Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 03-156 „Dėl Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų turto reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 86-4519; TAR, 2019-02-20, Nr. 2019-02681)
  • 2019-02-21 Galiojantis
    2012-07-21 Įsigalioja
    2012-07-20 Paskelbta
    2012-07-12 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2019 02 21

(TAR, 2019, Nr. 2019-02681)

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL SUDERINTŲJŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ TURTO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 12 d. Nr. 03-156

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

Patvirtinti Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų turto reikalavimų aprašą (pridedama).

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                       VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-156

 

SUDERINTŲJŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ TURTO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų turto reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) detalizuoja Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investavimo objektams taikomus reikalavimus ir reglamentuoja suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų ketinamo įsigyti bei turimo turto atitiktį reikalavimams, nustatytiems 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL 2009 L302, p. 32) ir 2007 m. kovo 19 d. Komisijos direktyvoje 2007/16/EB, įgyvendinančioje Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo, patikslinant tam tikrus apibrėžimus (OL 2007 L 79, p. 11).

2. Reikalavimų teisinis pagrindas – Įstatymo 79 straipsnio 7 dalis. Aprašas parengtas atsižvelgus į Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto 2007 m. kovo ir liepos mėn. gaires dėl suderintiesiems kolektyvinio investavimo subjektams tinkamų investavimo objektų Nr. CESR/07–044 ir Nr. CESR/07–434 bei Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2012 m. gruodžio 18 d. gaires kompetentingoms institucijoms ir suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonėms dėl biržoje prekiaujamų fondų ir kitų su suderintaisiais kolektyvinio investavimo subjektais susijusių klausimų Nr. ESMA/2012/832.

 

II SKYRIUS

PERLEIDŽIAMŲJŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ REIKALAVIMAI

 

3. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai (PVP) turi atitikti šiuos kriterijus:

3.1. nuostoliai, kurių suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas (SKIS) gali patirti turėdamas šias priemones, yra ne didesni nei už jas sumokėta pinigų suma;

3.2. jų likvidumas nedaro įtakos SKIS gebėjimui išpirkti (atpirkti) savo išleistus investicinius vienetus (akcijas) SKIS dalyvio reikalavimu;

3.3. priemonės patikimai vertinamos:

3.3.1. vertybiniai popieriai, kurie įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje arba kuriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, kaip nurodyta Įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, vertinami pagal tikslias, patikimas ir reguliarias rinkos arba nepriklausomų nuo emitentų vertinimo sistemų pateiktas kainas;

3.3.2. vertybiniai popieriai, nurodyti Įstatymo 79 straipsnio 4 dalyje, vertinami periodiškai pagal iš vertybinių popierių emitento gautą informaciją arba pagal kompetentingą investicijų tyrimą;

3.4. tiksli ir išsami informacija apie vertybinius popierius arba, jei reikia, apie vertybinių popierių portfelį reguliariai teikiama:

3.4.1. rinkai, jei vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje arba jais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, kaip nurodyta Įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose;

3.4.2. SKIS, jei tai yra vertybiniai popieriai, nurodyti Įstatymo 79 straipsnio 4 dalyje;

3.5. jie yra apyvartūs;

3.6. jų įsigijimas atitinka SKIS investavimo tikslus ir (arba) strategiją, laikantis Europos Sąjungos teisės, reglamentuojančios SKIS, nuostatų;

3.7. jų riziką nuolat ir tinkamai vertina SKIS.

4. Vadovaujantis Reikalavimų 3.2 ir 3.5 papunkčiais, daroma prielaida, kad priemonės, kurios įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje arba kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje pagal Įstatymo 79 straipsnio 1–3 dalių nuostatas, yra apyvarčios ir nemažina SKIS gebėjimo išpirkti investicinius vienetus (akcijas), išskyrus atvejus, kai SKIS turi informacijos, kuri leistų nuspręsti kitaip.

