Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 11-239; TAR, 2018-07-03, Nr. 2018-11176)
 • 2023-01-01 Galiojantis
  1999-04-01 Įsigalioja
  1999-01-27 Paskelbta
  1999-01-12 Priimta
Santrumpa: RSĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2018 09 01

(TAR, 2018, Nr. 2018-11176)

 

INFOLEX PASTABA: atkreipiame dėmesį, kad 2018 06 21 įstatymu Nr. XIII-1283 (TAR, 2018, Nr. 2018-11176) nauja redakcija dėstomo Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 įgyvendinimui ir taikymui yra svarbios įstatymo Nr. XIII-1283 2 straipsnio nuostatos.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RADIACINĖS SAUGOS

ĮSTATYMAS

 

1999 m. sausio 12 d. Nr. VIII-1019

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Šis įstatymas nustato radiacinės saugos teisinius pagrindus, leidžiančius apsaugoti žmones, patiriančius profesinę, medicininę ir gyventojų apšvitą, ir aplinką nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamų pavojų, bei reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų santykius, atsirandančius dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, įskaitant radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, taip pat valstybės institucijų kompetenciją valstybinio radiacinės saugos valdymo srityje.

2. Šis įstatymas taikomas planuojamoms, esamoms ir avarinėms apšvitos situacijoms, susijusioms su apšvitos rizika, kurią būtina vertinti radiacinės saugos požiūriu arba aplinkos požiūriu, siekiant užtikrinti ilgalaikę žmonių sveikatos apsaugą.

3. Branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymas šiame įstatyme reglamentuojami tiek, kiek šios veiklos nereglamentuojamos Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme, Lietuvos R

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.