Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 119-6042; TAR, 2018-11-22, Nr. 2018-18817)
  • 2023-11-10 Galiojantis
    2014-05-01 Įsigalioja
    2013-11-20 Paskelbta
    2013-11-14 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2018 11 23

(TAR, 2018, Nr. 2018-18817)

 

INFOLEX PASTABOS:

1. 2018 11 20 nutarimu Nr. 03-217 (TAR, 2018, Nr. 2018-18817) nustatyta, kad Lietuvos banke iki nutarimo Nr. 03-217 įsigaliojimo dienos (2018 11 23) gauti, bet nebaigti nagrinėti prašymai baigiami nagrinėti pagal prašymo pateikimo metu galiojusias teisės aktų nuostatas.

2. 2019 02 14 nutarimu Nr. 03-36 (TAR, 2019, Nr. 2019-02684) nustatyta, kad valdymo įmonių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą (iki 2019 02 01 – pagal Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą), vadovai ir investicinius sprendimus priimantys asmenys, taip pat valdymo įmonių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, vadovai paskirti iki 2019 02 01 ir atitinkantys iki minėtos datos galiojusiuose teisės aktuose jiems nustatytą patirties reikalavimą, nuo 2019 02 01 laikomi atitinkančiais nuo minėtos datos įsigaliojančiame Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatyme jiems nustatytą patirties reikalavimą.

3. 2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (TAR, 2022, Nr. 2022-26397) nustatyta, kad Lietuvos banke iki nutarimo Nr. 03-199 įsigaliojimo (2023 03 01) dienos gauti, bet nebaigti nagrinėti prašymai baigiami nagrinėti pagal prašymo pateikimo metu galiojusias teisės aktų nuostatas.

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS BANKO PRIŽIŪRIMŲ FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ VADOVŲ IR PAGRINDINES FUNKCIJAS ATLIEKANČIŲ ASMENŲ VERTINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. lapkričio 14 d. Nr. 03-181

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 16 straipsniu, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 22 straipsniu ir 251 straipsniu, Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 31 straipsnio 13 dalimi ir 37 straipsnio 2 dalimi, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937, 12 straipsnio 2 dalies k ir l punktais, 12 straipsnio 3 dalimi, 15 straipsniu ir 30 straipsnio 1 dalies a ir b punktais, Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymo 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 11 straipsniu, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 10 punktu, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11 straipsniu, Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 15 straipsnio 7, 8 ir 9 dalimis, 41 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 9 straipsniu, 58 straipsniu, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 353 straipsniu, Lietuvos banko valdyba nutaria:

KEISTA (preambulė):

1. 2019 02 14 nutarimu Nr. 03-36 (nuo 2019 02 21)

(TAR, 2019, Nr. 2019-02684)

2. 2020 05 28 nutarimu Nr. 03-72 (nuo 2020 07 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-11486)

3. 2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

3. 2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (nuo 2023 11 10)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

Patvirtinti Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatus (pridedama).

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181

 

LIETUVOS BANKO PRIŽIŪRIMŲ FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ VADOVŲ IR PAGRINDINES FUNKCIJAS ATLIEKANČIŲ ASMENŲ VERTINIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatuose (toliau – Nuostatai) nustatyta Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų (toliau – vadovai) ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo, reputacijos, kvalifikacijos ir patirties reikalavimų vertinimo ir pritarimo šių asmenų kandidatūroms tvarka.

2. Nuostatai taikomi finansų rinkos dalyviams ir Lietuvos bankui vertinant finansų rinkos dalyvių, kurių veiklą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta, kad vadovai ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantys asmenys privalo atitikti tinkamumo ir (arba) reputacijos, ir (arba) kvalifikacijos ir patirties reikalavimus, vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumą ir (arba) reputaciją, ir (arba) kvalifikaciją ir patirtį. Nuostatai finansų konglomerato, kurio papildomą priežiūrą Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme nustatyta tvarka vykdo Lietuvos bankas, atveju mutatis mutandis taikomi finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei.

21.

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

Nuostatai sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams taikomi tiek, kiek jie neprieštarauja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937, nuostatoms.

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

3.1. pagrindines funkcijas atliekantis asmuo – suprantama kaip finansų rinkos dalyvio darbuotojas ar kitas asmuo, kuris privalo atitikti tinkamumo, reputacijos ir (arba) kvalifikacijos ir patirties reikalavimus, ir jis nelaikomas vadovu pagal Nuostatų 3.2 papunktį, jeigu šios sąvokos finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojantys įstatymai neapibrėžia kitaip. Asmenys, atliekantys tik draudimo brokerio arba finansų maklerio funkcijas, nelaikomi pagrindines funkcijas atliekančiais asmenimis. Priežiūros institucija atlikdama vertinimą priima sprendimus dėl tų pagrindines funkcijas atliekančių asmenų, kurie nurodyti atitinkamų finansų rinkos dalyvių veiklą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

3.2. vadovas – suprantama taip, kaip apibrėžta finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose, kai šias pareigas einantis asmuo privalo atitikti tinkamumo ir (arba) reputacijos, ir (arba) kvalifikacijos ir patirties reikalavimus;

3.3 vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas vertinimo politika – suprantama kaip visuma finansų rinkos dalyvio vidaus dokumentuose numatytų priemonių ir procedūrų, skirtų vertinti, ar vadovai ir pagrindines funkcijas atliekantys asmenys tinka eiti pareigas;

3.4. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos finansų rinkos dalyvių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

4.

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

Nuostatai parengti atsižvelgiant į Europos bankininkystės institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos priimtas Gaires dėl valdymo organo narių ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo vertinimo (EBA/GL/2021/06, ESMA35-36-2319) ir yra taikomi kartu.

5. Pagal Nuostatus Lietuvos bankui teikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimai.

 

II SKYRIUS

FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ ATLIEKAMAS VERTINIMAS

 

6. Finansų rinkos dalyviai, išskyrus finansų rinkos dalyvius, nurodytus Nuostatų 17.3 papunktyje, prieš rinkdami arba skirdami asmenį vadovu ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiu asmeniu, privalo įvertinti, ar jis atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, ir užfiksuoti vetinimo [Infolex – vertinimo] procesą ir rezultatus.

7. Finansų rinkos dalyviai yra atsakingi už pradinį ir tęstinį vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimą. Nuostatų 17.3 papunktyje nurodytiems finansų rinkos dalyviams šio skyriaus nuostatos yra rekomenduojamos, bet neprivalomos.

8. Finansų rinkos dalyvis, vertindamas, ar vadovai ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantys asmenys tinka eiti pareigas, vadovaujasi:

8.1. finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

8.2. kai taikoma, Nuostatų V, VI ir VII skyriuose nustatytais kriterijais;

8.3. finansų rinkos dalyvio patvirtinta vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas politika, jei ją finansų rinkos dalyvis yra parengęs;

8.4. proporcingumo principu.

9. Po tam tikrų Nuostatų V, VI arba VII skyriuose, kai taikoma, nurodytų įvykių, galinčių turėti įtakos vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens vertinimo rezultatams, finansų rinkos dalyvis privalo pakartotinai įvertinti vadovus ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančius asmenis. Šiuo atveju gali pakakti įvertinti vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančius asmenis atsižvelgiant į atitinkamą įvykį arba pokyčius, dėl kurių vertinimas atliekamas pakartotinai.

10. Finansų rinkos dalyvis, nusprendęs, kad asmuo netinka eiti vadovo pareigas ir (arba) atlikti pagrindines funkcijas, šio asmens neskiria į atitinkamas pareigas, o jei toks asmuo jau paskirtas, – imasi reikiamų priemonių, kad šis asmuo būtų pakeistas kitu. Finansų rinkos dalyvis, atlikęs pakartotinį vertinimą ir nustatęs, kad vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantis asmuo nebetinkamas eiti pareigas, turi nedelsdamas imtis reikiamų priemonių (pvz., kai kurių arba visų finansų rinkos dalyvių vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų mokymas užtikrinant, kad bendros valdymo arba priežiūros organo narių kvalifikacijos ir patirties pakaks tinkamai eiti pareigas; atsakomybės ir funkcijų perskirstymas; tam tikrų asmenų pakeitimas kitais ar kitu) padėčiai ištaisyti.

11. Finansų rinkos dalyvis, imdamasis priemonių Nuostatų 10 punkte nurodytu atveju, turi atsižvelgti į konkrečią situaciją, galimas pasekmes, taikomų priemonių proporcingumą ir galiojančius teisės aktus.

 

III SKYRIUS

FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ VADOVŲ IR PAGRINDINES FUNKCIJAS ATLIEKANČIŲ ASMENŲ TINKAMUMO EITI PAREIGAS VERTINIMO POLITIKA

 

12. Kredito įstaigos ir draudimo įmonės privalo parengti vadovų ir, jei taikoma, pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas vertinimo politiką. Kitiems finansų rinkos dalyviams šio skyriaus nuostatos yra rekomenduojamos, bet neprivalomos.