5. SKIS, siekdamas užtikrinti gebėjimą išpirkti investicinius vienetus (akcijas), turi įvertinti PVP likvidumo riziką, atsižvelgdamas į:

5.1. vertybinių popierių kiekį ir apyvartą (taip pat ir už reguliuojamos rinkos ribų);

5.2. emisijos dydį ir emisijos dalį, kurią valdytojas ketina įsigyti;

5.3. nepriklausomą paklausos ir pasiūlos kainų analizę, jei būtina, dėl PVP likvidumo ir paklausos rinkoje per tam tikrą laikotarpį.

6. PVP, nurodyti Įstatymo 2 straipsnio 47 dalyje, apima PVP, išleistus uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektų, kuriems taikomi:

6.1. kriterijai, išdėstyti Aprašo 3–4 punktuose;

6.2. bendrovių (įmonių) valdymo principai, t. y. valdymo mechanizmas analogiškas bendrovės valdymui:

6.2.1. dalyvių teisė balsuoti priimant esminius sprendimus (tarp jų ir dėl valdymo įmonės paskyrimo ar pakeitimo, sutarties su ja bei investavimo strategijos pakeitimo, bendrovės likvidavimo);

6.2.2. dalyvių teisė kontroliuoti investavimo strategiją;

6.3. valdymo įmonei taikomi Įstatyme išdėstyti investuotojų apsaugos reikalavimai.

7. Uždarojo tipo fondo (investicinės bendrovės) turtas turi būti atskirtas nuo kitų subjektų turto, o jį likviduojant taikomi teisės aktai, apsaugantys investicinio fondo (investicinės bendrovės) dalyvius.

8. Kitos finansinės priemonės, nurodytos Įstatymo 2 straipsnio 47 dalyje, turi:

8.1. atitikti Aprašo 3 punkte išdėstytus kriterijus;

8.2. būti garantuotos kitu turtu arba susietos su kitu turtu.

9. Jeigu finansinė priemonė turi įterptą išvestinį elementą, kaip nurodyta Aprašo 32 punkte, tam elementui taikomi Įstatymo 84 straipsnio reikalavimai.

 

III SKYRIUS

PINIGŲ RINKOS PRIEMONIŲ REIKALAVIMAI

 

10. Pinigų rinkos priemonės (PRP), nurodytos Įstatymo 2 straipsnio 48 dalyje, gali būti įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje, jomis gali būti prekiaujama reguliuojamoje rinkoje pagal Įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 1–3 punktų nuostatas arba jos gali būti ir neįtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje.

11. Įstatymo 75 straipsnio 4 dalyje minimos PRP turi atitikti Įstatymo 2 straipsnio 48 dalyje nustatytą PRP sąvokos apibrėžimą, bet gali neatitikti Įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose ir 2 dalyje išvardytų sąlygų.

12. Įstatymo 2 straipsnio 48 dalyje nurodytos PRP, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje, – tai finansinės priemonės, kurios atitinka nors vieną iš šių kriterijų:

12.1. jų terminas emisijos išleidimo metu yra iki 397 dienų imtinai;

12.2. jų iki išpirkimo dienos likęs terminas yra iki 397 dienų imtinai;

12.3. jų palūkanos reguliariai tikslinamos nors kartą per 397 dienas pagal pinigų rinkos sąlygas;

12.4. jų rizika, įskaitant kredito (skolinimosi) ir palūkanų normos riziką, atitinka Aprašo 12.1–12.3 papunkčiuose nurodytų finansinių priemonių riziką.

13. SKIS draudžiama parduoti PRP, kurių jis neturi (angl. short selling).

14. Valstybės ir vietinės valdžios išleisti trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai, depozitų sertifikatai, komerciniai popieriai, bankų akceptai visada laikomi priemonėmis, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje.

15. Įstatymo 2 straipsnio 48 dalyje nurodytos likvidžios PRP – priemonės, kurios gali būti parduotos per gana trumpą laiką ir su nedidelėmis sąnaudomis, vykdant SKIS įsipareigojimą išpirkti savo investicinius vienetus (akcijas) investicinių vienetų (akcijų) savininko prašymu.

