Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2013 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 03-162 „Dėl draudimo brokerių įmonių veiklos duomenų teikimo“ (Žin., 2013, Nr. 106-5271; TAR, 2021-10-26, Nr. 2021-22233)
  • 2022-05-01 Galiojantis
    2014-01-01 Įsigalioja
    2013-10-10 Paskelbta
    2013-10-03 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2022 05 01

(TAR, 2021, Nr. 2021-22233)

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL DRAUDIMO BROKERIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS DUOMENŲ TEIKIMO

 

2013 m. spalio 3 d. Nr. 03-162

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 161 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Draudimo brokerių įmonių veiklos duomenų teikimo tvarkos aprašą;

1.2. draudimo brokerių įmonių Lietuvos bankui teikiamų ataskaitų formas:

1.2.1. balansinės ataskaitos 3001 formą;

1.2.2. pelno (nuostolių) ataskaitos 3002 formą;

1.2.3. nuosavo kapitalo struktūros ataskaitos 3003 formą;

1.2.4. minimalaus nuosavo kapitalo įvertinimo ataskaitos 3004 formą;

1.2.5. ne gyvybės draudimo produktų platinimo veiklos statistinės ataskaitos 3005 formą;

1.2.6. gyvybės draudimo produktų platinimo veiklos statistinės ataskaitos 3006 formą;

1.2.7. draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties duomenų ataskaitos 3007 formą.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 03-162

 

DRAUDIMO BROKERIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS DUOMENŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Draudimo brokerių įmonių veiklos duomenų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) taikomas Lietuvos Respublikoje registruotoms draudimo brokerių įmonėms, įrašytoms į draudimo brokerių įmonių sąrašą, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių bei trečiųjų valstybių draudimo tarpininkų įmonių filialams Lietuvos Respublikoje, kuriuose dirba draudimo brokeriai (toliau – draudimo brokerių įmonė). Aprašas nustato draudimo brokerių įmonių Lietuvos bankui teikiamų ataskaitų sudėtį, pateikimo terminus ir būdą, ataskaitų sudarymo ir pildymo reikalavimus.

2. Draudimo brokerių įmonių balansinėje (3001 forma), pelno (nuostolių) (3002 forma), nuosavo kapitalo struktūros (3003 forma) ir minimalaus nuosavo kapitalo įvertinimo (3004 forma) ataskaitose teikiami finansiniai duomenys turi būti vertinami vadovaujantis verslo apskaitos standartuose arba tarptautiniuose apskaitos standartuose nustatytais reikalavimais.

3. Draudimo brokerių įmonės vadovas atsako už tai, kad Lietuvos bankui teikiami duomenys būtų teisingi ir būtų pateikti laiku.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme (toliau – Draudimo įstatymas) vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ATASKAITŲ SUDĖTIS IR TEIKIMO TERMINAI

 

5. Draudimo brokerių įmonės Lietuvos bankui teikia ketvirčio ataskaitas, sudarytas pagal kalendorinio ketvirčio paskutinės dienos duomenis (kovo 31 d., birželio 30 d. ir rugsėjo 30 d.), ir metines ataskaitas, sudarytas pagal kalendorinių metų paskutinės dienos duomenis (gruodžio 31 d.). Draudimo brokerių įmonės, pasibaigus kiekvienam pirmiau nurodytam ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 30 dienos Lietuvos bankui privalo pateikti balansinę ataskaitą (3001 forma), pelno (nuostolių) ataskaitą (3002 forma), nuosavo kapitalo struktūros ataskaitą (3003 forma), minimalaus nuosavo kapitalo įvertinimo ataskaitą (3004 forma), ne gyvybės draudimo produktų platinimo veiklos statistinę ataskaitą (3005 forma) ir gyvybės draudimo produktų platinimo veiklos statistinę ataskaitą (3006 forma). Draudimo brokerių įmonės, vykdančios tik gyvybės arba tik ne gyvybės draudimo produktų platinimo veiklą, turi pateikti atitinkamai tik 3005 arba tik 3006 formą.

6. Draudimo brokerių įmonės, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų kovo 1 dienos Lietuvos bankui privalo pateikti ne gyvybės draudimo produktų platinimo veiklos statistinę ataskaitą (3005 forma) ir gyvybės draudimo produktų platinimo veiklos statistinę ataskaitą (3006 forma), taip pat šias preliminarias ataskaitas: balansinę ataskaitą (3001 forma), pelno (nuostolių) ataskaitą (3002 forma), nuosavo kapitalo struktūros ataskaitą (3003 forma), minimalaus nuosavo kapitalo įvertinimo ataskaitą (3004 forma), sudarytas pagal kalendorinių metų paskutinės dienos duomenis.

