Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 03-158 „Dėl Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 86-4521)
  • 2018-07-01 Negaliojantis
    2012-07-21 Įsigalioja
    2012-07-20 Paskelbta
    2012-07-12 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2018 06 20 nutarimu Nr. 03-111 (nuo 2018 07 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-10242)

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL FINANSŲ MAKLERIO ĮMONIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 12 d. Nr. 03-158

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890; 2004, Nr. 28-869, Nr. 54-1830; 2009, Nr. 38-1441, Nr. 153-6895; 2011, Nr. 46-2158, Nr. 145-6812) 11 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 145-6811) 4 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 77-3977) 2 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad finansų maklerio įmonės, kredito įstaigos ir kiti subjektai, kuriems bus taikomos Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklės, privalo imtis veiksmų ir priemonių, reikalingų pasirengti taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymuisi.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2007 m. gegužės 17 d. nutarimą Nr. 1K-17 „Dėl Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 56-2197);

3.2. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2007 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. 1K-33 „Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2007 m. gegužės 17 d. nutarimo Nr. 1K-17 „Dėl Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ ir 2007 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 1K-22 „Dėl Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 117-4813);

3.3. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. 1K-25 „Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2007 m. gegužės 17 d. nutarimo Nr. 1K-17 „Dėl Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7074);

3.4. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2011 m. vasario 3 d. nutarimą Nr. 1K-8 „Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2007 m. gegužės 17 d. nutarimo Nr. 1K-17 „Dėl Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 19-955).

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                       VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-158

 

FINANSŲ MAKLERIO ĮMONIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

 

I. TAIKYMO SRITIS IR VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

1.

KEISTA:

2013 12 20 nutarimu Nr. 03-215 (nuo 2014 01 01)

(Žin., 2013, Nr. 141-7128)

 

Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato organizacinius reikalavimus, kurių privalo laikytis finansų maklerio įmonės, teikiančios investicines ir (arba) papildomas paslaugas ar vykdančios investicinę veiklą. Taisyklėse nustatyti reikalavimai, jei nenurodyta kitaip, mutatis mutandis taikomi ir licencijuotoms kredito įstaigoms bei pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančioms valdymo įmonėms, teikiančioms investicines ir (arba) papildomas paslaugas ar vykdančioms investicinę veiklą. Taisyklėse nustatyti minimalūs vidaus kontrolės reikalavimai, tačiau finansų maklerio įmonės, kredito įstaigos ir valdymo įmonės gali nusistatyti griežtesnius reikalavimus.

2.

KEISTA:

2013 12 20 nutarimu Nr. 03-215 (nuo 2014 01 01)

(Žin., 2013, Nr. 141-7128)

 

Taisyklių teisinis pagrindas – Finansinių priemonių rinkų įstatymo (toliau – Įstatymas) 18 straipsnis, Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 4 straipsnio 6 dalis ir 11 straipsnis. Taisyklės detalizuoja Įstatymo 13 straipsnyje ir Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11 straipsnyje nustatytus organizacinius reikalavimus.

3. Taisyklės skirtos įgyvendinti:

3.1. 2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos direktyvą 2006/73/EB, kuria įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti terminai (OL 2006 L 241, p. 26–58);

3.2. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/76/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatos, susijusios su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu (OL 2010 L 329, p. 3);

3.3. 2012 m. birželio 25 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (toliau – ESMA) Gaires dėl tam tikrų FPRPD atitikties funkcijai nustatytų reikalavimų aspektų (ESMA/2012/388).

KEISTA:

2014 05 15 nutarimu Nr. 03-78 (nuo 2014 09 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-05516)

 

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. su finansų maklerio įmone susijęs asmuo (toliau – susijęs asmuo) – bet kuris iš šių asmenų:

4.1.1. įmonės vadovas, partneris ar kitas panašią padėtį finansų maklerio įmonėje užimantis asmuo, taip pat įmonės agentas;

4.1.2. įmonės agento vadovas, partneris ar kitas panašią padėtį užimantis asmuo;

4.1.3. finansų maklerio įmonės ar finansų maklerio įmonės agento darbuotojas, taip pat bet kuris kitas asmuo, dalyvaujantis finansų maklerio įmonei teikiant investicines paslaugas ar vykdant investicinę veiklą ir kuris paslaugas teikia finansų maklerio įmonės arba finansų maklerio įmonės agento vardu bei yra jų kontroliuojamas;

4.1.4. fizinis asmuo, kuris tiesiogiai dalyvauja finansų maklerio įmonei ar finansų maklerio įmonės agentui teikiant investicines paslaugas pagal susitarimą dėl tam tikrų funkcijų vykdymo perdavimo (angl. outsourcing), kuriuo siekiama užtikrinti, kad finansų maklerio įmonė galėtų teikti investicines paslaugas ir vykdyti investicinę veiklą;

4.2. finansų analitikas – su finansų maklerio įmone susijęs asmuo, kuris rengia esminę investicinio tyrimo dalį;

4.3. susijusių įmonių grupė – įmonių grupė, kuriai priklauso finansų maklerio įmonė ir kurią sudaro patronuojančioji įmonė, jos patronuojamosios (dukterinės) įmonės ir kitos įmonės, kurias su patronuojančiąja įmone arba jos patronuojamosiomis (dukterinėmis) įmonėmis sieja dalyvavimo ryšiai, taip pat kitos tarpusavyje susijusios įmonės, kurios turi rengti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį ir metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;

4.4. susitarimas dėl tam tikrų funkcijų vykdymo perdavimo (angl. outsourcing) – finansų maklerio įmonės ir paslaugų teikėjo susitarimas, pagal kurį paslaugų teikėjas teikia paslaugas arba vykdo veiklą ar procesus, kuriuos, kai nėra šio susitarimo, teikia arba vykdo pati finansų maklerio įmonė;

4.5. asmuo, su kuriuo susijusį asmenį sieja šeimos ryšiai, – bet kuris iš šių asmenų:

4.5.1. susijusio asmens sutuoktinis ar partneris;

4.5.2. susijusio asmens išlaikomas vaikas arba įvaikis;

KEISTA:

2014 05 15 nutarimu Nr. 03-78 (nuo 2014 09 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-05516)

 

4.5.3. kitas susijusio asmens giminaitis, su kuriuo susijęs asmuo iki atitinkamo asmeninio sandorio sudarymo vedė bendrą ūkį ne trumpiau kaip vienerius metus;

4.6. vertybinių popierių finansavimo sandoris – kaip tai apibrėžta Europos Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1287/2006 2 straipsnio 10 punkte (OJ L 241, 2006 9 2, p. 1–25);

4.7. vyresnioji vadovybė – asmuo arba asmenys, kurie veiksmingai vadovauja finansų maklerio įmonės veiklai, kaip tai nurodyta Įstatymo 3 straipsnio 10 dalyje;

KEISTA:

2014 05 15 nutarimu Nr. 03-78 (nuo 2014 09 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-05516)

 

4.8. finansų maklerio įmonės agentas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris, veikdamas išimtinai vienos finansų maklerio įmonės, visiškai ir besąlygiškai atsakingos už šio asmens veiksmus, naudai, siūlo įmonės teikiamas investicines ir (arba) papildomas paslaugas klientams ar potencialiems klientams, priima ir perduoda klientų nurodymus ar pavedimus dėl investicinių paslaugų ar finansinių priemonių, platina finansines priemones ir (arba) teikia konsultacijas klientams ar potencialiems klientams dėl tokių finansinių priemonių ar paslaugų;

4.9.

KEISTA:

2014 05 15 nutarimu Nr. 03-78 (nuo 2014 09 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-05516)

 

vidaus kontrolė – nenutrūkstamas procesas, kurio metu ir kuriam darydami įtaką finansų maklerio įmonės vyresnioji vadovybė ir kiti darbuotojai užtikrina, kad:

4.9.1. finansų maklerio įmonės veikla, naudojant finansų maklerio įmonės turtą ir kitus išteklius, bus veiksminga, finansų maklerio įmonė bus apsaugota nuo galimų nuostolių;

4.9.2. finansinė ir kita informacija, naudojama tiek įmonės viduje, tiek priežiūros tikslais ar kitų trečiųjų asmenų, bus patikima, tinkama ir pateikiama laiku;

4.9.3. finansų maklerio įmonės veikla atitiks įstatymus, Lietuvos banko ir kitus teisės aktus, finansų maklerio įmonės strategiją ir vidaus politiką;

4.10. atitikties funkcija – finansų maklerio įmonės funkcija, apimanti atitikties rizikos identifikavimą, vertinimą, stebėseną ir su tuo susijusį konsultavimą bei ataskaitų teikimą;

KEISTA:

2014 05 15 nutarimu Nr. 03-78 (nuo 2014 09 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-05516)

 

4.11. atitikties rizika – rizika, kad finansų maklerio įmonės veikla neatitiks Įstatymo, kitų finansų maklerio įmonių veiklą reguliuojančių teisės aktų, ESMA ir Lietuvos banko gairių ir pozicijų.

KEISTA:

2014 05 15 nutarimu Nr. 03-78 (nuo 2014 09 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-05516)

 

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme.