13. Finansų rinkos dalyvio vadovų ir, jei taikoma, pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas vertinimo vidaus dokumentuose turi būti aptarti bent šie aspektai:

13.1. komitetas, kitas struktūrinis padalinys arba asmuo, atsakingas už vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimą. Kai prižiūrimas finansų rinkos dalyvis priklauso finansų konglomeratui, šiame papunktyje nurodytas komitetas arba struktūrinis padalinys gali būti įsteigtas, o asmuo paskirtas finansų kontroliuojančioje (holdingo) bendrovėje arba mišrią veiklą vykdančioje kontroliuojančioje (holdingo) bendrovėje;

13.2. vidaus procedūros, taikomos vertinant, ar vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantis asmuo tinka eiti pareigas;

13.3. kvalifikacija ir patirtis, taip pat gebėjimai ir įgūdžiai, kurių privalo turėti atitinkamas vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantis asmuo;

13.4. informacija ir duomenys, kuriuos vertinamas asmuo privalo pateikti vertinančiam finansų rinkos dalyviui;

13.5. priemonės ir procedūros, pagal kurias Nuostatų 13.1 papunktyje nurodytas asmuo apie vertinimo, ar vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantis asmuo tinka eiti pareigas, rezultatus informuoja juos renkantį arba skiriantį organą (įskaitant ir visuotinį akcininkų arba narių susirinkimą), ir konkrečioms pareigoms eiti keliami reikalavimai;

13.6. atvejai, kai vadovai ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantys asmenys bus vertinami pakartotinai, ir priemonės šiems atvejams nustatyti. Šiame papunktyje nurodytos priemonės turi apimti reikalavimą vadovui ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiam asmeniui pranešti apie visus pokyčius, galinčius turėti įtakos šio asmens vertinimo rezultatams. Finansų rinkos dalyvis turi teisę numatyti pareigą vadovui ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiam asmeniui kasmet pranešti apie visus pokyčius, galinčius turėti įtakos šio asmens vertinimo rezultatams;

13.7. finansų rinkos dalyvio sudaromos galimybės mokytis, jei vadovams ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantiems asmenims reikalingas specialusis ir (arba) papildomas mokymas ar tobulinimasis.

 

IV SKYRIUS

LIETUVOS BANKO ATLIEKAMAS VERTINIMAS

 

14.

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

Finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais finansų rinkos dalyvis privalo iš anksto Lietuvos bankui pranešti apie visus būsimus vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų rinkimus, skyrimus ir pasikeitimus. Naujai išrinkti arba paskirti vadovai ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantys asmenys gali pradėti eiti pareigas tik tada, kai Lietuvos bankas arba Europos Centrinis Bankas, atitinkamai pagal Reglamente (ES) Nr. 1024/2013 nustatytą funkcijų paskirstymą, pritaria jų kandidatūroms, jei toks pritarimas numatytas finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

15. Lietuvos bankas, atlikdamas finansų rinkos dalyvio vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimą, vadovaujasi finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Nuostatų V, VI ir VII skyriuose, kai taikoma, nustatytais kriterijais ir proporcingumo principu, t. y. atsižvelgia į konkretaus finansų rinkos dalyvio svarbą Lietuvos Respublikos finansų sistemoje, svarbą tarp analogiška veikla besiverčiančių finansų rinkos dalyvių, pareigų, kurias asmuo eina arba į kurias siūlomas rinkti ar skirti, reikšmę, įgaliojimus priimti sprendimus ir su jais susijusią riziką ir kitas aplinkybes.

16. Lietuvos bankas atlieka vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimą teisės aktuose, reglamentuojančiuose konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą, nustatytais atvejais arba tada, kai kyla pagrįstų abejonių dėl konkretaus vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens (pvz., vadovas arba finansų rinkos dalyvis nevykdo Lietuvos banko nurodymų, įpareigojimų ar kitų privalomų vykdyti priemonių, finansų rinkos dalyviui ne pirmą kartą taikomos poveikio priemonės ir pan.).

17. Norint gauti Lietuvos banko pritarimą vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kandidatūrai, Lietuvos bankui turi būti teikiami šie dokumentai ir informacija:

17.1. pranešimas apie naujo vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens rinkimą, skyrimą arba pasikeitimą;

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

17.2. Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketa, užpildyta pagal Nuostatų 1 priede nustatytą formą, kai kreipiasi Nuostatų 17.3 papunktyje nenurodyti finansų rinkos dalyviai;

17.3.

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (nuo 2023 11 10)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

Vartojimo kredito davėjo, kredito davėjo, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus, kredito tarpininko, valiutos keityklos operatoriaus, mokėjimo įstaigos, turinčios ribotos veiklos licenciją, elektroninių pinigų įstaigos, turinčios ribotos veiklos licenciją vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketa, užpildyta pagal Nuostatų 2 priede nustatytą formą, kai kreipiasi šie finansų rinkos dalyviai:

17.3.1. pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą veikiantys kredito davėjai, kredito tarpininkai, tarpusavio skolinimo platformos operatoriai;

17.3.2. NETEKO GALIOS:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (nuo 2023 11 10)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

17.3.3. valiutos keityklos operatoriai;

17.3.4. vartojimo kredito davėjai ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriai;

17.3.5. mokėjimo įstaigos, turinčios ribotos veiklos licenciją;

17.3.6. elektroninių pinigų įstaigos, turinčios ribotos veiklos licenciją;

17.4. kitos valstybės kompetentingos institucijos (kai asmuo yra kitos valstybės pilietis arba jo nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra ne Lietuvos Respublikoje) ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius parengtą dokumentą, kuriame nurodyta asmens reputacijai vertinti aktuali informacija (teistumo nebuvimas, pritaikytų poveikio priemonių neturėjimas ir pan.);

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

17.5. Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų 3 priede nustatytą formą užpildytos susijusių asmenų lentelės;

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

17.6. Lietuvos banko prašymu finansų rinkos dalyvis privalo pateikti ir kitą vertinant reikšmingą informaciją ir (arba) dokumentus.

KEISTA (papunkčio numeris):

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

171.

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

Norint gauti Europos Centrinio Banko pritarimą vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kandidatūrai, Lietuvos bankui arba tiesiogiai per Bendrojo priežiūros mechanizmo informacijos valdymo sistemos (angl. Information Management System (IMAS)) portalą tiesiogiai Europos Centriniam Bankui turi būti teikiami Nuostatų 17.1, 17.4 papunkčiuose nurodyti dokumentai ir informacija, taip pat:

171.1. kompetencijos ir tinkamumo vertinimo klausimynas, užpildytas pagal Europos Centrinio Banko parengtą ir IMAS portale skelbiamą Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo klausimyno formą;

171.2. kiti vertinimui reikšmingi dokumentai ir (arba) informacija, kurios paprašo Lietuvos bankas ir (arba) Europos Centrinis Bankas.

172.

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio pateiktos vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kandidatūros vertinimas Lietuvos banko sprendimu gali būti pradėtas nepateikus Nuostatuose nurodytų dokumentų ir (arba) duomenų tik šiais atvejais:

172.1. prieš pateikdamas prašymą pritarti vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kandidatūrai finansų rinkos dalyvis motyvuotu raštu buvo kreipęsis į Lietuvos banką dėl galimybės nepateikti tam tikrų dokumentų ir (arba) duomenų ir Lietuvos bankas raštu informavo finansų rinkos dalyvį, kad atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes šie dokumentai ir (arba) duomenys yra nebūtini vertinant konkretaus asmens kandidatūrą;

172.2. prieš pateikdamas prašymą pritarti vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kandidatūrai finansų rinkos dalyvis motyvuotu raštu buvo kreipęsis į Lietuvos banką, nurodydamas, kad negali pateikti tam tikrų dokumentų ir (arba) duomenų, ir Lietuvos bankas raštu informavo finansų rinkos dalyvį, kad atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes šie dokumentai ir (arba) duomenys nekliudo pradėti konkretaus asmens kandidatūros vertinimą.

18. Jei kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurios pilietis yra asmuo, privalantis gauti pritarimą skiriamo (renkamo) asmens kandidatūrai Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme nustatytais atvejais, neišduodami Nuostatų 17.4 papunktyje nurodyti dokumentai, Lietuvos bankas turi teisę reikalauti, kad šio asmens anketoje nurodyti duomenys apie nepriekaištingą reputaciją ir nebuvimą bankrutavusiu ar susijusiu su vadovaujamo juridinio asmens bankrotu būtų patvirtinti priesaika arba, jei šioje Europos Sąjungos valstybėje narėje nenumatyta priesaikos galimybė, iškilmingu pasižadėjimu. Šis pasižadėjimas privalo būti duotas kompetentingai teisminės ar vykdomosios valdžios institucijai arba, jeigu galima, notarui kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurios pilietis yra šis asmuo arba kurioje jis nuolat gyvena. Davęs priesaiką arba iškilmingą pasižadėjimą, šis asmuo privalo pateikti atitinkamą kompetentingos teisminės, vykdomosios valdžios institucijos ar notaro išduotą pažymėjimą, patvirtinantį priesaikos arba iškilmingo pasižadėjimo faktą. Priesaika arba iškilmingas pasižadėjimas, patvirtinantis nebuvimą bankrutavusiu ar susijusiu su vadovaujamo juridinio asmens bankrotu, gali būti duotas ir kompetentingai profesinei arba prekybos asociacijai.

19. Lietuvos bankas gali atsižvelgti į kitų institucijų ar asmenų atliktus to paties asmens vertinimus.

20. Vadovu ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiu asmeniu negali būti asmuo, pateikęs ne visą teisės aktuose nurodytą ir (arba) Lietuvos banko pareikalautą informaciją arba pateikęs neteisingą informaciją.

21. Jei priemonių, kurių finansų rinkos dalyvis ėmėsi pagal Nuostatų 10 punkto nuostatas, nepakanka, Lietuvos bankas gali nurodyti finansų rinkos dalyviui imtis kitų, Nuostatų 10 punkte nurodytų, priemonių ir (arba) finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka duoti nurodymus atlikti kitus veiksmus ir (arba) priimti sprendimus dėl poveikio priemonių taikymo.

