Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 03-259 „Dėl Draudimo veiklos ir perdraudimo veiklos licencijavimo taisyklių, Leidimų užsienio valstybės draudimo įmonės filialo ir užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialo veiklai išdavimo taisyklių ir įsipareigojimo teikti informaciją formos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 151-7751)
  • 2018-06-15 Galiojantis
    2012-12-22 Įsigalioja
    2012-12-21 Paskelbta
    2012-12-13 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL DRAUDIMO VEIKLOS IR PERDRAUDIMO VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ, LEIDIMŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS DRAUDIMO ĮMONĖS FILIALO IR UŽSIENIO VALSTYBĖS PERDRAUDIMO ĮMONĖS FILIALO VEIKLAI IŠDAVIMO TAISYKLIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMO TEIKTI INFORMACIJĄ FORMOS PATVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 13 d. Nr. 03-259

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890; 2004, Nr. 54-1830; 2009, Nr. 153-6895; 2011, Nr. 145-6812) 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 94-4246; 2011, Nr. 145-6816) 12 straipsnio 1 dalimi, 56 straipsnio 2 dalimi, 66 straipsniu ir 75 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti pridedamas:

1.1. Draudimo veiklos ir perdraudimo veiklos licencijavimo taisykles;

1.2. Leidimų užsienio valstybės draudimo įmonės filialo ir užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialo veiklai išdavimo taisykles;

1.3. Įsipareigojimo teikti informaciją formą.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2008 m. sausio 29 d. nutarimą Nr. N-10 „Dėl draudimo veiklos ir perdraudimo veiklos licencijavimo taisyklių, Leidimų užsienio valstybės draudimo įmonės filialo ir užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialo veiklai išdavimo taisyklių ir įsipareigojimo teikti informaciją formos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 15-548);

2.2. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2009 m. spalio 13 d. nutarimą Nr. N-446 „Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2008 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. N-10 „Dėl draudimo veiklos ir perdraudimo veiklos licencijavimo taisyklių, Leidimų užsienio valstybės draudimo įmonės filialo ir užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialo veiklai išdavimo taisyklių ir įsipareigojimo teikti informaciją formos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 124-5371).

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                          VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 03-259

 

DRAUDIMO VEIKLOS IR PERDRAUDIMO VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Draudimo veiklos ir perdraudimo veiklos licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato draudimo veiklos ir perdraudimo veiklos licencijos išdavimo, atsisakymo išduoti, pakeitimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Draudimo veiklos licencija – Lietuvos banko (toliau – Priežiūros institucija) išduotas leidimas, suteikiantis teisę asmeniui licencijoje nustatyta apimtimi vykdyti Lietuvos Respublikoje draudimo, perdraudimo bei su šia veikla susijusią veiklą: draudžiamųjų ir perdraudžiamųjų įvykių administravimą, draudimo ir perdraudimo tarpininkavimą, konsultavimą draudimo ir perdraudimo klausimais, tarpininkavimą sudarant pensijų kaupimo (išskyrus papildomą savanorišką kaupimą) sutartis, draudimo ir perdraudimo specialistų mokymą, kvalifikacijos kėlimą bei nekilnojamojo turto nuomą ir draudžiamo turto vertinimą.

2.2. Perdraudimo veiklos licencija – Priežiūros institucijos išduotas leidimas, suteikiantis teisę asmeniui licencijoje nustatyta apimtimi vykdyti Lietuvos Respublikoje perdraudimo bei su šia veikla susijusią veiklą: perdraudžiamųjų įvykių administravimą, perdraudimo tarpininkavimą, konsultavimą perdraudimo klausimais, perdraudimo specialistų mokymą, kvalifikacijos kėlimą bei nekilnojamojo turto nuomą ir perdraudžiamo turto vertinimą.

2.3. Pareiškėjas – asmuo (asmenys), kuris (kurie) kreipiasi į Priežiūros instituciją dėl draudimo veiklos licencijos ar perdraudimo veiklos licencijos išdavimo, jos pakeitimo.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme (Žin., 2003, Nr. 94-4246; 2011, Nr. 145-6816) vartojamas sąvokas.

3. Taisyklėse vartojama sąvoka „licencija“ apima draudimo veiklos licenciją ir perdraudimo veiklos licenciją, išskyrus atvejus, kai nurodyta konkrečiai.

4. Licencija išduodama:

4.1. steigiamai akcinei bendrovei, uždarajai akcinei bendrovei ar Europos bendrovei (Societas Europaea);

4.2. po juridinių asmenų reorganizavimo veiksiančiai naujai akcinei bendrovei, uždarajai akcinei bendrovei ar Europos bendrovei (Societas Europaea), ketinančiai vykdyti draudimo ar perdraudimo veiklą;

4.3. akcinei bendrovei, uždarajai akcinei bendrovei ar Europos bendrovei (Societas Europaea), keičiančiai vykdomos veiklos rūšį į draudimo veiklą ar perdraudimo veiklą.

5. Licencija taip pat galioja visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, suteikdama teisę vykdyti licencijoje nurodytą veiklą įgyvendinant steigimosi teisę ir (ar) teisę teikti paslaugas Draudimo įstatymo II skyriaus Penktajame skirsnyje numatytomis sąlygomis.

6. Draudimo veiklos licencija išduodama vykdyti visos draudimo grupės arba kelių draudimo grupių, priklausančių gyvybės arba ne gyvybės draudimo šakoms, draudimo veiklą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pageidauja vykdyti tik dalies rizikų, priklausančių draudimo grupei (grupėms), draudimo veiklą. Licencija suteikia teisę vykdyti privalomojo draudimo rizikų draudimo veiklą tik tuo atveju, kai apie tai atskirai pažymėta pačioje licencijoje.

7. Perdraudimo veiklos licencija išduodama perdraudimo įmonėms vykdyti gyvybės perdraudimo veiklą, ne gyvybės perdraudimo veiklą ar visas perdraudimo veiklas.

8. Licencija išduodama neribotam laikui.

9. Draudimo veiklos licencija ar perdraudimo veiklos licencija išduodama tik konkrečiai draudimo įmonei ar perdraudimo įmonei ir, negali būti perleista kitam asmeniui.

 

II. LICENCIJĄ IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

10. Licenciją išduoda, atsisako išduoti, pakeičia, sustabdo galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina galiojimą Priežiūros institucija, vadovaudamasi Draudimo įstatymu, Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

 

III. DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LICENCIJAI GAUTI

 

11. Pareiškėjai privalo Priežiūros institucijai pateikti prašymą išduoti licenciją.

12. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai ir rašytinė informacija:

12.1. draudimo ar perdraudimo įmonės įstatai, steigimo sutartis (aktas). Šie dokumentai pateikiami prieš juos teikiant notarui;

12.2. Priežiūros institucijos nustatyto turinio ir formos draudimo ar perdraudimo įmonės verslo planas;

12.3. Priežiūros institucijos nustatytos formos draudimo ar perdraudimo įmonės steigėjų sąrašas (Taisyklių 1 priedas);

12.4. Priežiūros institucijos nustatytos formos užpildyta anketa apie draudimo ar perdraudimo įmonę kontroliuojančius asmenis, draudimo ar perdraudimo įmonėje dalyvaujančias įmones, pakankamą akcijų paketą valdančius akcininkus, kontroliuojančių juridinių asmenų bei dalyvaujančių įmonių priežiūros bei valdymo organų narius;

12.5. Priežiūros institucijos nustatytos formos užpildyta anketa apie draudimo ar perdraudimo įmonės stebėtojų tarybos pirmininką ir kitus stebėtojų tarybos narius, valdybos pirmininką ir kitus valdybos narius, administracijos vadovą;