16. Vertinant PRP likvidumą, turi būti atsižvelgta į:

16.1. prekybos dažnumą ir apyvartą;

16.2. tarpininkų, norinčių pirkti ir (arba) parduoti priemonę, skaičių, rinkos ypatumus (pervedimų mechanizmą, priemonei parduoti reikalingą laiką ir kt.);

16.3. emisijos (programos) dydį;

16.4. galimybę per trumpą laiką parduoti (išpirkti) priemonę nustatyta kaina su mažais komisiniais, kai yra paklausos ir (arba) pasiūlos kainos (angl. bid/offer) bei labai trumpas atsiskaitymo laikotarpis;

16.5. SKIS dalyvių struktūrą (koncentraciją) bei tikslus;

16.6. portfelio struktūrą, leidžiančią suderinti pinigų srautus parduodant atitinkamas likvidžias priemones;

16.7. SKIS vienetų išpirkimo apribojimus.

17. PRP likvidumas neturi mažinti SKIS vienetų likvidumo.

18. Įstatymo 2 straipsnio 48 dalyje nurodytų PRP vertę visada galima tiksliai nustatyti, nes joms taikomos tikslios ir patikimos vertinimo sistemos, atitinkančios abu šiuos kriterijus:

18.1. jos leidžia SKIS apskaičiuoti grynųjų aktyvų vertę pagal investicijų portfelyje turimos finansinės priemonės vertę, už kurią informuotos šalys galėtų ja savo noru apsikeisti netiesioginiuose sandoriuose;

18.2. jos pagrįstos rinkos duomenimis arba vertinimo modeliais, įskaitant amortizacijos sąnaudomis pagrįstas sistemas (amortizuotos savikainos metodą).

19. SKIS privalo užtikrinti, kad nebūtų esminio PRP rinkos vertės ir vertės, nustatytos amortizuotos savikainos metodu, neatitikimo.

20. Aprašo 15 ir 16 punktų nuostatų, taikomų finansinėms priemonėms, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje, laikomasi taip, kaip nustatyta Aprašo 12 punkte ir Įstatymo 79 straipsnio 1–3 dalyse, nebent SKIS turi informacijos, kuri leistų nuspręsti kitaip.

21. Įstatymo 79 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės, kurių emisija arba emitentas yra reguliuojami siekiant apsaugoti investuotojus ir jų santaupas, turi atitikti šiuos kriterijus:

21.1. vieną iš kriterijų, išdėstytų Aprašo 12 punkte ir visas 15–19 punktuose nurodytas sąlygas;

21.2. apie minimas priemones yra pakankamai Aprašo 23 punkto nuostatas atitinkančios informacijos, įskaitant informaciją, iš kurios galima tinkamai įvertinti kredito riziką, susijusią su investicijomis į jas;

21.3. yra laisvai perleidžiamos.

22. SKIS turi pareigą įrodyti, kad PRP, kuriomis nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, yra tinkamas turtas.

23. Aprašo 21.2 papunktyje nustatyta informacija laikoma tinkama, jeigu apima:

23.1. informaciją apie Įstatymo 79 straipsnio 2 dalies 2 ir 4 punktuose išvardytas PRP, taip pat valstybės narės savivaldybės arba regioninės valdžios institucijos arba tarptautinės organizacijos išleistas, tačiau valstybės narės negarantuojamas PRP, taip pat PRP, išleistas vienos iš federacijos narių:

23.1.1. reguliariai (ne rečiau kaip kartą per metus), taip pat, įvykus esminiam įvykiui, atnaujinamą informaciją apie emisiją arba emisijos programą, taip pat apie teisinę ir finansinę emitento padėtį iki PRP išleidimo dienos;

23.1.2. Aprašo 23.1.1 papunktyje nurodytos informacijos patikrinimą, atliktą tinkamą kvalifikaciją turinčios emitentui nepavaldžios trečiosios šalies;

