Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. N-33 „Dėl Gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakos draudimo grupių aprašymo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 47-1567)
  • 2018-10-23 Negaliojantis
    2004-03-31 Įsigalioja
    2004-03-30 Paskelbta
    2004-03-23 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2018 10 18 nutarimu Nr. 03-193 (nuo 2018 10 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-16456)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA

NUTARIMAS

 

DĖL GYVYBĖS DRAUDIMO ŠAKOS IR NE GYVYBĖS DRAUDIMO ŠAKOS DRAUDIMO GRUPIŲ APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2004 m. kovo 23 d. Nr. N-33

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 94-4246) 7 straipsnio 5 dalimi ir įgyvendindama 1973 m. liepos 24 d. pirmąją Tarybos direktyvą 73/239/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, veiklos pradėjimu ir plėtojimu, suderinimo, 1984 m. gruodžio 10 d. Tarybos direktyvą 84/641/EEB, iš dalies pakeičiančią, kiek tai susiję su pagalba turistams, Pirmąją direktyvą (73/239/EEB) dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, veiklos pradėjimu ir plėtojimu, suderinimo, 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija nutaria:

1. Patvirtinti Gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakos draudimo grupių aprašymą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šiame nutarime vartojama sąvoka „draudimo įmonė“ apima Lietuvos Respublikoje įsteigtą užsienio valstybės draudimo įmonės filialą.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos valdybos 1996 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. 12 „Dėl gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakai priskiriamų draudimo grupių aprašymo patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 121-2862);

3.2. Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos valdybos 1997 m. spalio 3 d. nutarimą Nr. 458 „Dėl Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos valdybos 1996 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 12 „Dėl gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakai priskiriamų draudimo grupių aprašymo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 92-2320);

3.3. Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos valdybos 1998 m. sausio 7 d. nutarimą Nr. 3 „Dėl Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos valdybos 1996 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 12 „Dėl gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakai priskiriamų draudimo grupių aprašymo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 5-109);

3.4. Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos valdybos 2000 m. birželio 27 d. nutarimą Nr. 177 „Dėl Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos valdybos 1996 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 12 „Dėl gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakai priskiriamų draudimo grupių aprašymo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 54-1600);

3.5. Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos valdybos 2001 m. birželio 26 d. nutarimą Nr. 155 „Dėl Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos valdybos 1996 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 12 „Dėl gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakai priskiriamų draudimo grupių aprašymo patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2001, Nr. 58-2125);

3.6. Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos valdybos 2001 m. gruodžio 27 d. nutarimą Nr. 291 „Dėl Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos valdybos 1996 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 12 „Dėl gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakai priskiriamų draudimo grupių aprašymo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 1-44).

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                                     EDVINAS VASILIS-VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros

komisijos

2004 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. N-33

 

GYVYBĖS DRAUDIMO ŠAKOS IR NE GYVYBĖS DRAUDIMO ŠAKOS DRAUDIMO GRUPIŲ APRAŠYMAS

 

I. GYVYBĖS DRAUDIMO ŠAKAI PRISKIRIAMŲ DRAUDIMO GRUPIŲ APRAŠYMAS

 

1. Gyvybės draudimo grupė, kiek nenumatyta 2–5 punktuose, apima šias draudimo rūšis:

1.1. gyvybės draudimą, kai draudimo išmoka mokama tik sulaukus nustatyto amžiaus, tik mirties atveju, tik sulaukus nustatyto amžiaus arba mirties atveju, nesulaukus nustatyto amžiaus;

1.2. anuitetą, kai numatomos periodinės draudimo išmokos pradedamos mokėti įsigaliojus draudimo sutarčiai arba sulaukus nustatyto amžiaus, arba įvykus kitam numatytam įvykiui. Anuiteto mokėjimo pabaigos terminas turi priklausyti nuo asmens, gaunančio anuitetą, ar kelių asmenų, gaunančių anuitetą, gyvenimo trukmės;

1.3. draudimo sutartyje numatytą papildantį draudimą dėl žalos asmeniui, kuris taip pat apima apdraustojo darbingumo netekimą, draudimą mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju, draudimą invalidumo dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju. Šiame papunktyje numatytos draudimo rūšys draudimo sutartyje gali būti numatytos tik kaip papildančios pagrindinę draudimo riziką.