22. Jeigu konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nenustatyta kitaip, laikoma, kad leidimas asmeniui yra išduotas (išankstinio Lietuvos banko leidimo (sutikimo) nereikia), kai:

22.1. asmuo pakartotinai išrenkamas to paties finansų rinkos dalyvio vadovu į tas pačias pareigas, kurioms jam jau buvo išduotas leidimas (sutikimas, neprieštaravimas), ir aplinkybės dėl šio asmens tinkamumo, nepriekaištingos reputacijos, kvalifikacijos ir patirties bei atitinkamai pareigybei nustatyti reikalavimai yra nepasikeitę;

22.2. saugiai ir patikimai finansų rinkos dalyvio veiklai užtikrinti būtina nedelsiant išrinkti finansų rinkos dalyvio vadovą ir dėl to finansų rinkos dalyvis negali gauti išankstinio leidimo. Šis asmuo rinkimo į naujas pareigas metu privalo atitikti teisės aktuose nustatytus nepriekaištingos reputacijos, kvalifikacijos ir patirties reikalavimus. Tokiu atveju Lietuvos bankui nedelsiant teikiamas pranešimas apie šiame papunktyje nurodytą vadovo pasikeitimą ir kiti Nuostatų 17 punkte nurodyti dokumentai, taip pat dokumentai, kuriuose nurodyti faktai ir aplinkybės, kėlusios grėsmę saugiai ir patikimai finansų rinkos dalyvio veiklai.

 

V SKYRIUS

REPUTACIJOS VERTINIMO KRITERIJAI

 

23. Vertinant asmens reputaciją visada patikrinama, ar nėra konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiame įstatyme nurodytų pagrindų, dėl kurių asmens reputacija negali būti laikoma nepriekaištinga.

24. Laikoma, kad asmens reputacija yra nepriekaištinga, jei nėra priešingą informaciją pagrindžiančių įrodymų ir nėra pagrįstos priežasties abejoti asmens reputacija. Reputacija vertinama remiantis visa turima susijusia informacija, neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje įvyko vertinant svarbūs įvykiai.

25. Vertinant asmens reputaciją visada turi būti vertinama aplinkybių visuma, atsižvelgiama ir į tas aplinkybes, kurios atskirai vertinant nebūtų laikomos reikšmingomis, tačiau jų visuma kelia pagrįstų abejonių dėl asmens reputacijos.

26. Vertinant asmens reputaciją atsižvelgiama į asmens teistumo duomenis, nepaisant to, ar teistumas išnyko, taikytas administracines sankcijas, nesvarbu, kada jos paskirtos, kitas asmeniui taikytas poveikio priemones, taip pat į teismo nuosprendžio, nutarties arba kaltinimų pobūdį, skirtą sankciją, nustatytas atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, į teisei priešingos veikos sunkumą, nuo teisei priešingos veikos praėjusį laikotarpį, asmens elgesį minėtu laikotarpiu. Vertinant šiame punkte nurodytas aplinkybes atsižvelgiama ir į tai, kiek teisės pažeidimas arba taikytos administracinės ar poveikio priemonės yra susijusios su pareigomis, į kurias siūloma skirti vertinamą asmenį.

27. Asmens reputacija nelaikoma nepriekaištinga, jei asmens elgesys verčia pagrįstai abejoti asmens gebėjimu užtikrinti patikimą ir apdairų finansų rinkos dalyvio valdymą.

28. Vertinant asmens reputaciją vertinamos šios aplinkybės:

28.1. teistumas arba pradėtas ikiteisminis tyrimas, ypatingą dėmesį skiriant teistumui už:

28.1.1. nusikalstamą veiką, kuria pažeidžiami bankų ar kitų finansų įstaigų, draudimo veiklą arba finansinių priemonių rinkas reglamentuojantys įstatymai, veiką, susijusią su vertybinių popierių rinkomis ar vertybinių popierių arba mokėjimo priemonėmis, taip pat už pažeidžiamus kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, manipuliavimu rinka, prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija įstatymus;

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

28.1.2. su nesąžiningumu ir (arba) sukčiavimu susijusius teisės pažeidimus arba finansinius nusikaltimus;

28.1.3. nusikaltimus mokesčių tvarkai;

28.1.4. kitus teisės pažeidimus, kai pažeidžiami juridinių asmenų veiklą, bankrotą, nemokumą arba vartotojų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai;

28.2. šiuo metu atliekami arba anksčiau teisėsaugos ir kitų institucijų atlikti tyrimai ir (arba) vertinamam asmeniui taikomos ar taikytos procesinės arba kitos prievartos priemonės ar administracinės sankcijos, taikytos jam pažeidus bankų ar kitų finansų įstaigų draudimo veiklą, kitų finansų rinkos dalyvių veiklą, finansinių priemonių rinkas, mokėjimus arba bet kokias finansines paslaugas reglamentuojančių teisės aktų nuostatas;

28.3. bet kokių kitų institucijų arba profesinių subjektų atliekami ar anksčiau atlikti tyrimai ir (arba) procesinės ar kitos prievartos priemonės, taikytos asmeniui pažeidus bet kokias teisės aktų ir (arba) vidaus tvarkų nuostatas;

28.4. ar buvo atvejų, kai vertinamas asmuo nebendradarbiavo su Lietuvos banku, priežiūros arba kitomis institucijomis, nepateikė visos būtinos informacijos, pateikė neteisingą informaciją;

28.5. ar vertinamam asmeniui buvo atsisakyta suteikti registraciją, leidimą, narystę ar kokios nors veiklos, verslo arba profesinę licenciją, atvejai, kai ši registracija, leidimas, narystė ar licencija buvo nesuteikta, atšaukta, panaikinta arba sustabdyta, ar priežiūros arba kita kompetentinga institucija kada nors priėmė sprendimą dėl vertinamo asmens pašalinimo iš pareigų, narystės bet kokioje organizacijoje;

28.6. ar vertinamas asmuo buvo atleistas iš darbo ar nušalintas nuo bet kokių atsakingų ar pasitikėjimu pagrįstų pareigų arba panašiu atveju;

28.7. ar vertinamas asmuo kada nors buvo bet kokios institucijos nušalintas nuo vadovavimo juridiniam asmeniui;

28.8. ar yra duomenų, patvirtinančių, kad vertinamas asmuo nevykdo ar nevykdė kreditorinių įsipareigojimų;

28.9. asmeniui priklausančių ar jo valdomų juridinių asmenų arba juridinių asmenų, kurių kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) įstatinio kapitalo dalį jis tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba valdė, finansiniai ir veiklos rezultatai, taip pat vykdomos ar vykdytos restruktūrizavimo, bankroto ar likvidavimo procedūros, atsižvelgiant į tai, ar vertinamas asmuo turėjo įtakos (ir, jei taip, kokios įtakos) aplinkybėms, dėl kurių buvo pradėtas šis procesas;

28.10. ar kada nors buvo paskelbtas arba inicijuotas jo, kaip fizinio asmens, bankrotas;

28.11. ar yra ir (arba) yra buvę civilinių ieškinių, administracinių arba baudžiamųjų bylų, investicijų arba prisiimtos rizikos ir paimtų paskolų, galinčių turėti reikšmingą įtaką asmens finansiniam patikimumui;

28.12. kitas reikšmingas aplinkybes.

29. NETEKO GALIOS:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

VI SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS IR PATIRTIES VERTINIMO KRITERIJAI

 

30. Vertinant asmens kvalifikaciją ir patirtį atsižvelgiama tiek į teorines, kartu su išsilavinimu ir kvalifikacijos kėlimu įgytas žinias, tiek į praktinę ankstesnio darbo patirtį. Finansų rinkos dalyviams rekomenduojama atsižvelgti į vertinamo asmens įgytus ir profesine veikla įrodytus įgūdžius bei žinias.

31. Vertinant asmens kvalifikaciją ir patirtį atsižvelgiama į jo išsilavinimo lygį bei pobūdį, išsilavinimo ryšį su finansų rinkos dalyvio, kurio vadovu arba pagrindines funkcijas vykdančiu asmeniu asmuo yra arba siūlomas rinkti ar skirti, taip pat aukštojo mokslo kvalifikacinį laipsnį, darbo stažą finansų rinkos dalyviuose arba kitose įmonėse, atsižvelgiant į jų veiklos pobūdį, mastą bei sudėtingumą ir vertinamo asmens eitas pareigas.

32. Vertinant asmens kvalifikaciją ir patirtį atsižvelgiama į asmens žinias, susijusias su:

32.1. finansų rinkomis;

32.2. priežiūros sistema, riziką ribojančiais ir paslaugų teikimą reglamentuojančiais reikalavimais;

32.3. strateginiu planu ir su tuo, kaip gerai vertinamas asmuo supranta finansų rinkos dalyvio verslo strategiją arba verslo planą ir jų įgyvendinimo procesą;

32.4. rizikos valdymu (finansų rinkos dalyvio ir jo veiklos sričių, už kurias vertinamas asmuo yra atsakingas, pagrindinių rizikos rūšių nustatymas, rizikos vertinimas, stebėjimas, kontrolė ir mažinimas);

32.5. veiklos procedūrų veiksmingumo vertinimu ir veiksmingo valdymo, priežiūros bei kontrolės užtikrinimu;

32.6. finansinės informacijos apie finansų rinkos dalyvį supratimu, gebėjimu šios informacijos pagrindu nustatyti svarbiausias problemas ir tinkamų kontrolės bei kitų priemonių taikymu.

33. Valdymo organo narys ir vienasmenis valdymo organas turi turėti pakankamai patirties. Vertinant asmens patirtį, įgytą einant ankstesnes pareigas, atsižvelgiama į:

33.1. darbo stažą;

33.2. įmonės, kurioje eitos atitinkamos pareigos, veiklos pobūdį ir sudėtingumą, taip pat į organizacinę struktūrą;

33.3. asmens funkcijas ir kompetenciją, teisę priimti sprendimus ir atsakomybę;

33.4. einant pareigas įgytas specifines žinias apie konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą, taip pat į tai, ar gerai asmuo supranta finansų rinkos dalyvio patiriamą riziką;

33.5. pavaldžių darbuotojų skaičių.