 

II. BENDRIEJI ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI

 

6.

KEISTA:

2014 05 15 nutarimu Nr. 03-78 (nuo 2014 09 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-05516)

 

Finansų maklerio įmonė privalo:

6.1. įmonės vidaus dokumentais patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamas sprendimų priėmimo procedūras ir organizacinę struktūrą, kuriose turi būti aiškiai nustatyta pavaldumo struktūra, paskirstytos funkcijos ir atsakomybė;

6.2. užtikrinti, kad susiję asmenys yra supažindinti su procedūromis, kurių jie turi laikytis tinkamai vykdydami savo pareigas;

6.3. patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamą vidaus kontrolę, kurios tikslas – užtikrinti, kad priimtų sprendimų ir procedūrų būtų laikomasi visuose finansų maklerio įmonės lygmenyse;

6.4. užtikrinti, kad įmonės darbuotojai turėtų pakankamai įgūdžių, žinių ir patirties jiems pavestoms funkcijoms vykdyti;

6.5. patvirtinti, įgyvendinti ir taikyti efektyvias priemones, užtikrinančias įmonės vidaus pranešimų ir informacijos perdavimą visuose finansų maklerio įmonės lygmenyse;

6.6. tinkamai ir organizuotai registruoti ir saugoti duomenis ir informaciją apie finansų maklerio įmonės veiklą ir vidaus organizacinę struktūrą;

6.7. užtikrinti, kad susijusių asmenų vykdomos sudėtinės funkcijos netrukdytų ir nesudarytų prielaidų trukdyti skaidriai, sąžiningai ir profesionaliai vykdyti jiems pavestas funkcijas.

6.8. įmonės vidaus dokumentais patvirtinti ir tinkamai įgyvendinti darbuotojų, kurių profesinė veikla ir (arba) priimami sprendimai gali daryti reikšmingą įtaką įmonės prisiimamos rizikos pobūdžiui ir dydžiui, atlyginimų nustatymo politiką (toliau – atlyginimų nustatymo politika).

7. Finansų maklerio įmonė, laikydamasi Taisyklių 6 punkte nustatytų reikalavimų, turi atsižvelgti į įmonės vykdomos veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą bei teikiamų investicinių paslaugų ir vykdomos investicinės veiklos pobūdį ir įvairovę.

8. Finansų maklerio įmonė privalo patvirtinti, įgyvendinti ir taikyti tinkamas sistemas ir procedūras, skirtas konfidencialios informacijos saugumui, vientisumui ir konfidencialumui užtikrinti.

9. Finansų maklerio įmonė privalo patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamą įmonės veiklos tęstinumo politiką, kurios tikslas – užtikrinti, kad tuo atveju, jei sutriktų įmonės naudojamų sistemų ar procedūrų veikimas, esminiai duomenys būtų išsaugoti, įmonės funkcijų vykdymas nenutrūktų, o investicinės paslaugos būtų teikiamos ir investicinė veikla būtų vykdoma arba, jei tai neįmanoma, per trumpiausią įmanomą laiką duomenys ir funkcijų vykdymas būtų atkurti, o investicinių paslaugų teikimas ir investicinės veiklos vykdymas atnaujinti.

10. Finansų maklerio įmonė privalo patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti apskaitos politiką ir procedūras, kurios užtikrintų, kad, Lietuvos bankui pareikalavus, finansų maklerio įmonė galėtų nedelsdama pateikti jai finansines ataskaitas, parengtas laikantis galiojančių apskaitos standartų bei taisyklių ir atspindinčias tikrą ir teisingą informaciją apie įmonės finansinę padėtį.

11.

KEISTA:

2014 05 15 nutarimu Nr. 03-78 (nuo 2014 09 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-05516)

 

Finansų maklerio įmonė privalo nuolat stebėti ir reguliariai vertinti, ar pagal Taisyklių 6–10 punktų reikalavimus patvirtintos arba sudarytos įmonės naudojamos sistemos, priemonės ir susitarimai tinkami ir veiksmingi, ir prireikus imtis tinkamų priemonių nustatytiems trūkumams šalinti. Finansų maklerio įmonės vidaus kontrolės veiksmingumas turi būti vertinamas tiek nuolat (darbuotojams atliekant pareigas), tiek periodiškai (atliekant vidaus, išorės auditą, savęs vertinimą).

 

III. ATITIKTIES UŽTIKRINIMAS

 

KEISTA (skyrius):

2014 05 15 nutarimu Nr. 03-78 (nuo 2014 09 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-05516)

 

12. Finansų maklerio įmonė privalo patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamą politiką ir procedūras, skirtas atitikties rizikai bei kitai su tuo susijusiai rizikai nustatyti, taip pat turi turėti ir naudoti tinkamas šią riziką mažinančias priemones ir procedūras, užtikrinančias Lietuvos bankui galimybę vykdyti efektyvią priežiūrą.

13. Finansų maklerio įmonė, laikydamasi Taisyklių 12 punkte nustatytų reikalavimų, turi atsižvelgti į įmonės vykdomos veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą bei teikiamų investicinių ir papildomų paslaugų ar vykdomos investicinės veiklos pobūdį ir įvairovę.

14. Finansų maklerio įmonė turi įgyvendinti ir vykdyti atitikties funkciją bei stebėti, kad ji nuolat ir efektyviai veiktų. Atitikties funkcija turi būti savarankiška ir ją vykdant privaloma:

14.1. stebėti ir nuolat vertinti, ar priemonės ir procedūros, kurių buvo imtasi pagal Taisyklių 12 punkto reikalavimus, bei veiksmai nustatytiems trūkumams pašalinti yra tinkami ir efektyvūs;

14.2. konsultuoti ir teikti pagalbą susijusiems asmenims, atsakingiems už investicinių ir papildomų paslaugų teikimą ar investicinės veiklos vykdymą, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Įstatyme nustatytų reikalavimų finansų maklerio įmonei.

15. Finansų maklerio įmonė, siekdama sudaryti sąlygas tinkamai ir nepriklausomai vykdyti atitikties funkciją, privalo užtikrinti, kad:

15.1. būtų paskirtas atitikties pareigūnas arba įsteigtas atskiras finansų maklerio įmonės atitikties padalinys, atsakingas už atitikties funkcijos vykdymą ir informacijos teikimą, kaip tai numatyta Taisyklių 32 punkte;

15.2. atitikties pareigūnas arba atitikties padalinio darbuotojai turėtų reikiamus įgaliojimus, pakankamai išteklių, žinių, patirties ir prieigą prie visos reikalingos informacijos;

15.3. atitikties pareigūnas arba atitikties padalinio darbuotojai nedalyvautų teikiant paslaugas ar vykdant veiklą, kurios yra jų pačių prižiūrimos;

15.4. atitikties pareigūno arba atitikties padalinio darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo metodika nekeltų grėsmės šių asmenų objektyvumui ir nesudarytų prielaidų šiai grėsmei kilti.

16. Finansų maklerio įmonė gali nesilaikyti Taisyklių 15.3 ir 15.4 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, jei įrodo, kad, atsižvelgiant į įmonės vykdomos veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, taip pat į teikiamų investicinių ir papildomų paslaugų arba vykdomos investicinės veiklos pobūdį ir mastą, šiuose papunkčiuose nustatyti reikalavimai yra neproporcingi, o jų nesilaikymas nedaro įtakos atitikties funkcijos veiksmingumui.

17. Atitikties funkciją sujungti su kitomis kontrolės funkcijomis galima tik tada, jeigu tai nekenkia atitikties funkcijos veiksmingumui ir nepriklausomumui. Toks funkcijų sujungimas turi būti pagrįstas dokumentais nurodant priežastis, kad Lietuvos bankas galėtų įvertinti, ar konkrečiomis aplinkybėmis toks funkcijų sujungimas yra tinkamas.

18. Atitikties pareigūną arba atitikties padalinio vadovą, kai toks padalinys įsteigtas (toliau – atitikties pareigūnas), skiria ir atleidžia finansų maklerio įmonės administracijos vadovas, valdyba arba stebėtojų taryba.

19. Finansų maklerio įmonė turi nustatyti tvarką, kuria būtų užtikrinama, kad atitikties funkcija bus vykdoma nuolat ir kad atitikties pareigūno pareigos bus vykdomos ir tada, kai jo nebus darbo vietoje.

20. Jei finansų maklerio įmonė nusprendžia visą atitikties funkciją arba jos dalį perduoti vykdyti kitam asmeniui, mutatis mutandis taikomi Taisyklių 26 ir 45–49 punktų reikalavimai.

21. Finansų maklerio įmonė turi užtikrinti, kad atitikties pareigūnas reguliariai atliktų atitikties rizikos vertinimą ir taikytų rizikos vertinimu pagrįstą metodą (angl. risk-based approach), siekdamas nustatyti pagrindinius atitikties priežiūros ir konsultavimo atitikties klausimais aspektus.

