Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2015 07 01

(TAR, 2015, Nr. 2015-08160)

 

INFOLEX PASTABOS:

1. Vadovaujantis 2015 05 14 įstatymu Nr. XII-1696 (TAR, 2015, Nr. 2015-08160) nustatyta, kad pagal įstatymu Nr. XII-1696 išdėstytą Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą rengiamas 2016 01 01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas.

2. 2016 12 15 įstatymas Nr. XIII-94 (TAR, 2016, Nr. 2016-29406) taikomas rengiant 2017 01 01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonės metinius pranešimus.

3. Vadovaujantis 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2250 (TAR, 2019, Nr. 2019-11169) nustatyta, kad pagal įstatymu Nr. XIII-2250 išdėstytas nuostatas rengiamos 2020 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, atlygio ataskaitos, valdymo ataskaitos ir metiniai pranešimai.

4. 2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (TAR, 2021, Nr. 2021-25106) nustatyta, kad:

– įstatymas Nr. XIV-681 taikomas rengiant 2022 01 01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonės finansinių ataskaitų rinkinius ir metinius pranešimus;

– įsigaliojus įstatymui Nr. XIV-681, kituose teisės aktuose nuorodos į Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą laikomos nuorodomis į Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymą.

5. 2023 06 01 įstatymas Nr. XIV-2020 (TAR, 2023, Nr. 2023-11827) taikomas rengiant 2024 06 22 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių pelno mokesčio informacijos ataskaitas.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ ATSKAITOMYBĖS

ĮSTATYMAS

 

2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-575

Vilnius

 

KEISTA (pavadinimas):

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato įmonių finansinę atskaitomybę, reikalavimą atlikti įmonių finansinių ataskaitų auditą, įmonių finansinių ataskaitų teikimo ir skelbimo tvarką, metinio pranešimo, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos, pelno mokesčio informacijos ataskaitos parengimo, teikimo ir skelbimo tvarką, atsakomybę už įmonių finansinių ataskaitų, metinio pranešimo, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos, pelno mokesčio informacijos ataskaitos rengimą, teikimą ir skelbimą.

KEISTA:

2023 06 01 įstatymu Nr. XIV-2020 (nuo 2023 06 22)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11827)

 

2. Šiuo įstatymu įgyvendinami įstatymo priede nurodyti Europos Sąjungos teisės aktai.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Šis įstatymas taikomas įmonėms, kurios yra ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantys juridiniai asmenys (toliau – įmonės), įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti Lietuvos Respublikoje.

2. Jeigu finansines ataskaitas savo nuožiūra nusprendžia sudaryti tikroji ūkinė bendrija, komanditinė ūkinė bendrija ar individuali įmonė, kurių šis įstatymas neįpareigoja jų sudaryti, finansines ataskaitas jos turi sudaryti pagal šio įstatymo reikalavimus.

3. Tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės arba kurios veikia kaip investicinės bendrovės, privalo sudaryti finansines ataskaitas ir parengti metinį pranešimą pagal šio įstatymo reikalavimus.

4. Ūkininkų ūkių finansinių ataskaitų sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

5. NETEKO GALIOS:

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

6. Šio įstatymo reikalavimai bankams, kitoms kredito ir finansų įstaigoms, reguliuojamos rinkos operatoriui, Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui, draudimo įmonėms ir perdraudimo įmonėms taikomi tiek, kiek jų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato kitaip.

KEISTA:

2017 06 20 įstatymu Nr. XIII-468 (nuo 2017 06 28)

(TAR, 2017, Nr. 2017-10830)

 

7. Šio įstatymo dešimtasis skirsnis taip pat taikomas ne Lietuvos Respublikoje arba ne kitoje valstybėje narėje įsteigtų juridinių asmenų, kurių teisinė forma atitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme reglamentuojamas juridinių asmenų teisines formas (akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę), Lietuvos Respublikoje įsteigtiems filialams.

KEISTA:

2023 06 01 įstatymu Nr. XIV-2020 (nuo 2023 06 22)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11827)

 

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, kuriam sudaromas įmonės metinių arba tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys.

11. Atskira įmonė – įmonė, kuri nepriklauso įmonių grupei.

KEISTA:

2023 06 01 įstatymu Nr. XIV-2020 (nuo 2023 06 22)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11827)

 

2. Finansinės ataskaitos straipsnis – finansinės ataskaitos duomenų eilutė.

3. Finansiniai metai metinis ataskaitinis laikotarpis, kuriam sudaromas įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

4. Finansų kontroliuojančioji įmonė įmonė, kurios vienintelė veiklos kryptis yra įsigyti kitų įmonių akcijų, jas valdyti ir iš to gauti pelną, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nedalyvaujant tų įmonių valdyme, nedarant poveikio jų, kaip akcininkų, teisėms.

5. Įmonės balansas (toliau – balansas) – finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

6. Įmonės finansinė atskaitomybė – įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų duomenų ir jų aiškinimo rengimas nustatyta forma.

7. Įmonės finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (toliau – aiškinamasis raštas) – finansinė ataskaita, kurioje paaiškinamos įmonės balanse, pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitose nurodytos sumos, taip pat pateikiama papildoma reikšminga informacija, nenurodoma kitose finansinėse ataskaitose.

8. Įmonės finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – finansinių ataskaitų rinkinys) – finansinių ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami finansiniai duomenys apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus.

9. Įmonės metinis pranešimas (toliau – metinis pranešimas) – įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį papildanti ataskaita, kurioje pateikiami teisės aktų numatyti įmonės finansinių metų veiklos ir numatomos veiklos duomenys.

10. Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – metinės finansinės ataskaitos) – finansinių ataskaitų rinkinys, sudaromas apibendrinus finansinių metų duomenis.

11. Įmonės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (toliau – nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita) – finansinė ataskaita, kurioje pateikiami duomenys apie įmonės nuosavo kapitalo pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

12. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaita (toliau – pelno (nuostolių) ataskaita) – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos įmonės ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai – pelnas arba nuostoliai.

13. Įmonės pinigų srautų ataskaita (toliau – pinigų srautų ataskaita) – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos įmonės ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos.

14. Įmonės vadovas – juridinio asmens vadovas arba juridinio asmens, kuris neturi vadovo, savininkas, arba mažosios bendrijos atstovas. Ūkinėje bendrijoje ūkio subjekto vadovu laikytinas tikrasis narys, kuris paskirtas vykdyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnio 3 dalyje nurodytas valdymo organo pareigas.

141. Mokesčių jurisdikciją turinti teritorija – valstybinei arba nevalstybinei jurisdikcijai priklausanti teritorija, turinti fiskalinę autonomiją pelno mokesčio atžvilgiu.

KEISTA:

2023 06 01 įstatymu Nr. XIV-2020 (nuo 2023 06 22)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11827)

 

142. Pagrindinė patronuojančioji įmonė – įmonė, rengianti įmonių grupės, apimančios kitas įmonių grupes, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

KEISTA:

2023 06 01 įstatymu Nr. XIV-2020 (nuo 2023 06 22)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11827)

 

15. NETEKO GALIOS:

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

16. Reikšminga informacija – informacija, kurios nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali iškreipti finansines ataskaitas ir paveikti finansinių ataskaitų informacijos vartotojų priimamus sprendimus.

17. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – tarpinės finansinės ataskaitos) – finansinių ataskaitų rinkinys, sudaromas apibendrinus laikotarpio, trumpesnio negu finansiniai metai, duomenis.

18. Šiame įstatyme vartojama sąvoka „viešojo sektoriaus subjektai“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme.

KEISTA:

2020 10 01 įstatymu Nr. XIII-3316 (nuo 2023 01 01 – remiantis

2021 12 23 įstatymu Nr. XIV-850 (TAR, 2021, Nr. 2021-27750))

(TAR, 2020, Nr. 2020-21255)

 

19. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos 1997 m. Konvencijoje dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatyme.

KEISTA:

1. 2016 12 15 įstatymu Nr. XIII-100 (nuo 2017 03 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29412)

2. 2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

3. 2020 10 01 įstatymu Nr. XIII-3316 (nuo 2023 01 01 – remiantis

2021 12 23 įstatymu Nr. XIV-850 (TAR, 2021, Nr. 2021-27750))

(TAR, 2020, Nr. 2020-21255)

4. 2023 06 01 įstatymu Nr. XIV-2020 (nuo 2023 06 22)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11827)

 

20. Kai šio įstatymo normos taikomos finansinėms ataskaitoms, metiniam pranešimui, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitai ir pelno mokesčio informacijos ataskaitai, vartojama sąvoka „ataskaitos“.

KEISTA:

1. 2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

2. 2020 10 01 įstatymu Nr. XIII-3316 (nuo 2023 01 01 – remiantis

2021 12 23 įstatymu Nr. XIV-850 (TAR, 2021, Nr. 2021-27750))

(TAR, 2020, Nr. 2020-21255)

3. 2023 06 01 įstatymu Nr. XIV-2020 (nuo 2023 06 22)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11827)

 

31 straipsnis. Finansinei ataskaitų informacijai keliami reikalavimai

KEISTA:

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

Ataskaitose teikiama finansinė informacija turi būti:

1) tinkama finansinės ataskaitų informacijos vartotojų sprendimams priimti;

2) patikima, nes:

a) teisingai rodo finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, jeigu įmonė rengia pinigų srautų ataskaitą;

b) atskleidžia ūkinių operacijų ekonominę prasmę;

c) nešališka;

3) visais reikšmingais atžvilgiais išsami;

4) suprantama;

5) palyginama;

6) pagrįsta finansinės apskaitos registrų duomenimis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ĮMONIŲ KATEGORIJOS

 

4 straipsnis. Labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės

1. Labai mažos įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:

1) balanse nurodyto turto vertė – 350 000 eurų;

2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 700 000 eurų;

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 10 darbuotojų.

2. Mažos įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:

1) balanse nurodyto turto vertė – 4 000 000 eurų;

2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 8 000 000 eurų;

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.

3. Vidutinės įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:

1) balanse nurodyto turto vertė – 20 000 000 eurų;

2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 40 000 000 eurų;

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 250 darbuotojų.

4. Didelės įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija dydžius, nurodytus šio straipsnio 3 dalyje.

5. Pardavimo grynąsias pajamas sudaro ataskaitiniais finansiniais metais pardavus prekes ir paslaugas uždirbtos pajamos, iš kurių atimtos grąžintų prekių pardavimo, nukainojimo, nuolaidų sumos.

6. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

7. Įmonė priskiriama kitai įmonių kategorijai tuo atveju, kai šio straipsnio 1–4 dalyse nurodyti rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršijami ar pradedami viršyti dvejus iš eilės finansinius metus.

8. Kai labai maža įmonė nepasirenka taikyti išimčių, leidžiamų labai mažoms įmonėms, nustatytų šio įstatymo 20, 22 ir 23 straipsniuose, jai taikomi tokie patys reikalavimai kaip mažoms įmonėms. Labai mažoms įmonėms leidžiamos išimtys netaikomos finansų kontroliuojančiosioms įmonėms, taip pat akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurių prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Viešojo intereso įmonėms, valstybės ir savivaldybės įmonėms, kurios nelaikomos viešojo intereso įmonėmis pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą, visais atvejais taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir didelėms įmonėms.

KEISTA:

1. 2016 12 15 įstatymu Nr. XIII-100 (nuo 2017 03 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29412)

2. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-785 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18848)

 

10. Šio straipsnio 7 dalies nuostata netaikoma rengiant šio įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą bendrovių valdymo ataskaitą, šio įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje nurodytą socialinės atsakomybės ataskaitą, šio įstatymo 233 straipsnyje nurodytą atlygio ataskaitą, šio įstatymo 29 straipsnyje nurodytą mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą ir Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymo 15 straipsnyje nurodytą konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą.

KEISTA:

1. 2016 12 15 įstatymu Nr. XIII-94 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29406)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2250 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11169)

3. 2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

TREČIASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI APSKAITOS PRINCIPAI

 

NETEKO GALIOS (skirsnis):

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PARENGIMO REIKALAVIMAI

 

KEISTA (skirsnio pavadinimas):

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

16 straipsnis. Bendrieji finansinių ataskaitų parengimo reikalavimai

KEISTA:

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

1. Finansinės ataskaitos turi būti parengiamos taip, kad tikrai ir teisingai parodytų įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus, jeigu įmonė rengia pinigų srautų ataskaitą.

2. Metines finansines ataskaitas įmonės parengia pasibaigus jų finansiniams metams pagal finansinių metų ir jų paskutinės dienos duomenis.

3. Tarpines finansines ataskaitas įmonės parengia, kai to reikia, arba kitų teisės aktų, reglamentuojančių ataskaitų sudarymą, nustatyta tvarka ar periodiškumu pagal ataskaitinio laikotarpio ir jo paskutinės dienos duomenis. Jeigu yra priimtas sprendimas likviduoti ar reorganizuoti įmonę, ta įmonė turi parengti finansines ataskaitas ir pagal sprendimo dėl įmonės likvidavimo ar reorganizavimo priėmimo dienos duomenis, ir pagal įmonės likvidavimo ar reorganizavimo pabaigos dienos duomenis.

4. Prie valdžios sektoriaus priskiriamos valstybės valdomos įmonės ar savivaldybių valdomos įmonės, kurios pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje nuostatas priskiriamos prie vietos arba centrinės valdžios sektoriaus ir nurodytos Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatyme nustatytame oficialiosios statistikos portale, parengia tarpines ketvirčio finansines ataskaitas ir pateikia jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pasibaigus ketvirčiui ne vėliau kaip per 25 dienas.

5. Įregistruotos naujos įmonės parengia ūkinės veiklos pradžios balansą, kuriame turi būti nurodytas įmonės veiklos pradžioje buvęs turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai.

6. Finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis šiuo įstatymu, Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais arba tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (toliau kartu –finansinės atskaitomybės standartai), kaip nustatyta Finansinės apskaitos įstatyme. Aiškinamajame rašte turi būti nurodyta, pagal kokius finansinės atskaitomybės standartus parengtos finansinės ataskaitos.

7. Finansinės ataskaitos parengiamos naudojant eurą, o prireikus – ir eurą, ir užsienio valiutą.

8. Iki finansinių ataskaitų parengimo į įmonės apskaitą turi būti įtrauktos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos.

