Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. 03-45 „Dėl Informacinio dokumento rengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 25-1252; TAR, 2016-07-29, Nr. 2016-21143; 2019-09-20, Nr. 2019-14921; 2023-12-11, Nr. 2023-23935)
  • 2024-01-01 Galiojantis
    2013-03-09 Įsigalioja
    2013-03-08 Paskelbta
    2013-02-28 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2024 01 01

(TAR, 2023, Nr. 2023-23935)

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL INFORMACINIO DOKUMENTO RENGIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. vasario 28 d. Nr. 03-45

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 78 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

Patvirtinti Informacinio dokumento rengimo reikalavimų aprašą (pridedama).

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                      VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-45

 

INFORMACINIO DOKUMENTO RENGIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacinio dokumento rengimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) taikomas Lietuvoje viešai siūlomoms perleidžiamųjų vertybinių popierių emisijoms, kurių bendra pardavimo vertė yra 1 000 000–8 000 000 eurų per 12 mėnesių laikotarpį.

2. Apraše nustatyti informacinio dokumento turinio ir jo paskelbimo reikalavimai.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Emitentas – kaip apibrėžta 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2017/1129);

3.2. Viešas vertybinių popierių siūlymas – kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 2017/1129;

3.3. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) Nr. 2017/1129, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme ir Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatyme.

 

II SKYRIUS

PAREIGA PARENGTI INFORMACINĮ DOKUMENTĄ

 

4. Prieš pradedant Lietuvos Respublikoje viešai siūlyti vertybinius popierius, kurių bendra pardavimo vertė yra 1 000 000–8 000 000 eurų per 12 mėnesių laikotarpį, turi būti Aprašo nustatyta tvarka parengtas ir paskelbtas informacinis dokumentas.

5. Parengti ir paskelbti informacinį dokumentą nereikalaujama:

5.1. vertybiniams popieriams ir pasiūlymams, nurodytiems Reglamento (ES) Nr. 2017/1129 1 straipsnio 2–4 dalyse;

5.2. jei vertybinių popierių viešam siūlymui parengtas savanoriškas prospektas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 2017/1129;

5.3. jei pagal 2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937, 23 straipsnį vertybinių popierių viešam siūlymui taikomas reikalavimas parengti pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentą.

 

III SKYRIUS

INFORMACINIAM DOKUMENTUI KELIAMI REIKALAVIMAI

 

6. Informacinis dokumentas rengiamas laikantis Aprašo priede nustatytų turinio ir struktūros reikalavimų. Informaciniame dokumente gali būti papildomai pateikiama kita svarbi informacija, nei reikalaujama atskleisti Aprašo priede, jei emitentas mano, kad ji yra svarbi vertybinių popierių įsigijimui arba emitento verslo perspektyvų įvertinimui.

7. Informacinis dokumentas turėtų būti lengvai skaitomas ir suprantamas. Atskleidžiama informacija pateikiama glaustai, aiškiai ir neklaidinančiai. Tiek, kiek reikia informacijai suprasti, gali būti pateiktos formulės ir schemos, tačiau jos turi būti paaiškintos, nurodyti naudotos informacijos šaltiniai, paaiškintos sąvokos. Kai į informacinį dokumentą įtraukiamas eksperto pareiškimas ar ataskaita, pateikiama informacija apie tą asmenį (-is).

8. Už informacinį dokumentą, įskaitant jo priedus, atsakingas emitentas. Informaciniame dokumente nurodomas konkretus už informacinį dokumentą ar jo priedą atsakingas asmuo arba asmenys. Atsakingais asmenimis gali būti emitento valdymo ar priežiūros organų nariai, vadovai, vertybinių popierių siūlytojas.

9. Investuotojas, patyręs žalą dėl informaciniame dokumente pateiktos neteisingos ar neišsamios informacijos, turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka iš atsakingų asmenų reikalauti žalos atlyginimo.