23.1.3. patikimos statistikos apie emisiją arba emisijos programą prieinamumą;

23.2. informaciją apie Įstatymo 79 straipsnio 2 dalies 3 punkte išvardytas priemones:

23.2.1. reguliariai, taip pat, įvykus esminiam įvykiui, atnaujinamą informaciją apie emisiją arba emisijos programą, taip pat apie teisinę ir finansinę emitento padėtį iki PRP išleidimo;

23.2.2. patikimos statistikos apie emisiją (emisijos programą) arba kitų duomenų, leidžiančių tinkamai įvertinti su investicijomis į tokias priemones susijusią kredito riziką, prieinamumą;

23.3. informaciją apie emisiją arba emisijos programą, arba apie teisinę ir finansinę emitento padėtį iki PRP išleidimo dienos, apie Įstatymo 79 straipsnio 2 dalies 1 punkte išvardytas priemones, išskyrus išvardytąsias Aprašo 23.1 papunktyje ir Europos Centrinio Banko ar valstybės narės centrinio banko išleistas priemones.

24. Įstatymo 79 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas subjektas turi laikytis riziką ribojančių taisyklių ir atitikti vieną iš šių kriterijų:

24.1. buveinė yra Europos ekonominės erdvės (EEE) arba Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalyje, priklausančioje Dešimties valstybių grupei;

24.2. turi investicinį reitingą;

24.3. remiantis išsamia emitento analize galima įrodyti, kad tam emitentui taikomos riziką ribojančios taisyklės yra ne mažiau griežtos nei nustatytosios Europos Sąjungos teisės aktuose.

25. Įstatymo 79 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas subjektas, finansuojantis garantijos priemones, išleidžiant banko paskolomis finansuojamus vertybinius popierius, – subjektas, finansuojantis garantijos priemones, taikant banko kredito padidinimo priemones, už kurias garantuoja Įstatymo 79 straipsnio 2 dalies 3 punkto reikalavimus atitinkanti finansų įstaiga.

 

IV SKYRIUS

IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ REIKALAVIMAI

 

26. Likvidžios išvestinės finansinės priemonės, į kurias pagal Įstatymo 84 straipsnio 1 dalies reikalavimus gali investuoti SKIS, turi būti:

26.1. susietos su:

26.1.1. priemonėmis, nurodytomis Įstatymo 79 straipsnio 1 dalyje, tarp jų ir su priemonėmis, turinčiomis vieną ar kelias tokio turto savybes, ir (arba);

26.1.2. finansiniais indeksais, palūkanų normomis, valiutomis ar valiutų kursais;

26.2. tenkinamos Įstatymo 84 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų sąlygos, jei priemonėmis prekiaujama už Įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų rinkų ribų (toliau – į prekybos sąrašus neįtrauktos priemonės).

27. Įstatymo 84 straipsnio 1 dalyje nurodytos išvestinės finansinės priemonės turi atitikti šiuos kriterijus:

27.1. jos leidžia perkelti turto, nurodyto Aprašo 26.1 papunktyje, kredito riziką neatsižvelgiant į kitą su tuo turtu susijusią riziką;

27.2. turint šias priemones, Įstatymo 79 straipsnio 1 ir 2 dalyse nenurodytas turtas, įskaitant grynuosius pinigus, neįsigyjamas arba neperleidžiamas;

27.3. jos atitinka į prekybos sąrašus neįtrauktų priemonių sąlygas, apibrėžtas Įstatymo 84 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose bei Aprašo 28–30 punktuose;

27.4. jų riziką tinkamai reguliariai vertina SKIS ir už jo vidaus kontrolę atsakingas subjektas, jei kyla SKIS ir kitos kredito išvestinės priemonės sandorio šalies informacijos neatitikimo rizika (rinkos informacijos asimetrijos rizika), t. y. kai kita sandorio šalis gali gauti viešai neplatinamos informacijos apie įmones, kurių turtas naudojamas kaip kredito išvestinių priemonių bazinės finansinės priemonės. Riziką SKIS privalo skaičiuoti itin atidžiai, jei kita šalis yra susijusi su SKIS arba suteikusi jam paskolą.