12.6. Priežiūros institucijos nustatytos formos užpildyta anketa apie draudimo ar perdraudimo įmonės vyriausiąjį buhalterį ir apie vyriausiąjį aktuarą;

12.7. dokumentai, patvirtinantys draudimo ar perdraudimo įmonės organizacinio fondo sukaupimą pinigais, organizacinio fondo naudojimą bei jo likutį. Jei po šių dokumentų pateikimo Priežiūros institucijai organizacinis fondas naudojamas įstatymuose nustatytais tikslais, pareiškėjas privalo iki licencijos gavimo Priežiūros institucijai pateikti dokumentus, patvirtinančius organizacinio fondo naudojimą bei jo likutį;

12.8. dokumentai, patvirtinantys steigiamos draudimo įmonės akcijų apmokėjimą pinigais (banko pažyma ir pan.) ar steigiamos perdraudimo įmonės akcijų apmokėjimą;

12.9. informacija apie organizacinio fondo bei lėšų, kuriomis apmokėtos steigiamos draudimo ar perdraudimo įmonės akcijos ar suformuotas draudimo ar perdraudimo įmonės įstatinis kapitalas, kilmę (raštiški patvirtinimai ir pan.);

12.10. dokumentai, įrodantys minimalaus garantinio fondo suformavimą pinigais, bei duomenys apie šių pinigų kilmę (banko pažyma, raštiški patvirtinimai ir pan.);

12.11. draudimo įmonės vardu sudarytos sutartys su kitais asmenimis dėl draudimo įmonės draudžiamo turto vertinimo, draudimo sutarčių sudarymo, draudžiamųjų įvykių administravimo, investicijų ir (ar) turto valdymo, apskaitos, duomenų bazių tvarkymo, vidaus audito bei kitos Priežiūros institucijos nustatytos sutartys;

12.12. dokumentai, įrodantys valstybės rinkliavos už licencijos išdavimą sumokėjimą;

12.13. jei draudimo įmonė ketina vykdyti su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo, išskyrus vežėjų civilinės atsakomybės draudimo, veiklą, dokumentai, įrodantys, kad draudimo įmonė kiekvienoje kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra paskyrusi savo atstovą nagrinėti pretenzijas;

12.14. jei draudimo įmonė ketina vykdyti pensijų kaupimo veiklos draudimo grupės veiklą, visi dokumentai, reikalingi konservatyvaus investavimo pensijų fondo taisyklių patvirtinimui, asmenų, kurie priims sprendimus dėl pensijų turto valdymo, kvalifikaciją ir darbo patirtį patvirtinantys dokumentai, o jeigu draudimo įmonė ketina pavesti priiminėti sprendimus dėl pensijų turto valdymo kitai įmonei, dokumentus, numatytus Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme nustatytų leidimų išdavimo tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-151 (Žin., 2012, Nr. 86-4514), 28 punkte numatytus dokumentus.

13. Jei draudimo ar perdraudimo įmonės steigėjas yra juridinis asmuo, papildomai turi būti pateikta:

13.1. steigėjo – juridinio asmens registracijos pažymėjimo ar kito jį atitinkančio dokumento nuorašas;

13.2. steigėjo – juridinio asmens paskutinių metų audituotas finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada. Ši nuostata netaikoma, jei steigėjas nėra steigiamą draudimo ar perdraudimo įmonę kontroliuojanti arba joje dalyvaujanti įmonė.

14. Kai juridinis asmuo arba juridiniai asmenys reorganizuojami į naują juridinį asmenį – draudimo ar perdraudimo įmonę arba kai akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė ar Europos bendrovė (Societas Europaea) keičia vykdomą veiklą į draudimo ar perdraudimo veiklą, nereikia pateikti 12.8 punkte nurodytų dokumentų, tačiau papildomai reikia pateikti:

14.1. reorganizavimo sąlygas, sprendimą reorganizuoti juridinį asmenį arba keisti jo veiklos rūšį;

14.2. kiekvieno juridinio asmens registracijos pažymėjimo ar kito jį atitinkančio dokumento nuorašą, ankstesnės veiklos aprašymą, paskutinių metų audituotą finansinių ataskaitų rinkinį su auditoriaus išvada, jei Priežiūros institucija neturi teisės gauti finansinių ataskaitų rinkinių iš juridinių asmenų registro teisės aktų nustatyta tvarka;

14.3. Priežiūros institucijos nustatytos formos užpildytą anketą apie kiekvieną juridinį asmenį kontroliuojančius asmenis, jame dalyvaujančias įmones, pakankamą akcijų paketą valdančius akcininkus;

14.4. kiekvieno juridinio asmens akcininkų sąrašą (Taisyklių 2 priedas);

14.5. dokumentus, patvirtinančius, kad juridinio asmens pinigai yra ne mažesni kaip Draudimo įstatyme nustatytas organizacinis fondas ir įstatinis kapitalas, taip pat duomenis apie šių pinigų kilmę;

14.6. duomenis apie kiekvieno juridinio asmens mokesčių sumokėjimą (pateikiami dokumentai iš atitinkamų valstybinių institucijų) ir skolas kreditoriams.

15. Jei užsienio valstybės draudimo ar užsienio valstybės perdraudimo įmonė yra patronuojamoji draudimo ar patronuojamosios perdraudimo įmonės steigėja, ji papildomai privalo pateikti:

15.1. užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą draudimo ar perdraudimo veiklos licenciją (jos nuorašą) ar ją atitinkantį dokumentą;

15.2. užsienio valstybės kompetentingos institucijos leidimą steigti draudimo ar perdraudimo įmonę Lietuvos Respublikoje ar informaciją, kad minėta institucija neprieštarauja patronuojamosios draudimo ar perdraudimo įmonės steigimui Lietuvos Respublikoje.

16. Pagal Taisykles Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 (Žin., 2004, Nr. 80-2878), reikalavimai.

 

IV. PATEIKTŲ DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMAS IR TERMINAI

 

17. Per 6 mėnesius nuo prašymo išduoti licenciją ir visų dokumentų, nurodytų Taisyklėse, pateikimo dienos Priežiūros institucija priima sprendimą dėl licencijos išdavimo ir apie tai raštu praneša pareiškėjui.

18. Kilus įtarimui, kad įstatinis kapitalas, organizacinis fondas ir (ar) minimalus garantinis fondas gali būti apmokėtas pinigais, kurių kilmė neteisėta, Priežiūros institucija privalo kreiptis į Valstybės saugumo departamentą su prašymu pateikti išvadą apie šių pinigų kilmę. Tokiu atveju 17 punkte nurodyto termino skaičiavimas sustabdomas ir atnaujinamas tik gavus Valstybės saugumo departamento išvadą.

19. Sprendimas išduoti arba atsisakyti išduoti licenciją įforminamas Priežiūros institucijos nutarimu.

 

V. INFORMACIJOS APIE IŠDUOTAS LICENCIJAS SKELBIMAS

 

20. Priežiūros institucija pagal Juridinių asmenų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), praneša Juridinių asmenų registrui apie licencijos išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba licencijos galiojimo panaikinimą.

21. Išduota licencija skelbiama Priežiūros institucijos tinklalapyje.

 

VI. ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

 

22. Priežiūros komisija atsisako išduoti licenciją Draudimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje ir 56 straipsnio 4 dalyje nustatytais pagrindais.