7. Pasibaigus profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarčiai draudimo brokerių įmonė per 10 darbo dienų Lietuvos bankui privalo pateikti draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties duomenų ataskaitą (3007 formą), kartu pridėdama profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarties draudimo liudijimo (poliso) kopiją.

8. Draudimo brokerių įmonės, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų balandžio 30 dienos Lietuvos bankui privalo pateikti balansinę ataskaitą (3001 forma), pelno (nuostolių) ataskaitą (3002 forma), nuosavo kapitalo struktūros ataskaitą (3003 forma), minimalaus nuosavo kapitalo įvertinimo ataskaitą (3004 forma) bei draudimo brokerių įmonės metinių finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą, auditoriaus išvadą, jei buvo atliktas draudimo brokerių įmonės metinių finansinių ataskaitų auditas, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą (protokolo išrašą) dėl draudimo brokerių įmonės pelno (nuostolių) paskirstymo.

9. Aprašo 5, 6 punktuose nurodytas ataskaitas bei 7 ir 8 punktuose nurodytas ataskaitas ir kitą informaciją draudimo brokerių įmonės teikia Lietuvos bankui elektronine forma per Lietuvos banko informacinę sistemą.

 

III SKYRIUS

MINIMALAUS NUOSAVO KAPITALO ĮVERTINIMO ATASKAITOS PILDYMAS

 

10. Pildant minimalaus nuosavo kapitalo įvertinimo ataskaitą (3004 forma):

10.1. eilutėje „1. Turimas nuosavas kapitalas“ nurodytas dydis turi sutapti su balansinės ataskaitos (3001 forma) pozicijoje „C. Nuosavas kapitalas“ nurodyta suma;

10.2. eilutėje „2. Paskutinių keturių ketvirčių gautos draudimo įmokos“ rašomas dydis, kurį sudaro draudimo brokerių įmonės per metus gautų draudimo įmokų, sumokėtų ir mokėtinų draudimo įmonėms, suma;

10.3. eilutėje 2.4 rašomos per ataskaitinį ketvirtį, o eilutėse 2.1, 2.2, 2.3 rašomos atitinkamai per ankstesnius ketvirčius gautų draudimo įmokų, sumokėtų ir mokėtinų draudimo įmonėms, sumos;

10.4. eilutėje „3. Minimalus nuosavas kapitalas“ rašomas dydis, kuris yra lygus didesnei iš sumų:

10.4.1. Draudimo įstatyme nustatytas ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka indeksuojamas minimalus nuosavo kapitalo dydis;

10.4.2. 4 procentai sumos, nurodytos eilutėje „2. Paskutinių keturių ketvirčių gautos draudimo įmokos“.

 

IV SKYRIUS

STATISTINIŲ ATASKAITŲ PILDYMAS

 

11. Duomenys statistinėse ataskaitose (3005, 3006 formos) teikiami sumuojant juos nuo kalendorinių metų pradžios.

12. Bendrojo draudimo atveju laikoma, kad draudėjas sudaro atskiras draudimo sutartis individualiai su kiekviena bendrajame draudime dalyvaujančia draudimo įmone.

13. Kai sudarant draudimo sutartį (tarp draudėjo ir draudimo įmonės) dalyvauja kelios draudimo brokerių įmonės, kiekviena draudimo brokerių įmonė ataskaitose pateikia duomenis apie šią draudimo sutartį.

14. Ataskaitiniu laikotarpiu duomenys apie sudarytas draudimo sutartis teikiami pagal statistinėse ataskaitose nurodytas draudimo grupes. Jei draudimo sutartyje yra įtraukta kelių draudimo grupių draudimo rizika, yra laikoma, kad pagal kiekvieną draudimo grupę yra sudaryta atskira draudimo sutartis. Tuo atveju, kai viena sutartimi yra draudžiamas turtas nuo gaisro ar gamtinių jėgų ir nuo kitų rizikų, ataskaitose parodoma viena draudimo sutartis.