34. Stebėtojų tarybos narys turi turėti pakankamai patirties, kad galėtų kritiškai vertinti valdymo organų priimamus sprendimus ir tinkamai prižiūrėti jų darbą. Šios patirties jis gali būti įgijęs eidamas akademines, administracines ar kitokias pareigas ir (arba) valdydamas, prižiūrėdamas arba kontroliuodamas finansų rinkos dalyvio ar kitų juridinių asmenų veiklą. Stebėtojų tarybos nariai turi gebėti įrodyti, kad turi pakankamai specifinių žinių, būtinų norint pakankamai gerai suprasti finansų rinkos dalyvio veiklą ir riziką.

35. Vertinant, ar vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantis asmuo tinka eiti pareigas, vertinamas ne tik konkretus asmuo, bet ir visa finansų rinkos dalyvio organo, komiteto arba kito struktūrinio padalinio, į kurį renkamas arba skiriamas asmuo, sudėtis. Visi finansų rinkos dalyvio valdybos, stebėtojų tarybos, komiteto arba kito struktūrinio padalinio nariai kartu turi turėti pakankamai su konkretaus finansų rinkos dalyvio veikla susijusios kvalifikacijos ir patirties.

36.

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

Lietuvos bankas, vertindamas, ar vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantis asmuo tinka eiti pareigas, gali rengti pokalbius su šiais asmenimis. Pokalbio metu vertinama vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kvalifikacija ir patirtis, žinios, įgūdžiai ir jų taikymas, gebėjimas atlikti su tam tikromis pareigomis siejamas funkcijas, teisės aktų, reglamentuojančių konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą, išmanymas ir kitos Nuostatų V, VI ir VII skyriuose nurodytos aplinkybės.

37. Lietuvos banko vykdomo pokalbio metu kilus pagrįstų abejonių dėl vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kvalifikacijos ir patirties, Lietuvos bankas turi teisę:

37.1. informuoti apie kilusias abejones finansų rinkos dalyvį ir reikalauti pakartotinai atlikti vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens vertinimą;

37.2. įpareigoti finansų rinkos dalyvį imtis priemonių, kaip nustatyta Nuostatų 10 punkte;

37.3. imtis kitų teisės aktuose nustatytų veiksmų.

38. Pokalbio metu nustačius, kad vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kvalifikacijos ir patirties nepakanka tinkamai eiti pareigas, teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos bankas prieštarauja šio asmens skyrimui į pareigas, o jei jis jau paskirtas, – pripažįsta šį asmenį netinkamu eiti pareigas.

39. Lietuvos bankas, atlikdamas Nuostatų 37 punkte nurodytą vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens vertinimą, inter alia, atsižvelgia į vertinamo asmens gebėjimą priimti sprendimus, strategiją, viziją, finansų rinkos dalyvio strategijos suvokimą, gebėjimą vertinti riziką, mąstymo savarankiškumą, taip pat į kitas savybes, reikalingas konkrečioms pareigoms eiti.

40. Kai pagal konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojantį įstatymą turi būti vertinamas kandidato į vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens pareigas finansinis patikimumas, Lietuvos bankas atsižvelgia į tai, ar toks asmuo tinkamai vykdo turimas finansines prievoles bei skolinius įsipareigojimus, ir į kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos patikimam finansų rinkos dalyvio valdymui. Faktas, kad vertinamo asmens finansiniai ištekliai yra riboti, pats savaime įtakos tam, ar jis tinka eiti vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens pareigas, neturi.

 

VII SKYRIUS

KITI VERTINIMO KRITERIJAI

 

41. Vertinant finansų rinkos dalyvių, nurodytų Nuostatų 17.3 papunktyje, vadovų tinkamumą patikrinama, ar nėra konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiame įstatyme nurodytų pagrindų (sąlygų), dėl kurių asmuo negali būti laikomas tinkamu eiti pareigas.

42. Konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nurodytais atvejais taip pat vertinami ir kiti vadovui ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiam asmeniui vertinti svarbūs kriterijai:

42.1. galimi interesų konfliktai;

42.2. galimybės skirti pakankamai laiko darbui finansų rinkos dalyvyje;

42.3. asmens nepriklausomumas ir sugebėjimas eiti pareigas savarankiškai bei išvengti nederamos kitų asmenų įtakos.

43. Vertinant asmens nepriklausomumą atsižvelgiama į:

43.1. asmens einamas arba anksčiau eitas pareigas finansų rinkos dalyvyje arba kituose juridiniuose asmenyse;

43.2. asmens asmeninius, profesinius arba kitokius ekonominius ryšius su to paties finansų rinkos dalyvio, jo patronuojančiosios įmonės ar patronuojamųjų įmonių organų nariais ar administracija, finansų rinkos dalyvį kontroliuojančiais akcininkais, patronuojančiąja ar patronuojamąja įmonėmis;

43.3. kitas aplinkybes, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurios gali turėti įtakos vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens nuomonei ar priimamiems sprendimams.

44. Bankas, rinkdamas arba skirdamas asmenį vadovu, turi vertinti ir renkamo arba skiriamo asmens dalykines savybes, įskaitant gebėjimą dirbti žmonių grupėje ir jai vadovauti, bendrauti tiek su banko darbuotojais, tiek su banko klientais. Toks asmuo taip pat turi būti vertinamas pagal tai, kaip išmano Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius banko veiklą, kaip sugeba juos taikyti įgyvendinant banko tikslus, uždavinius ir funkcijas. Asmuo atrenkamas ir renkamas arba skiriamas į tas banko vadovo pareigas, kurių lygį atitinka jo kvalifikacija ir patirtis. Šio punkto nuostatos taikomos ir renkant arba skiriant centrinės kredito unijos vadovus.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Jeigu kitaip nenustatyta atitinkamo finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose, Lietuvos bankas priima sprendimą dėl siūlomų vadovų kandidatūrų ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimo dienos. Lietuvos bankas turi teisę reikalauti, kad būtų pateikti papildomi dokumentai, duomenys ar paaiškinimai. Tokiu atveju prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinių dokumentų, duomenų ar paaiškinimų gavimo dienos.

46. Jeigu kitaip nenustatyta atitinkamo finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, finansų rinkos dalyvis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dienos, kai vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantis asmuo pradėjo arba nustojo eiti savo pareigas, tai pranešti Lietuvos bankui ir nurodyti pradėjusio arba nustojusio eiti pareigas asmens vardą ir pavardę, pareigas ir datą, kada asmuo pradėjo arba nustojo eiti pareigas.

47. Pasikeitus pagal Nuostatus Lietuvos bankui pateiktiems duomenims apie asmenis, išrinktus arba paskirtus finansų rinkos dalyvio vadovais ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiais asmenimis, per 15 darbo dienų nuo jų pasikeitimo arba sužinojimo apie pasikeitimą dienos Lietuvos bankui pateikiami atnaujinti duomenys, išskyrus atvejus, kai pasikeitę duomenys neturi įtakos atliekant asmenų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams vertinimo rezultatams.

48. Finansų maklerio įmonė ir investicines paslaugas teikianti kredito įstaiga privalo per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos banką apie atitikties pareigūno pasikeitimą ir pateikti atitikties pareigūno užpildytą vadovo anketą pagal Nuostatų 1 priede nustatytą formą.

______________

 

Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių

vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių

asmenų vertinimo nuostatų

1 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2023 03 01

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

LIETUVOS BANKO PRIŽIŪRIMO FINANSŲ RINKOS DALYVIO VADOVO IR PAGRINDINES FUNKCIJAS ATLIEKANČIO ASMENS ANKETA

 

Svarbi informacija

 

Šioje anketoje Jūsų pateikiama informacija, įskaitant Jūsų asmens duomenis, yra reikalinga ir bus naudojama priežiūros institucijos funkcijoms vykdyti ir vykdant šias funkcijas gali būti atskleista tretiesiems asmenims. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą Lietuvos banke pateikta Lietuvos banko interneto tinklalapyje: https://www.lb.lt/lt/asmens-duomenu-tvarkymas.

 

Šioje anketoje Jūs privalote pateikti teisingą ir išsamią informaciją. Pateikus neteisingą ir (arba) neišsamią informaciją, priežiūros institucijos prižiūrimo finansų rinkos dalyvio siūlomos vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kandidatūros vertinimas gali užtrukti, taip pat gali būti priimtas sprendimas nepritarti siūlomai vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kandidatūrai.

 

Patvirtinu, kad žinau savo pareigą pateikti teisingą ir išsamią informaciją bei pasekmes, kurių gali atsirasti dėl jos nevykdymo.

 

Skiriamas asmuo

 

 

                                                                  (vardas ir pavardė, parašas)

 

Finansų rinkos dalyvis

 

 

                                                                (vardas ir pavardė, parašas)

 

Pildymo instrukcija

 

1. Punktuose, kuriuose atsakymas gali būti „taip“ arba „ne“, pažymėkite tinkamą laukelį ir pateikite prašomą informaciją bei nurodykite dokumentus.

2. Punktuose, kuriuose prašoma nurodyti fizinius asmenis, nurodykite jų vardus ir pavardes, asmens kodus (jeigu asmens kodo asmuo neturi, nurodykite jo gimimo datą ir vietą), punktuose, kuriuose prašoma nurodyti juridinius asmenis (įmones, institucijas), nurodykite jų pavadinimą, kodą ir buveinės adresą, išskyrus atvejus, kai prašoma išsamesnės informacijos.

3. Punktuose, kuriuose prašoma nurodyti datas, datos įrašomos nurodant metus ir mėnesį, pvz., „1990 m. spalio–1991 m. kovo mėn.“

4. Lentelių grafose, kuriose prašoma nurodyti teisinį pagrindą, nurodykite, koks teisės aktas ir kokios jo nuostatos buvo taikytos, kai prašoma nurodyti faktinį pagrindą, pateikite trumpą faktinių aplinkybių aprašymą.