22. Finansų maklerio įmonė turi užtikrinti, kad atitikties pareigūnas parengtų atitikties priežiūros planą, kurį rengiant būtų atsižvelgiama į visas finansų maklerio įmonės veiklos sritis. Priežiūros plane turi būti nustatyti atitikties rizikos vertinimu pagrįsti prioritetai.

23. Finansų maklerio įmonė turi užtikrinti, kad atitikties pareigūnas konsultuotų darbuotojus atitikties klausimais, padėtų rengti darbuotojų mokymus ir dalyvautų rengiant ir įgyvendinant naujas vidaus tvarkas ir procedūras finansų maklerio įmonėje.

24. Finansų maklerio įmonė privalo užtikrinti, kad įmonės vyresniajai vadovybei reguliariai, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus būtų teikiamos rašytinės atitikties ataskaitos. Šiose ataskaitose pateikiama informacija apie bendros atitikties kontrolės aplinkos įgyvendinimą ir veiksmingumą, nurodomos nustatytos rizikos, priemonės, kurių imtasi arba ketinama imtis nustatytiems trūkumams šalinti, ir kita reikšminga informacija. Kai vykdant atitikties funkciją nustatoma reikšmingų pažeidimų, atitikties pareigūnas apie šiuos pažeidimus privalo nedelsdamas pranešti vyresniajai vadovybei.

25. Taisyklių 24 punkte nurodytas atitikties ataskaitas finansų maklerio įmonė pateikia Lietuvos bankui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pasibaigus pagal Taisyklių 24 punktą pasirinktam atitinkamam ataskaitiniam laikotarpiui. Apie reikšmingus pažeidimus finansų maklerio įmonė privalo nedelsdama pranešti Lietuvos bankui. Pažeidimo reikšmingumas vertinamas pagal galimą jo poveikį reguliavimo tikslams, finansų maklerio įmonės pajėgumui teikti investicines paslaugas, taip pat pagal daromų pažeidimų dažnumą ir žalą klientams.

26. Duomenys apie atitikties pareigūną arba finansų maklerio įmonės atitikties padalinio vadovą pateikiami Lietuvos bankui Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 03-263 „Dėl Finansų maklerio įmonių licencijų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Finansų maklerio įmonių licencijų išdavimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

IV. RIZIKOS VALDYMAS

 

27. Finansų maklerio įmonė privalo:

27.1. patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamą rizikos valdymo politiką ir procedūras, kurių tikslas – nustatyti riziką, susijusią su įmonės veikla, naudojamais procesais bei sistemomis, ir prireikus nustatyti įmonei priimtiną rizikos lygį;

27.2. patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti efektyvias priemones ir procesus, kurių tikslas – valdyti su įmonės veikla, naudojamais procesais ir sistemomis susijusią riziką, kartu atsižvelgiant į įmonei priimtiną rizikos lygį;

27.3. stebėti:

27.3.1. finansų maklerio įmonės rizikos valdymo politikos ir procedūrų tinkamumą ir efektyvumą;

27.3.2. kaip finansų maklerio įmonė ir susiję asmenys laikosi Taisyklių 27.2 papunkčio pagrindu priimtų priemonių ir procesų bei sudarytų susitarimų;

27.3.3. ar tinkamos ir efektyvios priemonės, kurių buvo imtasi siekiant ištaisyti šiame punkte nurodytų rizikos valdymo politikos, procedūrų, procesų ir susitarimų trūkumus, įskaitant atvejus, kai susiję asmenys nesilaiko tokių susitarimų, procesų, politikos ir procedūrų.

27.4. užtikrinti, kad įmonės atlyginimų nustatymo politika ir jos įgyvendinimo praktika atitiktų ir skatintų patikimą ir veiksmingą rizikos valdymą ir būtų įgyvendinta atsižvelgiant į Minimalių kredito įstaigų ir finansų maklerio įmonių darbuotojų atlygio politikos reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 03-82 „Dėl Minimalių kredito įstaigų ir finansų maklerio įmonių darbuotojų atlygio politikos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

KEISTA:

2015 06 11 nutarimu Nr. 03-95 (nuo 2015 06 13)

(TAR, 2015, Nr. 2015-09193)

 

28. Finansų maklerio įmonė, jei tai reikalinga ir proporcinga atsižvelgiant į vykdomos veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą bei teikiamų investicinių paslaugų ir vykdomos investicinės veiklos pobūdį ir įvairovę, privalo patvirtinti ir palaikyti nepriklausomai veikiantį rizikos valdymo funkciją vykdantį asmenį ar padalinį, kurio užduotis:

28.1. įgyvendinti Taisyklių 27 punkte nustatytą politiką ir procedūras;

28.2. teikti ataskaitas ir konsultacijas vyresniajai vadovybei laikantis Taisyklių 32 punkto reikalavimų.

29. Jei pagal Taisyklių 28 punkto nuostatas finansų maklerio įmonė neprivalo patvirtinti ir palaikyti nepriklausomai veikiančio rizikos valdymo funkciją vykdančio asmens ar padalinio, ji vis tiek turi įrodyti, kad laikomasi pagal Taisyklių 27 punkto nuostatas patvirtintos rizikos valdymo politikos ir procedūrų.

 

V. VIDAUS AUDITAS

 

30. Finansų maklerio įmonė, jei tai reikalinga ir proporcinga atsižvelgiant į vykdomos veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą bei teikiamų investicinių paslaugų ir vykdomos investicinės veiklos pobūdį ir įvairovę, privalo patvirtinti ir palaikyti vidaus auditą, kuris yra atskirtas nuo kitų finansų maklerio įmonės funkcijų bei veiklos ir veikia nepriklausomai. Jo tikslai:

30.1. patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti audito planą, kurio paskirtis – patikrinti ir įvertinti finansų maklerio įmonės naudojamų sistemų, vidaus kontrolės priemonių ir susitarimų tinkamumą ir efektyvumą;

30.2. teikti rekomendacijas atsižvelgiant į veiksmų, nurodytų Taisyklių 30.1 papunktyje, rezultatus;

30.3. tikrinti, kaip laikomasi šių rekomendacijų;

30.4. Taisyklių 32 punkto nustatyta tvarka teikti su vidaus audito klausimais susijusias ataskaitas.

 

VI. VYRESNIOSIOS VADOVYBĖS ATSAKOMYBĖ

 

31. Finansų maklerio įmonė, nustatydama atsakingus asmenis už įmonės funkcijų tinkamą vykdymą, atsakomybę už Įstatyme nustatytų įmonės pareigų laikymąsi turi pavesti vyresniajai vadovybei ir, jei toks yra paskirtas (sudarytas), priežiūros funkciją vykdančiam asmeniui ar padaliniui. Vyresnioji vadovybė ir, jei yra paskirtas (sudarytas), priežiūros funkciją vykdantis asmuo ar padalinys privalo vertinti ir periodiškai tikrinti politikos, procedūrų ir susitarimų, patvirtintų ar sudarytų laikantis Įstatyme nustatytų reikalavimų, efektyvumą, o nustatęs trūkumų, – imtis priemonių jiems ištaisyti.

32. Finansų maklerio įmonė privalo užtikrinti, kad įmonės vyresniajai vadovybei reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per metus būtų teikiamos rašytinės ataskaitos apie tai, kaip laikomasi Taisyklių 12–30 punktuose nustatytų pareigų. Šiose ataskaitose, be kita ko, turi būti nurodomos priemonės, kurių imtasi nustatytiems trūkumams pašalinti.

33. Finansų maklerio įmonė turi užtikrinti, kad priežiūros funkciją vykdantis asmuo ar padalinys, jei jis paskirtas (sudarytas), taip pat reguliariai gautų Taisyklių 32 punkte nurodytas ataskaitas.

34. Taisyklių 31 ir 33 punktuose vartojama sąvoka „priežiūros funkciją vykdantis asmuo ar padalinys“ suprantama kaip finansų maklerio įmonės organas, vykdantis finansų maklerio įmonės vyresniosios vadovybės priežiūros funkciją.

 

VII. KLIENTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

35.

KEISTA:

2013 06 06 nutarimu Nr. 03-105 (nuo 2013 11 01)

(Žin., 2013, Nr. 62-3112)

 

Finansų maklerio įmonė privalo vykdyti skundų valdymo procesą Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.

36. NETEKO GALIOS:

2013 06 06 nutarimu Nr. 03-105 (nuo 2013 11 01)

(Žin., 2013, Nr. 62-3112)

 

37. NETEKO GALIOS:

2013 06 06 nutarimu Nr. 03-105 (nuo 2013 11 01)

(Žin., 2013, Nr. 62-3112)

 

38. NETEKO GALIOS:

2013 06 06 nutarimu Nr. 03-105 (nuo 2013 11 01)

(Žin., 2013, Nr. 62-3112)

 

VIII. ASMENINIAI SANDORIAI

 

39. Taisyklių 40–42 ir 89–92 punktuose vartojama sąvoka „asmeninis sandoris“ yra sandoris dėl finansinės priemonės, kurį sudaro susijęs asmuo arba kuris sudaromas susijusio asmens naudai ir atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

39.1. tas susijęs asmuo veikia viršydamas jam priskirtos kompetencijos ribas;

39.2. sandoris yra sudaromas bet kurio iš toliau išvardytų asmenų sąskaita:

39.2.1. susijusio asmens;

39.2.2. kito asmens, su kuriuo susijusį asmenį sieja šeimos ryšiai arba glaudūs ryšiai;

39.2.3. kito asmens, kurio ryšiams su susijusiu asmeniu būdinga tai, kad susijęs asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai labai suinteresuotas sandorio rezultatu, neskaitant užmokesčio ar komisinių už sandorio įvykdymą.