9. Ataskaitinių finansinių metų pradžios finansinių ataskaitų straipsnių sumos turi sutapti su praėjusių finansinių metų pabaigos finansinių ataskaitų atitinkamų straipsnių sumomis.

10. Kai šio įstatymo ir finansinės atskaitomybės standartų nuostatų neužtenka, kad finansinės ataskaitos tikrai ir teisingai parodytų įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus, jeigu įmonė rengia pinigų srautų ataskaitą, aiškinamajame rašte turi būti pateikta papildoma informacija.

11. Išskirtiniais atvejais, kai taikant finansinės atskaitomybės standartus parengtos finansinės ataskaitos prieštarauja šio straipsnio 1 dalyje nustatytam reikalavimui, nuo finansinės atskaitomybės standartų galima nukrypti, kad būtų įvykdytas šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas tikrai ir teisingai parodyti įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus, jeigu įmonė rengia pinigų srautų ataskaitą. Kiekvienas nukrypimas nuo finansinės atskaitomybės standartų, jo priežastys ir poveikis įmonės turtui, nuosavam kapitalui, įsipareigojimams, pajamoms, sąnaudoms ir pinigų srautams, jeigu įmonė rengia pinigų srautų ataskaitą, aptariami aiškinamajame rašte.

12. Laikoma, kad labai mažų įmonių pagal šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje ir 22 straipsnio 2 dalyje nustatytas išimtis parengtos finansinės ataskaitos neprieštarauja šio straipsnio 1 dalyje nustatytam reikalavimui, todėl tokioms finansinėms ataskaitoms šio straipsnio 11 dalis netaikoma.

 

17 straipsnis. Turto ir įsipareigojimų įvertinimas

KEISTA:

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

1. Rengdamos finansines ataskaitas, įmonės įvertina turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas vadovaudamosi finansinės atskaitomybės standartais.

2. Kiekvienas turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų finansinės ataskaitos straipsnis vertinamas atskirai.

3. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo, ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų finansinių ataskaitų straipsnių tarpusavio užskaitos negali būti atliekamos, išskyrus finansinės atskaitomybės standartuose nurodytus atvejus.

 

18 straipsnis. Finansiniai metai

1. Įmonės finansiniai metai trunka 12 mėnesių. Įmonės pasirenka finansinius metus atsižvelgdamos į savo veiklos pobūdį.

2. Finansiniai metai gali būti keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per 5 metus. Ši nuostata netaikoma, jeigu įmonė keičia savo finansinius metus į finansinius metus, sutampančius su kalendoriniais metais.

3. Įmonės, kuri pradeda ūkinę veiklą, pirmieji finansiniai metai yra laikotarpis nuo jos įsteigimo dienos iki finansinių metų pabaigos. Įmonės, kuri keičia savo finansinius metus, finansinių metų pabaiga yra naujų finansinių metų pabaiga, jeigu laikotarpis nuo finansinių metų pradžios iki naujų finansinių metų pabaigos yra ne ilgesnis negu 18 mėnesių. Jeigu šis laikotarpis yra ilgesnis negu 18 mėnesių, nustatomi pereinamieji finansiniai metai, kurių pradžia yra senų finansinių metų pabaiga, o pabaiga – naujų finansinių metų pradžia.

 

19 straipsnis. Klaidų taisymas

KEISTA:

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

Po finansinių ataskaitų patvirtinimo paaiškėjusių klaidų taisymo tvarka nustatoma finansinės atskaitomybės standartuose.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

FINANSINĖS ATASKAITOS

 

20 straipsnis. Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis

1. Mažų įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1) balansas arba sutrumpintas balansas;

2) pelno (nuostolių) ataskaita;

3) aiškinamasis raštas.

2. Labai mažos įmonės gali nerengti aiškinamojo rašto ir tada jų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1) trumpas balansas;

2) trumpa pelno (nuostolių) ataskaita.

3. Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1) balansas;

2) pelno (nuostolių) ataskaita;

3) pinigų srautų ataskaita;

4) nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;

5) aiškinamasis raštas.

4. Mažos įmonės, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų finansinių ataskaitų, savo nuožiūra gali rengti šio straipsnio 3 dalyje nurodytas pinigų srautų ataskaitą ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą.

5. Visos šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse išvardytos finansinės ataskaitos sudaro nedalomą visumą.

6. Finansinių ataskaitų, nurodytų šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, pavadinimai gali būti kitokie, negu nurodyta šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, jeigu finansinės ataskaitos rengiamos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

KEISTA:

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

21 straipsnis. Finansinių ataskaitų įforminimo bendrieji reikalavimai

Kiekvienos finansinės ataskaitos pradžioje turi būti nurodyta:

1) įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę, buveinė (adresas) ir teisinis statusas, jeigu įmonė reorganizuojama arba likviduojama;

KEISTA:

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

2) ataskaitinis laikotarpis, paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena;

3) pateikiamų skaičių (rodiklių), kurie yra finansinėje ataskaitoje, tikslumas (nurodoma, ar rodikliai pateikiami eurais ar tūkstančiais eurų).

 

22 straipsnis. Sutrumpintos ir trumpos finansinės ataskaitos

1. Sutrumpinto balanso, trumpo balanso, trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos reikalavimai nustatomi Lietuvos finansinės atskaitomybės standartuose, jeigu finansinės ataskaitos rengiamos pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus.

KEISTA:

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

2.

KEISTA:

1. 2016 12 15 įstatymu Nr. XIII-94 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29406)

2. 2020 10 01 įstatymu Nr. XIII-3316 (nuo 2020 10 14)

(TAR, 2020, Nr. 2020-21255)

 

Jeigu labai maža įmonė pasirenka taikyti šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje ir 23 straipsnio 7 dalyje nustatytas išimtis, ji po balansu pateikia, jeigu turi:

1) informaciją apie balanse neparodytus finansinius pasižadėjimus, garantijas, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą bendromis sumomis, nurodydama visų reikšmingų užstatų rūšį ir pobūdį;

2) informaciją apie visus pasižadėjimus, susijusius su pensijomis pagal ilgalaikio atlygio planus ir įmonių grupės įmonėmis, pagal jungtinės veiklos sutartį kontroliuojamomis bendrosiomis įmonėmis arba asocijuotosiomis įmonėmis;

3) informaciją apie įmonės vadovui, valdymo ir priežiūros organų nariams išmokėtų avansų ir suteiktų paskolų sumas, nurodydama palūkanų normas, pagrindines paskolų sąlygas ir visas sugrąžintas, nurašytas arba atsisakytas sumas, taip pat už šiuos asmenis teikiant visų rūšių garantijas įmonės prisiimtų pasižadėjimų sumą, nurodydama atskirai įmonės vadovui, valdymo ir priežiūros organų nariams tenkančią sumą;

4) šio įstatymo 23 straipsnio 7 dalyje nurodytą informaciją.

3. Investicinių bendrovių, mažųjų bendrijų ir šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų finansinių ataskaitų rinkinio sudėties ir parengimo reikalavimai nustatomi Lietuvos finansinės atskaitomybės standartuose, jeigu finansinės ataskaitos rengiamos pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus. Kredito unijų finansinių ataskaitų rinkinio sudėties ir parengimo reikalavimai nustatomi Lietuvos finansinės atskaitomybės standartuose.