5. Pildydami formą venkite nuorodų į kitus dokumentus (priedus). Atskiruose dokumentuose informaciją pateikite tik tada, kai to prašoma arba kai dėl objektyvių priežasčių (pvz., didelė informacijos apimtis) to padaryti negalima pačioje formoje. Pridedamus dokumentus (pavadinimai ir lapų skaičius) nurodykite šios anketos VIII dalyje.

6. Kai duomenys apie asmens padarytas nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus, vykdomus tyrimus, atliktus vertinimus ir pan. yra kaupiami ir saugomi valstybės institucijų tvarkomuose registruose (duomenų bazėse), pateikite šių institucijų išduotas pažymas, išrašus arba lygiaverčius dokumentus arba nurodykite priežastis, dėl kurių tokių dokumentų pateikti negalite (jei kompetentinga institucija duomenų apie asmens padarytas nusikalstamas veikas ir administracinius nusižengimus neturi, pateikite tokią informaciją patvirtinantį kompetentingos institucijos išduotą dokumentą). Šis reikalavimas netaikomas, kai šią informaciją turi Lietuvos Respublikos valstybės institucijos.

7. Jei neatsakysite į visus klausimus ir nepaaiškinsite, kodėl neatsakėte, arba nepatvirtinsite pateiktos informacijos savo parašu, bus laikoma, kad pateikta informacija yra neišsami, dėl to gali kilti pirmiau nurodytų pasekmių.

8. Vykdydami teisės aktuose nustatytą pareigą pranešti apie anksčiau pateiktos informacijos pasikeitimus, pildykite tik tas formos dalis, kuriose prašoma informacija yra pasikeitusi.

 

Sąvokos:

 

kolektyvinis tinkamumas – skiriamo asmens žinių, įgūdžių ir patirties tinkamumas efektyviam konkretaus finansų rinkos dalyvio organo funkcijų atlikimui užtikrinti, įvertinant visų to organo narių kompetenciją eiti vadovų pareigas bei skiriamo asmens kompetencijos pridėtinę vertę viso organo efektyviam funkcijų atlikimui užtikrinti;

 

privilegijuotasis pareigybių skaičiavimas asmens, pretenduojančio tapti banko, kuris pagal banko veiklą reglamentuojančių įstatymų ir priežiūros institucijos teisės aktų reikalavimus yra pripažintas sisteminės svarbos įstaiga, vadovu, einamų pareigų skaičiavimas, remiantis Bankų vidaus valdymo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 03-176 „Dėl Banko vidaus valdymo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, 18 punktu, kuriame nustatyta, kokios pareigos laikytinos vienomis pareigomis;

 

skiriamas asmuo – asmuo, kurio kandidatūra teikiama priežiūros institucijai.

 

Turinys ir pildantys asmenys

 

Turinio dalis

Pildantis asmuo

I dalis. Finansų rinkos dalyvio ir skiriamo asmens identifikaciniai duomenys

Skiriamas asmuo ir finansų rinkos dalyvis

II dalis. Informacija apie skiriamo asmens pareigas

Finansų rinkos dalyvis

III dalis. Kvalifikacija ir patirtis

Skiriamas asmuo. Pildant šią dalį atsižvelgiama į teisės aktuose nustatytų reikalavimų apimtį

IV dalis. Nepriekaištinga reputacija

Skiriamas asmuo

V dalis. Interesų konfliktai

1 klausimas – skiriamas asmuo

2 klausimas – finansų rinkos dalyvis

VI dalis. Galimybė skirti pakankamai laiko

1 klausimas – finansų rinkos dalyvis.

2–4 klausimai – skiriamas asmuo

VII dalis. Kolektyvinis tinkamumas

Finansų rinkos dalyvis

VIII dalis. Pridedami dokumentai

Finansų rinkos dalyvis

IX dalis. Patvirtinimai ir sutikimai

Skiriamas asmuo ir finansų rinkos dalyvis

 

I DALIS. FINANSŲ RINKOS DALYVIO IR SKIRIAMO ASMENS IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS

 

Informacija apie finansų rinkos dalyvį

 

Pavadinimas

 

 

Kodas

 

 

 

Informacija apie skiriamą asmenį

 

Vardas ir pavardė

 

 

Anksčiau turėta pavardė (jei keitėsi)

 

 

Asmens kodas (jeigu turite)

 

Gimimo vieta ir data (jeigu neturite asmens kodo)

 

 

Pilietybė (pilietybės)

 

Anksčiau turėta pilietybė (pilietybės), jeigu keitėsi

 

 

Pateikite asmens tapatybės dokumento kopiją.

 

Adresas

 

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

 

 

Kontaktiniai duomenys

 

Korespondencijos adresas (pildoma, jeigu skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos adreso)

 

Telefonas

 

Elektroninis paštas

 

 

II DALIS. INFORMACIJA APIE SKIRIAMO ASMENS PAREIGAS

 

Pareigų pavadinimas

 

 

Atsakomybės sritys

 

 

Finansų rinkos dalyvio organas, renkantis (skiriantis) asmenį vadovu ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiu asmeniu, ar kitas tokias teises turintis asmuo (asmenys)

 

Ar skiriamas asmuo pakeis kitą asmenį?

Taip □       Ne

 

Jei skiriamas asmuo pakeis kitą asmenį, kurį ir kodėl?

 

Patvirtinimas, kad skiriamas asmuo atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, keliamus finansų rinkos dalyvio vadovui ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiam asmeniui. Jeigu skiriamas asmuo neatitinka nustatytų reikalavimų ir toks patvirtinimas negalimas, nurodoma, kokių reikalavimų skiriamas asmuo neatitinka, ir pateikiamas argumentuotas paaiškinimas, kodėl šį asmenį nuspręsta rinkti arba skirti vadovu ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiu asmeniu, ir argumentai, patvirtinantys, jog skiriamo asmens kvalifikacijos ir patirties pakanka, kad jis galėtų tinkamai eiti šias pareigas.

 

 

 

III DALIS. KVALIFIKACIJA IR PATIRTIS

 

1. Išsilavinimas

 

Data

Mokymo įstaiga, kurioje įgyta profesinė kvalifikacija

 

Įgyta profesinė kvalifikacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ar mokate lietuvių kalbą[1]?

 

Taip □        Ne

 

3. Darbo ir profesinė veikla, kuria užsiėmėte per paskutinius 10 metų. Lentelę pildykite chronologine tvarka, pradėdami nuo anketos pildymo dieną einamų pareigų ir vykdomos profesinės veiklos.

 

Data (nuo–iki)

Darbovietė (pavadinimas, kodas, buveinės adresas, trumpas veiklos aprašymas)

Einamos (eitos) pareigos (profesinė veikla)

Už kokias sritis atsakingas ir kokių specifinių žinių, susijusių su finansų rinka, įgyta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Jeigu neturite reikalingos patirties ir (arba) kvalifikacijos, nurodykite patirties ir (arba) kvalifikacijos stoką galinčius kompensuoti veiksnius (pvz., kvalifikacijos keitimas ar kėlimas, kompensuojanti patirtis kitose srityse, akademinis laipsnis arba akademinė patirtis, kiti ypatingi gebėjimai).

 

 

 

5. Kita, Jūsų nuomone, reikšminga kvalifikacijai ir patirčiai vertinti informacija apie Jus.

 

 

 

IV DALIS. NEPRIEKAIŠTINGA REPUTACIJA

 

1. Ar Jūs, Jūsų kontroliuojama (kontroliuota) įmonė arba įmonė, kurios vadovu Jūs esate (buvote), esate (buvote), yra (buvo):

 

1.1. teisiami (kaltinami) už padarytą nusikalstamą veiką ir (arba) nuteisti už nusikalstamą veiką pagal Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybės baudžiamuosius įstatymus, nepaisant to, kad teistumas išnyko?

 

Taip □        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. įtariamaisiais ikiteisminiame tyrime?

 

Taip □        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

 

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ar per paskutiniuosius 10 metų Jūs, Jūsų kontroliuojama (kontroliuota) įmonė arba įmonė, kurios vadovu Jūs buvote (esate):

 

2.1. buvote bausti administracinėmis nuobaudomis, drausminėmis nuobaudomis ir ar buvo taikytos kitos įstatymuose nustatytos sankcijos (poveikio priemonės)?

 

Taip □        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

 

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. dėl 2.1 papunktyje nurodytų ir (arba) kitų teisės aktų pažeidimų teisėsaugos arba kitos institucijos atlieka (atliko) tyrimą, taikė procesines arba kitas poveikio (prievartos) priemones?

 

Taip □        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

 

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. iškelta bankroto, restruktūrizavimo byla, pradėtas tyrimas pagal Civilinio kodekso 2.124 straipsnį[2] arba atitinkamos procedūros pagal užsienio valstybės teisės aktus?

 

Taip        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

 

Faktinis pagrindas

Kitos aplinkybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. buvote atsakovu civilinėse bylose, kuriose buvo patenkinti ieškovų reikalavimai (žymima „Taip“, jeigu ši aplinkybė turi (turėjo) reikšmingą įtaką Jūsų, Jūsų kontroliuojamos (kontroliuotos) įmonės arba įmonės, kurios vadovu Jūs esate (buvote), finansiniam patikimumui)?

 

Taip □        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. atsisakyta išduoti licenciją, leidimą, atlikti registraciją ar kitaip nesuteikta teisė verstis tam tikra veikla arba buvo panaikintas, sustabdytas licencijos, leidimo, registracijos galiojimas ar kitaip buvo atimta teisė verstis tam tikra veikla, arba prašymas išduoti licenciją, leidimą, atlikti registraciją ar kitaip suteikti teisę verstis tam tikra veikla buvo atsiimtas paties pareiškėjo iniciatyva iki sprendimo priėmimo dienos?