10. Siūlant vertybinius popierius Lietuvoje, skelbiamas lietuvių kalba parengtas informacinis dokumentas. Jei viešas vertybinių popierių siūlymas vykdomas ne tik Lietuvoje, gali būti skelbiamas tik anglų kalba parengtas informacinis dokumentas. Be to, emitento pasirinkimu papildomai informacinis dokumentas gali būti išverstas į kitą (-as) kalbą (-as).

11. Informacinis dokumentas paskelbiamas ne vėliau kaip iki vertybinių popierių siūlymo pradžios bent emitento ar vertybinių popierių siūlytojo interneto svetainėje.

12. Informacinis dokumentas galioja 12 mėnesių nuo jo paskelbimo dienos su sąlyga, kad jis buvo atnaujintas įtraukiant atitinkamą informaciją, susijusią su svarbiais paskelbtame informaciniame dokumente pateiktos informacijos pokyčiais, rastomis klaidomis ar naujausiais įvykiais, kurie gali turėti įtakos investuotojų investicijų vertinimui, į jo priedą. Informacinio dokumento priedas yra laikomas neatskiriama informacinio dokumento dalimi ir pasikeitus informacijai skelbiamas kuo skubiau tokiu pačiu būdu kaip ir informacinis dokumentas. Prireikus emitentas taip pat pakeičia informacinio dokumento santrauką ir vertimus.

______________

 

Informacinio dokumento rengimo reikalavimų

aprašo

priedas

 

INFORMACINIS DOKUMENTAS

 

1. Santrauka:

1.1. ne daugiau kaip dviejuose A4 formato puslapiuose investuotojams pateikiama pagrindinė informacija apie emitentą ir siūlomus vertybinius popierius;

1.2. pateikiamas įspėjimas apie rizikas, susijusias su vertybinių popierių emitentu ir jo veiklos sritimi bei siūlomais vertybiniais popieriais ir jų siūlymu. Pateikiant įspėjimą nurodoma, kad investavimas į vertybinius popierius yra susijęs su rizika. Įsigydamas vertybinių popierių investuotojas prisiima informaciniame dokumente nurodytas rizikas – jeigu kuri nors iš jų įvyksta, jis gali negauti laukiamos grąžos, prarasti dalį ar net visą investiciją;

1.3. pareiškimas, kad šis informacinis dokumentas nėra prospektas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2017/1129, ir jame pateiktos informacijos netikrino ir nepatvirtino jokia pagal tą reglamentą paskirta nacionalinė kompetentinga institucija ar kita priežiūros institucija;

1.4. informacinio dokumento parengimo data ir galiojimo laikotarpis.

2. Informacija apie emitentą:

2.1. emitento pavadinimas, LEI kodas (jei yra), teisinė forma, registracijos šalis, registracijos data ir įmonės kodas, buveinės adresas, kita kontaktinė informacija, įsteigimo data, veiklos laikotarpis (jei terminuotas, iki kada) ir pagrindiniai emitento veiklą reglamentuojantys teisės aktai;

2.2. nuoroda į emitento interneto svetainę, kurioje skelbiamas informacinis dokumentas ir jo priedai (jei tokių yra), emitento įstatai, finansinė atskaitomybė ir auditoriaus išvada (jei tokia yra) bei kiti susiję dokumentai.

3. Su emitentu ir išleidžiamais vertybiniais popieriais susijusios rizikos:

3.1. pagrindinių rizikų, susijusių su emitentu ir investavimu, aprašymas, įskaitant rizikas, susijusias su emitento veikla (pvz., taikomi veiklos apribojimai, neigiami veiklos rezultatai), rinkomis, produktais (paslaugomis), finansinėmis ataskaitomis ir auditu (pvz., neigiama auditoriaus išvada, neaudituotų ataskaitų pateikimas), operacine rizika, taip pat vykstančiais teisminiais procesais, kurie turėjo arba gali turėti įtakos emitento veiklai ateityje, ir kt.;

3.2. su išleidžiamais vertybiniais popieriais susijusios rizikos.