 

VII. DRAUDIMO VEIKLOS LICENCIJOS PAKEITIMAS

 

23. Draudimo įmonė, ketinanti vykdyti dar kitos ar kitų tai pačiai draudimo šakai priklausančių draudimo grupių draudimo veiklą arba išplėsti vykdomą draudimo veiklą iki visų (dalies) tos pačios draudimo grupės rizikų draudimo, arba gyvybės draudimo veiklą vykdanti draudimo įmonė, ketinanti vykdyti draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir (ar) draudimo ligos atvejui veiklą, privalo pateikti Priežiūros institucijai prašymą dėl draudimo veiklos licencijos pakeitimo.

24. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai ir rašytinė informacija:

24.1. draudimo įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo arba valdymo organo sprendimas vykdyti dar kitos ar kitų tai pačiai draudimo šakai priklausančių draudimo grupių draudimo veiklą arba išplėsti vykdomą draudimo veiklą iki visų (dalies) tos pačios draudimo grupės rizikų draudimo, arba gyvybės draudimo veiklą vykdančios draudimo įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdymo organo sprendimas vykdyti draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir (ar) draudimo ligos atvejui veiklą;

24.2. jei ne gyvybės draudimo veiklą vykdanti draudimo įmonė ketina vykdyti su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės, su skraidymo aparatų valdymu susijusios civilinės atsakomybės, su laivų (jūrų ir vidaus vandenų) valdymu susijusios civilinės atsakomybės, bendrosios civilinės atsakomybės, kredito ir (ar) laidavimo draudimo veiklą, dokumentus, įrodančius, kad minimalus garantinis fondas atitinka Draudimo įstatymo 39 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytą dydį (išskyrus atvejus, kai pagal pateiktą paskutinio ketvirčio ataskaitą Priežiūros institucija šią informaciją turi);

24.3. Priežiūros institucijos nustatyto turinio ir formos draudimo įmonės verslo planas su pakeitimais, padarytais atsižvelgiant į ketinamą vykdyti draudimo veiklą;

24.4. jei draudimo įmonė ketina vykdyti su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo, išskyrus vežėjų civilinės atsakomybės draudimo, veiklą, dokumentai, įrodantys, kad draudimo įmonė kiekvienoje kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra paskyrusi savo atstovą nagrinėti pretenzijas;

24.5. jei draudimo įmonė ketina vykdyti pensijų kaupimo veiklos draudimo grupei priskiriamą valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo veiklą, numatytą Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatyme (Žin., 2003, Nr. 75-3472; 2011, Nr. 146-6822) ir kituose teisės aktuose (toliau – pensijų kaupimo veikla), visi dokumentai, reikalingi konservatyvaus investavimo pensijų fondo taisyklių patvirtinimui, asmenų, kurie priims sprendimus dėl pensijų turto valdymo, kvalifikaciją ir darbo patirtį patvirtinantys dokumentai, o jeigu draudimo įmonė ketina pavesti priiminėti sprendimus dėl pensijų turto valdymo kitai įmonei, dokumentai, numatyti Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme nustatytų leidimų išdavimo tvarkos taisyklių 28 punkte.

24.6. dokumentai, įrodantys valstybės rinkliavos už draudimo veiklos licencijos pakeitimą sumokėjimą.

25. Priežiūros institucija priima sprendimą pakeisti draudimo veiklos licenciją, jei:

25.1. yra pateikti Taisyklėse nustatyti ar Taisyklių nustatyta tvarka Priežiūros institucijos pareikalauti dokumentai ir jei pateikti dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

25.2. draudimo įmonė vykdo teisės aktų reikalavimus dėl draudimo techninių atidėjinių formavimo ir padengimo turtu;

25.3. draudimo įmonė vykdo teisės aktų nustatytus reikalavimus mokumo atsargai (pagal Priežiūros institucijai pateiktą paskutinio ketvirčio ataskaitą);

25.4. nėra Draudimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 2–8 ir 10 punktuose numatytų aplinkybių;

25.5. tais atvejais, kai draudimo įmonė ketina vykdyti pensijų kaupimo veiklą, draudimo įmonei bei jos priežiūros ir (ar) valdymo organams per paskutinius vienerius metus draudimo įmonių veiklos priežiūrą vykdanti institucija netaikė įstatyme numatytų poveikio priemonių, išskyrus poveikio priemonę – įspėjimą, o asmenys, kurie priiminės sprendimus dėl pensijų turto valdymo, turi teisės aktų nustatytą kvalifikaciją ir darbo patirtį.

26. Priežiūros institucija sprendimą dėl draudimo veiklos licencijos pakeitimo priima per vieną mėnesį nuo prašymo pakeisti draudimo veiklos licenciją ir visų dokumentų, nurodytų Taisyklėse, pateikimo dienos. Apie draudimo veiklos licencijos pakeitimą Priežiūros institucija praneša pareiškėjui raštu.

 

VIII. DRAUDIMO VEIKLOS IR PERDRAUDIMO VEIKLOS LICENCIJOS DUOMENŲ PAKEITIMAS

 

27. Pasikeitus tiems draudimo įmonės arba perdraudimo įmonės licencijoje įrašytiems duomenims, kurių pasikeitimas neturi įtakos įmonės teisėms ir pareigoms, tiesiogiai susijusioms su draudimo arba perdraudimo veikla, t. y. pasikeitus įmonės pavadinimui, adresui, kodui ar pan., draudimo įmonė arba perdraudimo įmonė privalo kreiptis į Priežiūros instituciją dėl šių duomenų pakeitimo licencijoje.

28.

KEISTA:

2016 06 07 nutarimu Nr. 03-77 (nuo 2016 06 09)

(TAR, 2016, Nr. 2016-15422)

 

Su prašymu pakeisti licenciją draudimo įmonė arba perdraudimo įmonė turi pateikti įmonės organo sprendimo pakeisti konkrečius duomenis kopiją.

29. Licencija keičiama be atskiro Priežiūros institucijos sprendimo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo visų reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo Priežiūros institucijai dienos.

 

IX. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS, LICENCIJŲ TURĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

30. Draudimo ar perdraudimo įmonė veikia licencijoje nustatyta apimtimi vadovaudamasi Draudimo įstatymu ir kitais teisės aktais.

31. Draudimo arba perdraudimo įmonė privalo:

31.1. pasikeitus draudimo arba perdraudimo įmonę kontroliuojantiems asmenims, joje dalyvaujančioms įmonėms ar pakankamą akcijų paketą valdantiems akcininkams, per 30 dienų pateikti Priežiūros institucijai:

31.1.1. raštą, kuriame nurodomi pasikeitimai;

31.1.2. Priežiūros institucijos nustatytos formos užpildytą anketą apie draudimo arba perdraudimo įmonę kontroliuojančius asmenis, šioje įmonėje dalyvaujančias įmones, pakankamą akcijų paketą valdančius akcininkus;

31.1.3. nustatytos formos draudimo arba perdraudimo įmonės asmenų, tiesiogiai ir netiesiogiai valdančių akcijas, sąrašus;

31.2. Taisyklių 31.1.2 ir 31.1.3 punktuose nurodytos informacijos ir dokumento pateikti nereikia, jeigu Priežiūros institucijai jie buvo pateikti anksčiau ir jie nėra pasikeitę bei nuo informacijos pateikimo nėra praėję 1 metai;

31.3. pasikeitus draudimo arba perdraudimo įmonės stebėtojų tarybos nariams, jos pirmininkui, vyriausiajam buhalteriui ir (ar) vyriausiajam aktuarui, taip pat asmenims, kurie priima sprendimus dėl pensijų turto valdymo draudimo įmonėje, vykdančioje pensijų kaupimo veiklą, per 10 dienų pateikti Priežiūros institucijai:

31.3.1. raštą, kuriame nurodomi pasikeitimai;

31.3.2. Priežiūros institucijos nustatytos formos užpildytą anketą apie draudimo arba perdraudimo įmonės stebėtojų tarybos narius, jos pirmininką, vyriausiąjį buhalterį ir (ar) vyriausiąjį aktuarą, taip pat apie asmenis, kurie priims sprendimus dėl pensijų turto valdymo draudimo įmonėje, vykdančioje pensijų kaupimo veiklą;

31.4. įregistravus draudimo ar perdraudimo įmonę Juridinių asmenų registre arba pasikeitus draudimo ar perdraudimo įmonės įstatams, per 5 darbo dienas nuo įmonės įregistravimo arba įstatų pakeitimų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos raštu informuoti Priežiūros instituciją apie įregistravimo faktą.