28. Priemones, nurodytas Įstatymo 84 straipsnio 1 dalies 4 punkte, apibūdinančios sąvokos:

28.1. tikroji vertė – vertė, už kurią informuotos šalys gali savo noru apsikeisti turtu arba įskaityti įsipareigojimus sudarydamos netiesioginį sandorį;

28.2. patikimas ir patikrinamas įvertinimas – SKIS atliekamas vertinimas pagal Aprašo 28.1 papunktyje nurodytą tikrąją vertę, kuris priklauso nuo sandorio šalies pateiktų rinkos kainų ir atitinka šias nuostatas:

28.2.1. įvertinimas grindžiamas patikima naujausia (atnaujinta) priemonės rinkos verte arba, jei tokios vertės nėra, kainos nustatymo modeliu, taikant atitinkamą pripažintą metodiką;

28.2.2. įvertinimą pakankamai dažnai tikrina:

28.2.2.1. tinkama trečioji šalis, veikianti savarankiškai nuo kitos į prekybos sąrašus neįtrauktos išvestinės priemonės sandorio šalies, be to, taip, kad SKIS galėtų tai patikrinti; arba

28.2.2.2. SKIS padalinys (skyrius), veikiantis savarankiškai nuo padalinio, atsakingo už turto valdymą, ir tinkamai pasirengęs (techniniu ir žmonių išteklių atžvilgiu) atlikti šią funkciją.

29. Nepriklausomas ir tinkamai pasirengęs padalinys turi turėti savo vertinimo sistemas – jos gali būti sukurtos (pateiktos) nepriklausomų trečiųjų šalių (išskyrus susijusius su SKIS asmenis), bet negali būti panaudoti duomenys, apskaičiuoti pagal metodą, kuriam SKIS nepritarė.

30. Visada (net jei tada, jei vertinimas perduotas nepriklausomai trečiajai šaliai) atsakomybė už tikrą ir teisingą į prekybos sąrašus neįtrauktų išvestinių priemonių vertinimą išlieka SKIS.

31. Prie Įstatymo 84 straipsnio 1 dalyje nurodytų išvestinių finansinių priemonių nepriskiriamos išvestinės priemonės, susietos su biržos prekėmis ar su indeksu, kurio bazinė priemonė – prekė, taip pat priemonės, susietos su indeksu, kuris netenkina finansinio indekso kriterijų.

 

V SKYRIUS

ĮTERPTŲJŲ IŠVESTINIŲ PRIEMONIŲ REIKALAVIMAI

 

32. Įstatymo 84 straipsnio 4 dalyje nurodytos išvestinės finansinės priemonės, įeinančios į Aprašo 3 punkto nuostatą atitinkančio PVP sudėtį, arba PRP, atitinkančios Aprašo 12 punkto bei visas 15 ir 18 punktų nuostatas, sudėtį, turi atitikti šiuos reikalavimus:

32.1. dėl šios išvestinės finansinės priemonės tam tikri arba visi grynųjų pinigų srautai, kurie kitu atveju būtų reikalingi PVP arba PRP, kurie veikia kaip pagrindinė sutartis, gali būti tikslinami pagal nurodytą palūkanų normą, finansinės priemonės kainą, valiutų keitimo kursą, kainų ar kursų indeksą, skolinimosi reitingą ar indeksą arba kitą kintamąjį, todėl gali keistis (svyruoti) panašiai kaip atskira išvestinė priemonė;

32.2. jos ekonominės savybės ir rizika nėra glaudžiai susijusios su pagrindinės sutarties ekonominėmis savybėmis bei rizika;

32.3. ji turi didelį poveikį nustatant rizikos lygį ir PVP arba PRP kainą.

33. PVP arba PRP nelaikomi apimančiais išvestinę priemonę, jeigu jie apima tokią išvestinę priemonę, kuri pagal sutartį gali būti perleidžiama neatsižvelgiant į PVP arba PRP. Tokia priemonė laikoma atskira finansine priemone.