2. Sutuoktuvių ir gimimų draudimo grupė apima tokias gyvybės draudimo rūšis, kuriose draudimo išmoka mokama sutuoktuvių ar vaiko gimimo atvejais.

3. Gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais (kai investavimo rizika tenka draudėjui), grupė apima tokias gyvybės draudimo rūšis, kuriose draudimo sutarties galiojimo metu sukauptų lėšų investavimo rizika ar jos dalis tenka draudėjui, o šių lėšų kaupimas yra susijęs su investicinių fondų ar tam tikro indekso vertės pasikeitimu, išskyrus 4 punkte numatytą draudimo grupę.

4. Tontinų draudimo grupė apima tokias gyvybės draudimo rūšis, kai steigiama narių draugija, siekianti bendrai kapitalizuoti narių įnašus ir vėliau paskirstyti tokiu būdu sukauptą turtą išgyvenusiems nariams ar mirusių narių naudos gavėjams.

5.

KEISTA:

2006 10 24 nutarimu Nr. N-97 (nuo 2006 11 01)

(Žin., 2006, Nr. 116-4450)

 

Pensijų kaupimo veiklos draudimo grupė apima:

5.1. valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo veiklą, numatytą Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatyme (Žin., 2003, Nr. 75-3472) ir kituose teisės aktuose;

5.2. profesinių pensijų kaupimo veiklą, numatytą Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatyme (Žin., 2006, Nr. 82-3248) ir kituose teisės aktuose.

 

II. NE GYVYBĖS DRAUDIMO ŠAKAI PRISKIRIAMŲ DRAUDIMO GRUPIŲ APRAŠYMAS

 

6. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų grupė apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką draudėjo (apdraustojo) mirties, žalos sveikatai ar darbingumo (pastovaus, laikino ar dalinio) netekimo dėl nelaimingo atsitikimo atveju. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimo grupė apima nelaimingus atsitikimus (įskaitant gamybines traumas ir profesines ligas), kai:

6.1. sudaromos sumų draudimo sutartys;

6.2. sudaromos nuostolių draudimo sutartys;

6.3. sudaromos mišrios draudimo sutartys (6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytų sutarčių derinys);

6.4. mokama draudimo išmoka dėl keleivių sužalojimo.

7. Draudimo ligos atvejui grupė apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką draudėjo (apdraustojo) ligos atveju. Draudimo ligos atvejui grupė apima:

7.1. sumų draudimo sutartis;

7.2. nuostolių draudimo sutartis;

7.3. mišrias draudimo sutartis (7.1 ir 7.2 papunkčiuose nurodytų sutarčių derinys).

8. Sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimo grupė apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su sugadinimu ar netekimu:

8.1. sausumos motorinių transporto priemonių;

8.2. sausumos ne motorinių transporto priemonių.

9. Geležinkelio transporto priemonių draudimo grupė apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su geležinkelio transporto priemonių sugadinimu ar jų netekimu.

10. Skraidymo aparatų draudimo grupė apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su skraidymo aparatų sugadinimu ar jų netekimu.

11. Laivų (jūrų ir vidaus vandenų) draudimo grupė apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su sugadinimu ar netekimu:

11.1. upių ir dirbtinių vandens telkinių laivų;

11.2. ežerų laivų;

11.3. jūrų laivų.

12. Vežamų krovinių draudimo grupė apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su vežamų krovinių (įskaitant prekes, bagažą ir kitus krovinius) sugadinimu ar jų netekimu, nepriklausomai nuo jų vežimo būdo.

