Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 5 straipsnio papildymo ir pakeitimo, Įstatymo papildymo 36-1 straipsniu ir Įstatymo priedo papildymo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 42-2041)
 • 2013-04-24 Galiojantis
  2013-04-24 Paskelbta
  2013-04-24 Įsigalioja
  2013-04-11 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREKYBINĖS LAIVYBOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 361 STRAIPSNIU IR ĮSTATYMO PRIEDO PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. balandžio 11 d. Nr. XII-225

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 101-2300; 2003, Nr. 73-3355; 2012, Nr. 57-2831)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 5 straipsnį nauja 16 dalimi:

„16. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1177/2010), taikomas keleiviams, kurie keliauja šio reglamento 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytomis sąlygomis.“

2. Buvusias 5 straipsnio 16 ir 17 dalis laikyti atitinkamai 17 ir 18 dalimis.

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 361 straipsniu

Papildyti Įstatymą 361 straipsniu:

„361 straipsnis. Keleivių ir jūrų kruizų dalyvių teisių užtikrinimas ir skundų nagrinėjimas

1. Lietuvos saugios laivybos administracija užtikrina Reglamento (ES) Nr. 1177/2010 nuostatų, susijusių su keleivių vežimo paslaugomis ir jūrų kruizais, išskyrus keleivių ir kruizų dalyvių skundų dėl jų teisių, nurodytų šiame reglamente, pažeidimų nagrinėjimą, vykdymą.

2. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nagrinėja keleivių ir kruizų dalyvių skundus dėl jų teisių, nurodytų Reglamente (ES) Nr. 1177/2010, pažeidimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Prieš pateikdamas skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, keleivis ar kruizo dalyvis privalo patei

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.