KEISTA:

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

METINIS PRANEŠIMAS

 

23 straipsnis. Metinis pranešimas

KEISTA:

2016 12 15 įstatymu Nr. XIII-94 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29406)

 

1. Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis privalo parengti ir metinį pranešimą. Likviduojamos įmonės nerengia metinio pranešimo.

KEISTA:

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

2. Metiniame pranešime turi būti pateikiama:

1) objektyvi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas;

2) finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosaugos, išskiriant veiksmus dėl klimato, personalo, kovos su korupcija ir kyšininkavimu, atskirai išskiriant užsienio pareigūnų papirkimą sudarant tarptautinius verslo sandorius, klausimais susijusi informacija, kai reikia, – nuorodos į metinėse finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis ir papildomi šių duomenų paaiškinimai;

KEISTA:

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

3) visų įmonės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičius, jų nominalioji vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro;

4) per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų skaičius, jų nominalioji vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro;

5) informacija apie savų akcijų, jeigu jos įsigyjamos ar perleidžiamos už užmokestį, apmokėjimą;

6) įmonės savų akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį priežastys;

7) informacija apie įmonės filialus ir atstovybes;

8) informacija apie svarbius įvykius, įvykusius po finansinių metų pabaigos;

9) įmonės veiklos planai ir prognozės;

10) informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą;

11) informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus, naudojamas apsidraudimo priemones, kurioms taikoma apsidraudimo sandorių apskaita, ir įmonės kainų rizikos, kredito rizikos, likvidumo rizikos ir pinigų srautų rizikos mastą, kai įmonė naudoja finansines priemones ir kai tai yra svarbu vertinant įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas;

12) informacija apie akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės vadovo, valdybos narių, stebėtojų tarybos narių kitas einamas vadovaujamas pareigas (juridinio asmens (teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinė (adresas) vadovo, juridinio asmens (teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinė (adresas) valdymo organo arba priežiūros organo nario) ir svarbiausia informacija apie pagrindinę jų darbovietę (pareigos, juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinė (adresas).

KEISTA:

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-785 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18848)

 

INFOLEX PASTABA: 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-785 (TAR, 2017, Nr. 2017-18848) nustatyta, kad pagal 23 str. 2 d. 12 p. nuostatas rengiami 2018 01 01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių metiniai pranešimai.

 

3. Įmonės, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, į metinį pranešimą įtraukia ir atlygio ataskaitą.

KEISTA:

2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2250 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11169)

 

4. Įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, be šio straipsnio 2 dalyje nustatytos informacijos, į metinį pranešimą įtraukia bendrovių valdymo ataskaitą.

KEISTA (dalies numeris):

2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2250 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11169)

 

5. Didelės viešojo intereso įmonės, kurių vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus paskutinę tų metų dieną viršija 500, be šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytos informacijos, į metinį pranešimą įtraukia socialinės atsakomybės ataskaitą, išskyrus šio įstatymo 232 straipsnio 8 dalyje nustatytą atvejį.

KEISTA (dalies numeris):

2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2250 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11169)

 

6. Įmonių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose arba įmonės įstatuose gali būti nustatyta ir daugiau metinio pranešimo sudarymo reikalavimų.

KEISTA (dalies numeris):

2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2250 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11169)

 

7. Labai mažos ir mažos įmonės gali nerengti metinio pranešimo, tačiau šio straipsnio 2 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytą informaciją labai mažos įmonės turi pateikti po balansu, o mažos įmonės – aiškinamajame rašte.

KEISTA (dalies numeris):

2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2250 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11169)

 

8. Mažos ir vidutinės įmonės gali nepateikti šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytos nefinansinės informacijos.

KEISTA (dalies numeris):

2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2250 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11169)

 

231 straipsnis. Bendrovių valdymo ataskaita

KEISTA:

2016 12 15 įstatymu Nr. XIII-94 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29406)

 

1. Bendrovių valdymo ataskaitoje turi būti pateikiama:

1) nuoroda (nuorodos) į taikomą (taikomus) bendrovių valdymo kodeksą (kodeksus) ir kur jis (jie) viešai paskelbtas (paskelbti) ir (arba) nuoroda į viešai paskelbtą visą reikalingą informaciją apie įmonės valdymo praktiką;

2) jeigu nuo taikomo (taikomų) bendrovių valdymo kodekso (kodeksų) nuostatų nukrypstama ir (arba) jų nesilaikoma, nuostatos, nuo kurių nukrypstama ir (arba) kurių nesilaikoma, ir to priežastys;

3) informacija apie rizikos mastą ir rizikos valdymą – apibūdinamas su finansine atskaitomybe susijusios rizikos valdymas, rizikos mažinimo priemonės ir įmonėje įdiegta vidaus kontrolės sistema;

4) informacija apie reikšmingus tiesiogiai arba netiesiogiai valdomus akcijų paketus;

5) informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnyje (nurodant sandorio šalis (juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, buveinė (adresas); fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai) ir sandorio vertę);

KEISTA:

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-785 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18848)

 

6) informacija apie akcininkus, turinčius specialias kontrolės teises, ir šių teisių aprašymas;

KEISTA (punkto numeris):

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-785 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18848)

 

7) informacija apie visus esamus balsavimo teisių apribojimus, tokius kaip tam tikrą balsų procentą arba skaičių turinčių asmenų balsavimo teisių apribojimai, terminus, iki kurių galima pasinaudoti balsavimo teisėmis, arba sistemas, pagal kurias vertybinių popierių suteikiamos turtinės teisės yra atskiriamos nuo vertybinių popierių turėtojo;

KEISTA (punkto numeris):

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-785 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18848)

 

8) informacija apie taisykles, reglamentuojančias valdybos narių išrinkimą ir pakeitimą, taip pat įmonės įstatų pakeitimus;

KEISTA (punkto numeris):

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-785 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18848)

 

9) informacija apie valdybos narių įgaliojimus;

KEISTA (punkto numeris):

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-785 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18848)

 

10) informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, akcininkų teises ir jų įgyvendinimą, jeigu ši informacija nenustatyta įstatymuose;

KEISTA (punkto numeris):

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-785 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18848)

 

11) informacija apie valdymo, priežiūros organų ir jų komitetų sudėtį, jų ir įmonės vadovo veiklos sritis;

KEISTA (punkto numeris):

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-785 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18848)

 

12) įmonės vadovo, valdymo ir priežiūros organų narių išrinkimui taikomos įvairovės politikos, susijusios su tokiais aspektais, kaip pavyzdžiui amžius, lytis, išsilavinimas, profesinė patirtis, aprašymas, šios politikos tikslai, jos įgyvendinimo būdai ir rezultatai ataskaitiniu laikotarpiu. Jeigu įvairovės politika netaikoma, paaiškinamos netaikymo priežastys;

KEISTA (punkto numeris):

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-785 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18848)

 

13) NETEKO GALIOS:

2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2250 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11169)

 

14) informacija apie visus akcininkų tarpusavio susitarimus (jų esmė, sąlygos).

KEISTA:

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-785 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18848)

 

2. Nepaisant šio įstatymo 4 straipsnio 9 dalies nuostatų, mažoms ir vidutinėms įmonėms netaikomas šio straipsnio 1 dalies 12 punktas.

