Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutarimas Nr. 03-145 „Dėl Draudimo įmonės įstatų, keičiamų dėl įstatinio kapitalo padidinimo arba sumažinimo, suderinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 92-4640; TAR, 2018-06-14, Nr. 2018-09869)
  • 2018-10-01 Galiojantis
    2013-09-01 Įsigalioja
    2013-08-31 Paskelbta
    2013-08-29 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2018 10 01

(TAR, 2018, Nr. 2018-09869)

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL DRAUDIMO ĮMONĖS ĮSTATŲ, KEIČIAMŲ DĖL ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO ARBA SUMAŽINIMO, SUDERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 03-145

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

Patvirtinti Draudimo įmonės įstatų, keičiamų dėl įstatinio kapitalo padidinimo arba sumažinimo, suderinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJA,

PAVADUOJANTI VALDYBOS PIRMININKĄ                                                                  INGRIDA ŠIMONYTĖ

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2013 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 03-145

 

DRAUDIMO ĮMONĖS ĮSTATŲ, KEIČIAMŲ DĖL ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO ARBA SUMAŽINIMO, SUDERINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dėl įstatinio kapitalo padidinimo arba sumažinimo keičiami draudimo įmonės įstatai privalo būti suderinti su Lietuvos banku prieš draudimo įmonei informaciją apie įstatų pakeitimus pateikiant Juridinių asmenų registrui.

2. Pagal šį aprašą Lietuvos bankui teikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimai.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme (toliau – Draudimo įstatymas).

4. Draudimo įmonei pateikus visus tinkamai įformintus dokumentus, Lietuvos bankas per 20 darbo dienų priima sprendimą dėl įstatų pakeitimų suderinimo.

5. Draudimo įmonės visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą dėl įstatinio kapitalo padidinimo arba sumažinimo pakeisti įstatus, draudimo įmonė kreipiasi į Lietuvos banką dėl įstatų pakeitimų suderinimo ir pateikia prašymą, atitinkantį šio aprašo reikalavimus, bei šiame apraše nurodytus dokumentus.

 

II SKYRIUS

DRAUDIMO ĮMONĖS ĮSTATŲ, KEIČIAMŲ DĖL ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO, SUDERINIMAS

 

6. Draudimo įmonė, kreipdamasi į Lietuvos banką dėl įstatų pakeitimų, susijusių su įstatinio kapitalo padidinimu, suderinimo, prašyme turi:

6.1. nurodyti duomenis apie įstatinio kapitalo dydį prieš ir po įstatų pakeitimų, susijusių su įstatinio kapitalo padidinimu, įregistravimo ir kapitalo sudėtį pagal akcijų rūšis ir nominaliąsias vertes;

6.2. nurodyti duomenis apie išleistą naują akcijų emisiją (akcijų skaičius ir rūšis, nominalioji vienos akcijos vertė ir emisijos kaina) arba nurodyti išleistų akcijų nominaliosios vertės padidinimo dydį;

6.3. patvirtinti, kad draudimo įmonės akcijos yra visiškai apmokėtos ir tam panaudotų lėšų kilmė yra teisėta;

6.4. patvirtinti, kad draudimo įmonės naujos emisijos akcijas įsigijo asmenys, kuriems pagal teisės aktus nedraudžiama būti draudimo įmonės akcininkais;

6.5. nurodyti kitą, draudimo įmonės nuomone, svarbią informaciją.

7. Draudimo įmonė, kreipdamasi į Lietuvos banką dėl įstatų pakeitimų, susijusių su įstatinio kapitalo padidinimu, suderinimo, privalo pateikti:

7.1. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą (dėl įstatų pakeitimų, susijusių su įstatinio kapitalo padidinimu);

7.2. įstatų redakciją, susijusią su įstatinio kapitalo padidinimu, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.3. pažymą, kad draudimo įmonės naujos emisijos akcijos apmokėtos neskolintais pinigais;

7.4. dokumentus, įrodančius, kad sumokėtų lėšų kilmė yra teisėta;

7.5. draudimo įmonės akcininkų, kartu su naujos emisijos akcijas įsigijusiais akcininkais, sąrašą ir tik naujos emisijos akcijas įsigijusių akcininkų sąrašą;

7.6. dokumentus, patvirtinančius akcijų apmokėjimo faktą (mokėjimo pavedimai ar kiti dokumentai).

8. Jeigu kyla įtarimas, kad draudimo įmonės akcijos gali būti apmokėtos pinigais, kurių kilmė nėra teisėta, arba jos apmokėtos skolintais pinigais, Lietuvos bankas priima sprendimą atlikti išsamų draudimo įmonės akcijų išleidimo ir apmokėjimo bei lėšų, naudojamų draudimo įmonės akcijoms pirkti, kilmės patikrinimą. Tokiu atveju šio aprašo 4 punkte nustatytas terminas sustabdomas ir atnaujinamas tik baigus patikrinimą. Lietuvos bankas, atlikdamas išsamų draudimo įmonės akcijų išleidimo bei apmokėjimo ir lėšų, naudojamų draudimo įmonės akcijoms pirkti, kilmės patikrinimą, turi visas teises, numatytas Draudimo įstatymo 201 straipsnyje.