40. Finansų maklerio įmonė turi patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamas priemones ir susitarimus, kurių tikslas – užkirsti kelią toliau nurodytiems veiksmams, kai dėl finansų maklerio įmonės naudai vykdomos asmens veiklos bet kuris susijęs asmuo, dalyvaujantis vykdant veiklą, galinčią sukelti interesų konfliktą, arba turintis priėjimą prie viešai neatskleistos informacijos ar kitos konfidencialios informacijos, susijusios su klientais arba sandoriais, sudaromais su klientais ar klientų naudai:

40.1. sudaro asmeninį sandorį, jei jis atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

40.1.1. asmeniui draudžiama sudaryti tokį sandorį vadovaujantis Įstatymo 62 ar 63 straipsniais;

40.1.2. sandoris sudaromas neteisėtai pasinaudojus konfidencialia informacija arba prieš tai jos neatskleidus ar netinkamai atskleidus;

40.1.3. sandorio sudarymas pažeidžia arba gali pažeisti Įstatyme nustatytas finansų maklerio įmonės pareigas;

40.2. išskyrus atvejus, kurie susiję su tinkamu asmens darbo funkcijų vykdymu ar sutartyje numatytų paslaugų teikimu, teikia konsultaciją arba kitokio pobūdžio pagalbą kitam asmeniui kartu skatindamas sudaryti tokį sandorį dėl finansinių priemonių, kuriam, kaip susijusio asmens asmeniniam sandoriui, būtų taikomos Taisyklių 40.1 ar 90.1 ir 90.2 papunkčių nuostatos;

40.3. išskyrus atvejus, kurie susiję su tinkamu asmens darbo funkcijų vykdymu ar sutartyje numatytų paslaugų teikimu, nepažeidžiant Įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punkto, atskleidžia bet kokią informaciją arba nuomonę kitam asmeniui, jei susijęs asmuo žino arba turėtų žinoti, kad toks informacijos arba nuomonės atskleidimas reikštų, kad kitas asmuo imsis ar gali imtis bet kurio iš šių veiksmų:

40.3.1. sudaryti sandorį dėl finansinių priemonių, kuriam, kaip susijusio asmens asmeniniam sandoriui, būtų taikomi Taisyklių 40.1 ar 90.1 ir 90.2 papunkčiai;

40.3.2. teikti kitam asmeniui konsultacijas arba kitokio pobūdžio pagalbą skatinant sudaryti tokį sandorį.

41. Taisyklių 40 punkte nustatytos priemonės turi užtikrinti, kad:

41.1. kiekvienas susijęs asmuo, kuriam taikomi Taisyklių 40 punkto reikalavimai, yra supažindintas su asmeninių sandorių sudarymo apribojimais, taip pat su Taisyklių 40 punkto nustatyta tvarka finansų maklerio įmonės patvirtintomis priemonėmis dėl asmeninių sandorių ir informacijos atskleidimo;

41.2. finansų maklerio įmonė būtų nedelsiant informuojama apie visus asmeninius sandorius, kuriuos sudaro susiję asmenys; informuoti galima pateikiant finansų maklerio įmonei pranešimą apie sudarytą sandorį arba kitu būdu, užtikrinančiu, kad finansų maklerio įmonė sužinos apie sudarytus asmeninius sandorius. Jei finansų maklerio įmonė sudaro susitarimą dėl tam tikrų funkcijų vykdymo perdavimo kitai įmonei, finansų maklerio įmonė turi užtikrinti, kad įmonė, kuriai perduotas tam tikrų funkcijų vykdymas, registruotų ir kauptų duomenis bei informaciją apie susijusių asmenų asmeninius sandorius, o finansų maklerio įmonei pareikalavus, nedelsdama pateiktų jai šią informaciją;

41.3. būtų saugomi duomenys ir informacija apie susijusių asmenų asmeninius sandorius, kurie buvo pateikti finansų maklerio įmonei arba tapo jai žinomi, įskaitant informaciją apie leidimus ir draudimus sudaryti tokius sandorius.

42. Taisyklių 40 ir 41 punktų reikalavimai netaikomi šiems asmeninių sandorių tipams:

42.1. asmeniniams sandoriams, kurie sudaromi valdytojo nuožiūra teikiant portfelio valdymo paslaugas, su sąlyga, kad prieš tai dėl tokio sandorio sudarymo nebuvo keičiamasi informacija tarp portfelio valdytojo ir susijusio asmens ar kito asmens, kurio sąskaita sandoris sudaromas;

42.2. asmeniniams sandoriams dėl kolektyvinio investavimo subjektų vertybinių popierių, atitinkančių sąlygas, kurių turi būti laikomasi siekiant pasinaudoti Direktyvos 2009/65/EB suteikiamomis teisėmis arba kurie yra prižiūrimi pagal Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teisės aktus, nustatančius reikalavimą, kad kolektyvinio investavimo subjekto turtui būtų taikomas lygiavertis rizikos išskaidymo lygis, su sąlyga, kad susijęs asmuo ir bet kuris kitas asmuo, kurio sąskaita sandoris yra sudaromas, nedalyvauja kolektyvinio investavimo subjekto valdyme.

 

IX. ESMINIŲ AR SVARBIŲ VEIKLOS FUNKCIJŲ SAMPRATA. ESMINIŲ AR SVARBIŲ VEIKLOS FUNKCIJŲ ARBA INVESTICINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO AR INVESTICINĖS VEIKLOS VYKDYMO PERDAVIMO (ANGL. OUTSOURCING) SĄLYGOS

 

43. Pagal Įstatymo 13 straipsnio 4 dalį laikoma, kad finansų maklerio įmonės vykdoma veiklos funkcija yra esminė ar svarbi, jei jos nevykdymas arba netinkamas vykdymas galėtų iš esmės neigiamai paveikti finansų maklerio įmonės galimybes nuolatos laikytis Įstatymo reikalavimų finansų maklerio įmonės licencijai gauti, trukdytų laikytis veiklai keliamų reikalavimų, blogintų įmonės veiklos finansinius rezultatus, įmonės patikimumą arba investicinių paslaugų teikimo ir investicinės veiklos vykdymo tęstinumą.

44. Nepažeidžiant kitų finansų maklerio įmonės vykdomų funkcijų statuso, šiame punkte nurodytos funkcijos nelaikomos esminėmis ar svarbiomis, kaip tai apibrėžta Taisyklių 43 punkte:

44.1. konsultavimo paslaugų ir kitų paslaugų, kurios nėra finansų maklerio įmonės vykdomos investicinės veiklos dalis, teikimas finansų maklerio įmonei, įskaitant teisines konsultacijas, įmonės darbuotojų mokymą, apskaitos tvarkymo paslaugas, įmonės buveinės ir darbuotojų saugos paslaugas;

44.2. standartizuotų paslaugų, tokių kaip informacinės paslaugos apie padėtį rinkoje ir rinkos kainas, pirkimas.

45. Jei finansų maklerio įmonė esminių ar svarbių veiklos funkcijų vykdymą arba investicinių paslaugų teikimą ar investicinės veiklos vykdymą perduoda kitiems asmenims, finansų maklerio įmonė lieka visiškai atsakinga už visų jai taikomų reikalavimų, nustatytų Įstatyme, tinkamą vykdymą ir privalo laikytis šių reikalavimų:

45.1. perduodant tam tikrų funkcijų vykdymą, negali būti perduodama vyresniosios vadovybės atsakomybė;

45.2. funkcijų vykdymo perdavimas negali turėti įtakos finansų maklerio įmonės santykiams su klientais ir neatleidžia įmonės nuo Įstatyme nustatytų reikalavimų laikymosi;

45.3. funkcijų vykdymo perdavimas neturi daryti neigiamos įtakos finansų maklerio įmonės galimybėms laikytis Įstatyme nustatytų reikalavimų finansų maklerio įmonės licencijai gauti ir finansų maklerio įmonės veiklai keliamų reikalavimų;

45.4. negali būti pakeistos ar panaikintos kitos sąlygos, kurių laikantis įmonei buvo išduota finansų maklerio įmonės licencija.