KEISTA:

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-785 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18848)

 

3. Auditorius ar audito įmonė auditoriaus išvadoje pateikia nuomonę dėl pagal šio straipsnio 1 dalies 3–9 punktus parengtos informacijos ir nurodo, ar nustatyta reikšmingų iškraipymų, kaip nustatyta Finansinių ataskaitų audito įstatyme.

KEISTA:

1. 2016 12 15 įstatymu Nr. XIII-94 (nuo 2017 03 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29406)

2. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-785 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18848)

 

4. Auditorius ar audito įmonė patikrina, ar buvo pateikta šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 10, 11, 12, 13 ir 14 punktuose nurodyta informacija, ir tai nurodo auditoriaus išvadoje.

KEISTA:

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-785 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18848)

 

INFOLEX PASTABA: 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-785 (TAR, 2017, Nr. 2017-18848) nustatyta, kad pagal įstatymu Nr. XIII-785 pakeisto 231 str. nuostatas rengiami 2018 01 01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių metiniai pranešimai.

 

232 straipsnis. Socialinės atsakomybės ataskaita

KEISTA:

2016 12 15 įstatymu Nr. XIII-94 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29406)

 

1. Socialinės atsakomybės ataskaitoje pateikiama su aplinkosaugos, išskiriant veiksmus dėl klimato, socialiniais ir personalo, žmogaus teisių užtikrinimo, kovos su korupcija ir kyšininkavimu, atskirai išskiriant užsienio pareigūnų papirkimą sudarant tarptautinius verslo sandorius, klausimais susijusi informacija.

KEISTA:

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija teikiama tokios apimties, kiek būtina įmonės plėtrai, veiklos rezultatams, būklei ir jos veiklos poveikiui suprasti, ir apima:

1) trumpą įmonės verslo modelio aprašymą;

2) įmonės politikos, kurios laikomasi dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų klausimų, įskaitant atliktą šios politikos įgyvendinimo kontrolę, aprašymą;

3) įmonės politikos, kurios laikomasi dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų klausimų, rezultatus;

4) informaciją apie pagrindinę riziką šio straipsnio 1 dalyje nurodytais klausimais, susijusią su įmonės vykdoma veikla, kiek tai susiję su įmonės verslo santykiais, produktais ar paslaugomis, dėl kurių gali kilti neigiamų padarinių, ir informaciją, kaip įmonė tą riziką valdo;

5) nefinansinius pagrindinius įmonės veiklos rezultatų rodiklius, susijusius su konkrečia veikla.

3. Jeigu įmonė nesilaiko politikos dėl vieno ar kelių šio straipsnio 1 dalyje nurodytų klausimų, socialinės atsakomybės ataskaitoje pateikiami aiškūs ir argumentuoti to paaiškinimai.

4. Socialinės atsakomybės ataskaitoje, kai reikia, turi būti pateikiamos nuorodos į metinėse finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis ir papildomi šių duomenų paaiškinimai.

5. Įmonė gali neatskleisti informacijos apie būsimą plėtrą arba su vykstančiomis derybomis susijusių klausimų, jeigu, remiantis tinkamai pagrįsta įmonės vadovo, valdymo ir priežiūros organų narių, veikiančių pagal jiems įstatymais atitinkamai priskirtą kompetenciją, nuomone, už kurią įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai yra atsakingi, tokios informacijos atskleidimas pakenktų komercinei įmonės padėčiai, o jos neatskleidimas netrukdytų teisingai suprasti įmonės plėtros, veiklos rezultatų, būklės ir jos veiklos poveikio.

6. Įmonė, pateikdama šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, gali vadovautis šios informacijos atskleidimo reikalavimus nustatančiomis Europos Sąjungos ar tarptautinėmis sistemomis ar metodikomis. Socialinės atsakomybės ataskaitoje nurodoma, kokiomis sistemomis ar metodikomis vadovautasi.

7. Įmonė, kuri yra patronuojamoji įmonė, atleidžiama nuo prievolės parengti socialinės atsakomybės ataskaitą, jeigu jos ir jos patronuojamųjų įmonių informacija yra įtraukta į vadovaujantis Įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymu arba kitos valstybės narės teisės aktais rengiamą patronuojančiosios įmonės konsoliduotąjį metinį pranešimą arba atskirą ataskaitą, kurioje pateikiama konsoliduotojoje socialinės atsakomybės ataskaitoje reikalaujama pateikti informacija (toliau – atskira konsoliduotoji socialinės atsakomybės ataskaita). Metiniame pranešime turi būti nurodyta, kad patronuojamosios įmonės informacija įtraukta į patronuojančiosios įmonės konsoliduotąjį metinį pranešimą arba atskirą konsoliduotąją socialinės atsakomybės ataskaitą. Jeigu patronuojančioji įmonė yra kitoje valstybėje narėje ir rengia atskirą konsoliduotąją socialinės atsakomybės ataskaitą, ši ataskaita lietuvių kalba skelbiama viešai patronuojamosios įmonės interneto svetainėje.

KEISTA:

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

71. Socialinės atsakomybės ataskaitoje taip pat pateikiama Reglamento (ES) 2020/852 8 straipsnyje nurodyta informacija.

KEISTA:

2021 12 21 įstatymu Nr. XIV-807 (nuo 2022 01 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-27385)

 

8. Įmonė, kuri parengia atskirą ataskaitą, kurioje pateikiama socialinės atsakomybės ataskaitoje reikalaujama pateikti informacija (toliau – atskira socialinės atsakomybės ataskaita), gali neįtraukti socialinės atsakomybės ataskaitos į metinį pranešimą, kaip reikalaujama šio įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje, jeigu atskira socialinės atsakomybės ataskaita praėjus ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui po paskutinės finansinių metų dienos skelbiama viešai įmonės interneto svetainėje, o metiniame pranešime pateikiama nuoroda į ją.

9. Jeigu įmonė pateikė socialinės atsakomybės ataskaitą arba atskirą socialinės atsakomybės ataskaitą, laikoma, kad ji pateikė ir šio įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytą nefinansinę informaciją.

10. Auditorius ar audito įmonė patikrina, ar buvo pateikta socialinės atsakomybės ataskaita arba atskira socialinės atsakomybės ataskaita, ir tai nurodo auditoriaus išvadoje.

 

INFOLEX PASTABA: 2021 12 21 įstatymu Nr. XIV-807 (TAR, 2021, Nr. 2021-27385) nustatyta, kad įstatymas Nr. XIV-807 taikomas rengiant 2022 01 01 prasidedančių ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių įmonių metinius pranešimus.