KEISTA:

2016 06 07 nutarimu Nr. 03-77 (nuo 2016 06 09)

(TAR, 2016, Nr. 2016-15422)

 

32. Asmuo arba glaudžiu ryšiu susiję asmenys, ketinantys tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti draudimo arba perdraudimo įmonės akcijų, privalo gauti Priežiūros institucijos leidimą (jei toks leidimas pagal teisės aktus reikalingas) Priežiūros institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių draudimo ar perdraudimo įmonės akcijas, sąrašai teikiami Priežiūros institucijai Priežiūros institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Kol bus išrinkti draudimo arba perdraudimo įmonės valdybos nariai, valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas, draudimo arba perdraudimo įmonė privalo Priežiūros institucijos teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Priežiūros institucijai nustatytos formos informaciją ir gauti pritarimą asmenų, pretenduojančių eiti išvardytas pareigas, kandidatūroms.

35. Draudimo ir perdraudimo įmonė savo interneto tinklalapyje privalo skelbti informaciją apie turimą licenciją bei jos pakeitimus.

 

X. LICENCIJŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS

 

36. Priežiūros institucija turi teisę sustabdyti licencijos galiojimą, jeigu yra pagrindas, nustatytas Draudimo įstatymo 205 straipsnio 1 dalyje.

37. Priežiūros institucija turi teisę panaikinti licencijos galiojimą, jeigu yra pagrindas, nustatytas Draudimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje bei 56 straipsnio 7 dalyje.

38. Priežiūros institucija apie priimtą sprendimą ir jo išsamius motyvus privalo nedelsdama raštu pranešti draudimo ar perdraudimo įmonei.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyti atvejai, kada draudimo įmonė, ketindama vykdyti privalomojo draudimo veiklą, privalo gauti leidimą vykdyti konkrečios privalomojo draudimo rūšies veiklą. Ketinanti vykdyti tokio draudimo veiklą draudimo įmonė dėl licencijos pakeitimo privalo kreiptis į Priežiūros instituciją Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka.

40. Priežiūros institucija turi teisę reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir informaciją, reikalingą sprendimui priimti. Tokiu atveju Priežiūros institucija privalo išsamiai motyvuoti savo reikalavimą, apie jį pranešti pareiškėjui ir nustatyti terminą dokumentams ir informacijai pateikti.

41. Jei draudimo įmonė ketina vykdyti su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo, išskyrus vežėjų civilinės atsakomybės draudimo, veiklą, Priežiūros institucija turi teisę pareikalauti, kad draudimo įmonė, be Taisyklių 12 ar 24 punkte nustatytų dokumentų, papildomai pateiktų:

41.1. dokumentus, įrodančius, kad draudimo įmonė visose Lietuvos Respublikos apskrityse turi atstovus, galinčius tinkamai atstovauti draudimo įmonei administruojant draudžiamuosius įvykius:

41.1.1. jei draudimo įmonė planuoja, kad draudžiamuosius įvykius apskrityse administruos draudimo įmonės padaliniai, – dokumentus, įrodančius, kad draudimo įmonė turi patalpas padalinio veiklai apskrityje, ir patalpų, kuriomis naudosis draudimo įmonės padalinys, aprašymą (nurodant draudimo įmonės padalinio adresą, telefoną, faksą);

41.1.2. jei draudimo įmonė planuoja, kad draudžiamuosius įvykius apskrityse administruos ne draudimo įmonės padaliniai, – sutartį su juridiniu asmeniu, kuris įsipareigoja užtikrinti tinkamą draudžiamųjų įvykių administravimą apskrityje (priimti dokumentus dėl įvykusio eismo įvykio ir eismo įvykio metu padarytos žalos, teikti paaiškinimus dėl transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo apdraustajam ir nukentėjusiajam nuo eismo įvykio, atlyginti žalą ir atlikti kitus veiksmus administruojant draudžiamuosius įvykius pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančius teisės aktus) bei dokumentus, įrodančius, kad juridinis asmuo turi patalpas veiklai apskrityje ir patalpų aprašymą (nurodant adresą, telefoną, faksą);

41.2. dokumentus apie lėšų, kurias ketinama panaudoti Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro narės stojamajam mokesčiui sumokėti, kilmę.

42. Jei Taisyklių 40 ir (ar) 41 punkte nustatyta tvarka Priežiūros institucija pareikalavo papildomų dokumentų ir informacijos, tai Taisyklėse nurodyti terminai skaičiuojami nuo tos dienos, kai gauti visi sprendimui priimti reikalingi dokumentai ir informacija.

______________

 

Draudimo veiklos ir perdraudimo veiklos

licencijavimo taisyklių

1 priedas

 

____________________________________________________________________

(draudimo ar perdraudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)

 

Lietuvos bankui

 

DRAUDIMO AR PERDRAUDIMO ĮMONĖS STEIGĖJŲ SĄRAŠAS

 

____________________ Nr. __________

                                                                (data)                      (numeris)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Steigėjas (vardas, pavardė arba pavadinimas)

Akcijų klasė, rūšis

Akcijų skaičius

Suma

Procentas įstatiniame kapitale

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

PASTABA. Įgaliojimas pridedamas prie draudimo ar perdraudimo įmonės steigėjų sąrašo.

______________

 

Draudimo veiklos ir perdraudimo veiklos

licencijavimo taisyklių

2 priedas

 

_______________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)

 

Lietuvos bankui

 

JURIDINIO ASMENS AKCININKŲ SĄRAŠAS

 

____________________ Nr. __________

                                                                (data)                      (numeris)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Akcininkas (pavadinimas)

Akcijų klasė, rūšis

Akcijų skaičius

Suma

Procentas įstatiniame kapitale

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 03-259

 

LEIDIMŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS DRAUDIMO ĮMONĖS FILIALO IR UŽSIENIO VALSTYBĖS PERDRAUDIMO ĮMONĖS FILIALO VEIKLAI IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų užsienio valstybės draudimo įmonės filialo ir užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialo veiklai išdavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta leidimų užsienio valstybės draudimo įmonės filialo ir užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialo Lietuvos Respublikoje veiklai išdavimo, atsisakymo išduoti, pakeitimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarka.

Taisyklių nuostatos mutatis mutandis taikomos ir užsienio valstybių draudimo įmonių atstovybėms bei užsienio valstybių perdraudimo įmonių atstovybėms Lietuvos Respublikoje.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Leidimas užsienio valstybės draudimo įmonės filialo veiklai – Lietuvos banko (toliau – Priežiūros institucija) išduotas leidimas, suteikiantis teisę užsienio valstybės draudimo įmonės filialui leidimo filialo veiklai nustatyta apimtimi vykdyti Lietuvos Respublikoje draudimo, perdraudimo bei su šia veikla susijusią veiklą: draudžiamųjų ir perdraudžiamųjų įvykių administravimą, draudimo ir perdraudimo tarpininkavimą, konsultavimą draudimo ir perdraudimo klausimais, tarpininkavimą sudarant pensijų kaupimo (išskyrus papildomą savanorišką kaupimą) sutartis, draudimo ir perdraudimo specialistų mokymą, kvalifikacijos kėlimą bei nekilnojamojo turto nuomą ir draudžiamo turto vertinimą.