34. Įterptosios išvestinės priemonės negali būti naudojamos siekiant išvengti rizikos vertinimo.

35. SKIS, turintis įterptųjų išvestinių priemonių, turi atitikti reikalavimus, nustatytus Kolektyvinio investavimo subjektų rizikos vertinimo, valdymo ir dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties bei sandorio šalies rizikos skaičiavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-147 „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų rizikos vertinimo, valdymo ir dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties bei sandorio šalies rizikos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“.

 

VI SKYRIUS

EFEKTYVAUS INVESTICIJŲ PORTFELIO VALDYMO METODAI IR PRIEMONĖS

 

36. Įstatymo 84 straipsnio 3 dalyje nurodyti metodai ir priemonės, susiję su PVP ir PRP bei naudojami investicinių priemonių portfeliui efektyviai valdyti, turi būti:

36.1. ekonomiškai tinkami, nes naudojami su mažiausiomis sąnaudomis;

36.2. naudojami siekiant vieno arba kelių iš šių konkrečių tikslų: sumažinti riziką ar sąnaudas arba gauti papildomo kapitalo ar pajamų SKIS, kai rizikos lygis atitinka SKIS rizikos lygį ir Įstatymo 80 straipsnyje apibrėžtas rizikos diversifikavimo taisykles;

36.3. jų rizika tinkamai vertinama SKIS.

 

VII SKYRIUS

INDEKSĄ ATKARTOJANTIS SKIS

 

37. Atkartojant Įstatymo 82 straipsnio 1 dalyje nurodytą indeksą, gali būti naudojamos išvestinės priemonės ir Aprašo 36 punkte nurodyti metodai ar priemonės.

38. Indeksas, atitinkantis Įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimą, turi atitikti rizikos paskirstymo taisykles, išdėstytas Įstatymo 82 straipsnio 2 dalyje.

 

VIII SKYRIUS

KITŲ SKIS REIKALAVIMAI

 

39. Siekiant atitikti Įstatymo 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas, turi būti laikomasi šių reikalavimų:

39.1. valstybė, kurioje sudarytas SKIS, yra Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (IOSCO) Daugiašalio memorandumo dėl konsultacijų ir bendradarbiavimo bei keitimosi informacija narė arba yra sudariusi pakankamą institucijų bendradarbiavimą užtikrinančias sutartis;

39.2. priežiūros institucija yra pritarusi SKIS valdymo įmonei, taisyklėms ir pasirinktam depozitoriumui;

39.3. SKIS sudarytas ir prižiūrimas EBPO valstybėje.

40. Laikoma, kad SKIS dalyvių interesų apsauga atitinka Įstatymo 83 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytus Europos Sąjungos reikalavimus, jeigu:

40.1. yra taisyklės, užtikrinančios SKIS savarankišką valdymą ir valdymą vien tik dalyvių interesais;

40.2. yra nepriklausomas depozitoriumas su panašiomis pareigomis ir atsakomybe;

40.3. užtikrinamas informacijos apie kainas ir ataskaitas prieinamumas;

40.4. užtikrinamas investicinių vienetų (akcijų) išpirkimo skaidrumas ir dažnumas;

40.5. susijusioms šalims taikomi atitinkami apribojimai;

40.6. vykdomi atitinkami turto atskyrimo, skolinimo, skolinimosi, priemonių, kurių SKIS neturi, pardavimų reikalavimai.

