Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymas (Žin., 2009, Nr. 87-3662)
 • 2022-01-01 Galiojantis
  2009-07-23 Paskelbta
  2009-07-23 Įsigalioja
  2009-07-07 Priimta
Santrumpa: KKVĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

INFOLEX PASTABA: 2021 11 18 įstatymu Nr. XIV-674 (TAR, 2021, Nr. 2021-24299) nustatyta, kad kituose teisės aktuose pateiktos nuorodos į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą reiškia nuorodas į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymą.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KLIMATO KAITOS VALDYMO

ĮSTATYMAS

 

2009 m. liepos 7 d. Nr. XI-329

Vilnius

 

KEISTA (pavadinimas):

2021 11 18 įstatymu Nr. XIV-674 (nuo 2022 01 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-24299)

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato asmenų, vykdančių ūkinę veiklą, kurios metu į atmosferą išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, teises, pareigas ir atsakomybę bei valstybės institucijų ir įstaigų kompetenciją, taip pat fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atestatų galiojimo panaikinimo esminius reikalavimus.

KEISTA:

2010 11 23 įstatymu Nr. XI-1170 (nuo 2010 12 11)

(Žin., 2010, Nr. 145-7427)

 

2. Šio įstatymo nuostatomis įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo 2 priede.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Anglies dioksido ekvivalentas – metano (CH4), azoto suboksido (N2O), hidrofluorangliavandenilių (HFC), perfluorangliavandenilių (PFC), sieros heksafluorido (SF6), azoto trifluorido (NF3) dujų kiekis

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.