 

Taip □        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

 

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. įsigiję įmonės kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, ją padidinę, perleidę arba sumažinę prieš tai nepranešę atitinkamai priežiūros institucijai, kai tai buvo reikalinga, arba, turint juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, buvo sustabdyta (atšaukta) balsavimo teisė arba buvo pritaikytos kitos panašios sankcijos?

 

Taip □        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

 

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. atsistatydinote iš einamų pareigų, dėl savo kaltės buvote atleistas iš darbo, su Jumis nutraukti patikos santykiai arba buvo kitų panašių situacijų?

 

Taip □        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

 

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. buvote vertinamas (autorizuojamas) finansines arba draudimo paslaugas teikiančių asmenų veiklą prižiūrinčių institucijų arba kitų institucijų (nurodomi ir tie atvejai, kai vertinimo (autorizavimo) procedūra buvo nutraukta Jums atsiėmus prašymą savo iniciatyva)?

 

Taip □        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Rezultatai

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ar esate priklausomas nuo lošimų?

 

Taip □        Ne

 

4. Ar piktnaudžiaujate psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis arba alkoholiu?

 

Taip □        Ne

 

5. Kita, Jūsų nuomone, reikšminga reputacijai vertinti informacija (teigiama ir neigiama) apie Jus.

 

 

 

V DALIS. INTERESŲ KONFLIKTAI[3]

 

1. Užpildykite lentelę nurodydami galimus interesų konfliktus:

 

Eil. Nr.

Klausimas

Taip

Ne

1.1.

Ar esate artimais asmeniniais ryšiais[4] susijęs su kitais šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinko dalyvio, jį kontroliuojančios įmonės arba jo kontroliuojamų įmonių valdymo organų nariais ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiais asmenimis arba asmeniu, kuris turi šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinko dalyvio, jį kontroliuojančios įmonės arba jo kontroliuojamų įmonių kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį?

 

1.2.

Ar verčiatės verslu (asmeniškai ar per kontroliuojamąją įmonę) su šios anketos I dalyje nurodytu finansų rinko dalyviu, jį kontroliuojančia įmone arba jo kontroliuojamomis įmonėmis?

 

1.3.

Ar šiuo metu tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujate teismo procese prieš šios anketos I dalyje nurodytą finansų rinkos dalyvį, jį kontroliuojančią įmonę arba jo kontroliuojamas įmones?

 

1.4.

Ar šiuo metu turite ar per pastaruosius dvejus metus turėjote kokių nors darbo ar komercinių santykių (ryšių) su šios anketos I dalyje nurodytu finansų rinkos dalyviu, jį kontroliuojančia įmone arba jo kontroliuojamomis įmonėmis, arba su šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinkos dalyvio, jį kontroliuojančios įmonės arba jo kontroliuojamų įmonių konkurentais?

 

1.5.

Ar Jūs asmeniškai arba per savo kontroliuojamą įmonę turite svarbių finansinių interesų (turite kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba esate investavę) šios anketos I dalyje nurodytame finansų rinkos dalyvyje, jį kontroliuojančioje įmonėje arba jo kontroliuojamose įmonėse?

 

1.6.

Ar kokiu nors būdu atstovaujate kuriam nors šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinkos dalyvio, jį kontroliuojančios įmonės ir (arba) jo kontroliuojamos įmonės akcininkui?

1.7.

Ar turite svarbių finansinių įsipareigojimų šios anketos I dalyje nurodytam finansų rinkos dalyviui, jį kontroliuojančiai įmonei ir (arba) jo kontroliuojamai įmonei[5]?

 

1.8.

Ar šiuo metu einate ir (arba) per pastaruosius dvejus metus ėjote politines pareigas (nacionalinės ar vietinės reikšmės)?

 

1.9.

Ar turite kitokių pirmiau nenurodytų, neigiamą poveikį šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinkos dalyvio interesams galinčių turėti ryšių, einate anksčiau nenurodytas pareigas arba dalyvaujate pirmiau nenurodytoje veikloje?

 

 

Jeigu į bent vieną klausimą atsakėte taip, pateikite daugiau informacijos.

 

 

 

 

 

 

 

2. Įvertinę skiriamo asmens atsakymus į pirmiau pateiktus klausimus, nurodykite, kaip siūlote šalinti galimą interesų konfliktą, nepaisant to, ar jis būtų laikomas reikšmingu ar nereikšmingu. Jeigu reikia, pridėkite atitinkamus dokumentus, pvz., įstatus, darbo tvarkos taisykles.

 

 

 

VI DALIS. GALIMYBĖ SKIRTI PAKANKAMAI LAIKO

 

1. Kiek laiko reikia skirti funkcijai, kurią skiriamas asmuo vykdys šios anketos I dalyje nurodytame finansų rinkos dalyvyje[6]?

 

 

 

2. Kiek laiko skirsite funkcijoms atlikti šios anketos I dalyje nurodytame finansų rinkos dalyvyje, kuriame ketinate eiti arba jau einate pareigas[7]?

 

 

 

3. Nurodykite visas šiuo metu einamas arba ketinamas eiti pareigas, pradėdami nuo tų pareigų, dėl kurių pildoma ši anketa (lentelėje taip pat nurodykite ir kitas pareigas, kurias einate šios anketos I dalyje nurodytame finansų rinkos dalyvyje).

 

Įmonė (pavadinimas, kodas, buveinės adresas, trumpas veiklos aprašymas)[8]

Įmonės dydis[9]

Einamos arba ketinamos eiti pareigos įmonėje[10]

Privilegijuotasis pareigybių skaičiavimas arba neskaičiavimas[11]

Papildomi įsipareigojimai[12]

Laikas, skiriamas pareigoms eiti[13]

Posėdžių skaičius per metus[14]

Kadencijos trukmė

(nuo–iki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Jeigu taikomas privilegijuotasis skaičiavimas, nurodykite, ar užtikrinama skirtingose įmonėse einamų pareigų sąveika ir ar dėl jos galima pateisinti skirtingoms pareigoms eiti skiriamą tą patį laikotarpį[15].

 

 

 

VII DALIS. KOLEKTYVINIS TINKAMUMAS[16]

 

1. Kaip skiriamas asmuo atitiks šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinkos dalyvio kolektyvinio tinkamumo užtikrinimo poreikius? Paaiškinkite, kuo skiriamas asmuo prisidės prie šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinkos dalyvio organo kolektyvinio tinkamumo, ir nurodykite paskutinį kartą finansų rinkos dalyvio organo atlikto savo kolektyvinio tinkamumo vertinimo (jeigu buvo atliktas) rezultatą.

 

 

 

VIII DALIS. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

 

1. Lietuvos bankui pateikiami dokumentai turi atitikti Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.

2. Prašome nurodyti pridedamus dokumentus ir jų lapų skaičių. Jeigu tam tikro dokumento nepateikiate, prašome nurodyti priežastis.

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Lapų skaičius

Nepateikimo priežastis (pildoma, jeigu dokumentas nepateikiamas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX DALIS. PATVIRTINIMAI IR SUTIKIMAI

 

1. Skiriamo asmens patvirtinimai ir sutikimai.

 

Aš, toliau pasirašęs:

 

Patvirtinu, kad, kiek man yra žinoma, šioje anketoje ir prie jos pridedamuose prieduose pateikta visa reikalaujama informacija, o pateikti duomenys yra išsamūs, teisingi ir neklaidinantys. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus priežiūros institucijai mano kandidatūros vertinimui atlikti.

 

Suprantu, kad priežiūros institucija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali tikrinti pateiktus šioje anketoje, taip pat ir kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, ir tam neprieštarauju bei suprantu, kad priežiūros institucija turi teisę rinkti visą reikalingą informaciją apie mane, taip pat susijusią su mano asmeniu. Taip pat suprantu, kad priežiūros institucija, tikrindama mano priežiūros institucijai pateiktus duomenis ir informaciją, gali pasitelkti tikrinimui atlikti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atskleista mano priežiūros institucijai pateikta informacija ir duomenys.

Patvirtinu, kad suprantu atsakomybę ir pareigas, kylančias iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, informuoti finansų rinkos dalyvį apie šioje anketoje pateiktos informacijos pasikeitimus ir kaip įmanoma greičiau pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kol būsiu finansų rinkos dalyvio vadovas (pagrindines funkcijas atliekantis asmuo), išskyrus atvejus, kai pasikeitę duomenys neturi įtakos atliekant asmenų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams vertinimo rezultatams.

 

 

(užpildymo data)

 

 

                                                             (vardas ir pavardė, parašas)

 

2. Finansų rinko dalyvio patvirtinimai ir sutikimai.

 

Aš, toliau pasirašęs:

Patvirtinu, kad, kiek man yra žinoma, šioje anketoje ir prie jos pridedamuose prieduose pateikta visa reikalaujama informacija, o pateikti duomenys yra išsamūs, teisingi ir neklaidinantys. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus priežiūros institucijai finansų rinkos dalyvio vadovo (pagrindines funkcijas atliekančio asmens) kandidatūros vertinimui atlikti.

Patvirtinu, kad finansų rinko dalyvis pareikalavo pateikti visą informaciją, reikalingą skiriamo asmens tinkamumui įvertinti, ir kad priimdamas sprendimą, jog skiriamas asmuo yra kompetentingas ir tinkamas, į tą informaciją tinkamai atsižvelgė.

Patvirtinu, kad finansų rinkos dalyvis, atlikęs tinkamą patikrinimą ir įvertinęs Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kompetencijos ir tinkamumo kriterijus, mano, jog skiriamas asmuo yra kompetentingas ir tinkamas eiti šioje anketoje nurodytas pareigas.

Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų informuoti priežiūros instituciją apie šioje anketoje pateiktos informacijos pasikeitimus ir kaip įmanoma greičiau pateikti tai pagrindžiančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai pasikeitę duomenys neturi įtakos atliekant asmenų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams vertinimo rezultatams.

