Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymas (TAR, 2014-08-04, Nr. 2014-10873)
  • 2018-06-15 Galiojantis
    2014-11-01 Įsigalioja
    2014-08-04 Paskelbta
    2014-07-17 Priimta
Santrumpa: VKOĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

INFOLEX PASTABA: 2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1248 (TAR, 2018, Nr. 2018-09916) nustatyta, kad:

– valiutos keityklos operatoriaus vadovai, paskirti iki įstatymo Nr. XIII-1248 įsigaliojimo dienos, atitinkantys Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymo 5 str. 1 d., galiojusioje iki įstatymo Nr. XIII-1248 įsigaliojimo dienos, nurodytus reikalavimus, įsigaliojus įstatymui Nr. XIII-1248 laikomi atitinkančiais Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių 5 str. 1 d. nurodytus reikalavimus, jeigu įsigaliojus įstatymui Nr. XIII-1248 neatsiranda aplinkybių, nustatytų Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymo 5 str. 1 d.;

– iki įstatymo Nr. XIII-1248 įsigaliojimo dienos pradėtos, bet nebaigtos poveikio priemonių taikymo procedūros vykdomos pagal iki įstatymo Nr. XIII-1248 įsigaliojimo dienos galiojusias Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymo nuostatas.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIŲ

ĮSTATYMAS

 

2014 m. liepos 17 d. Nr. XII-1033

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato asmenis, kurie turi teisę verstis valiutos keityklos operatoriaus veikla Lietuvos Respublikoje, jų atsakomybę, valiutos keityklos operatoriaus veiklos, jo pasibaigimo ir veiklos priežiūros tvarką, taip pat reikalavimus valiutos keitykloms, kad jose vykdoma valiutos keitimo veikla būtų patikima ir saugi.

2. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymo sritis

1. Šis įstatymas netaikomas mokėjimo paslaugų teikėjams, kai valiutos keitimas yra susijęs su mokėjimo paslaugų teikimu, ir finansų maklerio įmonėms, kai valiutos keitimas yra susijęs su investicinių paslaugų teikimu.

2. Kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų vykdomai valiutos keitimo veiklai šis įstatymas taikomas tiek, kiek šių įstaigų veiklą reglamentuojantys teisės aktai nenustato kitaip.

 

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Patronuojamoji įmonė – įmonė, kurioje kitas asmuo turi įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti įmonės veiklą.

2. Patronuojančioji įmonė – įmonė, kuri turi kitos įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti įmonės veiklą.

3. Valiutos keitykla – šio įstatymo nustatytus reikalavimus atitinkanti vieta, kurioje vykdomas valiutos keitimas.

4. Valiutos keityklos operatoriaus vadovas - 0 keityklos operatoriaus administracijos vadovas, jo pavaduotojas, valdybos narys, jeigu valdyba sudaryta, ir asmuo, atsakingas už valiutos keityklos operatoriaus veiklą (struktūrinio padalinio vadovas), jeigu valiutos keityklos operatorius, be valiutos keitimo, tuo pačiu metu vykdo kitą veiklą.

5. Valiutos keityklos operatorių priežiūros institucija (toliau – priežiūros institucija) – Lietuvos bankas, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka vykdantis valiutos keityklos operatorių veiklos priežiūrą.

6. Valiutos keityklos operatorius – Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, kurie valdo valiutos keityklą (keityklas), arba Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigta finansų įmonė, kuri valiutos keitimo paslaugas teikia neįsteigusi padalinio Lietuvos Respublikoje, šio įstatymo nustatyta tvarka įrašyti į valiutos keityklos operatorių sąrašą.

7. Valiutos keityklos operatorių sąrašas viešai skelbiamas priežiūros institucijos tvarkomas sąrašas, į kurį įrašomi valiutos keityklos operatoriai.

8. Valiutos keitimas užsienio valiutos pirkimas ir (arba) pardavimas grynaisiais pinigais.

9. Valiutos keitimo veikla – veikla, kuria siekiama gauti pajamų iš valiutos keitimo paslaugų teikimo.

10. Užsienio valstybė – valstybė, išskyrus Lietuvos Respubliką.

11. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme (toliau – Finansų įstaigų įstatymas).