 

IX SKYRIUS

FINANSINIAI INDEKSAI

 

41. Vadovaujantis Įstatymo 84 straipsnio 1 dalies 2 punktu, SKIS leidžiama investuoti į išvestines finansines priemones, susietas su finansiniais indeksais. Finansiniu indeksu laikomas indeksas, atitinkantis šiuos kriterijus:

41.1. indekso sudėtis yra pakankamai diversifikuota:

41.1.1. indekso sudėtis yra tokia, kad su viena jo sudedamąja dalimi susiję kainų pokyčiai arba prekybos veikla neturi per daug įtakos visam indeksui;

41.1.2. indekso sudėtis yra diversifikuota taip pat griežtai, kaip nurodyta Įstatymo 82 straipsnio 2 dalyje, jeigu indeksas apima Įstatymo 79 straipsnio 1 dalyje nurodytą turtą;

41.1.3. indekso sudėtis diversifikuota taip, kad jis yra lygiavertis Įstatymo 82 straipsnyje nurodytam indeksui, jeigu indeksas apima Įstatymo 79 straipsnio 1 dalyje nenurodytą turtą;

41.1.4. nė viena iš indekso sudedamųjų dalių nedaro tokio poveikio bendrai indekso grąžai, kad būtų viršijami atitinkami nustatyti diversifikavimo reikalavimai (pvz., 20 arba 35 proc. investicijų riba). Finansinį svertą naudojančio indekso atveju vienos indekso sudedamosios dalies bendrai indekso grąžai daromam poveikiui, atsižvelgus į finansinį svertą, taikomos tos pačios investicijų ribos;

41.2. indeksas tinkamai parodo rinkos, su kuria yra susietas, padėtį:

41.2.1. indeksas tinkamai įvertina tipišką bazinių priemonių grupę;

41.2.2. indeksas periodiškai tikslinamas arba perbalansuojamas siekiant, kad jis visada rodytų esamą tam tikrų rinkų, su kuriomis yra susietas, padėtį pagal viešai skelbiamus kriterijus;

41.2.3. indeksą sudarančios bazinės priemonės yra pakankamai likvidžios, todėl, jei būtina, vartotojai gali atkartoti indeksą;

41.3. indeksas yra tinkamai skelbiamas:

41.3.1. indeksas skelbiamas laikantis indekso apskaičiavimo ir perbalansavimo metodikos reikalavimų, įskaitant reikiamų duomenų apie kainas rinkimą, indekso vertės ir indekso sudedamųjų dalių, neturinčių rinkos kainos, vertės nustatymo procedūrų skelbimą;

41.3.2. skelbiama informacija apie indekso apskaičiavimo ir perbalansavimo metodiką, indekso pokyčius arba apie kitus veiklos sunkumus, trukdančius laiku arba tiksliai pateikti informaciją visuomenei;

41.3.3. skelbiama informacija apie indekso sudedamąsias dalis ir šių dalių atitinkamus svorius. Ši informacija esamiems ir potencialiems investuotojams turi būti lengvai prieinama ir nemokama. Svorius galima skelbti po kiekvieno perbalansavimo retrospektyviai, o ši informacija turi apimti ankstesnįjį laikotarpį nuo paskutinio perbalansavimo ir visus indekso lygius;

41.4. indekso sudarytojas atskleidžia visą indekso apskaičiavimo metodiką, be kita ko, padedančią investuotojams atkartoti finansinį indeksą. Tai reiškia, kad turi būti pateikiama išsami informacija apie atitinkamo indekso sudedamąsias dalis, indekso apskaičiavimo tvarką (įskaitant finansinio sverto poveikį indeksui), perbalansavimo metodiką, indekso pokyčius ir kitus veiklos sunkumus, trukdančius laiku ir (arba) tiksliai pateikti informaciją. Į apskaičiavimo metodikas negali būti neįtraukiami svarbūs parametrai ir elementai, į kuriuos turėtų atsižvelgti investuotojai, siekdami atkartoti finansinį indeksą. Šiame papunktyje nurodyta informacija esamiems ir potencialiems investuotojams turi būti lengvai prieinama ir nemokama. Informacija apie indekso rezultatus investuotojams taip pat turi būti lengvai prieinama;