2.2. Leidimas užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialo veiklai – Priežiūros institucijos išduotas leidimas, suteikiantis teisę užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialui leidimo filialo veiklai nustatyta apimtimi vykdyti Lietuvos Respublikoje perdraudimo ir su šia veikla susijusią veiklą: perdraudžiamųjų įvykių administravimą, perdraudimo tarpininkavimą, konsultavimą perdraudimo klausimais, perdraudimo specialistų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, nekilnojamojo turto nuomą ir perdraudžiamo turto vertinimą.

2.3. Pareiškėjas – užsienio valstybės draudimo arba perdraudimo įmonė, kuri kreipiasi į Priežiūros instituciją dėl leidimo užsienio valstybės draudimo įmonės filialo ar leidimo užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialo veiklai išdavimo, jo pakeitimo.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme (Žin., 2003, Nr. 94-4246; 2011, Nr. 145-6816) vartojamas sąvokas.

3. Taisyklėse vartojama sąvoka „leidimas filialo veiklai“ apima leidimą užsienio valstybės draudimo įmonės filialo veiklai ir leidimą užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialo veiklai, išskyrus atvejus, kai nurodyta konkrečiai.

4. Taisyklėse vartojama sąvoka „filialas“ apima užsienio valstybės draudimo įmonės filialą ir užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialą, išskyrus atvejus, kai nurodyta konkrečiai.

5. Leidimas užsienio valstybės draudimo įmonės filialo veiklai išduodamas visos draudimo grupės arba kelių draudimo grupių, priklausančių gyvybės arba ne gyvybės draudimo šakoms, draudimo veiklai vykdyti, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pageidauja vykdyti tik dalies rizikų, priklausančių draudimo grupei (grupėms), draudimo veiklą. Leidimas užsienio valstybės draudimo įmonės filialo veiklai suteikia teisę vykdyti privalomojo draudimo rizikų draudimo veiklą tik tuo atveju, kai apie tai atskirai pažymėta pačiame leidime filialo veiklai.

6. Leidimas užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialo veiklai išduodamas vykdyti gyvybės perdraudimo veiklą, ne gyvybės perdraudimo veiklą arba visas perdraudimo veiklas.

7. Leidimas filialo veiklai išduodamas neribotam laikui.

8. Leidimas užsienio valstybės draudimo įmonės filialo arba leidimas užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialo veiklai išduodamas tik konkrečiai užsienio valstybės draudimo ar užsienio valstybės perdraudimo įmonei. Jis negali būti perleidžiamas kitam asmeniui.

9. Leidimas užsienio valstybės draudimo įmonės filialo arba leidimas užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialo veiklai išduodamas tik vieno filialo draudimo ar perdraudimo veiklai.

 

II. LEIDIMĄ FILIALO VEIKLAI IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

10. Leidimą filialo veiklai išduoda, atsisako išduoti, pakeičia, sustabdo galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina galiojimą Priežiūros institucija, vadovaudamasi Draudimo įstatymu, Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

 

III. DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LEIDIMUI FILIALO VEIKLAI GAUTI

 

11. Pareiškėjai privalo Priežiūros institucijai pateikti prašymą išduoti leidimą filialo veiklai.

12. Kartu su prašymu pateikiama:

12.1. užsienio valstybės kompetentingos institucijos raštiškas patvirtinimas, kad užsienio valstybės draudimo ar perdraudimo įmonė turi teisę vykdyti draudimo arba perdraudimo veiklą užsienio valstybėje, kurioje ji įregistruota;

12.2. užsienio valstybės kompetentingos institucijos leidimas steigti filialą Lietuvos Respublikoje arba informacija, kad užsienio valstybės kompetentinga institucija neprieštarauja filialo steigimui Lietuvos Respublikoje;

12.3. užsienio valstybės kompetentingos institucijos patvirtinimas, kad užsienio valstybės draudimo arba perdraudimo įmonė pastaruosius 3 metus vykdė mokumo atsargos, techninių atidėjinių formavimo, padengimo turtu ir kitus užsienio valstybės teisės aktuose nustatytus draudimo arba perdraudimo įmonių veiklos reikalavimus (kartu nurodant draudimo grupes, kurių veiklą turi teisę vykdyti užsienio valstybės draudimo įmonė, ir draudimo šakas, kurių perdraudimo veiklą turi teisę vykdyti užsienio valstybės perdraudimo įmonė). Jei užsienio valstybės draudimo arba perdraudimo įmonė veikia mažiau kaip 3 metus, užsienio valstybės kompetentinga institucija turi pateikti patvirtinimą apie visą užsienio valstybės draudimo arba perdraudimo įmonės veiklos laikotarpį;

12.4. užsienio valstybės draudimo arba užsienio valstybės perdraudimo įmonės organo sprendimas steigti filialą Lietuvos Respublikoje, patvirtinti filialo nuostatus ir paskirti filialo vadovą, taip pat šio organo raštiškas įsipareigojimas, kad įsteigtas filialas buhalterinės apskaitos ir kitus su filialo vykdoma veikla susijusius dokumentus laikys filialo buveinėje;

12.5. dokumentai, įrodantys, kad užsienio valstybės draudimo arba užsienio valstybės perdraudimo įmonė yra paskyrusi nepriekaištingos reputacijos, kvalifikuotą ir patyrusį filialo vadovą (pateikiama Priežiūros institucijos nustatytos formos užpildyta anketa) ir jam suteikti pakankami įgaliojimai, kad jis galėtų sukurti teises ir pareigas užsienio valstybės draudimo arba perdraudimo įmonei, atstovauti draudimo arba perdraudimo įmonei Lietuvos Respublikos teisme bei kitose valstybės valdžios ir valdymo institucijose;

12.6. dokumentai, įrodantys, kad užsienio valstybės draudimo arba perdraudimo įmonė yra paskyrusi nepriekaištingos reputacijos, kvalifikuotą ir patyrusį filialo vyriausiąjį buhalterį ir vyriausiąjį aktuarą (pateikiama Priežiūros institucijos nustatytos formos užpildyta anketa);

12.7. filialo nuostatai – šis dokumentas pateikiamas prieš jį teikiant notarui;

12.8. sutartys su kitais asmenimis dėl filialo draudžiamo turto vertinimo, draudimo sutarčių sudarymo, draudžiamųjų įvykių administravimo, investicijų ir (ar) turto valdymo, apskaitos, duomenų bazių tvarkymo, vidaus audito bei kitos Priežiūros institucijos nustatytos sutartys, jei tokios yra sudarytos;

12.9. Priežiūros institucijos nustatytos formos užpildyta anketa apie užsienio valstybės draudimo arba perdraudimo įmonę kontroliuojančius asmenis, šioje įmonėje dalyvaujančias įmones, pakankamą akcijų paketą valdančius akcininkus ir priežiūros bei valdymo organų narius;

12.10. užsienio valstybės draudimo arba perdraudimo įmonės akcininkų sąrašas (Taisyklių priedas);

12.11. Priežiūros institucijos nustatytos formos verslo planas kartu su pastarųjų 3 metų užsienio valstybės draudimo arba užsienio valstybės perdraudimo įmonės finansinių ataskaitų rinkiniais, patikrintais audito įmonės. Jei užsienio valstybės draudimo arba perdraudimo įmonė veikia mažiau kaip 3 metus, turi būti pateikti šio veiklos laikotarpio kiekvienų pasibaigusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkiniai, patikrinti audito įmonės;

