Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2, 53, 101 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 76-3844)
 • 2013-07-16 Galiojantis
  2013-07-16 Paskelbta
  2013-07-16 Įsigalioja
  2013-06-27 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ 2, 53, 101 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. birželio 27 d. Nr. XII-436

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 73-2539; 2006, Nr. 137-5199; 2008, Nr. 22-803; 2009, Nr. 93-3984;2011, Nr. 156-7384; 2012, Nr. 85-4450)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 111 ir 15 dalių pakeitimas

1. 2 straipsnio 111 dalyje išbraukti žodžius „Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar“ ir „išvykimo Europos Sąjungos valstybėje narėje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„111. Kitas asmuo, kuris pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, – asmuo, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos narys, bet yra sugyventinis, su kuriuo Europos Sąjungos valstybės narės pilietis pastaruosius 3 metus palaiko nuolatinius santykius, kurie tinkamai įrodomi dokumentais, taip pat asmuo, kuris yra išlaikomas Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar tvarko bendrą namų ūkį su Europos Sąjungos valstybės narės piliečiu arba kuriam dėl rimtų sveikatos priežasčių būtinai reikalinga asmeninė Europos Sąjungos valstybės narės piliečio priežiūra, jeigu tai tinkamai įrodoma dokumentais.“

2. 2 straipsnio 15 dalyje vietoj žodžio „Bendrijoje“ įrašyti žodį „Sąjungoje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„15. Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą.“

 

2 straipsn

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.