41.5. indekso perbalansavimo dažnumas netrukdo investuotojams atkartoti finansinį indeksą. Indeksai, kurie perbalansuojami prekybos metu arba kasdien, šio kriterijaus neatitinka. Finansinių indeksų techniniai patikslinimai (tokie kaip finansinius svertus naudojančių indeksų arba nustatyto kintamumo indeksų (angl. volatility target indices) patikslinimai pagal viešai skelbiamus kriterijus) nelaikomi perbalansavimu;

41.6. indekso sudedamųjų dalių pasirinkimo ir perbalansavimo metodika pagrįsta iš anksto nustatytomis taisyklėmis ir objektyviais kriterijais;

41.7. indekso sudarytojas nepriima atlyginimo už potencialių sudedamųjų dalių įtraukimą į indekso sudėtį;

41.8. pagal indekso metodiką neleidžiama retrospektyviai keisti anksčiau paskelbtas indekso vertes (angl. backfilling).

42. SKIS turi atlikti tinkamą dokumentais įtvirtintą detalų indekso kokybės vertinimą (angl. due diligence on the quality of the index). Atliekant detalų vertinimą atsižvelgiama į tai, ar indekso metodikoje yra tinkamai paaiškinti indekso sudedamųjų dalių svoriai ir klasifikacija, remiantis investavimo strategija, taip pat į tai, ar indeksas tinkamai parodo atitinkamos rinkos padėtį. Detalus vertinimas turi apimti ir kitus su indekso sudedamosiomis dalimis susijusius klausimus. Valdymo įmonė taip pat turi įvertinti informacijos apie indeksą prieinamumą, įskaitant:

42.1. ar aiškus aprašymas, ką indeksas parodo;

42.2. ar atliekamas nepriklausomas auditas ir koks šio audito mastas;

42.3. kokiu dažnumu skelbiamas indeksas ir ar tai turės įtakos skaičiuojant kolektyvinio investavimo subjekto grynųjų aktyvų vertes.

43. Jeigu turto, kuris pagal Įstatymo 79 straipsnio 1 dalies nuostatas naudojamas kaip išvestinių finansinių priemonių bazinės priemonės, sudėtis neatitinka Aprašo 41.1–41.8 papunkčiuose nurodytų kriterijų, bet tos išvestinės finansinės priemonės atitinka Aprašo 26 punkte nurodytus kriterijus, jos laikomos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurias apima turtas, nurodytas Įstatymo 84 straipsnio 1 dalies 2 punkte, neįskaitant finansinių indeksų.

44. Alternatyvaus kolektyvinio investavimo subjektų (AKIS) indeksas gali būti laikomas tinkama išvestinės finansinės priemonės bazine priemone, jei atitinka finansinių indeksų kriterijus, nustatytus Aprašo 41.1–41.8 papunkčiuose, ir 42 punkte nustatytus reikalavimus.

45. Sandoris dėl išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama už reguliuojamos rinkos ribų, kurį sudaręs SKIS įsigyja AKIS indekso poziciją, turi atitikti šias sąlygas:

45.1. Įstatymo 84 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimus, nustatytus sandorio šaliai;

45.2. Įstatymo 84 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir Aprašo 28–30 punktų nuostatas.

46. SKIS, norintis Aprašo 44 punkte nurodytu būdu įsigyti AKIS indekso poziciją, privalo atitikti šias sąlygas:

46.1. Įstatymo 84 straipsnio 2 dalyje nustatytus rizikos valdymo ir vertinimo reikalavimus;

46.2. Įstatymo 80 straipsnyje ir 84 straipsnio 5 dalyje nustatytus rizikos apimties reikalavimus.

47. Investuojant į finansinius indeksus taip pat turi būti laikomasi reikalavimų, nustatytų Indeksą sekančių kolektyvinio investavimo subjektų, biržoje prekiaujamų fondų ir kitų papildomų kolektyvinio investavimo subjektų reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 03-85 „Dėl Indeksą sekančių kolektyvinio investavimo subjektų, biržoje prekiaujamų fondų ir kitų papildomų kolektyvinio investavimo subjektų reikalavimų patvirtinimo“, VII skyriuje.

______________

 

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.