9. Draudimo įmonė naujos akcijų emisijos platinimo metu turi įspėti būsimus ir (arba) esamus draudimo įmonės akcininkus (prieš jiems pasirašant akcijų pasirašymo sutartis), kad iš jų gali būti pareikalauta pateikti Lietuvos bankui šiame apraše nurodytus dokumentus, taip pat kitus dokumentus, reikalingus sprendimams priimti. Draudimo įmonė taip pat turi įspėti asmenis arba glaudžiu ryšiu susijusius asmenis, ketinančius akcijų platinimo metu įsigyti draudimo įmonės akcijų, kurių dydžiai nustatyti Draudimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje, kad jie, prieš įsigydami akcijas, privalo gauti Lietuvos banko sprendimą neprieštarauti siūlomam įsigijimui.

10. Lietuvos bankas priima sprendimą atsisakyti suderinti draudimo įmonės įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo padidinimu, jeigu:

10.1. draudimo įmonės akcijos nėra visiškai apmokėtos;

10.2. draudimo įmonės akcijos apmokėtos skolintais pinigais;

10.3. už akcijas sumokėtų lėšų kilmė nėra teisėta;

10.4. draudimo įmonė nesilaiko teisės aktų nustatytų minimalaus kapitalo reikalavimo ir mokumo kapitalo reikalavimo (netaikoma, kai draudimo įmonės įstatinio kapitalo padidinimas skirtas tam, kad būtų laikomasi teisės aktų nustatytų minimalaus kapitalo reikalavimo ir mokumo kapitalo reikalavimo);

10.5. pateikti dokumentai neatitinka šiame apraše nustatytų reikalavimų arba pateikti ne visi šiame apraše nurodyti arba Lietuvos banko pareikalauti dokumentai;

10.6. draudimo įmonės akcijų įsigijo asmenys, negavę Lietuvos banko sprendimo neprieštarauti siūlomam įsigijimui pagal Draudimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalies nuostatas;

10.7. draudimo įmonės įstatų pakeitimai, susiję su įstatinio kapitalo padidinimu, ir kiti veiksmai, susiję su įstatų pakeitimais, atlikti nesilaikant draudimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

11. Lietuvos bankas nesvarsto klausimo dėl draudimo įmonės įstatų pakeitimų, susijusių su įstatinio kapitalo padidinimu, suderinimo, jeigu draudimo įmonės prašymas ir kiti kartu su prašymu pateikti dokumentai gauti praėjus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytam terminui, per kurį įstatų pakeitimai privalo būti užregistruoti Juridinių asmenų registre.

 

III SKYRIUS

DRAUDIMO ĮMONĖS ĮSTATŲ, KEIČIAMŲ DĖL ĮSTATINIO KAPITALO SUMAŽINIMO, SUDERINIMAS

 

12. Draudimo įmonė, kreipdamasi į Lietuvos banką su prašymu suderinti draudimo įmonės įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo sumažinimu, prašyme turi:

12.1. nurodyti draudimo įmonės įstatinio kapitalo dydį prieš ir po įstatų pakeitimų, susijusių su įstatinio kapitalo sumažinimu, įregistravimo ir jo sudėtį pagal akcijų rūšis ir nominaliąsias vertes (kurių akcijų ir kiek jų anuliuojama arba kiek sumažinama akcijų nominalioji vertė);

12.2. nurodyti kitą, draudimo įmonės nuomone, svarbią informaciją.

13. Draudimo įmonė, kreipdamasi į Lietuvos banką dėl įstatų pakeitimų, susijusių su įstatinio kapitalo sumažinimu, suderinimo, privalo pateikti:

13.1. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą arba teismo sprendimą (dėl įstatų pakeitimų, susijusių su įstatinio kapitalo sumažinimu);

13.2. įstatų redakciją, susijusią su įstatinio kapitalo sumažinimu, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Lietuvos bankas turi teisę reikalauti iš draudimo įmonės, kitų fizinių ir juridinių asmenų pateikti informaciją, būtiną sprendimui priimti.

15. Lietuvos bankas priima sprendimą atsisakyti suderinti draudimo įmonės įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo sumažinimu, jeigu:

15.1. draudimo įmonės įstatinis kapitalas, įregistravus įstatų pakeitimus, taps mažesnis negu Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis;

15.2. draudimo įmonė nesilaiko teisės aktuose nustatytų minimalaus kapitalo reikalavimo ir mokumo kapitalo reikalavimo arba nesilaikys šių reikalavimų dėl įstatinio kapitalo sumažinimo;

15.3. pateikti dokumentai neatitinka šiame apraše nustatytų reikalavimų arba pateikti ne visi šiame apraše nurodyti arba Lietuvos banko pareikalauti dokumentai;

15.4. draudimo įmonės įstatų pakeitimai, susiję su įstatinio kapitalo sumažinimu, ir kiti veiksmai, susiję su įstatų pakeitimais, atlikti nesilaikant draudimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

15.5. draudimo įmonės įstatų pakeitimai, susiję su įstatinio kapitalo sumažinimu, gali turėti neigiamos įtakos draudimo įmonės draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų teisėms ir turtiniams interesams.

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.