15. Statistinėse ataskaitose turi būti nurodytos draudimo brokerių įmonės ataskaitinio laikotarpio komisinių pajamos iš draudimo įmonės, uždirbtos vykdant draudimo produktų platinimo veiklą, kaip apibrėžta Draudimo įstatyme, išskyrus draudžiamųjų įvykių administravimą, žalos bei reikalavimo išmokėti draudimo išmoką dydžio nustatymą. Pildant metinę ne gyvybės draudimo produktų platinimo veiklos statistinę ataskaitą (3005 forma) ir gyvybės draudimo produktų platinimo veiklos statistinę ataskaitą (3006 forma), komisinių pajamos iš draudimo įmonės turi būti detalizuotos pagal kiekvieną draudimo įmonę.

16. Komisinių pajamos iš draudimo įmonės ir sudarytos sutartys metinėje ne gyvybės draudimo produktų platinimo veiklos statistinėje ataskaitoje (3005 forma) ir gyvybės draudimo produktų platinimo veiklos statistinėje ataskaitoje (3006 forma) detalizuojamos pagal draudimo įmones. Pildant ketvirčių (kovo 31 d., birželio 30 d. ir rugsėjo 30 d.) ne gyvybės draudimo produktų platinimo veiklos statistinę ataskaitą (3005 forma) ir gyvybės draudimo produktų platinimo veiklos statistinę ataskaitą (3006 forma) turi būti užpildyta tik suminė eilutė.

17. Skiltyje „Draudimo įmonė“ turi būti nurodytas Lietuvos ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės ar trečiosios valstybės draudimo įmonės pavadinimas, Lietuvos Respublikos draudimo įmonės filialo, įsteigto kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ar trečiojoje valstybėje, pavadinimas, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialo, vykdančio veiklą Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, pavadinimas. Kai draudimo brokerių įmonė platina draudimo įmonės, vykdančios veiklą Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje neįsisteigus, draudimo produktus, skiltyje „Draudimo įmonė“ turi būti nurodytas draudimo įmonės pavadinimas.

18. Skiltyje „Draudimo įmonė“ gali būti nurodytas valdymo įmonės pavadinimas, jei draudimo brokerių įmonė tarpininkauja valdymo įmonei sudarant pensijų kaupimo sutartis.

19. Skiltyje „Valstybė“ turi būti nurodytas valstybės, kurioje pagal sudarytą draudimo sutartį yra draudimo rizika, kodas. Ataskaitoje turi būti nurodytas dviejų raidžių valstybės kodas, nustatytas pagal tarptautinį standartą ISO 3166.

 

V SKYRIUS

DRAUDIMO TARPININKŲ PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES DUOMENŲ ATASKAITOS PILDYMAS

 

20. Ataskaitoje (3007 forma) teikiami duomenys apie draudimo brokerių įmonės sudarytą (atnaujintą) draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį.

21. Skiltyje „Draudimo įmonė“ turi būti nurodytas Lietuvos Respublikos ar trečiosios valstybės draudimo įmonės, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialo, vykdančio veiklą Lietuvos Respublikoje, su kuriuo sudaryta draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, pavadinimas.

22. Skiltyse „Draudimo laikotarpio pradžia“ ir „Draudimo laikotarpio pabaiga“ nurodoma sudarytos (atnaujintos) draudimo sutarties termino pradžia ir pabaiga (kalendorinė data), nurodytos draudimo liudijime (polise).

23. Skiltyse „Draudimo suma visiems draudžiamiesiems įvykiams, Eur“, „Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui, Eur“, „Besąlyginė išskaita, Eur“ nurodomi atitinkami dydžiai, nurodyti draudimo liudijime (polise).

______________

 

3001 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 03-162

 

_______________________________________________________________

(draudimo brokerių įmonės pavadinimas)

 

_______________________________________________________________

(draudimo brokerių įmonės kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

BALANSINĖ ATASKAITA

 

____________________________________________________

(ataskaitinis laikotarpis)

 

_______________________________________________________

(ataskaitos sudarymo data)

 

 

TURTAS

Ataskaitinis laikotarpis

Praėję

kalendoriniai metai

A.

ILGALAIKIS TURTAS

 

 

I.

NEMATERIALUSIS TURTAS

 

 

II.

MATERIALUSIS TURTAS

 

 

II.1.

Pastatai ir statiniai

 

 

II.2.

Transporto priemonės

 

 

II.3.

Kitas materialusis turtas

 

 

III.

FINANSINIS TURTAS

 

 

III.1.

Paskolos

 

 

III.2.

Kitas finansinis turtas

 

 

IV.