46. Finansų maklerio įmonė, sudarydama, tvarkydama ar nutraukdama bet kokią sutartį ar susitarimą su paslaugų teikėju dėl esminių ar svarbių veiklos funkcijų vykdymo arba investicinių paslaugų teikimo ar investicinės veiklos vykdymo perdavimo, privalo veikti profesionaliai, rūpestingai ir kruopščiai. Šiuo tikslu finansų maklerio įmonė privalo imtis veiksmų, reikalingų užtikrinti, kad yra tenkinamos šios sąlygos:

46.1. paslaugų teikėjas yra kompetentingas ir turi teisės aktų nustatytą licenciją vykdyti jam perduotas funkcijas ir veiklą bei teikti paslaugas profesionaliai ir tinkamai;

46.2. paslaugų teikėjas privalo profesionaliai teikti jam pavestas paslaugas, o finansų maklerio įmonė turi patvirtinti priemones, skirtas vertinti, ar paslaugų teikėjas efektyviai vykdo jam pavestas funkcijas;

46.3. paslaugų teikėjas turi tinkamai prižiūrėti jam perduotų funkcijų vykdymą ir kompetentingai valdyti riziką, susijusią su funkcijų vykdymo perdavimu;

46.4. finansų maklerio įmonė privalo imtis tinkamų veiksmų, jei paaiškėja, kad paslaugų teikėjas negali perduotų funkcijų vykdyti profesionaliai ir laikydamasis teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

46.5. finansų maklerio įmonė privalo prižiūrėti, kaip vykdomos perduotos funkcijos ir valdyti su funkcijų perdavimu susijusią riziką – šiuo tikslu finansų maklerio įmonė turi palaikyti reikiamą personalo kvalifikaciją;

46.6. paslaugų teikėjas turi atskleisti finansų maklerio įmonei informaciją apie visus pasikeitimus, galinčius daryti esminę įtaką paslaugų teikėjo gebėjimui jam perduotas funkcijas vykdyti veiksmingai ir laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

46.7. finansų maklerio įmonė turi turėti galimybę prireikus nutraukti susitarimą dėl funkcijų perdavimo nepablogindama klientams teikiamų paslaugų tęstinumo ir kokybės;

46.8. paslaugų teikėjas turi bendradarbiauti su finansų maklerio įmonės priežiūros institucija, kiek tai susiję su jam perduotų funkcijų vykdymu;

46.9. finansų maklerio įmonė, jos auditą atliekantys auditoriai ir įmonės priežiūros institucijos turi turėti realią galimybę gauti su funkcijų perdavimu susijusius duomenis ir patekti į paslaugų teikėjo buveinę, o priežiūros institucijoms turi būti suteikta galimybė veiksmingai įgyvendinti priežiūros funkcijas;

46.10. paslaugų teikėjas privalo saugoti su finansų maklerio įmone ir jos klientais susijusią konfidencialią informaciją;

46.11. finansų maklerio įmonė ir paslaugų teikėjas turi patvirtinti ir įgyvendinti nenumatytų atvejų planą, skirtą veiklos sutrikimų padariniams šalinti ir naudojamoms atsarginėms priemonėms periodiškai tikrinti, kiek tai yra būtina atsižvelgiant į perduotas funkcijas, paslaugas ar veiklą.

47. Finansų maklerio įmonės ir paslaugų teikėjo tarpusavio teisės ir pareigos turi būti aiškiai nustatytos ir išdėstytos raštu atitinkamame susitarime.

48. Jei finansų maklerio įmonė ir paslaugų teikėjas priklauso tai pačiai įmonių grupei, finansų maklerio įmonė, laikydamasi Taisyklių 45–54 punktų reikalavimų, turi teisę atsižvelgti į tai, kiek finansų maklerio įmonė gali kontroliuoti paslaugų teikėją arba kokios jos galimybės daryti įtaką paslaugų teikėjo veiksmams.

49. Finansų maklerio įmonė, gavusi Lietuvos banko nurodymą, turi pateikti jam visą informaciją, reikalingą perduotų funkcijų priežiūrai vykdyti.

50. Jei finansų maklerio įmonė perduoda neprofesionaliųjų klientų finansinių priemonių portfelio valdymą trečiojoje šalyje esančiam paslaugų teikėjui, ji privalo užtikrinti, kad, be Taisyklių 45–49 punktų nuostatų, yra laikomasi ir šių reikalavimų:

50.1. paslaugų teikėjas turi būti licencijuotas arba registruotas teikti šią paslaugą savo buveinės valstybėje, o jo atžvilgiu vykdoma riziką ribojanti priežiūra;

50.2. tarp Lietuvos banko ir paslaugų teikėjo priežiūros institucijos yra sudarytas atitinkamas bendradarbiavimo susitarimas.

51. Jei vienas ar abu Taisyklių 50 punkto reikalavimai nėra tenkinami, finansų maklerio įmonė gali perduoti investicinių paslaugų teikimą trečiojoje šalyje esančiam paslaugų teikėjui tik tuo atveju, jei finansų maklerio įmonė iš anksto praneša Lietuvos bankui apie tai, kad yra sudariusi susitarimą dėl funkcijų perdavimo, o Lietuvos bankas, gavęs tokį pranešimą, per protingą terminą nepareiškia prieštaravimo tokiam susitarimui.

52. Nepažeisdamas Taisyklių 51 punkto, Lietuvos bankas turi paskelbti pranešimą apie politiką, kurios bus laikomasi vykdant funkcijų perdavimą Taisyklių 51 punkte nurodytais atvejais. Šiame pranešime pateikiami pavyzdžiai, kada Lietuvos bankas neprieštarautų arba tikėtina, kad neprieštarautų funkcijų perdavimui, kaip tai nustatyta Taisyklių 51 punkte, kai netenkinama viena ar abi Taisyklių 50 punkto sąlygos. Šiame pranešime turi būti aiškiai nurodoma, dėl kokių priežasčių Lietuvos bankas mano, kad funkcijų perdavimas netrukdys finansų maklerio įmonei vykdyti Taisyklių 45–49 punktuose nustatytų pareigų.

53. Taisyklių 50–52 punktai nepanaikina finansų maklerio įmonių pareigos laikytis Taisyklių 45–49 punktuose nustatytų reikalavimų.

54. Lietuvos bankas savo interneto svetainėje skelbia trečiųjų šalių priežiūros institucijų, su kuriomis jis yra sudaręs atitinkamus susitarimus dėl bendradarbiavimo, kaip tai yra nustatyta Taisyklių 50.2 papunktyje, sąrašą.

 

X. BENDRIEJI REIKALAVIMAI KLIENTŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SAUGUMUI UŽTIKRINTI

 

55. Finansų maklerio įmonė, saugodama klientų teises į jiems priklausančias finansines priemones ir pinigines lėšas, privalo:

55.1. saugoti duomenis apie klientams priklausančias finansines priemones bei pinigines lėšas ir tvarkyti sąskaitas tokiu būdu, kad bet kuriuo metu ir nedelsiant kliento turtą būtų galima atskirti nuo kitų klientų turto ir nuo įmonės turto;

55.2. saugoti duomenis ir sąskaitas tvarkyti taip, kad būtų užtikrintas duomenų ir sąskaitų tikslumas, kad jie atitiktų saugomas klientų finansines priemones ir pinigines lėšas;

55.3. reguliariai tikrinti įmonės vidaus sąskaitas ir duomenis su trečiųjų asmenų, pas kuriuos yra laikomas klientų turtas, sąskaitomis ir duomenimis;

55.4. imtis veiksmų, reikalingų užtikrinti, kad kliento finansinės priemonės, saugomos trečiojo asmens laikantis Taisyklių 58–60 punktų reikalavimų, būtų atskirtos nuo finansinių priemonių, priklausančių finansų maklerio įmonei, ir nuo finansinių priemonių, priklausančių tam trečiajam asmeniui; tuo tikslu pasitelkti ir naudoti tokias priemones kaip atskiros sąskaitos trečiosios šalies apskaitoje arba kitos lygiavertės priemonės, padedančios pasiekti tokį pat kliento turto saugumo lygį;

55.5. imtis veiksmų, reikalingų užtikrinti, kad kliento lėšos, kurios, laikantis Taisyklių 61–67 punktų reikalavimų, saugomos centriniame banke, kredito įstaigoje, trečiojoje šalyje licencijuotame banke arba tinkamame pinigų rinkos fonde, būtų apskaitomos sąskaitoje ar sąskaitose, atskirtose nuo sąskaitų, kuriose apskaitomos finansų maklerio įmonei priklausančios piniginės lėšos;

55.6. imtis reikiamų organizacinių priemonių, skirtų sumažinti klientų turto ar su klientų turtu siejamų teisių praradimo ar sumažėjimo rizikai, kuri gali kilti dėl neteisėto klientų turto naudojimo, sukčiavimo, netinkamo administravimo, nepakankamo duomenų saugojimo ar kitokio aplaidumo.

56. Jei priemonės, kurių finansų maklerio įmonė ėmėsi pagal Taisyklių 55 punkto reikalavimus, yra nepakankamos Įstatymo 13 straipsnio 7 ir 8 dalyse nustatytų pareigų įgyvendinimui užtikrinti, nes būtina atsižvelgti į kitų įstatymų, reglamentuojančių nuosavybės teisę arba nemokumo (bankroto) teisinius santykius, reikalavimus, Lietuvos bankas nustato priemones, kurių finansų maklerio įmonė turi imtis įgyvendindama kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus.