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIAUS VALDYMAS IR VEIKLA

 

4 straipsnis.         Valiutos keityklos operatoriaus dalyvis, turintis kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį

1. Valiutos keityklos operatoriaus dalyviu, turinčiu kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, gali būti tik tas asmuo, kurio tapatybė ar teisinė registracija yra patvirtinta atitinkamais dokumentais.

2. Valiutos keityklos operatoriaus dalyviu, turinčiu kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, negali būti fizinis asmuo, pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, susijusį su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu jo teistumas nėra išnykęs.

3. Jeigu valiutos keityklos operatoriaus kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį turi juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje nurodyti reikalavimai taikomi juridinio asmens organų, išskyrus dalyvių susirinkimą, nariams.

4. Valiutos keityklos operatoriaus kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimui, praradimui ir teisės naudotis balsavimo teise sustabdymui mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos bankų įstatymo nuostatos.

 

5 straipsnis. Valiutos keityklos operatoriaus vadovas

1.

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1248 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09916)

 

Valiutos keityklos operatoriaus vadovu negali būti asmuo, atitinkantis bent vieną iš šių sąlygų:

1) jis yra pripažintas kaltu padaręs sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu jo teistumas už pirmiau nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas arba nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo fizinis asmuo yra pripažintas kaltu dėl šiame punkte nurodytų baudžiamųjų nusižengimų padarymo, įsiteisėjimo;

2) jam už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą pritaikyta administracinė nuobauda arba kita įstatymuose nustatyta poveikio priemonė, jeigu nuo sprendimo taikyti administracinę nuobaudą arba kitą įstatymuose nustatytą poveikio priemonę įsigaliojimo dienos nepraėjo 3 metai;

3) jis tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba valdė kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba dalį, leidžiančią daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį juridiniam asmeniui, arba yra ar buvo vadovu juridinio asmens, kuriam buvo panaikinta teisė verstis finansinių paslaugų teikimu arba už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą buvo pritaikyta kita poveikio priemonė, jeigu nepraėjo 3 metai nuo sprendimo taikyti poveikio priemonę įsigaliojimo dienos, arba tam juridiniam asmeniui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šios dalies 1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas ir nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo.

2. Valiutos keityklos operatorius privalo pranešti priežiūros institucijai apie numatomą valiutos keityklos operatoriaus vadovo pasikeitimą ir kartu pateikti priežiūros institucijos nustatytą informaciją, būtiną įvertinti, ar naujas valiutos keityklos operatoriaus vadovas atitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Naujas valiutos keityklos operatoriaus vadovas pareigas gali pradėti eiti tik tuo atveju, jeigu priežiūros institucija neprieštarauja valiutos keityklos operatoriaus vadovo kandidatūrai. Priežiūros institucija turi teisę prieštarauti valiutos keityklos operatoriaus vadovo kandidatūrai, jeigu ji neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos pateikimui ir sprendimo jos pagrindu priėmimui taikomos šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatos.

 

6 straipsnis. Valiutos keityklos operatoriaus veikla

1. Teisę verstis valiutos keityklos operatoriaus veikla asmuo įgyja tik tada, kai priežiūros institucija jį įrašo į valiutos keityklos operatorių sąrašą, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnyje nustatytus atvejus.

2. Be valiutos keitimo veiklos, valiutos keityklos operatorius turi teisę vykdyti ir kitą veiklą.

3. Valiutos keityklos operatorius privalo tvarkyti ir viešai skelbti jo valdomų valiutos keityklų sąrašą.

4. Valiutos keityklos operatorius privalo priežiūros institucijos nustatyta tvarka nagrinėti klientų skundus (prašymus), susijusius su valiutos keitimo paslaugomis (toliau – skundas).

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1248 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09916)

 

5. Valiutos keityklos operatorius privalo išnagrinėti rašytinį kliento skundą ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikti išsamų, motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą raštu popieriuje ar naudodamas kitą patvariąją laikmeną, jeigu dėl to susitarė klientas ir valiutos keityklos operatorius. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių valiutos keityklos operatorius negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, jis turi išsiųsti negalutinį atsakymą aiškiai nurodęs atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio klientas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neturi viršyti 35 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Valiutos keityklos operatorius klientų skundus nagrinėja neatlygintinai.