 

 

(užpildymo data)

 

 

(vardas ir pavardė, parašas)

______________

 

Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių

vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių

asmenų vertinimo nuostatų

2 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2023 03 01

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

VARTOJIMO KREDITO DAVĖJO, KREDITO DAVĖJO, TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMOS OPERATORIAUS, KREDITO TARPININKO, VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIAUS, MOKĖJIMO ĮSTAIGOS, TURINČIOS RIBOTOS VEIKLOS LICENCIJĄ, ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOS, TURINČIOS RIBOTOS VEIKLOS LICENCIJĄ, VADOVO IR PAGRINDINES FUNKCIJAS ATLIEKANČIO ASMENS ANKETA

 

KEISTA (pavadinimas):

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (nuo 2023 11 10)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

Svarbi informacija

 

Šioje anketoje Jūsų pateikiama informacija, įskaitant Jūsų asmens duomenis, yra reikalinga ir bus naudojama priežiūros institucijos funkcijoms vykdyti ir vykdant šias funkcijas gali būti atskleista tretiesiems asmenims. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą Lietuvos banke pateikta Lietuvos banko interneto tinklalapyje: https://www.lb.lt/lt/asmens-duomenu-tvarkymas.

 

Šioje anketoje Jūs privalote pateikti teisingą ir išsamią informaciją. Pateikus neteisingą ir (arba) neišsamią informaciją, Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio siūlomos vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kandidatūros vertinimas gali užtrukti, taip pat gali būti priimtas sprendimas nepritarti siūlomai vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kandidatūrai.

 

Patvirtinu, kad žinau savo pareigą pateikti teisingą ir išsamią informaciją bei pasekmes, kurių gali atsirasti dėl jos nevykdymo

 

Skiriamas asmuo

 

 

                                                                (vardas ir pavardė, parašas)

 

Finansų rinkos dalyvis

 

 

                                                             (vardas ir pavardė, parašas)

 

Pildymo instrukcija

 

1. Punktuose, kuriuose atsakymas gali būti „taip“ arba „ne“, pažymėkite tinkamą laukelį ir pateikite prašomą informaciją bei nurodykite dokumentus.

2. Punktuose, kuriuose prašoma nurodyti fizinius asmenis, nurodykite jų vardus ir pavardes, asmens kodus (jeigu asmens kodo asmuo neturi, nurodykite jo gimimo datą ir vietą), punktuose, kuriuose prašoma nurodyti juridinius asmenis (įmones, institucijas), nurodykite jų pavadinimą, kodą ir buveinės adresą, išskyrus atvejus, kai prašoma išsamesnės informacijos.

3. Punktuose, kuriuose prašoma nurodyti datas, datos įrašomos nurodant metus ir mėnesį, pvz., „1990 m. spalio–1991 m. kovo mėn.“

4. Lentelių grafose, kuriose prašoma nurodyti teisinį pagrindą, nurodykite, koks teisės aktas ir kokios jo nuostatos buvo taikytos, kai prašoma nurodyti faktinį pagrindą, pateikite trumpą faktinių aplinkybių aprašymą.

5. Pildydami formą venkite nuorodų į kitus dokumentus (priedus). Atskiruose dokumentuose informaciją pateikite tik tada, kai to prašoma arba kai dėl objektyvių priežasčių (pvz., didelė informacijos apimtis) to padaryti negalima pačioje formoje. Pridedamus dokumentus (pavadinimai ir lapų skaičius) nurodykite šios anketos V dalyje.

6. Kai duomenys apie asmens padarytas nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus, vykdomus tyrimus, atliktus vertinimus ir pan. yra kaupiami ir saugomi valstybės institucijų tvarkomuose registruose (duomenų bazėse), pateikite šių institucijų išduotas pažymas, išrašus arba lygiaverčius dokumentus arba nurodykite priežastis, dėl kurių tokių dokumentų pateikti negalite (jei kompetentinga institucija duomenų apie asmens padarytas nusikalstamas veikas ir administracinius nusižengimus neturi, pateikite tokią informaciją patvirtinantį kompetentingos institucijos išduotą dokumentą). Šis reikalavimas netaikomas, kai šią informaciją turi Lietuvos Respublikos valstybės institucijos.

7. Jei neatsakysite į visus klausimus ir nepaaiškinsite, kodėl neatsakėte, arba nepatvirtinsite pateiktos informacijos savo parašu, bus laikoma, kad pateikta informacija yra neišsami, dėl to gali kilti pirmiau nurodytų pasekmių.

8. Vykdydami teisės aktuose nustatytą pareigą pranešti apie anksčiau pateiktos informacijos pasikeitimus, pildykite tik tas formos dalis, kuriose prašoma informacija yra pasikeitusi.

 

Sąvokos

 

Skiriamas asmuo – asmuo, kurio kandidatūra teikiama Lietuvos bankui.

 

Turinys ir pildantys asmenys

 

Turinio dalis

Pildantis asmuo

I dalis. Finansų rinkos dalyvio ir skiriamo asmens identifikaciniai duomenys

Skiriamas asmuo ir finansų rinkos dalyvis

II dalis. Informacija apie skiriamo asmens pareigas

Finansų rinkos dalyvis

III dalis. Išsilavinimas ir darbo patirtis

Skiriamas asmuo. Pildant šią dalį atsižvelgiama į teisės aktuose nustatytų reikalavimų apimtį

IV dalis. Tinkamumas

Skiriamas asmuo

V dalis. Pridedami dokumentai

Finansų rinkos dalyvis

VI dalis. Patvirtinimai ir sutikimai

Skiriamas asmuo ir finansų rinkos dalyvis

 

I DALIS. FINANSŲ RINKOS DALYVIO IR SKIRIAMO ASMENS IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS

 

1. Informacija apie finansų rinkos dalyvį

 

Pavadinimas

 

 

Kodas

 

 

 

2. Informacija apie skiriamą asmenį

 

Vardas ir pavardė

 

 

Anksčiau turėta pavardė (jei keitėsi)

 

 

Asmens kodas (jeigu turite)

 

Gimimo vieta ir data (jeigu neturite asmens kodo)

 

 

Pilietybė (pilietybės)

 

Anksčiau turėta pilietybė (pilietybės), jeigu keitėsi

 

 

Pateikite asmens tapatybės dokumento kopiją.

 

3. Kontaktiniai duomenys

 

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

 

Korespondencijos adresas (pildoma, jeigu skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos adreso)

 

Telefonas

 

Elektroninis paštas

 

 

II DALIS. INFORMACIJA APIE SKIRIAMO ASMENS PAREIGAS

 

Pareigų pavadinimas

 

 

Atsakomybės sritys

 

 

Finansų rinkos dalyvio organas, renkantis (skiriantis) asmenį vadovu ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiu asmeniu, ar kitas tokias teises turintis asmuo (asmenys)

 

Patvirtinimas, kad skiriamas asmuo atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, keliamus finansų rinkos dalyvio vadovui ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiam asmeniui. Jeigu skiriamas asmuo neatitinka nustatytų reikalavimų ir toks patvirtinimas negalimas, nurodoma, kokių reikalavimų skiriamas asmuo neatitinka, ir pateikiamas argumentuotas paaiškinimas, kodėl šį asmenį nuspręsta rinkti arba skirti vadovu ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiu asmeniu, ir argumentai, patvirtinantys, jog skiriamo asmens kvalifikacijos ir patirties pakanka, kad jis galėtų tinkamai eiti šias pareigas.

 

 

III DALIS. IŠSILAVINIMAS IR DARBO PATIRTIS

Pastaba. Vartojimo kredito davėjų, valiutos keityklos operatorių vadovai ir pagrindines funkcijas vykdantys asmenys šios anketos dalies nepildo.

KEISTA (pastaba):

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (nuo 2023 11 10)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

1. Išsilavinimas

 

Data

Mokymo įstaiga, kurioje įgyta profesinė kvalifikacija

Įgyta profesinė kvalifikacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Darbo ir profesinė veikla, kuria užsiėmėte per paskutinius 10 metų. Lentelę pildykite chronologine tvarka, pradėdami nuo anketos pildymo dieną einamų pareigų ir vykdomos profesinės veiklos.

 

Data (nuo–iki)

Darbovietė (pavadinimas, kodas, buveinės adresas, trumpas veiklos aprašymas)

Einamos (eitos) pareigos (profesinė veikla)

Už kokias sritis atsakingas ir kokių specifinių žinių, padėsiančių eiti pareigas finansų rinkos dalyvyje, įgyta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kita, Jūsų nuomone, reikšminga kvalifikacijai ir patirčiai vertinti informacija apie Jus.

 

 

 

IV DALIS. TINKAMUMAS

 

1. Ar esate pripažintas kaltu padaręs sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu teistumas už pirmiau nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas arba nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo Jūs esate pripažintas kaltu dėl šiame punkte nurodytų baudžiamųjų nusižengimų padarymo, įsiteisėjimo dienos?

 

Taip □        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

 

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ar Jums už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą pritaikyta administracinė nuobauda arba kita įstatymuose nustatyta poveikio priemonė, jeigu nuo sprendimo taikyti administracinę nuobaudą arba kitą įstatymuose nustatytą poveikio priemonę įsigaliojimo dienos nepraėjo 3 metai?

 

Taip □        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

 

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ar tiesiogiai ar netiesiogiai valdote arba valdėte kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba dalį, leidžiančią daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį juridiniam asmeniui, arba esate vadovas ar juo buvote juridinio asmens, kuriam buvo panaikinta teisė verstis finansinių paslaugų teikimu arba už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą buvo pritaikyta kita poveikio priemonė, jeigu nepraėjo 3 metai nuo sprendimo taikyti poveikio priemonę įsigaliojimo dienos, arba tam juridiniam asmeniui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už anketos IV dalies 1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas ir nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos?