57. Jei dėl jurisdikcijos, kurioje yra saugomos kliento lėšos ar finansinės priemonės, teisės aktų nuostatų finansų maklerio įmonė negali laikytis Taisyklių 55.4 ar 55.5 papunkčių reikalavimų, Lietuvos bankas nustato lygiaverčius reikalavimus, kurių laikantis pasiekiamas toks pat kliento turto saugumo lygis.

 

XI. KLIENTŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SAUGOJIMAS

 

58. Finansų maklerio įmonė turi teisę saugoti klientams priklausančias finansines priemones trečiojo asmens atidarytoje sąskaitoje ar sąskaitose su sąlyga, kad finansų maklerio įmonė profesionaliai, rūpestingai ir kruopščiai renkasi tą trečiąjį asmenį ir reguliariai peržiūri paskirto trečiojo asmens ir susitarimų dėl finansinių priemonių saugojimo tinkamumą. Finansų maklerio įmonė, siekdama užtikrinti klientų teises, privalo atsižvelgti į tokio trečiojo asmens patirtį ir reputaciją rinkoje, taip pat į su finansinių priemonių saugojimu susijusius teisės aktų reikalavimus ir rinkos praktiką.

59. Jei jurisdikcijoje, kurioje finansų maklerio įmonė siūlo saugoti klientų finansines priemones pas trečiąjį asmenį, finansinių priemonių saugojimui kito asmens sąskaita taikomas specialus reglamentavimas ir priežiūra, finansų maklerio įmonė neturi teisės klientų finansinių priemonių saugoti toje jurisdikcijoje pas tokį trečiąjį asmenį, kuriam specialus reglamentavimas ir priežiūra nėra taikomi.

60. Finansų maklerio įmonė neturi teisės klientams priklausančių finansinių priemonių saugoti pas trečiąjį asmenį trečiojoje šalyje, kurioje finansinių priemonių laikymas ir saugojimas kito asmens sąskaita nereglamentuojamas, išskyrus atvejus, kai yra tenkinama viena iš šių sąlygų:

60.1. finansinių priemonių arba dėl jų teikiamų investicinių paslaugų pobūdis nulemia, kad finansinės priemonės turi būti saugomos pas trečiąjį asmenį toje trečiojoje šalyje;

60.2. finansinės priemonės yra saugomos profesionaliojo kliento sąskaita ir profesionalusis klientas raštu kreipiasi į finansų maklerio įmonę, prašydamas jam priklausančias finansines priemones saugoti pas trečiąjį asmenį toje trečiojoje šalyje.

 

XII. KLIENTŲ PINIGINIŲ LĖŠŲ SAUGOJIMAS

 

61. Finansų maklerio įmonė, gavusi kliento lėšas, privalo nedelsdama pervesti jas į vieną ar kelias sąskaitas, atidarytas vienoje ar keliose iš šių įstaigų:

61.1. centriniame banke;

61.2. Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje licencijuotoje kredito įstaigoje;

61.3. trečiojoje šalyje licencijuotame banke;

61.4. tinkamame pinigų rinkos fonde.

62. Taisyklių 61 punktas netaikomas Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje licencijuotoms kredito įstaigoms, kai kliento lėšos toje kredito įstaigoje laikomos kaip indėliai.

63. Taisyklių 55.5 ir 61.4 papunkčiuose sąvoka „tinkamas pinigų rinkos fondas“ yra suprantama kaip Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje licencijuotas kolektyvinio investavimo subjektas, taip pat kitas investavimo subjektas, kuris yra prižiūrimas ir, jei taikoma, yra valstybės narės įgaliotos institucijos licencijuotas pagal tos valstybės narės nacionalinių teisės aktų reikalavimus ir atitinka šias sąlygas:

63.1. pagrindinis jo investavimo tikslas – palaikyti grynąją investavimo subjekto turto vertę: arba pastovią nominaliąją vertę (grynosios pajamos), arba investuotojų pradinio kapitalo vertės ir pajamų sumą;

63.2. siekdamas savo pagrindinio investavimo tikslo, jis privalo investuoti tik į aukštos kokybės pinigų rinkos priemones, kurių išpirkimo terminas arba iki išpirkimo likęs laikas neviršija 397 dienų, arba kurių nuolatinis pajamingumas nustatomas atsižvelgiant į tokį išpirkimo terminą, o išpirkimo termino vidutinis svertinis vidurkis yra 60 dienų. Pagrindinio investavimo tikslo gali būti siekiama papildomai investuojant į indėlius kredito įstaigose;

63.3. jis turi užtikrinti likvidumą ir atsiskaitymus vykdyti tą pačią arba kitą dieną.

64. Taisyklių 63.2 papunktyje minimomis aukštos kokybės pinigų rinkos priemonėmis laikomos tokios pinigų rinkos priemonės, kurioms visos jas vertinusios kompetentingos reitingo agentūros suteikė aukščiausią įmanomą kredito reitingą. Priemonė, kurios nevertino jokia reitingo agentūra, aukštos kokybės priemone nelaikoma.

65. Taisyklių 64 punkte minima reitingo agentūra yra laikoma tinkama, jei ji nuolatos ir profesionaliai teikia kredito reitingus pinigų rinkos fondams ir atitinka Direktyvos 2006/48/EB 81(1) straipsnyje išorinėms kredito rizikos vertinimo institucijoms keliamus reikalavimus.

66. Jei finansų maklerio įmonė kliento lėšas saugo ne centriniame banke, ji privalo profesionaliai, rūpestingai ir kruopščiai pasirinkti kredito įstaigą, banką ar pinigų rinkos fondą, kuriuose ketina saugoti klientų lėšas, ir periodiškai peržiūrėti jų tinkamumą bei susitarimus dėl šių lėšų saugojimo. Finansų maklerio įmonės, siekdamos užtikrinti klientų turtinių teisių apsaugą, turi atsižvelgti į tokių įstaigų ir pinigų rinkos fondų patirtį bei reputaciją rinkoje, taip pat į kitus teisinius ir priežiūros reikalavimus bei rinkos praktiką, susijusią su klientų lėšų saugojimu.

67. Finansų maklerio įmonės klientai turi teisę nesutikti, kad jų lėšos būtų saugomos tinkamame pinigų rinkos fonde.

 

XIII. NAUDOJIMASIS KLIENTO FINANSINĖMIS PRIEMONĖMIS

 

68. Finansų maklerio įmonė neturi teisės sudaryti susitarimų dėl vertybinių popierių finansavimo sandorio, kai susitarimo objektas yra finansų maklerio įmonės saugomos klientui priklausančios finansinės priemonės, taip pat kitaip naudotis klientui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis savo sąskaita arba kito finansų maklerio įmonės kliento sąskaita, išskyrus atvejus, kai yra tenkinamos šios sąlygos:

68.1. klientas finansų maklerio įmonei yra davęs aiškų išankstinį sutikimą tam tikromis sąlygomis naudotis jam priklausančiomis finansinėmis priemonėmis. Sutikimas neprofesionalių klientų atveju turi būti patvirtintas kliento parašu ar kitu alternatyviu būdu;

68.2. naudojimuisi klientui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis turi būti nustatytos konkrečios sąlygos, su kuriomis klientas sutinka.

69. Finansų maklerio įmonė neturi teisės sudaryti susitarimų dėl vertybinių popierių finansavimo sandorio, kai susitarimo objektas yra finansų maklerio įmonės kliento finansinės priemonės, kurios yra saugomos trečiojo asmens atidarytoje ir jo aptarnaujamoje bendroje (angl. omnibus) sąskaitoje, taip pat kitaip naudotis tokioje sąskaitoje saugomomis finansinėmis priemonėmis savo sąskaita arba kito finansų maklerio įmonės kliento sąskaita, išskyrus atvejus, kai, be Taisyklių 68 punkte nustatytų sąlygų, yra laikomasi bent vieno iš šių reikalavimų:

69.1. kiekvienas klientas, kurio finansinės priemonės yra saugomos toje pačioje klientų vardu atidarytoje bendroje (angl. omnibus) sąskaitoje, yra davęs aiškų išankstinį sutikimą Taisyklių 68.1 papunktyje nustatyta tvarka;

69.2. finansų maklerio įmonė privalo turėti tinkamas sistemas ir kontrolės priemones, užtikrinančias, kad yra naudojamasi tik tomis finansinėmis priemonėmis, kurios priklauso klientams, davusiems aiškų išankstinį sutikimą Taisyklių 68.1 papunktyje nustatyta tvarka.

70. Finansų maklerio įmonė privalo saugoti duomenis ir informaciją apie klientą, kurio sutikimu buvo naudojamasi jam priklausančiomis finansinėmis priemonėmis, taip pat duomenis apie kiekvieno sutikimą davusio kliento finansinių priemonių skaičių, kad prireikus būtų galima teisingai paskirstyti nuostolius, kilusius dėl naudojimosi klientams priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

 

XIV. IŠORĖS AUDITORIŲ ATASKAITOS

 

71. Finansų maklerio įmonė kartu su audituotomis finansinėmis ataskaitomis Lietuvos bankui turi pateikti ir įmonės išorės auditoriaus ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta informacija, kaip finansų maklerio įmonė laikosi Įstatymo 13 straipsnio 7 ir 8 dalyse ir Taisyklių 55–70 punktuose nustatytų reikalavimų.