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

 

 

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

 

 

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

 

 

II.

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

 

 

II.1.

Pirkėjų (klientų) įsiskolinimas

 

 

II.2.

Draudimo įmonių skolos

 

 

II.3.

Atskaitingų asmenų skolos

 

 

II.4.

Kitos gautinos sumos

 

 

III.

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

 

 

III.1.

Trumpalaikės investicijos

 

 

III.2.

Terminuotieji indėliai

 

 

III.3.

Kitas trumpalaikis turtas

 

 

IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

 

 

IV.1.

Pinigai atskirose bankų sąskaitose

 

 

IV.2.

Pinigai kitose kredito įstaigų sąskaitose

 

 

IV.3.

Pinigai kasoje

 

 

 

IŠ VISO TURTO

 

 

 

 

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

 

 

I.

KAPITALAS

 

 

I.1.

Įstatinis (pasirašytasis)

 

 

I.2.

Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)

 

 

I.3.

Akcijų priedai

 

 

I.4.

Savos akcijos (-)

 

 

II.

PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

 

 

III.

REZERVAI

 

 

III.1.

Privalomasis

 

 

III.2.

Kiti rezervai

 

 

IV.

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

IV.1.

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

 

 

IV.2.

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

 

 

D.

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

 

 

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

I.

PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

I.1.

Finansinės skolos

 

 

I.1.1.

Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai

 

 

I.1.2.

Kredito įstaigoms

 

 

I.1.3.

Kitos finansinės skolos

 

 

I.2.

Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

 

 

II.

PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

II.1.

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

 

 

II.2.

Finansinės skolos

 

 

II.2.1.

Kredito įstaigoms

 

 

II.2.2.

Kitos finansinės skolos

 

 

II.3.

Skolos draudimo įmonėms (surinktos draudimo įmokos)

 

 

II.4.

Skolos tiekėjams

 

 

II.5.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

 

 

II.6.

Atidėjiniai

 

 

II.7.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonės vadovas

 

 

 

 

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

 

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

 

 

 

 

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

______________

 

3002 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 03-162

 

_____________________________________________________________

(draudimo brokerių įmonės pavadinimas)

 

_____________________________________________________________

(draudimo brokerių įmonės kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

 

_____________________________

(ataskaitinis laikotarpis)

 

_____________________________

(ataskaitos sudarymo data)

 

 

Straipsniai

Ataskaitinis laikotarpis

Praėję

kalendoriniai metai

I.

PARDAVIMO PAJAMOS

 

 

I.1.

Komisinių pajamos iš draudimo įmonių

 

 

I.2.

Komisinių pajamos iš klientų

 

 

I.3.

Kitos su pagrindine veikla susijusios pajamos

 

 

II.

PARDAVIMO SAVIKAINA

 

 

III.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

IV.

VEIKLOS SĄNAUDOS

 

 

V.

TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

VI.

KITA VEIKLA

 

 

VI.1.

Pajamos

 

 

VI.2.

Sąnaudos

 

 

VII.

FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

 

 

VII.1.

Pajamos

 

 

VII.2.

Sąnaudos

 

 

VIII.

ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

IX.

PAGAUTĖ

 

 

X.

NETEKIMAI

 

 

XI.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

 

 

XII.

PELNO MOKESTIS

 

 

XIII.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

 

Įmonės vadovas

 

 

 

 

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

 

 

 

 

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

______________

 

3003 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 03-162

 

_______________________________________________________________

(draudimo brokerių įmonės pavadinimas)

 

_______________________________________________________________

(draudimo brokerių įmonės kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

NUOSAVO KAPITALO STRUKTŪROS ATASKAITA

 

______________________________________

(ataskaitinis laikotarpis)

 

______________________________________

(ataskaitos sudarymo data)

 

 

Apmokėtas įstatinis kapitalas

Akcijų priedai

Savo akcijos (-)

Perkainojimo rezervas (rezultatai)

Įstatymo numatyti rezervai

Kiti rezervai

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Iš viso

Ilgalaikio materialiojo turto

Finansinio turto

Privalomasis

Savo akcijų įsigijimo

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Likutis praėjusių kalendorinių metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perskaičiuotas likutis praėjusių kalendorinių metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas/sumažėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Finansinio turto vertės padidėjimas/sumažėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Savo akcijų įsigijimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas/nuostoliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas/nuostoliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Dividendai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Kitos išmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Sudaryti rezervai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Panaudoti rezervai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Įstatinio kapitalo didinimas/mažinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Įnašai nuostoliams padengti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonės vadovas

 

 

 

 

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

 

 

 

 

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

______________

 

3004 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 03-162

 

_______________________________________________________________

(draudimo brokerių įmonės pavadinimas)

 

_______________________________________________________________

(draudimo brokerių įmonės kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

MINIMALAUS NUOSAVO KAPITALO ĮVERTINIMO ATASKAITA

 

_________________________________

(ataskaitinis laikotarpis)

 

___________________________________

(ataskaitos sudarymo data)

 

Eil. Nr.