 

Taip □        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

 

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pastaba. Šio klausimo valiutos keityklos operatorių, mokėjimo įstaigų, turinčių ribotos veiklos licenciją ir elektroninių pinigų įstaigų, turinčių ribotos veiklos licenciją, vadovai nepildo.

Ar juridiniam asmeniui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šios anketos IV dalies 1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas ir nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos (pildoma, jei vadovas yra juridinis asmuo)?

 

Taip □        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

 

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V DALIS. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

 

1. Lietuvos bankui pateikiami dokumentai turi atitikti Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.

2. Prašome nurodyti pridedamus dokumentus ir jų lapų skaičių. Jeigu tam tikro dokumento nepateikiate, prašome nurodyti priežastis.

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Lapų skaičius

Nepateikimo priežastis (pildoma, jeigu dokumentas nepateikiamas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI DALIS. PATVIRTINIMAI IR SUTIKIMAI

 

1. Skiriamo asmens patvirtinimai ir sutikimai.

 

Aš, toliau pasirašęs:

 

Patvirtinu, kad, kiek man yra žinoma, šioje anketoje ir prie jos pridedamuose prieduose pateikta visa reikalaujama informacija, o pateikti duomenys yra išsamūs, teisingi ir neklaidinantys. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus priežiūros institucijai mano kandidatūros vertinimui atlikti.

Suprantu, kad priežiūros institucija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali tikrinti pateiktus šioje anketoje, taip pat ir kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, ir tam neprieštarauju bei suprantu, kad priežiūros institucija turi teisę rinkti visą reikalingą informaciją apie mane, taip pat susijusią su mano asmeniu. Taip pat suprantu, kad priežiūros institucija, tikrindama mano priežiūros institucijai pateiktus duomenis ir informaciją, gali pasitelkti tikrinimui atlikti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atskleista mano priežiūros institucijai pateikta informacija ir duomenys.

Patvirtinu, kad suprantu atsakomybę ir pareigas, kylančias iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, informuoti finansų rinkos dalyvį apie šioje anketoje pateiktos informacijos pasikeitimus ir kaip įmanoma greičiau pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kol būsiu finansų rinkos dalyvio vadovas (pagrindines funkcijas atliekantis asmuo), išskyrus atvejus, kai pasikeitę duomenys neturi įtakos atliekant asmenų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams vertinimo rezultatams.

 

 

(užpildymo data)

 

 

                                                             (vardas ir pavardė, parašas)

 

2. Finansų rinkos dalyvio patvirtinimai ir sutikimai.

 

Aš, toliau pasirašęs:

 

Patvirtinu, kad, kiek man yra žinoma, šioje anketoje ir prie jos pridedamuose prieduose pateikta visa reikalaujama informacija, o pateikti duomenys yra išsamūs, teisingi ir neklaidinantys. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus Lietuvos bankui finansų rinkos dalyvio vadovo (pagrindines funkcijas atliekančio asmens) kandidatūros vertinimui atlikti.

Patvirtinu, kad finansų rinko dalyvis pareikalavo pateikti visą informaciją, reikalingą skiriamo asmens tinkamumui įvertinti, ir kad priimdamas sprendimą, jog skiriamas asmuo yra kompetentingas ir tinkamas, į tą informaciją tinkamai atsižvelgė.

Patvirtinu, kad finansų rinko dalyvis, atlikęs tinkamą patikrinimą ir įvertinęs Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kompetencijos ir tinkamumo kriterijus, mano, jog skiriamas asmuo yra kompetentingas ir tinkamas eiti šioje anketoje nurodytas pareigas.

Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų informuoti Lietuvos banką apie šioje anketoje pateiktos informacijos pasikeitimus ir kaip įmanoma greičiau pateikti tai pagrindžiančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai pasikeitę duomenys neturi įtakos atliekant asmenų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams vertinimo rezultatams.

 

 

(užpildymo data)

 

 

                                                           (vardas ir pavardė, parašas)

______________

 

Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių

vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų

vertinimo nuostatų

3 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2023 03 01

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

SUSIJUSIŲ ASMENŲ LENTELĖS

 

Prašome pateikti į Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketoje ir Vartojimo kredito davėjo, kredito davėjo, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus, kredito tarpininko, valiutos keityklos operatoriaus, mokėjimo įstaigos, turinčios ribotos veiklos licenciją, elektroninių pinigų įstaigos, turinčios ribotos veiklos licenciją, vadovo ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketoje nurodytų juridinių asmenų, kuriuose asmuo per paskutinius 10 metų ėjo ar eina vadovo ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens pareigas, taip pat asmenų, kuriuose asmuo yra arba per paskutinius 10 metų buvo tiesiogiai ar netiesiogiai įgijęs kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, duomenis. Tais atvejais, kai teikiamos kelių asmenų anketos, Lietuvos bankui galima pateikti bendras susijusių asmenų lenteles.

KEISTA (preambulė):

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-199 (nuo 2023 11 10)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26397)

 

1. Fizinių asmenų lentelė (aukščiau nurodytas anketas pildančio (-ių) asmens (-ų) duomenys)

 

Pavardė/buvusi pavardė (jei keitėsi)

Vardas/2 vardas/tėvavardis

(jeigu yra)

Gimimo

data/asmens kodas

Pilietybė

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (dokumento tipas, numeris, išdavimo data)

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

Kita

informacija (pvz., esamas/būsimas vadovas, akcininkas ir pan.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Juridinių asmenų lentelė

 

Pavadinimas

Veiklos forma (AB, UAB, SIA, LTD ir kt.)

Įmonės kodas

Valstybė

Registravimo adresas

Kita informacija (pvz., nurodant sąsajas su Fizinių asmenų lentelėje išvardintais asmenimis arba kitais asmenimis, nurodytais Juridinių asmenų lentelėje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

 


[1] Pildo asmuo, pretenduojantis eiti banko administracijos vadovo arba administracijos vadovo pavaduotojo pareigas.

[2] Pagal Civilinio kodekso 2.124 straipsnį Civilinio kodekso 2.125 straipsnyje išvardyti asmenys (pvz., vienas ar keli akcininkai, kurių turimų ar valdomų akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo) turi teisę prašyti teismo paskirti ekspertus, kurie ištirtų, ar juridinis asmuo, juridinio asmens valdymo organai ar jų nariai veikė tinkamai, ir, jei nustatoma netinkama veikla, taikyti priemones, nurodytas šio kodekso 2.131 straipsnyje (pvz., panaikinti juridinio asmens organų sprendimus).

[3] Šioje dalyje turi būti pateikiama informacija apie Jus asmeniškai ir apie artimiausius Jūsų giminaičius bei asmenis (sutuoktinį, registruotą partnerį, sugyventinį, vaikus, tėvus ar kitus kartu gyvenančius artimuosius), ir apie juridinius asmenis, kurių vadovu šiuo metu esate arba atitinkamu metu buvote.

[4] Artimi asmeniniai ryšiai apima ryšius su sutuoktiniu, registruotu partneriu, sugyventiniu, vaikais, tėvais ar kitais kartu gyvenančiais asmenimis.

[5] Veiksnios nelengvatinės paskolos iki 200 000 eurų ir veiksnios nelengvatinės asmeninės būsto paskolos, draudimo ar pensijų kaupimo sutartys nelaikytinos svarbiais įsipareigojimais.

[6] Atsakydami atsižvelkite į tai, kiek laiko reikės skirti dalyvavimui posėdžiuose, pasiruošimui posėdžiams, dalyvavimui specialiuose komitetuose, keliavimui ir pan.

[7] Atsakydami atsižvelkite į tai, kiek laiko reikės skirti dalyvavimui posėdžiuose, pasiruošimui posėdžiams, dalyvavimui specialiuose komitetuose, keliavimui ir pan.

[8] Įmones, kurių akcijos yra įtrauktos į viešuosius vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus, pažymėkite žvaigždute (*).

[9] Pvz., jeigu finansų įstaiga, – visas turtas, metų pabaigos duomenimis; jeigu kita bendrovė, – bendra apyvarta ir (arba) veikla, vykdoma kitose valstybėse.

[10] Prie kiekvienų pareigų nurodykite, ar tai vykdomosios (angl. executive) ar nevykdomosios (angl. non-executive) pareigos.

[11] Pildo tie asmenys, kurie eina arba pretenduoja eiti pareigas banke, kuris pagal banko veiklą reglamentuojančių įstatymų ir priežiūros institucijos teisės aktų reikalavimus yra pripažintas sisteminės svarbos įstaiga, vadovaudamiesi Banko vidaus valdymo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 03-176 „Dėl Banko vidaus valdymo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, 133 punktu, pažymėdami „taip“ arba „ne“.

[12] Pvz., komiteto narys, pirmininkas ir pan.

[13] Nurodykite valandomis per savaitę arba dienomis per metus, arba kitą laikotarpį, įtraukdami ir papildomus įsipareigojimus.

[14] Nurodykite vidutinį planuojamą (numatomą) kolegialių valdymo organų posėdžių skaičių.

[15] Pildoma, kai asmuo eina arba pretenduoja eiti vadovo pareigas banke, kuris pagal banko veiklą reglamentuojančių įstatymų ir priežiūros institucijos teisės aktų reikalavimus yra pripažintas sisteminės svarbos įstaiga.

[16] Pildoma, kai asmuo skiriamas finansų rinkos dalyvio kolegialaus organo nariu.

Cituojami aktai: Išskleisti Suskleisti
Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Bankininkystės ir finansinių paslaugų teisiniai klausimai“:
Mindaugas Balevičius
Kontaktai
Adlex profesinė advokatų bendrija
Vilnius. Kontaktai
Agnė Ustinovičienė
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.