 

XV. INTERESŲ KONFLIKTAI, GALINTYS TURĖTI NEIGIAMOS ĮTAKOS KLIENTO INTERESAMS

 

72. Finansų maklerio įmonė, siekdama nustatyti klientų finansiniams interesams galinčius pakenkti interesų konfliktus, kylančius teikiant investicines ir papildomas paslaugas arba jų derinį, privalo, vadovaudamasi minimaliais kriterijais, įvertinti, ar finansų maklerio įmonė, susijęs asmuo arba asmuo, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su finansų maklerio įmone kontrolės ryšiu, patenka į kurią nors iš toliau nurodytų situacijų, kai dėl teikiamų investicinių ar papildomų paslaugų arba dėl vykdomos investicinės veiklos ar kitų priežasčių:

72.1. finansų maklerio įmonė arba tas asmuo gali turėti finansinės naudos arba išvengti finansinių nuostolių kliento sąskaita;

72.2. finansų maklerio įmonė arba tas asmuo klientui teikiamos paslaugos rezultatu arba kliento sąskaita sudaromo sandorio rezultatu yra suinteresuoti kitaip nei tuo rezultatu yra suinteresuotas klientas;

72.3. finansų maklerio įmonė arba tas asmuo turi finansinį ar kitokio pobūdžio suinteresuotumą teikti pirmenybę kito kliento ar kitos klientų grupės interesams kliento interesų sąskaita;

72.4. finansų maklerio įmonė arba tas asmuo verčiasi ta pačia veikla kaip ir klientas;

72.5. finansų maklerio įmonė arba tas asmuo gauna arba gaus ne iš kliento skatinimo priemonę, kuri yra susijusi su klientui teikiama paslauga ir kuri gali būti teikiama pinigų, prekių ar paslaugų forma, išskyrus tokiu atveju įprastai mokamus komisinius ar kitus mokėjimus už paslaugas.

 

XVI. INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMO POLITIKA

 

73. Finansų maklerio įmonė turi patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti veiksmingą interesų konfliktų vengimo politiką. Ji tvirtinama raštu ir turi atitikti įmonės dydį, struktūrą, veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą. Jei finansų maklerio įmonė priklauso susijusių įmonių grupei, interesų konfliktų vengimo politikoje turi būti atsižvelgiama į aplinkybes, kurios įmonei yra žinomos arba turėtų būti žinomos ir kurios gali sukelti interesų konfliktą dėl kitų įmonių grupės narių struktūros ir jų vykdomos veiklos.

74. Taisyklių 73 punkto nustatyta tvarka patvirtintoje interesų konfliktų vengimo politikoje turi būti nurodytos:

74.1. su finansų maklerio įmonės arba jos vardu teikiamomis konkrečiomis investicinėmis ir papildomomis paslaugomis ir investicine veikla susijusios aplinkybės, kurios sukelia arba gali sukelti interesų konfliktą, dėl kurio gali būti pažeisti vieno ar kelių klientų interesai;

74.2. procedūros, kurių turi būti laikomasi, ir priemonės, kurių turi būti imamasi siekiant valdyti interesų konfliktus.

75. Taisyklių 74.2 papunktyje nustatytos priemonės ir procedūros turi užtikrinti, kad susiję asmenys, dalyvaujantys vykdant skirtingų rūšių veiklą, kuriai būdingi Taisyklių 74.1 papunktyje nurodyti interesų konfliktai, vykdytų šią veiklą nepriklausomai, kiek tai būtina atsižvelgiant į finansų maklerio įmonės ir susijusių įmonių grupės, kuriai priklauso finansų maklerio įmonė, dydį ir vykdomą veiklą, taip pat į rizikos, kad klientų interesams bus padaryta žalos, dydį.

76. Taisyklių 74.2 papunktyje nurodytos priemonės ir procedūros, siekiant užtikrinti būtiną finansų maklerio įmonės nepriklausomumo laipsnį, turi susidėti iš:

76.1. veiksmingų procedūrų, skirtų uždrausti arba kontroliuoti keitimąsi informacija tarp susijusių asmenų, dalyvaujančių veikloje, kuriai būdinga interesų konfliktų rizika, jei keitimasis šia informacija galėtų neigiamai paveikti vieno ar kelių klientų interesus;

76.2. atskiros susijusių asmenų, kurių pagrindinės funkcijos yra veiklos vykdymas ar paslaugų teikimas klientams, kurių tarpusavio interesai gali prieštarauti vieni kitiems, arba kurie kitokiu būdu atstovauja galintiems tarpusavyje prieštarauti interesams, įskaitant finansų maklerio įmonės interesus, priežiūros;

76.3. panaikinimo visų tiesioginių ryšių tarp susijusių asmenų, vykdančių daugiausia vienos rūšies veiklą, atlyginimo ir atlyginimo ar pajamų, kurias gauna kiti susiję asmenys, vykdantys daugiausia kitos rūšies veiklą, jei dėl šių skirtingų veiklos rūšių gali kilti interesų konfliktas;

76.4. priemonių, skirtų uždrausti ar riboti bet kurio susijusio asmens netinkamą įtaką, kai jis teikia investicines ar papildomas paslaugas arba vykdo investicinę veiklą;

76.5. priemonių, skirtų uždrausti arba kontroliuoti susijusių asmenų veiklą, kai jie tuo pačiu metu arba nuosekliai teikia atskiras investicines ar papildomas paslaugas arba vykdo investicinę veiklą, jei toks asmenų dalyvavimas gali trukdyti tinkamai valdyti interesų konfliktus.

77.

KEISTA:

2014 05 15 nutarimu Nr. 03-78 (nuo 2014 09 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-05516)

 

Finansų maklerio įmonė privalo parengti finansinių priemonių, dėl kurių teikiant investicines paslaugas arba sudarant sandorius galimas interesų konfliktas, sąrašą. Su šiuo sąrašu supažindinami visi finansų maklerio įmonės darbuotojai, teikiantys investicines paslaugas klientams arba turintys teisę sudaryti sandorius finansų maklerio įmonės sąskaita.

78. Esant interesų konfliktui, finansų maklerio įmonė, prieš teikdama investicinę paslaugą, privalo aiškiai, suprantamai (atsižvelgdama į kliento supratimą apie finansinių priemonių rinkas) ir pasirašytinai informuoti kiekvieną klientą apie atsiradusį interesų konfliktą bei finansinių priemonių rinkos kainą, kuri finansinėms priemonėms buvo nustatyta paskiausiai. Ši informacija gali būti perduota ir telefonu, jeigu ji įrašoma ir gali būti pateikta kaip įrodymas. Investicinė paslauga gali būti teikiama tik tuo atveju, jei klientas aiškiai išreiškia savo sutikimą dėl investicinės paslaugos teikimo esant interesų konfliktui.

79.

KEISTA:

2014 05 15 nutarimu Nr. 03-78 (nuo 2014 09 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-05516)

 

Finansų maklerio įmonė privalo patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti priemones ir procedūras, užtikrinančias, kad finansinių priemonių sandoriai, dėl kurių galimas interesų konfliktas, būtų nuolat stebimi. Apie užfiksuotus nustatytos tvarkos pažeidimus nedelsiant raštu informuojamas finansų maklerio įmonės administracijos vadovas ir vidaus auditorius.

80.

KEISTA:

2014 05 15 nutarimu Nr. 03-78 (nuo 2014 09 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-05516)

 

Finansų maklerio įmonė turi imtis priemonių, kad būtų nustatyti pasinaudojimo viešai neatskleista informacija atvejai.

81.

KEISTA:

2014 05 15 nutarimu Nr. 03-78 (nuo 2014 09 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-05516)

 

Finansų maklerio įmonė turi parengti sąrašą finansinių priemonių, kurias pirkti, parduoti (arba sudaryti kitokius sandorius) finansų maklerio įmonės darbuotojams, akcininkams, valdymo organų nariams yra draudžiama dėl finansų maklerio įmonės turimos (žinomos) viešai neatskleistos informacijos.

82.

KEISTA:

2014 05 15 nutarimu Nr. 03-78 (nuo 2014 09 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-05516)

 

Finansų maklerio įmonė turi parengti sąrašą asmenų, kurie dėl einamų pareigų, vykdomų funkcijų ar atliekamų konkrečių darbų žino arba turi teisę žinoti viešai neatskleistą informaciją.

83.

KEISTA:

2014 05 15 nutarimu Nr. 03-78 (nuo 2014 09 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-05516)

 

Finansų maklerio įmonė privalo patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti priemones ir procedūras, užtikrinančias, kad būtų nuolat stebimi sandoriai, susiję su finansinėmis priemonėmis, dėl kurių įmonės darbuotojams ir kitiems su ja susijusiems asmenims draudžiama sudaryti sandorius, kai finansų maklerio įmonė turi (žino) viešai neatskleistos informacijos. Apie nustatytus pažeidimus nedelsiant raštu informuojamas administracijos vadovas, vidaus auditorius ir Lietuvos bankas.