4. Vertybinių popierių išleidimo tikslas:

4.1. išleidžiami vertybiniai popieriai ir bendroji lėšų, kurias emitentas siekia pritraukti, suma;

4.2. pagrindinis vertybinių popierių išleidimo tikslas ir numatomos tikslinės investuotojų, kuriems suteikiama teisė pasirašyti išleidžiamus vertybinius popierius, grupės (ar grupių) apibūdinimas, valstybė (ar valstybės), kurioje numatomas vertybinių popierių viešas siūlymas;

4.3. apskaičiuota grynoji numatomų gauti lėšų suma (atėmus siūlymo išlaidas), suskirstyta pagal numatomus lėšų panaudojimo tikslus. Jeigu emitentui žinoma, kad gautų lėšų nepakaks visiems tikslams finansuoti, nurodoma trūkstama lėšų suma ir finansavimo šaltiniai.

5. Siūlomų vertybinių popierių aprašymas ir siūlymo sąlygos:

5.1. apie siūlomus vertybinius popierius pateikiama ši informacija:

5.1.1. vertybinių popierių aprašymas: klasė, rūšis, bendras vertybinių popierių skaičius, jų nominalioji vertė ir kita informacija;

5.1.2. vieno vertybinio popieriaus emisijos kaina arba jos nustatymo mechanizmas;

5.1.3. numatomas vertybinių popierių siūlymo tvarkaraštis ir veiksmai, kurių reikia imtis norint įsigyti vertybinių popierių;

5.1.4. vertybinių popierių apmokėjimo ir jų perdavimo investuotojams ar asmenims, įsigyjantiems vertybinių popierių investuotojų vardu, tvarka;

5.1.5. vertybinių popierių paskirstymo investuotojams tvarka perviršinio ir ne viso numatyto išplatinti vertybinių popierių skaičiaus išplatinimo atveju. Jei taikoma, vertybinių popierių perleidimo apribojimai;

5.1.6. aprašymas, ar tam tikriems investuotojams teikiama pirmenybė įsigyti vertybinių popierių, kokiu mastu ir dėl kokių priežasčių;

5.1.7. jei išleidžiamiems vertybiniams popieriams suteikiama garantija, nurodomas garantas ir garantijos sąlygos. Jei garantija nesuteikiama, įrašoma atitinkama pastaba;

5.1.8. centrinio vertybinių popierių depozitoriumo, kuriame registruojami emitento išleidžiami vertybiniai popieriai, pavadinimas. Jei vertybiniai popieriai centriniame vertybinių popierių depozitoriume neregistruojami, nurodomas registratorius ir registravimo tvarka;

5.1.9. iš vertybinių popierių gaunamų pajamų mokesčio išskaičiavimo tvarka, kiti su vertybiniais popieriais susiję mokesčiai;

5.1.10. pasekmės, jei siūlymas būtų nesėkmingas, ir kitos svarbios sąlygos, susijusios su vertybinių popierių siūlymu;

5.2. nuosavybės vertybinių popierių siūlymo atveju pateikiama ši papildoma informacija:

5.2.1. nuosavybės vertybinių popierių turėtojams suteikiamų teisių, įskaitant dividendų gavimo tvarką (jei tokia numatyta), balsavimo teises, teisę dalyvauti paskirstant pelną, taip pat investuotojo teises, susijusias su emitento turto paskirstymu, jei emitentas būtų likviduotas, aprašymas ir visi teisių apribojimai;

5.2.2. jei vertybiniai popieriai išleidžiami dėl įmonių susijungimo, padalijimo arba įgyjant teisę kontroliuoti kitą juridinį asmenį, pateikiamas sandorio pobūdžio ir numatomų išlaidų aprašymas;

5.3. ne nuosavybės vertybinių popierių atveju pateikiama ši papildoma informacija:

5.3.1. vieno vertybinio popieriaus emisijos kaina ir išpirkimo kaina;

5.3.2. mokamų palūkanų norma ir jų mokėjimo datos bei sąlygos, išpirkimo data ir sąlygos, išleidžiant konvertuojamąsias obligacijas – konvertavimo sąlygos ir tvarka;