 

233 straipsnis. Atlygio ataskaita

KEISTA:

2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2250 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11169)

 

1. Atlygio ataskaitoje turi būti nurodyta, kaip buvo atsižvelgta į ankstesnio ataskaitinio laikotarpio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo dėl atlygio ataskaitos rezultatus. Į atlygio ataskaitą neįtraukiami valdymo ir priežiūros organų narių asmens duomenys, kaip tai apibrėžta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 9 straipsnio 1 dalyje, arba asmens duomenys, kurie parodo valdymo ir priežiūros organų narių šeiminę padėtį. Atlygio ataskaitoje nurodoma ši informacija apie kiekvieną valdymo ir priežiūros organų nario atlygį:

1) visas atlygis ir visos atlygio dalys, santykinės fiksuoto ir kintamojo atlygio dalys, paaiškinimas, kaip atlygis atitinka patvirtintą atlygio politiką, įskaitant tai, kaip jis prisideda prie įmonės ilgojo laikotarpio rezultatų, ir informacija apie tai, kaip buvo taikomi veiklos rezultatų kriterijai;

2) metiniai atlygio pokyčiai; įmonės rezultatų ir vidutinio atlygio, remiantis įmonės darbuotojų, kurie nėra valdymo ir priežiūros organų nariai, darbo visą darbo laiką ekvivalentu, pokyčiai per bent penkerius paskutinius finansinius metus, pateikti taip, kad būtų galima juos palyginti;

3) bet koks atlygis, gautas iš bet kurios įmonės, kuri priklauso įmonių grupei, kaip ji apibrėžta Įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatyme;

KEISTA:

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

4) suteiktos akcijos, akcijų pasirinkimo sandorių suteiktos teisės, tų sandorių kainos ir datos ir bet kokie šių sandorių pakeitimai;

5) informacija apie naudojimąsi galimybe susigrąžinti kintamąjį atlygį.

2. Į atlygio ataskaitą įtraukti įmonės valdymo ir priežiūros organų narių asmens duomenys (vardas, pavardė ir šio straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys) tvarkomi šiame straipsnyje nustatyta tvarka, siekiant šių tikslų:

1) didinti įmonės skaidrumą;

2) gerinti valdymo ir priežiūros organų narių atskaitomybę;

3) vykdyti valdymo ir priežiūros organų narių atlygio priežiūrą.

3. Auditoriui ar audito įmonei patikrinus atlygio ataskaitą ir valdybai ją patvirtinus, įmonė paskelbia atlygio ataskaitą savo interneto svetainėje, kur ji nemokamai turi būti prieinama dešimt metų. Atlygio ataskaita su įtrauktais įmonės valdymo ir priežiūros organų narių asmens duomenimis skelbiama įmonės interneto svetainėje ne ilgiau kaip dešimt metų nuo atlygio ataskaitos paskelbimo dienos. Atlygio ataskaita be asmens duomenų įmonės interneto svetainėje gali būti skelbiama ilgiau kaip dešimt metų.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS. FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR METINIO PRANEŠIMO PASIRAŠYMAS, TVIRTINIMAS, TEIKIMAS IR SKELBIMAS

 

KEISTA (skirsnio pavadinimas):

2023 06 01 įstatymu Nr. XIV-2020 (nuo 2023 06 22)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11827)

 

24 straipsnis. Finansinių ataskaitų auditas

1. Valstybės ir savivaldybės įmonėse, kurios nelaikomos viešojo intereso įmonėmis pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą, viešojo intereso įmonėse, akcinėse bendrovėse, šio straipsnio 2 dalyje nurodytose uždarosiose akcinėse bendrovėse, kooperatinėse bendrovėse (kooperatyvuose), tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, taip pat uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose akcininkė yra valstybė ir (arba) savivaldybė, uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka, turi būti atliktas metinių finansinių ataskaitų auditas.

KEISTA:

1. 2016 12 15 įstatymu Nr. XIII-100 (nuo 2017 03 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29412)

2. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-785 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18848)

 

2. Metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas uždarosiose akcinėse bendrovėse, kooperatinėse bendrovėse (kooperatyvuose), tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, jeigu jų ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:

1) balanse nurodyto turto vertė – 1 800 000 eurų;

2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 3 500 000 eurų;

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.

3. Metinių finansinių ataskaitų auditas, tarpinių finansinių ataskaitų auditas, kai to reikia arba kai tai nustato kiti įstatymai, atliekamas pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą ir kitus teisės aktus.

KEISTA:

2016 12 15 įstatymu Nr. XIII-100 (nuo 2017 03 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29412)

 

25 straipsnis. Finansinių ataskaitų, metinio pranešimo pasirašymas ir tvirtinimas

KEISTA:

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

1. Finansines ataskaitas, metinį pranešimą ir atskirą socialinės atsakomybės ataskaitą pasirašo įmonės vadovas arba įmonės vadovas ir kiti įmonių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nurodyti atsakingi asmenys (nurodomas pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė). Finansines ataskaitas taip pat pasirašo finansines ataskaitas parengęs asmuo (nurodomas vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, finansinės apskaitos paslaugas teikiančio juridinio asmens pavadinimas, o tais atvejais, kai finansinės apskaitos paslaugos teikiamos savarankiškai, tai taip pat nurodoma).

2. Finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas tvirtinami įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka.

 

26 straipsnis.       Finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo teikimas ir skelbimas, finansinių ataskaitų kokybės stebėsena

KEISTA:

2023 06 01 įstatymu Nr. XIV-2020 (nuo 2023 06 22)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11827)

 

1. Finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) teikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, o šio įstatymo 4 straipsnio 9 dalyje išvardytų įmonių, taip pat akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka, finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) skelbiami ir jų interneto svetainėse.

2. Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktų ir juridinių asmenų interneto svetainėse skelbiamų finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo formos ir tekstai turi būti tokie, pagal kuriuos buvo parengta auditoriaus išvada.

3. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktų finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos tvarką ir paskiria instituciją, atliksiančią šią stebėseną.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ, METINIO PRANEŠIMO AR VEIKLOS ATASKAITOS SAUGOJIMAS. ATSAKOMYBĖ UŽ FINANSINIŲ ATASKAITŲ, METINIO PRANEŠIMO AR VEIKLOS ATASKAITOS PARENGIMĄ IR ŠIŲ ATASKAITŲ AR JŲ DUOMENŲ PATEIKIMĄ

 

KEISTA (skirsnio pavadinimas):

2020 10 01 įstatymu Nr. XIII-3316 (nuo 2023 01 01 – remiantis

2021 12 23 įstatymu Nr. XIV-850 (TAR, 2021, Nr. 2021-27750))

(TAR, 2020, Nr. 2020-21255)

 

27 straipsnis. Finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo saugojimo tvarka

KEISTA:

2016 12 15 įstatymu Nr. XIII-94 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29406)

 

Finansinių ataskaitų, metinio pranešimo ir atskiros socialinės atsakomybės ataskaitos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas.

 

28 straipsnis.       Atsakomybė už finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui

KEISTA:

1. 2016 12 15 įstatymu Nr. XIII-94 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29406)

2. 2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

1. Įmonės vadovas užtikrina:

1) finansines ataskaitas rengiančio asmens parinkimą ir (arba) paskyrimą;

2) teisingos, tikslios, išsamios informacijos apie ūkines operacijas ir kitos informacijos, reikalingos finansinėms ataskaitoms parengti, teikimą laiku finansines ataskaitas rengiančiam asmeniui.

2. Už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir atskiros socialinės atsakomybės ataskaitos parengimą ir paskelbimą atsako įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai įstatymų nustatyta tvarka pagal vadovui, valdymo ir priežiūros organams įstatymais atitinkamai priskirtą kompetenciją. Įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai, pagal įstatymais atitinkamai priskirtą kompetenciją nevykdantys pareigų, susijusių su įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimu ir pateikimu kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir atskiros socialinės atsakomybės ataskaitos parengimu ir paskelbimu, arba netinkamai jas vykdantys, privalo visą padarytą žalą atlyginti įmonei ir (arba) kitiems asmenims.

