Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558; TAR, 2014-10-01, Nr. 2014-13329; 2020-06-25, Nr. 2020-13953; 2021-12-30, Nr. 2021-27729)
 • 2024-01-01 Galiojantis
  2000-08-04 Paskelbta
  2000-08-04 Įsigalioja
  2000-07-20 Priimta
Santrumpa: RPĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2022 01 01

(TAR, 2021, Nr. 2021-27729)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

REGIONINĖS PLĖTROS

ĮSTATYMAS

 

2000 m. liepos 20 d. Nr. VIII-1889

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato nacionalinės regioninės politikos tikslą, jo įgyvendinimo uždavinius, regioninės plėtros skatinimo priemones, teritorijas, kuriose įgyvendinama nacionalinė regioninė politika, nacionalinę regioninę politiką formuojančius ir įgyvendinančius subjektus ir jų įgaliojimus, regionų plėtros tarybų statusą, steigimą, valdymą, veiklą, finansavimą ir pabaigą.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Funkcinė zona – dviejų ar daugiau savivaldybių tarybų bendru sutarimu formuojama Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ribų nesaistoma vientisa teritorija, pasižyminti esamais ar kuriamais ekonominiais ir (arba) socialiniais ryšiais, skirta viešosioms paslaugoms bendrai teikti ir (arba) esamos ir (ar) būsimos viešosios infrastruktūros objektams bendrai steigti ir (ar) naudoti.

2. Išankstinė sąlyga – Lietuvos Respublikos regionų plėtros programoje nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamuose planavimo dokumentuose nustatytų uždavinių veiksmingam ir rezultatyviam įgyvendinimui užtikrinti skirtas reikalavimas, kurį įgyvendinus įgyjama teisė regiono plėtros plano priemonėms įgyvendinti naudoti Regionų plėtros programoje numatytu

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.