84. Jei Taisyklių 76 punkte nurodytų priemonių ir procedūrų taikymas neužtikrina reikiamo finansų maklerio įmonės nepriklausomumo, tai įmonė turi imtis alternatyvių ar papildomų priemonių ir procedūrų, kurios padėtų to pasiekti.

85. Informacija, nurodyta Įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje, klientams atskleidžiama patvariojoje laikmenoje ir turi būti suprantama kiekvienam klientui, kad jis galėtų priimti pagrįstą sprendimą dėl investicinės ar papildomos paslaugos, dėl kurios kyla interesų konfliktas.

 

XVII. DUOMENŲ APIE PASLAUGAS IR VEIKLĄ, DĖL KURIOS KYLA ARBA GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS, SAUGOJIMAS

 

86. Finansų maklerio įmonė privalo saugoti ir reguliariai atnaujinti duomenis ir informaciją apie įmonės arba jos vardu teikiamas investicines ir papildomas paslaugas bei vykdomą investicinę veiklą, dėl kurios kilo (ar gali kilti, jei paslaugų teikimas ir veiklos vykdymas dar nėra baigtas) interesų konfliktas, galintis padaryti žalos vieno ar kelių klientų interesams.

 

XVIII. INVESTICINIO TYRIMO SAMPRATA. PAPILDOMI ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI INVESTICINIUS TYRIMUS RENGIANČIOMS IR PLATINANČIOMS FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖMS

 

87. Taisyklių 89–92 punktuose sąvoka „investicinis tyrimas“ suprantama kaip tyrimas ar kitokio pobūdžio informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai siūlanti ar rekomenduojanti investavimo strategiją dėl vienos ar kelių finansinių priemonių arba jų emitentų (įskaitant nuomonės apie esamą ar būsimą tokių finansinių priemonių vertę ar kainą pareiškimą), yra skirta informacijos platinimo kanalams ar visuomenei bei atitinka šias sąlygas:

87.1. ji įvardijama kaip investicinis tyrimas ar kita panašia sąvoka arba kitokiu būdu pristatoma kaip objektyvus ir nepriklausomas rekomendacijoje nurodytų dalykų paaiškinimas;

87.2. jei minėtą rekomendaciją finansų maklerio įmonė pateikia klientui, tai nelaikoma investicine paslauga, t. y. investavimo rekomendacijos, kaip tai apibrėžta Įstatyme, teikimu.

88. Rekomendacija, nustatyta Investavimo rekomendacijų teikimo ir su tuo susijusių interesų konfliktų atskleidimo tvarkos, patvirtintos Vertybinių popierių komisijos 2004 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 18, 4.3 papunktyje, kuri parengta dėl finansinių priemonių, tačiau neatitinka Taisyklių 87 punkte nurodytų sąlygų, yra laikoma rinkodaros pranešimu. Finansų maklerio įmonė, rengianti ar platinanti tokio pobūdžio rekomendaciją, turi užtikrinti, kad ji būtų aiškiai įvardyta kaip rinkodaros pranešimas. Be to, finansų maklerio įmonė turi užtikrinti, kad tokio pobūdžio rekomendacijoje būtų aiškiai ir pastebimai nurodoma (žodinėje rekomendacijoje turi būti pateikiama lygiavertė informacija), kad ją rengiant nebuvo laikomasi teisės aktų reikalavimų, užtikrinančių investicinio tyrimo nepriklausomumą ir objektyvumą, ir kad tokios rekomendacijos atžvilgiu netaikomas draudimas sudaryti sandorius iki investicinio tyrimo išplatinimo.

89. Finansų maklerio įmonė, rengianti arba organizuojanti investicinius tyrimus, kurie yra skirti įmonės klientams arba gali būti platinami viešai, privalo užtikrinti – nepriklausomai nuo to, ar investicinį tyrimą organizuoja ir (arba) platina finansų maklerio įmonė ar kita susijusių įmonių grupei priklausanti įmonė – kad būtų įgyvendintos Taisyklių 76 punkto nuostatos, taikomos investicinio tyrimo rengime dalyvaujantiems finansų analitikams ir kitiems susijusiems asmenims, kurių pareigos arba verslo interesai gali prieštarauti asmenų, kuriems investicinis tyrimas platinamas, interesams.

90. Finansų maklerio įmonė, kuriai taikomas Taisyklių 89 punktas, privalo turėti priemones ir susitarimus, skirtus užtikrinti, kad būtų laikomasi šių sąlygų:

90.1. finansų analitikai ir kiti susiję asmenys neturi teisės sudaryti asmeninių sandorių arba prekiauti finansinėmis priemonėmis, su kuriomis yra susijęs investicinis tyrimas, arba kitomis susijusiomis finansinėmis priemonėmis, jei šiems asmenims yra žinomas tikėtinas investicinio tyrimo paskelbimo laikas ar turinys, kuris nežinomas viešai ar nežinomas finansų maklerio įmonės klientams, taip pat negali būti nesunkiai numanomas iš informacijos, kuri yra prieinama viešai arba žinoma finansų maklerio įmonės klientams, išskyrus atvejus, kai finansų analitikai ir kiti susiję asmenys, būdami rinkos formuotojai, veikia gera valia įprastai vykdydami rinkos formuotojo funkcijas arba vykdo ne įmonės iniciatyva pateiktą (angl. unsolicited) kliento pavedimą trečiojo asmens (įskaitant finansų maklerio įmonę) naudai. Šiame papunktyje nustatytas draudimas taikomas iki tol, kol investicinio tyrimo gavėjai turės realią galimybę pasinaudoti investiciniu tyrimu;

90.2. jeigu yra kitų aplinkybių, nenurodytų Taisyklių 90.1 papunktyje, finansų analitikai ir kiti susiję asmenys, dalyvaujantys rengiant investicinį tyrimą, neturi teisės sudaryti asmeninių sandorių dėl finansinių priemonių, su kuriomis investicinis tyrimas yra susijęs, taip pat dėl kitų susijusių finansinių priemonių, kai toks sandorių sudarymas prieštarauja esamoms finansų maklerio įmonės rekomendacijoms, išskyrus atvejus, kai susiklosto išimtinės aplinkybės ir yra gautas išankstinis rašytinis atitikties pareigūno sutikimas;

KEISTA:

2014 05 15 nutarimu Nr. 03-78 (nuo 2014 09 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-05516)

 

90.3. finansų maklerio įmonė, finansų analitikai ir kiti susiję asmenys, dalyvaujantys rengiant investicinį tyrimą, neturi teisės priimti skatinimo priemonių iš asmenų, kurie tiesiogiai suinteresuoti investicinio tyrimo objektu;

90.4. finansų maklerio įmonė, finansų analitikai ir kiti susiję asmenys, dalyvaujantys rengiant investicinį tyrimą, neturi teisės emitentui pažadėti, kad investicinio tyrimo rezultatas bus jam palankus;

90.5. jei investicinio tyrimo projekte pateikiama rekomendacija arba tikėtina būsima finansinės priemonės kaina, emitentai, kiti susiję asmenys (išskyrus finansų analitikus) ir kiti asmenys neturi teisės, kol investicinis tyrimas nėra išplatintas, peržiūrėti investicinio tyrimo projekto siekdami patikrinti investiciniame tyrime pateiktų faktinių duomenų tikrumą arba peržiūrėti investicinio tyrimo projekto bet kuriuo kitu tikslu, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka siekiama nustatyti, ar įmonė laikosi teisės aktų reikalavimų.

91. Taisyklių 90 punkte nurodyta „finansine priemone, su kuria investicinis tyrimas yra susijęs“ laikoma finansinė priemonė, kurios kainą labai veikia kitos finansinės priemonės, kuri yra investicinio tyrimo objektas, kainos pokyčiai, taip pat šios kitos finansinės priemonės pagrindu išleista išvestinė finansinė priemonė.

92. Finansų maklerio įmonė, kuri viešai arba savo klientams platina kito asmens parengtą investicinį tyrimą, turi teisę nesilaikyti Taisyklių 90 punkte nustatytų reikalavimų, jei yra tenkinamos šios sąlygos:

92.1. asmuo, kuris rengia investicinį tyrimą, nepriklauso su finansų maklerio įmone susijusiai įmonių grupei;

92.2. finansų maklerio įmonė iš esmės nekeičia investicinio tyrimo rekomendacijų;

92.3. finansų maklerio įmonė nepristato investicinio tyrimo kaip savo rengto tyrimo;

92.4. finansų maklerio įmonė patikrina, ar investicinio tyrimo rengėjui buvo taikyti reikalavimai, atitinkantys Taisyklėse investicinio tyrimo rengimui nustatytus reikalavimus, arba investicinio tyrimo rengėjas yra patvirtinęs politiką, kurioje tokie reikalavimai yra nustatyti.

______________

 

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.