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1248 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09916)

 

6. Valiutos keityklos operatoriui kiti įstatymai, reglamentuojantys finansinių paslaugų teikimą ir finansų įstaigų veiklą, jeigu valiutos keityklos operatorius yra finansų įstaiga, taip pat atitinkamos teisinės formos, kurios pagrindu valiutos keityklos operatorius veikia, asmeniui taikomi tiek, kiek šis įstatymas nenustato kitaip.

KEISTA (dalies numeris):

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1248 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09916)

 

INFOLEX PASTABA: 2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1248 (TAR, 2018, Nr. 2018-09916) nustatyta, kad šiuo įstatymu pakeistos 6 str. nuostatos taikomos tik po įstatymo Nr. XIII-1248 įsigaliojimo gautų klientų prašymų (skundų) nagrinėjimui.

 

7 straipsnis. Valiutos keitykla

1. Valiutos keitykla turi būti įrengta taip, kad užtikrintų saugią aplinką valiutos keityklos darbuotojams ir klientams, tinkamą pinigų apsaugą ir teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, pinigų tvarkymą, laikymąsi.

2. Kiekvienoje valiutos keitykloje matomoje vietoje turi būti aiškiai pateikiama išsami informacija apie valiutos keityklos operatoriaus taikomus įkainius už teikiamas paslaugas ir informacija apie tą dieną perkamos ir parduodamos valiutos kainas.

 

8 straipsnis.         Užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos, įskaitant užsienio finansų įmones, teisė teikti valiutos keitimo paslaugas Lietuvos Respublikoje

Užsienio valstybės juridinis asmuo ar kita organizacija, įskaitant užsienio finansų įmonę, gali šio įstatymo nustatyta tvarka teikti valiutos keitimo paslaugas Lietuvos Respublikoje, šiuo tikslu steigdama patronuojamąsias įmones, filialus, įsigydama jau veikiančių įmonių įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių, o Europos ekonominės erdvės valstybės finansų įmonė, atitinkanti šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, turi teisę teikti valiutos keitimo paslaugas įsteigusi filialą Lietuvos Respublikoje ir neįsteigusi filialo Lietuvos Respublikoje.

 

9 straipsnis.         Europos ekonominės erdvės valstybės finansų įmonės teisė teikti valiutos keitimo paslaugas Lietuvos Respublikoje

1. Vienos ar kelių Europos ekonominės erdvės valstybėje licencijuotų kredito įstaigų patronuojamoji finansų įmonė turi teisę šio straipsnio nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje teikti valiutos keitimo paslaugas įsteigusi filialą Lietuvos Respublikoje ir jo neįsteigusi Lietuvos Respublikoje, jeigu pagal Europos ekonominės erdvės valstybės teisės aktus ir steigimo dokumentus turi teisę teikti valiutos keitimo paslaugas ir jeigu atitinka visas šias sąlygas:

1) finansų įmonę patronuojančioji kredito įstaiga ar kredito įstaigos yra gavusios leidimą verstis kredito įstaigos veikla Europos ekonominės erdvės valstybėje, kurios teisės aktai reglamentuoja patronuojamosios finansų įmonės veiklą;

2) patronuojamoji finansų įmonė turi teisę verstis valiutos keitimo paslaugų teikimu Europos ekonominės erdvės valstybėje;

3) finansų įmonę patronuojančioji kredito įstaiga ar kredito įstaigos turi 90 ar daugiau procentų patronuojamosios finansų įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių;

4) finansų įmonę patronuojančioji kredito įstaiga ar kredito įstaigos vykdo Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros institucijos nustatytus reikalavimus dėl patronuojamosios finansų įmonės riziką ribojančio valdymo ir, Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros institucijai pritarus, pareiškia, kad finansų įmonę patronuojančioji kredito įstaiga ar kredito įstaigos solidariai atsakys už patronuojamosios finansų įmonės prisiimtus įsipareigojimus;