12.12. dokumentai, įrodantys, kad užsienio valstybės draudimo arba perdraudimo įmonė yra sudariusi banko indėlio, numatyto Draudimo įstatymo 85 straipsnio 1 dalyje bei 66 straipsnyje, sutartį, ir dokumentai, įrodantys, kad užsienio valstybės draudimo arba užsienio valstybės perdraudimo įmonė į banko sąskaitą Lietuvos Respublikoje yra įmokėjusi pinigų sumą, kuri kartu su užsienio valstybės draudimo arba užsienio valstybės perdraudimo įmonės indėlio lėšomis būtų lygi minimaliam garantiniam fondui, nurodytam Draudimo įstatymo 84 straipsnio 2 dalyje bei 66 straipsnyje. Taip pat privaloma pateikti informaciją apie visų šių lėšų kilmę (banko pažymas, raštiškus patvirtinimus ir pan.);

12.13. jei ketinama vykdyti su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo, išskyrus vežėjų civilinės atsakomybės draudimo, veiklą, – dokumentai, įrodantys, kad draudimo įmonė kiekvienoje kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pretenzijoms nagrinėti yra paskyrusi atstovą, kuriam suteikti pakankami įgaliojimai, šio atstovo vardas, pavardė ir adresas.

 

IV. PATEIKTŲ DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMAS IR TERMINAI

 

13. Per 6 mėnesius nuo prašymo išduoti leidimą filialo veiklai ir visų dokumentų, nurodytų Taisyklėse, pateikimo dienos Priežiūros institucija priima sprendimą dėl leidimo filialo veiklai išdavimo ir apie tai raštu praneša pareiškėjui.

14. Kilus įtarimui, kad užsienio valstybės draudimo arba užsienio valstybės perdraudimo įmonės indėlis ar jos filialo garantinis fondas gali būti apmokėtas pinigais, kurių kilmė neteisėta, Priežiūros institucija privalo kreiptis į Valstybės saugumo departamentą su prašymu pateikti išvadą apie šių pinigų kilmę. Tokiu atveju 13 punkte nurodyto termino skaičiavimas sustabdomas ir atnaujinamas tik gavus Valstybės saugumo departamento išvadą.

15. Sprendimas išduoti leidimą filialo veiklai įforminamas Priežiūros institucijos nutarimu.

 

V. INFORMACIJOS APIE IŠDUOTUS LEIDIMUS FILIALO VEIKLAI SKELBIMAS

 

16. Priežiūros institucija pagal Juridinių asmenų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), praneša Juridinių asmenų registrui apie leidimo filialo veiklai išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba leidimo filialo veiklai galiojimo panaikinimą.

17. Išduota licencija skelbiama Priežiūros institucijos tinklalapyje.

 

VI. ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ FILIALO VEIKLAI

 

18. Priežiūros institucija atsisako išduoti leidimą filialo veiklai Draudimo įstatymo 77 straipsnio 2 dalyje bei 66 straipsnyje nustatytais pagrindais.

 

VII. LEIDIMO UŽSIENIO VALSTYBĖS DRAUDIMO ĮMONĖS FILIALO VEIKLAI PAKEITIMAS

 

19. Užsienio valstybės draudimo įmonės filialas, turintis leidimą šio filialo veiklai, ketinantis vykdyti dar kitos ar kitų tai pačiai draudimo šakai priklausančių draudimo grupių draudimo veiklą arba išplėsti vykdomą draudimo veiklą iki visų (dalies) tos pačios draudimo grupės rizikų draudimo, arba gyvybės draudimo veiklą vykdantis užsienio valstybės draudimo įmonės filialas, turintis leidimą šio filialo veiklai, ketinantis vykdyti draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir (ar) draudimo ligos atvejui veiklą, privalo pateikti Priežiūros institucijai prašymą dėl leidimo pakeitimo.

20. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai ir rašytinė informacija:

20.1. užsienio valstybės draudimo įmonės organo sprendimas vykdyti dar kitos ar kitų tai pačiai draudimo šakai priklausančių draudimo grupių draudimo veiklą arba išplėsti vykdomą draudimo veiklą iki visų (dalies) tos pačios draudimo grupės rizikų draudimo arba gyvybės draudimo veiklą vykdančios užsienio valstybės draudimo įmonės kompetentingo organo sprendimas vykdyti draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir (ar) draudimo ligos atvejui veiklą;

20.2. užsienio valstybės kompetentingos institucijos raštiškas patvirtinimas, kad užsienio valstybės draudimo įmonė turi teisę vykdyti tą draudimo veiklą, kurią ketina vykdyti užsienio valstybės draudimo įmonės filialas;

20.3. jei ne gyvybės draudimo veiklą vykdantis užsienio valstybės draudimo įmonės filialas ketina vykdyti su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės, su skraidymo aparatų valdymu susijusios civilinės atsakomybės, su laivų (jūrų ir vidaus vandenų) valdymu susijusios civilinės atsakomybės, bendrosios civilinės atsakomybės, kredito ir (ar) laidavimo draudimo veiklą, dokumentus, įrodančius, kad minimalus garantinis fondas atitinka 1/2 Draudimo įstatymo 39 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyto dydžio (išskyrus atvejus, kai pagal pateiktą paskutinio ketvirčio ataskaitą Priežiūros institucija šią informaciją turi);

20.4. Priežiūros institucijos nustatyto turinio ir formos užsienio valstybės draudimo įmonės filialo verslo planas su pakeitimais, padarytais atsižvelgiant į ketinamą vykdyti draudimo veiklą;

20.5. jei ketinama vykdyti su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo, išskyrus vežėjų civilinės atsakomybės draudimo, veiklą, – dokumentai, įrodantys, kad užsienio valstybės draudimo įmonės filialas kiekvienoje kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pretenzijoms nagrinėti yra paskyrusi atstovą, kuriam suteikti pakankami įgaliojimai, šio atstovo vardas, pavardė ir adresas;

20.6. dokumentai, įrodantys, kad sumokėta valstybės rinkliava už leidimo užsienio valstybės draudimo įmonės filialo veiklai pakeitimą.

21. Priežiūros institucija priima sprendimą pakeisti leidimą užsienio valstybės draudimo įmonės filialo veiklai, jei:

21.1. yra pateikti Taisyklėse nustatyti arba Taisyklių nustatyta tvarka Priežiūros institucijos pareikalauti dokumentai ir jei pateikti dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

21.2. užsienio valstybės draudimo įmonės filialas vykdo teisės aktų reikalavimus dėl draudimo techninių atidėjinių formavimo ir padengimo turtu;

21.3. užsienio valstybės draudimo įmonės filialas vykdo teisės aktų nustatytus reikalavimus mokumo atsargai (pagal Priežiūros institucijai pateiktą paskutinio ketvirčio ataskaitą);

21.4. nėra Draudimo įstatymo 77 straipsnio 2 dalies 2–9 punktuose numatytų aplinkybių.

22. Priežiūros institucija sprendimą dėl leidimo užsienio valstybės draudimo įmonės filialo veiklai pakeitimo priima per vieną mėnesį nuo prašymo pakeisti leidimą šio filialo veiklai ir visų dokumentų, nurodytų Taisyklėse, pateikimo dienos. Apie leidimo užsienio valstybės draudimo įmonės filialo veiklai pakeitimą Priežiūros institucija praneša pareiškėjui raštu.

