtų gerokai sumažinti šių vertybinių popierių dalį, palyginti su visu pensijų fondo finansinių priemonių portfeliu;

36.6. informacija, per kiek laiko pensijų fondų valdymo įmonė arba draudimo įmonė galėtų sumažinti emitento vertybinių popierių dalį, palyginti su visu portfeliu, iki 35 procentų pensijų turtą sudarančių grynųjų aktyvų vertės be reikšmingos įtakos vertybinių popierių kainoms ir likvidumui rinkoje, darant prielaidą, kad prašomas leidimas bus suteiktas;

36.7. informacija, kokių emisijų vertybinių popierių būtų įsigyjama išpirkus portfelyje turimus vertybinius popierius leidimo galiojimo laikotarpiu, jeigu numatomi šie išpirkimai;

36.8. informacija apie ketinamų įsigyti emitento vertybinių popierių valiutą, nurodant preliminarią procentinę kiekviena skirtinga valiuta denominuotų vertybinių popierių dalį, palyginti su visu finansinių priemonių portfeliu;

36.9. nustatytos formos informacija apie prašymo teikimo metu finansinių priemonių portfelyje turimų nagrinėjamo emitento vertybinių popierių struktūrą pagal trukmę (žr. priedo 1 lentelę);

36.10. nustatytos formos informacija apie ketinamų parduoti prašymo teikimo metu turimų nagrinėjamo emitento vertybinių popierių struktūrą (žr. priedo 2 lentelę);

36.11. nustatytos formos informacija apie ketinamų įsigyti nagrinėjamo emitento vertybinių popierių struktūrą (žr. priedo 3 lentelę).

37. Leidimas investuoti į vieno emitento vertybinius popierius išduodamas ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui.

______________

 

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo

įstatyme nurodytų leidimų išdavimo taisyklių

priedas

 

1 lentelė. Prašymo teikimo metu portfelyje turimų emitento vertybinių popierių arba pinigų rinkos priemonių (toliau – vertybiniai popieriai) struktūra pagal trukmę

 

Vertybinio popieriaus pavadinimas

ISIN

Išpirkimo data

Valiuta

Vertė portfelyje, Eur

Išpirkimas numatytas vėliau, negu baigsis leidimo galiojimas

(+/–)

Iki išpirkimo likęs laikas, metais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma:

Pozicijų vertė su (+):

Svertinis rodiklis:

 

2 lentelė. Planuojamų parduoti prašymo teikimo metu turimų nagrinėjamo emitento vertybinių popierių (toliau – VP) struktūra

 

Trukmė, metais

Vidutinis iki išpirkimo likęs laikas,

metais

VP dalis, išliksianti iki leidimo galiojimo pabaigos,

proc.

VP dalis, planuojama laikyti iki išpirkimo dienos galiojant leidimui,

proc.

Planuojama parduoti VP dalis (išskyrus išpirkimo atvejį), proc.

<2

 

 

 

 

2–5

 

 

 

 

5–7

 

 

 

 

7–10

 

 

 

 

>10

 

 

 

 

 

3 lentelė. Planuojamų įsigyti nagrinėjamo emitento vertybinių popierių struktūra

 

Trukmė, metais

Vidutinis iki išpirkimo dienos likęs laikas, metais

Atitinkamos trukmės VP dalis, palyginti su visu planuojamų įsigyti VP portfeliu, proc.

Iš jų

VP dalis, planuojama laikyti iki leidimo galiojimo pabaigos, proc.

Iš jų

VP dalis, planuojama laikyti iki išpirkimo dienos galiojant leidimui, proc.

Iš jų

planuojama parduoti VP dalis (išskyrus išpirkimo atvejį),

proc.

Planuojamų nurodytos trukmės emisijų VP pirkimo sandorių, tarp kurių bus didesnis nei 2 mėn. laiko tarpas, dalis,

proc.

<2

 

 

 

 

 

 

2–5

 

 

 

 

 

 

5–7

 

 

 

 

 

 

7–10

 

 

 

 

 

 

>10

 

 

 

 

 

 

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.