5) patronuojamoji finansų įmonė yra prižiūrima, atliekant ją patronuojančiosios kredito įstaigos ar kredito įstaigų jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta patronuojamoji finansų įmonė gali įsteigti filialą Lietuvos Respublikoje, jeigu:

1) priežiūros institucija iš Europos ekonominės erdvės valstybės, kurios teisės aktai taikomi finansų įmonę patronuojančiajai kredito įstaigai, priežiūros institucijos gavo pranešimą su informacija apie filialo veiklos planą, kuriame, be kita ko, nurodytos numatomos teikti valiutos keitimo ir kitos finansinės paslaugos; apie filialo organizacinę struktūrą; apie numatomą filialo buveinę (adresą) Lietuvos Respublikoje; apie filialo vadovus; taip pat su informacija, ar patronuojamoji finansų įmonė atitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, ir su informacija apie patronuojamosios finansų įmonės nuosavą kapitalą ir konsoliduotą patronuojančiosios kredito įstaigos ir visos finansinės grupės nuosavą kapitalą;

2) iš priežiūros institucijos gavo pranešimą apie pasirengimą atlikti priežiūrą ir, jeigu reikia, informaciją apie teisės aktų reikalavimus, kurių privalo laikytis filialas, teikdamas valiutos keitimo paslaugas Lietuvos Respublikoje.

3. Priežiūros institucija, gavusi iš Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros institucijos šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja patronuojamąją finansų įmonę, kad tokia informacija yra gauta, ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų parengia bei patronuojamajai finansų įmonei išsiunčia pranešimą apie pasirengimą atlikti patronuojamosios finansų įmonės filialo priežiūrą ir, jeigu reikia, informaciją apie teisės aktų reikalavimus, kurių privalo laikytis filialas, teikdamas valiutos keitimo paslaugas Lietuvos Respublikoje. Patronuojamoji finansų įmonė gali steigti filialą ir teikti valiutos keitimo paslaugas Lietuvos Respublikoje nuo pranešimo gavimo dienos.

4. Jeigu patronuojamoji finansų įmonė negauna šio straipsnio 3 dalyje nurodyto priežiūros institucijos pranešimo, patronuojamoji finansų įmonė gali įsteigti filialą ir teikti valiutos keitimo paslaugas Lietuvos Respublikoje, praėjus 2 mėnesiams nuo tos dienos, kurią priežiūros institucija iš Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros institucijos gavo šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą informaciją. Patronuojamoji finansų įmonė nedelsdama informuoja priežiūros instituciją apie įsteigtą filialą ir pradėtas teikti valiutos keitimo paslaugas Lietuvos Respublikoje.

5. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodyta patronuojamoji finansų įmonė jau turi bent vieną filialą Lietuvos Respublikoje, šiame straipsnyje nustatyta tvarka kitiems jos filialams steigti netaikoma.

6. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta patronuojamoji finansų įmonė gali pradėti teikti valiutos keitimo paslaugas Lietuvos Respublikoje nesteigdama filialo nuo tos dienos, kurią priežiūros institucija iš Europos ekonominės erdvės valstybės, kurios teisės aktai taikomi finansų įmonę patronuojančiajai kredito įstaigai, priežiūros institucijos gavo pranešimą, kuriame nurodytas ketinimas teikti valiutos keitimo paslaugas.

7. Priežiūros institucija, gavusi šio straipsnio 6 dalyje nurodytą Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros institucijos pranešimą, išsiuntusi patronuojamajai finansų įmonei šio straipsnio 3 dalyje nurodytą pranešimą ar gavusi šio straipsnio 4 dalyje nurodytą informaciją, įrašo finansų įmonę ir, jeigu finansų įmonė įsteigė filialą Lietuvos Respublikoje, jos filialą į valiutos keityklos operatorių sąrašą.

8. Jeigu pasikeičia pagal šio straipsnio 2 dalies 1 punktą priežiūros institucijai perduota informacija apie filialo veiklos planą, filialo organizacinę struktūrą, filialo buveinę (adresą) Lietuvos Respublikoje ar filialo vadovus, patronuojamoji finansų įmonė apie tai turi pranešti priežiūros institucijai iš anksto, ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki pasikeitimo.