 

VIII. LEIDIMO UŽSIENIO VALSTYBĖS DRAUDIMO ĮMONĖS FILIALO VEIKLAI IR UŽSIENIO VALSTYBĖS PERDRAUDIMO ĮMONĖS FILIALO VEIKLAI DUOMENŲ PAKEITIMAS

 

23.

KEISTA:

2018 06 12 nutarimu Nr. 03-99 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09878)

 

Apie informacijos, nurodytos Priežiūros institucijai pateiktuose dokumentuose dėl leidimo užsienio valstybės draudimo įmonės filialo veiklai arba užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialo veiklai išdavimo, pasikeitimus filialas privalo Pranešti priežiūros institucijai.

24.

KEISTA:

2016 06 07 nutarimu Nr. 03-77 (nuo 2016 06 09)

(TAR, 2016, Nr. 2016-15422)

 

Su prašymu pakeisti leidimą filialo veiklai užsienio valstybės draudimo įmonė arba užsienio valstybės perdraudimo įmonė turi pateikti sprendimo pakeisti konkrečius filialo duomenis kopiją.

25.

KEISTA:

2018 06 12 nutarimu Nr. 03-99 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09878)

 

Priežiūros institucija sprendimą dėl leidimo filialo veiklai pakeitimo priima per vieną mėnesį nuo informacijos apie pasikeitimus gavimo dienos.

 

IX. VEIKLOS PAGAL LEIDIMĄ FILIALO VEIKLAI SĄLYGOS, LEIDIMŲ FILIALO VEIKLAI TURĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

26. Filialas veikia leidime filialo veiklai nustatyta apimtimi vadovaudamasis Draudimo įstatymu ir kitais teisės aktais.

27. Priežiūros institucija, išduodama leidimą filialo veiklai, turi teisę jame nustatyti sąlygas, kurias prieš pradėdamas veiklą filialas privalo įvykdyti, ir (ar) sąlygas arba tam tikrų draudimo grupės draudimo rizikų draudimo veiklos apribojimus, kurių filialas privalo laikytis vykdydamas veiklą.

28. Užsienio valstybės draudimo įmonės filialas gali vykdyti tik tokią draudimo grupių draudimo veiklą, kurią turi teisę vykdyti užsienio valstybės draudimo įmonė pagal turimą licenciją (leidimą ar pan.) draudimo veiklai ir (ar) tos užsienio valstybės teisės aktus. Jei užsienio valstybės draudimo įmonė turi teisę vykdyti gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakų draudimo veiklą kartu, filialas turi teisę vykdyti tik ne gyvybės draudimo šakos draudimo grupių veiklą.

29. Užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialas gali vykdyti tik tokią perdraudimo veiklą, kurią turi teisę vykdyti užsienio valstybės perdraudimo įmonė pagal turimą licenciją (leidimą ar pan.) perdraudimo veiklai ir (ar) tos užsienio valstybės teisės aktus.

30. Užsienio valstybės draudimo arba perdraudimo įmonė privalo:

30.1. Pasikeitus užsienio valstybės draudimo arba perdraudimo įmonę kontroliuojantiems asmenims, jose dalyvaujančioms įmonėms arba pakankamą akcijų paketą valdantiems akcininkams, per 30 dienų pateikti Priežiūros institucijai:

30.1.1. raštą, kuriame nurodomi pasikeitimai;

30.1.2. Priežiūros institucijos nustatytos formos užpildytą anketą apie užsienio valstybės draudimo arba perdraudimo įmonę kontroliuojančius asmenis, šioje įmonėje dalyvaujančias įmones, pakankamą akcijų paketą valdančius akcininkus, kontroliuojančių juridinių asmenų bei dalyvaujančių įmonių priežiūros bei valdymo organų narius;

30.1.3. nustatytos formos užsienio valstybės draudimo arba perdraudimo įmonės akcininkų sąrašą (Taisyklių 1 priedas).

30.2. Pasikeitus užsienio valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės akcininkams, išskyrus nurodytus 30.1 punkte, per 30 dienų pateikti Priežiūros institucijai:

30.2.1. raštą, kuriame nurodomi pasikeitimai;

30.2.2. nustatytos formos užsienio valstybės draudimo arba perdraudimo įmonės akcininkų sąrašą (Taisyklių 1 priedas).

30.3. Pasikeitus užsienio valstybės draudimo arba perdraudimo įmonės priežiūros ir (ar) valdymo organų nariams, per 30 dienų pateikti Priežiūros institucijai:

30.3.1. raštą, kuriame nurodomi pasikeitimai;

30.3.2. Priežiūros institucijos nustatytos formos užpildytą anketą apie užsienio valstybės draudimo arba perdraudimo įmonės priežiūros bei valdymo organų narius.

30.4. Pasikeitus filialo vyriausiajam buhalteriui ir (ar) vyriausiajam aktuarui, per 10 dienų pateikti Priežiūros institucijai:

30.4.1. raštą, kuriame nurodomi pasikeitimai;

30.4.2. Priežiūros institucijos nustatytos formos užpildytą anketą apie filialo vyriausiąjį buhalterį ir (ar) vyriausiąjį aktuarą.

30.5. Įregistravus filialą Juridinių asmenų registre arba pasikeitus filialo nuostatams, per 5 darbo dienas nuo filialo įregistravimo arba nuostatų pakeitimų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos informuoti Priežiūros instituciją apie įregistravimo faktą.

KEISTA:

2016 06 07 nutarimu Nr. 03-77 (nuo 2016 06 09)

(TAR, 2016, Nr. 2016-15422)

 

31. Kol bus paskirtas filialo vadovas, užsienio valstybės draudimo arba užsienio valstybės perdraudimo įmonė privalo Priežiūros institucijos teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Priežiūros institucijai nustatytos formos informaciją ir gauti pritarimą asmens, pretenduojančio eiti filialo vadovo pareigas, kandidatūrai.

32. Filialas savo interneto tinklalapyje privalo skelbti informaciją apie turimą leidimą filialo veiklai bei jo pakeitimus.

 

X. LEIDIMŲ FILIALO VEIKLAI GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS

 

33. Priežiūros institucija turi teisę sustabdyti leidimo filialo veiklai galiojimą, jeigu yra pagrindas, nustatytas Draudimo įstatymo 205 straipsnio 1 dalyje.

34. Priežiūros institucija turi teisę panaikinti leidimo filialo veiklai galiojimą, jeigu yra pagrindas, nustatytas Draudimo įstatymo 79 straipsnio 2 dalyje bei 66 straipsnyje.

35. Apie priimtą sprendimą panaikinti leidimo filialo veiklai galiojimą Priežiūros institucija praneša užsienio valstybės kompetentingai institucijai.

36. Priežiūros institucija apie priimtą sprendimą ir jo išsamius motyvus privalo raštu nedelsdama pranešti užsienio valstybės draudimo arba perdraudimo įmonei.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyti atvejai, kada užsienio valstybės draudimo įmonės filialas, ketindamas vykdyti privalomojo draudimo veiklą, privalo gauti leidimą vykdyti konkrečios privalomojo draudimo rūšies veiklą. Ketinantis vykdyti tokio draudimo veiklą filialas dėl leidimo užsienio valstybės draudimo įmonės filialo veiklai pakeitimo privalo kreiptis į Priežiūros instituciją Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka.

38. Priežiūros institucija turi teisę reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir informaciją, reikalingą sprendimui priimti. Tokiu atveju Priežiūros institucija privalo išsamiai motyvuoti savo reikalavimą, apie jį pranešti pareiškėjui ir nustatyti terminą dokumentams ir informacijai pateikti.