13. Turto (išskyrus numatyto 8–12 punktuose) draudimo nuo gaisro ar gamtinių jėgų grupė apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su turto (išskyrus numatyto 8–12 punktuose) sugadinimu ar netekimu dėl:

13.1. gaisro;

13.2. sprogimo;

13.3. audros;

13.4. kitų gamtinių jėgų, išskyrus audrą;

13.5. branduolinės energijos;

13.6. žemės įgriuvos.

14. Turto draudimo nuo kitų rizikų (išskyrus 13 punktą) grupė apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su turto (išskyrus numatyto 8–12 punktuose) sugadinimu ar netekimu dėl krušos ar šalčio ir bet kokių kitų įvykių, tokių kaip vagystė, išskyrus numatytus 13 punkte.

15. Su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo grupė apima tokias draudimo rūšis, kurios susijusios su draudėjo (apdraustojo) civiline atsakomybe, valdant sausumos motorines transporto priemones, ir kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su žalos padarymu nukentėjusiam trečiajam asmeniui. Ši draudimo grupė apima ir vežėjo civilinę atsakomybę.

16. Su skraidymo aparatų valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo grupė apima tokias draudimo rūšis, kurios susijusios su draudėjo (apdraustojo) civiline atsakomybe, valdant skraidymo aparatus, ir kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su žalos padarymu nukentėjusiam trečiajam asmeniui. Ši draudimo grupė apima ir vežėjo civilinę atsakomybę.

17. Su laivų (jūrų ir vidaus vandenų) valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo grupė apima tokias draudimo rūšis, kurios susijusios su draudėjo (apdraustojo) civiline atsakomybe, valdant laivus (jūrų ir vidaus vandenų), ir kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su žalos padarymu nukentėjusiam trečiajam asmeniui. Ši draudimo grupė apima ir vežėjo civilinę atsakomybę.

18. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo grupė apima tokias draudimo rūšis (išskyrus numatytas 15–17 punktuose), kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su žalos padarymu nukentėjusiam trečiajam asmeniui. Šios grupės draudimo rūšių objektas negali būti susijęs su bet kokios rūšies kreditu ar paskola bei jų grąžinimu.

19. Kredito draudimo grupė apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su:

19.1. nemokumu;

19.2. eksporto kredito ar paskolos negrąžinimu;

19.3. išsimokėtino kredito ar paskolos negrąžinimu;

19.4. hipotekinio kredito ar paskolos negrąžinimu;

19.5. žemės ūkio kredito ar paskolos negrąžinimu.

Prie kredito draudimo rūšių objekto taip pat priskiriamas prievolės atsiskaityti už prekes ar paslaugas neįvykdymas.

20. Laidavimo draudimo grupė apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su draudėjo (apdraustojo) prievolių neįvykdymu. Šios grupės draudimo rūšių draudimo objektas negali būti susijęs su bet kokios rūšies kreditu ar paskola bei jų grąžinimu, profesine bei deliktine civiline atsakomybe. Laidavimo draudimo grupė apima:

20.1. tiesioginį laidavimo draudimą;

20.2. netiesioginį laidavimo draudimą.

21. Finansinių nuostolių draudimo grupė apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su:

21.1. darbo netekimu;

21.2. pajamų nepakankamumu;

21.3. blogu oru;

21.4. pelno (naudos) netekimu;

21.5. tęstinėmis išlaidomis;

21.6. nenumatytomis prekybos išlaidomis;

21.7. rinkos vertės sumažėjimu;

21.8. nuomos ir kitų pajamų netekimu;

21.9. netiesioginiais prekybos nuostoliais (išskyrus numatytus 21.1–21.8 papunkčiuose);

21.10. kitais finansiniais nuostoliais (ne prekybos);

21.11. kitomis finansinių nuostolių formomis.

Šios draudimo grupės draudimo rūšių objektas negali būti susijęs su bet kokios rūšies kreditu ir paskola ar jų grąžinimu.

22. Teisinių išlaidų draudimo grupė apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

23. Pagalbos draudimo grupė apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su patirtais sunkumais kelionėje, išvykus iš namų ar nuolatinės gyvenamosios vietos.

______________

 

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.