Rodiklis

Rodiklio reikšmė, Eur

1.

Turimas nuosavas kapitalas

 

2.

Paskutinių keturių ketvirčių gautos draudimo įmokos:

 

2.1.

(X-3) ketvirčio

 

2.2.

(X-2) ketvirčio

 

2.3.

(X-1) ketvirčio

 

2.4.

ataskaitinio (X) ketvirčio

 

3.

Minimalus nuosavas kapitalas

 

 

 

 

 

 

 

Įmonės vadovas

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens pareigų pavadinimas

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

______________

 

3005 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2013 m. spalio 3 d nutarimu Nr. 03-162

 

NE GYVYBĖS DRAUDIMO PRODUKTŲ PLATINIMO VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA

 

________________________________________________________________

(draudimo brokerių įmonės pavadinimas)

 

_________________________________________________________________

(draudimo brokerių įmonės kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

__________________________________

(ataskaitinis laikotarpis)

 

_________________________________

(ataskaitos sudarymo data)

 

Eil. Nr.

Draudimo įmonė

Valstybė

Komisinių pajamos iš draudimo įmonės, Eur

Sudarytos sutartys, vnt.

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimas ligos atvejui

Draudimas nelaimingų atsitikimų

Finansinių draudimas

Geležinkelio transporto priemonių draudimas

Kredito draudimas

Laidavimo draudimas

Su laivų (jūrų ir vidaus vandenų) valdymu susijusios civilinės

atsakomybės draudimas

Laivų (jūrų ir vidaus vandenų) draudimas

Pagalbos draudimas

Su sausumos transporto priemonių susijusios civilinės atsakomybės draudimas

Sausumos transporto priemonių, geležinkelio transporto priemones, draudimas

Su skraidymo aparatų susijusios civilinės atsakomybės draudimas

Skraidymo aparatų draudimas

Teisimų išlaidų draudimas

Turto draudimas

Vežėjų civilinės atsakomybės draudimas

Vežamų krovinių draudimas

Iš viso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

IŠ VISO

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Įmonės vadovas

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingas asmuo

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

______________

 

3006 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 03-162

 

GYVYBĖS DRAUDIMO PRODUKTŲ PLATINIMO VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA

 

______________________________________________________________

(draudimo brokerių įmonės pavadinimas)

 

______________________________________________________________

(draudimo brokerių įmonės kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

_________________________________

(ataskaitinis laikotarpis)

 

________________________________

(ataskaitos sudarymo data)

 

Eil. Nr.

Draudimo įmonė

Valstybė

Komisinių pajamos iš draudimo įmonės, Eur

Sudarytos sutartys, vnt.

Sutuoktuvių ir gimimų draudimas

Gyvybės draudimas, susijęs su investiciniais fondais (kai investavimo rizika tenka draudėjui)

Draudimas mirties atvejui

Draudimas išgyvenimo atvejui

Pensijų anuitetai

Kiti anuitetai

Tontinos

Papildantis draudimas dėl žalos asmeniui

Pensijų kaupimo veikla

Iš viso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

IŠ VISO

 

 

0

0

 

 

0

 

0

 

0

0

 

 

 

 

 

Įmonės vadovas

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingas asmuo

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

______________

 

3007 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2021 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. 03-160

 

DRAUDIMO TARPININKŲ PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES DUOMENŲ ATASKAITA

 

______________________________________________________________

(draudimo brokerių įmonės pavadinimas)

 

______________________________________________________________

(draudimo brokerių įmonės kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

________________________________

(ataskaitos sudarymo data)

 

Draudimo įmonė

Draudimo laikotarpio pradžia

Draudimo laikotarpio pabaiga

Draudimo suma visiems draudžiamiesiems įvykiams, Eur

Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui, Eur

Besąlyginė išskaita, Eur

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonės vadovas

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingas asmuo

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

______________

 

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.