5.3.3. išpirkimo prieš terminą sąlygos;

5.3.4. jei taikoma, informacija apie įkeitimą ir informacija apie sutartį su obligacijų savininkų patikėtiniu;

5.3.5. siūlomų ne nuosavybės vertybinių popierių prioritetas emitento kapitalo struktūroje emitento nemokumo atveju, įskaitant, kai taikoma, informaciją apie vertybinių popierių subordinacijos lygį;

5.4. informacija apie tai, ar vertybiniais popieriais bus leista prekiauti prekybos vietoje, kokioje, kada ir kaip;

5.5. kai vertybiniai popieriai (pvz., vertybinių popierių požymių turintys žetonai) išleidžiami pasitelkiant technologijas (pvz., naudojant paskirstytojo registro technologiją (DLT)), atskleidžiama ši informacija:

5.5.1. pateikiamas glaustas aprašymas, kaip vertybiniai popieriai išleidžiami, elektroniniu būdu saugomi, perleidžiami ar jais prekiaujama naudojant DLT ar kitą panašia sistema pagrįstą technologiją, kuri leidžia pritraukti lėšų platinant vertybinius popierius;

5.5.2. jeigu emitentas kapitalą pritraukia tiesiogiai iš investuotojų, pateikiamas taikomų techninių sprendimų aprašymas, įskaitant asmens tapatybės tikrinimo sąlygas ir investuotojo teisę atsisakyti pasirašytos sutarties;

5.5.3. pateikiama nepriklausomos trečiosios šalies (auditoriaus ar pan.) nuomonė, ar vertybinių popierių išleidimui ir jų apskaitai naudojama technologija yra tinkama informaciniame dokumente numatytiems tikslams pasiekti ir vertybiniams popieriams saugoti.

6. Emitento veiklos aprašymas:

6.1. pateikiama bent ši informacija apie emitento vykdytą ir vykdomą veiklą:

6.1.1. jeigu emitentas priklauso grupei, pateikiamas glaustas tos grupės ir emitento padėties toje grupėje apibūdinimas (pvz., gali būti pateikta grupės schema ir glausta informacija apie patronuojamąsias įmones);

6.1.2. emitento veiklos modelio, veiklos organizavimo ir pagrindinių rinkų, kuriose veikia emitentas, aprašymas, pagrindinės veiklos apžvalga. Informacija apie suteiktas paslaugas ar parduotas prekes. Informacija apie pagrindinius įvykius, turėjusius reikšmingos įtakos emitento veiklai ankstesniais ir einamaisiais finansiniais metais;

6.1.3. projektų, kuriais siekta pritraukti lėšų ir kuriems emitentas tarpininkavo arba kuriuos vykdė per pastaruosius 12 mėn., jei tokių buvo, apžvalga;

6.1.4. jeigu emitentas yra išleidęs finansinių priemonių, kurios suteikia teisę jų savininkams išpirkti savo nuosavybės dalį emitento kapitale, tačiau tokiomis teisėmis iki siūlymo pradžios nebuvo pasinaudota, pateikiamas tokių finansinių priemonių aprašymas ir nurodoma, kaip minėtų finansinių priemonių realizavimas paveiks emitento nuosavybės struktūrą;

6.1.5. jeigu emitentas viešai skelbia būsimo ataskaitinio laikotarpio ar laikotarpių finansinių rezultatų prognozę, turi būti pateiktas tokios prognozės prielaidų paaiškinimas;

6.1.6. bet kokių esamų reikšmingų emitento investicijų, kurios jau pradėtos vykdyti arba dėl kurių jau prisiimti tvirti įsipareigojimai, apibūdinimas, įskaitant finansavimo būdą (vidaus ar skolintomis lėšomis), jei jis yra reikšmingas emitento verslui;

6.2. apie akcinį kapitalą, nuosavybės vertybinius popierius ir kitus emitento išleistus vertybinius popierius pateikiama ši informacija:

6.2.1. emitento akcinis kapitalas ir jo sudėtis: akcinio kapitalo dydis, akcijų skaičius ir vienos akcijos nominalioji vertė, taip pat neapmokėtų ar iš dalies apmokėtų akcijų skaičius. Jei emitentas turi kelių klasių (rūšių) akcijų, informacija apie suteikiamas teises pateikiama atskirai pagal jų klases (rūšis). Akcijų suteikiamos teisės;

6.2.2. išleisti ne nuosavybės ir (arba) kiti vertybiniai popieriai: klasė (rūšis), skaičius, nominalioji vertė, palūkanų norma, išpirkimo data ir (arba) kitos jiems taikomos charakteristikos, suteikiamos teisės;

6.2.3. bendroji pelno ir kitos naudos paskirstymo investuotojams politika, taip pat emitento vadovams ir darbuotojams mokamos ar skiriamos išmokos;

6.3. informacija apie akcininkus, kurių turimas emitento akcijų paketas viršija 5 proc. balso teisę suteikiančio akcinio kapitalo (asmuo, jo turimų emitento akcijų skaičius ir balsų procentas). Juridinių asmenų atveju papildomai pateikiama informacija apie galutinius emitento naudos gavėjus (asmuo, akcijų skaičius, suteikiamų balsų procentas). Balsavimo teisės nustatomos remiantis Direktyvos 2004/109/EB 10 straipsniu;

6.4. informacija apie teisminius procesus prieš emitentą, pateiktus prašymus dėl emitento nemokumo ir iškeltas bylas, taip pat bet kokius teisminius procesus, susijusius su sukčiavimu, kitais finansiniais nusikaltimais ar ekonominiais pažeidimais, kuriuose dalyvavo emitentas arba bet kuris iš emitento administracijos, valdymo, priežiūros organų narių. Ši informacija pateikiama už einamuosius ir prieš tai buvusius finansinius metus;

6.5. kiekvienos emitento arba bet kurios jo grupės bendrovės per einamuosius ir prieš tai buvusius finansinius metus iki informacinio dokumento paskelbimo sudarytos reikšmingos sutarties (patento) ir pan., išskyrus įprastinę veiklą, santrauka.

7. Finansinė informacija ir metinių finansinių ataskaitų auditas:

7.1. informacija apie emitento finansinėms ataskaitoms taikomus apskaitos standartus ir finansinių ataskaitų rengimo periodiškumą;

7.2. emitento praėjusių finansinių metų metinė finansinė informacija. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiama audituota emitento bent praėjusių finansinių metų finansinė informacija (paskutinių finansinių metų finansinės ataskaitos su lyginamaisiais ankstesnių metų duomenimis, metinis vadovybės pranešimas ir auditoriaus išvada). Jei emitentas rengia ir atskiras, ir konsoliduotąsias finansines ataskaitas, pateikiamos nuorodos į abi. Jei taikytinuose teisės aktuose emitentui nenustatyta prievolė atlikti metinių finansinių ataskaitų auditą, pateikiamas šio fakto paaiškinimas, o rizikos veiksnių dalyje – atitinkama susijusi rizika;

7.3. jei informacinis dokumentas skelbiamas praėjus daugiau nei 9 mėn. nuo emitento finansinių metų pabaigos, jame turi būti pateikta nuoroda į tarpines bent pirmųjų šešių mėnesių finansines ataskaitas su palyginamojo laikotarpio duomenimis (pakanka pateikti paties emitento nekonsoliduotąsias ataskaitas). Jei buvo atliktas emitento šešių mėnesių ar kitų tarpinių finansinių ataskaitų auditas arba atlikta finansinių ataskaitų peržiūra, ši informacija skelbiama viešai kartu su auditoriaus išvada arba peržiūros išvada;