 

281 straipsnis.      Finansinių ataskaitų, metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos ir jų duomenų teikimas, atsakomybė

KEISTA:

2020 10 01 įstatymu Nr. XIII-3316 (nuo 2023 01 01 – remiantis

2021 12 23 įstatymu Nr. XIV-850 (TAR, 2021, Nr. 2021-27750))

(TAR, 2020, Nr. 2020-21255)

 

1. Įmonės, kurių dalyviai yra viešojo sektoriaus subjektai, ir valstybės valdomos įmonės bei savivaldybių valdomos įmonės savo finansinių ataskaitų rinkinius, įmonės metinius pranešimus ar veiklos ataskaitas, šių ataskaitų duomenis kartu su auditoriaus išvada, jeigu auditas buvo privalomas arba atliktas šios įmonės ar viešojo sektoriaus subjekto iniciatyva, teikia tiems viešojo sektoriaus subjektams, kurie yra šių juridinių asmenų dalyviai ar įgyvendina savininko teises ir pareigas, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka.

2. Įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo už šio straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

MOKĖJIMŲ VALDŽIOS INSTITUCIJOMS ATASKAITA

 

29 straipsnis. Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita

1. Didelės ir viešojo intereso įmonės, kurios yra gavybos pramonės arba pirmykščių miškų medienos ruošos įmonės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos teisės akte, kuriame nustatyti mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos sudarymo reikalavimai, kiekvienais finansiniais metais privalo parengti mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą.

2. Prievolė parengti mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą netaikoma įmonei, kuri yra patronuojamoji ar patronuojančioji įmonė, jeigu:

1) patronuojančiajai įmonei taikomi Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teisės aktai ir

KEISTA:

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-681 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

2) įmonės mokėjimai valdžios institucijoms įtraukiami į tos patronuojančiosios įmonės rengiamą konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą.

3. Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita kartu su finansinėmis ataskaitomis ir metiniu pranešimu teikiama Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

KEISTA:

2023 06 01 įstatymu Nr. XIV-2020 (nuo 2023 06 22)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11827)

 

4. Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą pasirašo ir už jos parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako įmonės vadovas.

KEISTA:

2023 06 01 įstatymu Nr. XIV-2020 (nuo 2023 06 22)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11827)

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

PELNO MOKESČIO INFORMACIJOS ATASKAITA

 

KEISTA (skirsnis):

2023 06 01 įstatymu Nr. XIV-2020 (nuo 2023 06 22)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11827)

 

30 straipsnis. Pelno mokesčio informacijos ataskaita

1. Pagrindinės patronuojančiosios įmonės, kurių konsoliduotosios pajamos, nurodytos jų metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, ir atskiros įmonės, kurių pajamos, nurodytos jų metinėse finansinėse ataskaitose, kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės paskutinę finansinių metų dieną viršija 750 000 000 eurų, privalo parengti antrųjų iš tų 2 finansinių metų pelno mokesčio informacijos ataskaitą ir užtikrinti jos prieinamumą visuomenei. Prieinamumas visuomenei užtikrinamas, kai pagal šio įstatymo reikalavimus parengta pelno mokesčio informacijos ataskaita pateikiama Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir paskelbiama taip, kaip nurodyta šio įstatymo 31 straipsnio 3 dalyje. Šioje dalyje nustatytos pareigos nebetaikomos, kai pagrindinės patronuojančiosios įmonės metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose nurodytos konsoliduotosios pajamos ir atskiros įmonės metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos pajamos kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės paskutinę finansinių metų dieną neviršija 750 000 000 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos atskiroms įmonėms arba pagrindinėms patronuojančiosioms įmonėms ir jų grupės įmonėms, jeigu tokios įmonės, įskaitant jų filialus, yra įsisteigusios arba turi nuolatinę verslo arba nuolatinės verslo veiklos vietą tik Lietuvos Respublikos teritorijoje ir nėra įsisteigusios arba tokios vietos neturi jokioje kitoje mokesčių jurisdikciją turinčioje teritorijoje.

3. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos atskiroms įmonėms ir pagrindinėms patronuojančiosioms įmonėms, jeigu tokios įmonės arba jų grupės įmonės paskelbia informaciją pagal Lietuvos banko valdybos nustatomus visuomenei skelbiamos informacijos reikalavimus ir pateikia informaciją apie visą savo ir įmonių grupės įmonių, įtrauktų į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, veiklą.

4. Vidutinės ir didelės patronuojamosios įmonės, kontroliuojamos pagrindinės patronuojančiosios įmonės, kuriai netaikomi Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teisės aktai ir kurios konsoliduotosios pajamos, nurodytos jos metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės paskutinę finansinių metų dieną viršija 750 000 000 eurų, privalo užtikrinti antrųjų iš tų 2 finansinių metų pagrindinės patronuojančiosios įmonės pelno mokesčio informacijos ataskaitos prieinamumą visuomenei. Kai vidutinė arba didelė patronuojamoji įmonė pelno mokesčio informacijos ataskaitai reikalingos informacijos neturi, ji prašo savo pagrindinės patronuojančiosios įmonės pateikti jai informaciją, kuri reikalinga išsamiai pelno mokesčio informacijos ataskaitai parengti. Jeigu pagrindinė patronuojančioji įmonė visos reikalingos informacijos nepateikia, vidutinė arba didelė patronuojamoji įmonė parengia pelno mokesčio informacijos ataskaitą, kurioje pateikiama visa jos turima arba gauta informacija, ir pareiškimą, kuriame nurodoma, kad jos pagrindinė patronuojančioji įmonė nepateikė informacijos, kuri reikalinga išsamiai pelno mokesčio informacijos ataskaitai parengti, bei užtikrina jų prieinamumą visuomenei. Vidutinėms ir didelėms patronuojamosioms įmonėms šioje dalyje nustatytos pareigos nebetaikomos, kai pagrindinės patronuojančiosios įmonės konsoliduotosios pajamos, nurodytos jos metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės paskutinę finansinių metų dieną neviršija 750 000 000 eurų.

5. Ne Lietuvos Respublikoje arba ne kitoje valstybėje narėje įsteigtų juridinių asmenų Lietuvos Respublikoje įsteigti filialai (toliau – filialas) privalo užtikrinti antrųjų iš 2 pastarųjų finansinių metų šio straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės arba atskiros įmonės pelno mokesčio informacijos ataskaitos prieinamumą visuomenei. Kai filialas pelno mokesčio ataskaitai reikalingos informacijos neturi, asmuo (asmenys), paskirtas (paskirti) vykdyti informacijos atskleidimo reikalavimus filiale, prašo šio straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės arba atskiros įmonės pateikti jam (jiems) informaciją, kuri reikalinga išsamiai pelno mokesčio informacijos ataskaitai parengti. Jeigu visa prašoma informacija nepateikiama, filialas parengia pelno mokesčio informacijos ataskaitą, kurioje pateikiama visa jo turima arba gauta informacija, ir pareiškimą, kuriame nurodoma, kad pagrindinė patronuojančioji įmonė arba atskira įmonė nepateikė informacijos, kuri reikalinga išsamiai pelno mokesčio informacijos ataskaitai parengti, bei užtikrina jų prieinamumą visuomenei. Šioje dalyje nustatytos pareigos taikomos tik tiems filialams, kurių pardavimo grynosios pajamos kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės paskutinę finansinių metų dieną viršija 8 000 000 eurų. Filialui šioje dalyje nustatytos pareigos nebetaikomos, kai pardavimo grynosios pajamos kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės paskutinę finansinių metų dieną neviršija 8 000 000 eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalies nuostatos filialui taikomos, jeigu tenkinami šie kriterijai:

1) įmonė, kuri įsteigė filialą, yra įmonė įmonių grupėje, kurios pagrindinei patronuojančiajai įmonei netaikomi Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teisės aktai ir kurios konsoliduotosios pajamos, nurodytos jos metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės paskutinę finansinių metų dieną viršija 750 000 000 eurų, arba atskira įmonė, kurios pajamos, nurodytos jos metinėse finansinėse ataskaitose, kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės paskutinę finansinių metų dieną viršija 750 000 000 eurų;

2) šios dalies 1 punkte nurodyta pagrindinė patronuojančioji įmonė neturi vidutinės arba didelės patronuojamosios įmonės, kaip nurodyta šio straipsnio 4 dalyje.

7. Filialui šio straipsnio 5 dalyje nustatytos pareigos nebetaikomos, kai 2 finansinius metus iš eilės netenkinamas šio straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodytas kriterijus.

8. Šio straipsnio 4 dalyje nurodyta vidutinė arba didelė patronuojamoji įmonė ir šio straipsnio 5 dalyje nurodytas filialas neprivalo užtikrinti pelno mokesčio informacijos ataskaitos prieinamumo visuomenei, kai pagrindinė patronuojančioji įmonė arba atskira įmonė, kuriai netaikomi Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teisės aktai, yra parengusi pelno mokesčio informacijos ataskaitą, kuri atitinka šiuos kriterijus:

1) ataskaita prieinama visuomenei nemokamai ir elektroniniu formatu, kuris nuskaitomas mašininiu būdu, pagrindinės patronuojančiosios įmonės arba atskiros įmonės interneto svetainėje bent viena iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo finansinių metų, už kuriuos pelno mokesčio informacijos ataskaita yra parengta, paskutinės dienos;

2) ataskaitoje nurodomas pelno mokesčio informacijos ataskaitą atskleidusios vienos patronuojamosios įmonės arba vieno filialo, kuriems taikomi kitos valstybės narės teisės aktai, pavadinimas ir buveinė (adresas).

9. Vidutinės ir didelės patronuojamosios įmonės, kurioms netaikomos šio straipsnio 4 dalies nuostatos, arba filialai, kuriems netaikomos šio straipsnio 5–7 dalių nuostatos, privalo užtikrinti pelno mokesčio informacijos ataskaitos prieinamumą visuomenei, jeigu tokios patronuojamosios įmonės arba filialai veikia tik tam, kad būtų išvengta šiame skirsnyje nustatytų atskaitomybės reikalavimų vykdymo.

10. Šio straipsnio 1, 4 ir 6 dalyse nurodytos pajamos suprantamos kaip:

1) įmonių, kurioms taikomi Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teisės aktai ir kurios netaiko tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, pardavimo grynosios pajamos;

2) kitų, negu nurodyta šios dalies 1 punkte, įmonių pajamos, kaip jos apibrėžiamos arba suprantamos finansinės atskaitomybės teisės aktuose, pagal kuriuos rengiamos finansinės ataskaitos.

11. Pelno mokesčio informacijos ataskaitoje pateikiama finansų ministro nustatyta informacija, susijusi su visa atskiros įmonės arba pagrindinės patronuojančiosios įmonės veikla, įskaitant visų įmonių grupės įmonių, įtrauktų į atitinkamų finansinių metų konsoliduotąsias finansines ataskaitas, veiklą.

 

31 straipsnis.       Pelno mokesčio informacijos ataskaitos pasirašymas, teikimas, skelbimas ir atsakomybė

1. Pelno mokesčio informacijos ataskaitą ir, kai taikytina, pareiškimą, nurodytą šio įstatymo 30 straipsnio 4 ir 5 dalyse, pasirašo įmonės vadovas arba asmuo, paskirtas vykdyti informacijos atskleidimo reikalavimus filiale.

2. Pelno mokesčio informacijos ataskaita ir, kai taikytina, pareiškimas, nurodytas šio įstatymo 30 straipsnio 4 ir 5 dalyse, per 12 mėnesių nuo finansinių metų, už kuriuos parengta ataskaita, paskutinės dienos pateikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

3. Pelno mokesčio informacijos ataskaita ir, kai taikytina, pareiškimas, nurodytas šio įstatymo 30 straipsnio 4 ir 5 dalyse, turi būti paskelbti bent viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo finansinių metų, už kuriuos parengta pelno mokesčio informacijos ataskaita, paskutinės dienos:

1) įmonės interneto svetainėje, kai taikoma šio įstatymo 30 straipsnio 1 dalis;

2) patronuojamosios įmonės interneto svetainėje arba įmonių grupės įmonės interneto svetainėje, kai taikoma šio įstatymo 30 straipsnio 4 dalis;

3) filialo arba jį įsteigusios įmonės interneto svetainėje arba įmonių grupės įmonės interneto svetainėje, kai taikoma šio įstatymo 30 straipsnio 5 dalis.

4. Pelno mokesčio informacijos ataskaita ir, kai taikytina, pareiškimas, nurodytas šio įstatymo 30 straipsnio 4 ir 5 dalyse, turi būti nemokamai prieinami visuomenei šio straipsnio 3 dalyje nurodytose interneto svetainėse mažiausiai 5 metus iš eilės.

5. Už pelno mokesčio informacijos ataskaitos ir, kai taikytina, pareiškimo, nurodyto šio įstatymo 30 straipsnio 4 ir 5 dalyse, parengimą ir prieinamumo visuomenei užtikrinimą pagal įstatymuose priskirtą kompetenciją atsako šio įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės ar atskiros įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai arba šio įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje nurodytos patronuojamosios įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai arba asmuo (asmenys), paskirtas (paskirti) vykdyti informacijos atskleidimo reikalavimus filiale.

6. Atlikdami auditą, auditorius arba audito įmonė patikrina, ar už finansinius metus, einančius prieš finansinius metus, už kuriuos parengtos metinės finansinės ataskaitos, įmonė privalėjo užtikrinti pelno mokesčio informacijos ataskaitos prieinamumą visuomenei ir, jeigu taip, ar buvo užtikrintas šios ataskaitos prieinamumas visuomenei, ir tai nurodo auditoriaus išvadoje.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                            VALDAS ADAMKUS

______________

 

Lietuvos Respublikos

įmonių atskaitomybės įstatymo

priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2022 05 01

(TAR, 2021, Nr. 2021-25106)

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo.

2. 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

3.

KEISTA:

2023 06 01 įstatymu Nr. XIV-2020 (nuo 2023 06 22)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11827)

 

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2021/2101.

4. 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/828, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu.

______________

 

Cituojami aktai: Išskleisti Suskleisti
Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Įmonių teisė“:
Žygimantas Narkevičius
Vilnius. Kontaktai
Žilvinas Zinkevičius
Vilnius. Kontaktai
Advokatų profesinė bendrija TRINITI JUREX
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.