39. Jei užsienio valstybės draudimo įmonės filialas ketina vykdyti su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo, išskyrus vežėjų civilinės atsakomybės draudimo, veiklą, Priežiūros institucija turi teisę pareikalauti, kad užsienio valstybės draudimo įmonės filialas, be Taisyklių 12 ar 20 punkte nustatytų dokumentų, papildomai pateiktų:

39.1. dokumentus, įrodančius, kad užsienio valstybės draudimo įmonės filialas visose Lietuvos Respublikos apskrityse turi atstovus, galinčius tinkamai atstovauti draudimo įmonei administruojant draudžiamuosius įvykius:

39.1.1. jei užsienio valstybės draudimo įmonės filialas planuoja, kad draudžiamuosius įvykius apskrityse administruos užsienio valstybės draudimo įmonės filialo padaliniai, – dokumentus, įrodančius, kad užsienio valstybės draudimo įmonės filialas turi patalpas padalinio veiklai apskrityje, ir patalpų, kuriomis naudosis užsienio valstybės draudimo įmonės filialo padalinys, aprašymą (nurodant užsienio valstybės draudimo įmonės filialo padalinio adresą, telefoną, faksą);

39.1.2. jei užsienio valstybės draudimo įmonės filialas planuoja, kad draudžiamuosius įvykius apskrityse administruos ne užsienio valstybės draudimo įmonės filialo padaliniai, – sutartį su juridiniu asmeniu, kuris įsipareigoja užtikrinti tinkamą draudžiamųjų įvykių administravimą apskrityje (priimti dokumentus dėl įvykusio eismo įvykio ir eismo įvykio metu padarytos žalos, teikti paaiškinimus dėl transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo apdraustajam ir nukentėjusiajam nuo eismo įvykio, atlyginti žalą ir atlikti kitus veiksmus administruojant draudžiamuosius įvykius pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančius teisės aktus), ir dokumentus, įrodančius, kad juridinis asmuo turi patalpas veiklai apskrityje ir patalpų aprašymą (nurodant adresą, telefoną, faksą);

39.2. dokumentus apie lėšų, kurias ketinama panaudoti Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro narės stojamajam mokesčiui sumokėti, kilmę.

40. Jei Taisyklių 38 ir (ar) 39 punkte nustatyta tvarka Priežiūros institucija pareikalavo papildomų dokumentų ir informacijos, tai Taisyklėse nurodyti terminai skaičiuojami nuo tos dienos, kai gauti visi sprendimui priimti reikalingi dokumentai ir informacija.

______________

 

Leidimų užsienio valstybės draudimo įmonės

filialo ir užsienio valstybės perdraudimo įmonės

filialo veiklai išdavimo taisyklių

priedas

 

____________________________________________________________________________

(užsienio valstybės draudimo ar užsienio valstybės perdraudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)

 

Lietuvos bankui

 

UŽSIENIO VALSTYBĖS DRAUDIMO AR UŽSIENIO VALSTYBĖS PERDRAUDIMO ĮMONĖS AKCININKŲ SĄRAŠAS

 

____________________ Nr. __________

                                                                (data)                      (numeris)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Akcininkas (vardas, pavardė arba pavadinimas)

Akcijų klasė, rūšis

Akcijų skaičius

Suma

Procentas įstatiniame kapitale

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

______________

 

patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 03-259

 

(Įsipareigojimo teikti informaciją forma)

 

ĮSIPAREIGOJIMAS TEIKTI INFORMACIJĄ

 

____________________ Nr. __________

                                                                  (data)                    (numeris)

_____________________

(pasirašymo vieta)

 

__________________________________________________________________________________

                                  (užsienio valstybės kompetentingos institucijos pavadinimas)

 

(toliau – Kompetentinga institucija) įsipareigoja toliau nustatyta tvarka ir sąlygomis neatlygintinai teikti Lietuvos bankui (toliau – Priežiūros institucija) jos funkcijoms atlikti reikalingą informaciją apie užsienio valstybės draudimo arba užsienio valstybės perdraudimo įmonę

__________________________________________________________________________________ .

                (užsienio valstybės draudimo ar užsienio valstybės perdraudimo įmonės pavadinimas)

 

1. Kompetentinga institucija įsipareigoja, gavusi Priežiūros institucijos raštišką prašymą, informuoti Priežiūros instituciją apie:

1.1. užsienio valstybės draudimo arba užsienio valstybės perdraudimo įmonei taikomus užsienio valstybės teisės aktų reikalavimus, tarp jų ir reikalavimus dėl draudimo arba perdraudimo techninių atidėjinių formavimo, padengimo turtu ir mokumo atsargos;

1.2. užsienio valstybės draudimo arba užsienio valstybės perdraudimo įmonės draudimo ar perdraudimo techninių atidėjinių rūšis, dydžius, jų padengimą turtu, mokumo atsargą;

1.3. kitą informaciją kurios, atsižvelgusi į savo vykdomas funkcijas, motyvuotai prašo Priežiūros institucija.

2. Kompetentinga institucija įsipareigoja informuoti Priežiūros instituciją, net ir negavusi Priežiūros institucijos raštiško prašymo, apie tai, jog:

2.1. užsienio valstybės draudimo arba užsienio valstybės perdraudimo įmonė pažeidė užsienio valstybės draudimo arba užsienio valstybės perdraudimo įmonės teisės aktų techninių atidėjinių formavimui, padengimui turtu, mokumo atsargai nustatytus reikalavimus arba iškilo reali tokio pažeidimo grėsmė;

2.2. užsienio valstybės draudimo arba užsienio valstybės perdraudimo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos nariai (ar šiuos organus atitinkančių organų nariai), administracijos vadovas nėra nepriekaištingos reputacijos, kvalifikuoti ir patyrę asmenys;

2.3. užsienio valstybės draudimo arba perdraudimo įmonės akcininkai (pajininkai ir pan.) ir kontroliuojantys asmenys nėra nepriekaištingos reputacijos, jų finansinė būklė nėra stabili ir gera;

2.4. užsienio valstybės draudimo arba užsienio valstybės perdraudimo įmonei sustabdytas ar panaikintas draudimo arba perdraudimo veiklos licencijos (ar kai kurių draudimo arba perdraudimo veiklos licencijos suteikiamų teisių) galiojimas;

2.5. užsienio valstybės draudimo arba užsienio valstybės perdraudimo įmonei nustatyti disponavimo turtu apribojimai;

2.6. užsienio valstybės draudimo arba užsienio valstybės perdraudimo įmonei uždrausta vykdyti draudimo arba perdraudimo veiklą Lietuvos Respublikoje;

2.7. priimtas sprendimas likviduoti užsienio valstybės draudimo arba užsienio valstybės perdraudimo įmonę arba jai yra iškelta bankroto byla.

3. Kompetentinga institucija įsipareigoja teikti išsamią aiškią ir teisingą informaciją raštu anglų kalba adresu, kurį nurodys Priežiūros institucija.

4. Kompetentinga institucija įsipareigoja informaciją Priežiūros institucijai pateikti per terminą, nurodytą Priežiūros institucijos prašyme, arba, jei teikiama 2 punkte nurodyta informacija, – nedelsiant, per protingą terminą nuo 2 punkte nurodytų aplinkybių sužinojimo arba sprendimo priėmimo.

5. Šis įsipareigojimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki tol, kol užsienio valstybės draudimo įmonės filialas arba užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialas bus išregistruotas iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro.

 

Kompetentingos institucijos duomenys:

Pavadinimas

Adresas

Elektroninio pašto adresas

Telefonas

Faksas

 

(įsipareigojančio asmens įgaliotasis asmuo)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

______________

 

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.