7.4. jei emitentas negali pateikti nurodytų finansinių ataskaitų dėl to, kad jo ūkinė veikla trunka neilgai, pateikiama nuoroda į parengtas trumpesnio (tarpinio ar kito) emitento veiklos laikotarpio (jei toks yra) finansines ataskaitas ir pateikiamas įspėjimas apie tai, kad emitentas neseniai įsteigtas (nevykdė ar tik pradėjo vykdyti ūkinę veiklą), neturi veiklos istorijos, o tai kelia investuotojams papildomą riziką;

7.5. emitento pasirinkimu – svarbiausių finansinių rodiklių iš emitento finansinių ataskaitų, rodančių jo finansinę būklę, pavyzdžiui, turtą, ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus, nuosavą kapitalą ir pan., aprašymas ir veiklos rodikliai (alternatyvūs veiklos rodikliai), geriausiai atspindintys emitento veiklos rezultatus, apskaičiuoti remiantis finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis (pateikiamas tokių alternatyvių veiklos rodiklių naudojimo ir apskaičiavimo paaiškinimas) paskutinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;

7.6. patvirtinimas, kad emitentas turi pakankamai apyvartinių lėšų mažiausiai dvylikai mėnesių nuo siūlymo užbaigimo, kad galėtų vykdyti planuojamą veiklą. Jeigu emitentas šio kriterijaus netenkina, turi būti paaiškinta, kaip emitentas ketina finansuoti savo veiklą.

8. Emitento administraciniai, valdymo ar priežiūros organai ir jo konsultantai:

8.1. emitento administracijos vadovas, valdymo ir priežiūros organų sudėtis (nurodyti asmenų vardus ir pavardes, pareigas, kurias jie eina emitento įmonėje, ir patirtį valdymo ar veiklos srityje);

8.2. jei taikoma, emitento auditorius (-iai), audito įmonė;

8.3. informacija apie už informacinį dokumentą atsakingus asmenis:

8.3.1. asmenys, atsakingi už informaciniame dokumente pateiktą informaciją, jų pareigos;

8.3.2. asmenų, atsakingų už informaciniame dokumente pateiktą informaciją, patvirtinimas, kad, kiek jiems žinoma, informaciniame dokumente pateikta informacija yra teisinga ir kad jokios aplinkybės, galinčios turėti įtakos informacinio dokumento turiniui, nebuvo praleistos;

8.4. siūlyme dalyvaujantys asmenys, įskaitant audito įmones, mokėjimų tarpininkus, siūlytojus, laiduotojus ir kitas susijusias šalis, ir, kai žinoma, naudos iš vertybinių popierių siūlymu pritrauktų lėšų gavėjai. Jei vertybinius popierius siūlo ne pats emitentas, turi būti nurodytas vertybinių popierių siūlytojo pavadinimas, jo kontaktinė informacija, atskleisti emitento ir vertybinių popierių siūlytojo tarpusavio santykiai;

8.5. visų interesų, įskaitant interesų konfliktą, kuris yra reikšmingas emisijai ir (arba) siūlymui, apibūdinimas, išsamiai nurodant susijusius asmenis ir interesų pobūdį;

8.6. bet kokių reikšmingų emitento sandorių su 8.1 papunktyje nurodytais asmenimis ir asmenimis, susijusiais su tokiais asmenimis, 6.3 papunktyje nurodytais asmenimis ar kita įmone, priklausančia tai pačiai grupei kaip emitentas, aprašymas, įskaitant esmines tokių sandorių sąlygas. Informacija turi apimti bent tą patį laikotarpį, kaip ir istorinė finansinė informacija.

9. Papildoma informacija:

9.1. nurodoma, ar emitentui taikomos prekybos vietos nustatytos bendrovių gero valdymo kodekso nuostatos (nurodyti, kurios prekybos vietos), ar jis jomis vadovaujasi;

9.2. priemonės, įgyvendinamos siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui bei laikytis tarptautinių sankcijų, kurias emitentas taiko siūlymo metu ir kitose savo ekonominės veiklos srityse (jei taikoma);

9.3. informacinio dokumento keitimo sąlygos (informacinio dokumento priedo rengimo atvejai ir skelbimo tvarka).

______________

 

 

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.