9. Jeigu Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros institucija priežiūros institucijai praneša, kad patronuojamoji finansų įmonė nebeatitinka bent vienos sąlygos, nustatytos šio straipsnio 1 dalyje, nuo to momento patronuojamoji finansų įmonė netenka teisės teikti valiutos keitimo paslaugų. Patronuojamoji finansų įmonė, neatitinkanti šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, gali teikti valiutos keitimo paslaugas, kai priežiūros institucija ją įrašo į valiutos keityklos operatorių sąrašą šio įstatymo 11 straipsnyje nustatyta tvarka.

10. Šio straipsnio nuostatos mutatis mutandis taikomos ir Europos ekonominės erdvės valstybėje licencijuotos kredito įstaigos patronuojamosios finansų įmonės patronuojamajai finansų įmonei.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

10 straipsnis. Valiutos keityklos operatorių veiklos priežiūra

1. Priežiūros institucija atlieka šio įstatymo nustatyta tvarka į valiutos keityklos operatorių sąrašą įrašytų valiutos keityklos operatorių veiklos, susijusios su valiutos keitimu, priežiūrą, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytą atvejį.

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1248 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09916)

 

2. Valiutos keityklos operatorių veiklos priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymu, šiuo įstatymu, Finansų įstaigų įstatymu, jeigu valiutos keityklos operatorius yra finansų įstaiga, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir priežiūros institucijos teisės aktais.

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1248 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09916)

 

3. Europos ekonominės erdvės valstybės finansų įmonės, nurodytos šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje ir teikiančios valiutos keitimo paslaugas Lietuvos Respublikoje neįsteigus filialo, arba Europos ekonominės erdvės valstybės finansų įmonės Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo veiklos priežiūra atliekama pagal šio įstatymo 15 straipsnio nuostatas.

 

11 straipsnis. Įrašymas į valiutos keityklos operatorių sąrašą

1. Asmuo, išskyrus asmenį, nurodytą šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje, kreipdamasis dėl įrašymo į valiutos keityklos operatorių sąrašą, priežiūros institucijai turi pateikti:

1) priežiūros institucijos nustatytos formos prašymą įrašyti į valiutos keityklos operatorių sąrašą, jame, be kita ko, nurodydamas informaciją apie asmenį (pavadinimą, buveinės adresą, kodą, jeigu yra suteiktas);

2) jeigu prašymą teikia užsienio valstybės finansų įmonė, registro, kuriame užsienio valstybės įmonė yra registruota, išrašą, kuriame nurodyta informacija apie asmenį;

3) informaciją apie asmens dalyvius, turinčius kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, nurodytus šio įstatymo 4 straipsnyje, ir dokumentus, patvirtinančius, kad asmens dalyvis, turintis kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje nurodytus reikalavimus;

4) informaciją apie asmens vadovus, nurodytus šio įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje, ir dokumentus, patvirtinančius, kad vadovas (vadovai) atitinka šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus;

5) vidaus kontrolės sistemos, kuri bus įdiegta siekiant atlikti pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, aprašymą.

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1248 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09916)

 

2. Priežiūros institucija privalo išnagrinėti asmens pateiktą prašymą dėl įrašymo į valiutos keityklos operatorių sąrašą, informaciją ir dokumentus ir priimti sprendimą dėl asmens įrašymo ar neįrašymo į valiutos keityklos operatorių sąrašą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų ir informacijos gavimo dienos. Priežiūros institucija per 3 darbo dienas informuoja asmenį, kad prašymas dėl įrašymo į valiutos keityklos operatorių sąrašą ir dokumentai gauti, jeigu asmuo, pateikdamas tokį prašymą, raštu to pageidauja. Prašymo dėl įrašymo į valiutos keityklos operatorių sąrašą nagrinėjimo metu kilus abejonių, priežiūros institucija turi teisę raštu prašyti asmens pateikti papildomą informaciją ar dokumentus, ištaisyti ar pašalinti nustatytus trūkumus. Tokiu atveju priežiūros institucija sprendimą įrašyti arba neįrašyti asmens į valiutos keityklos operatorių sąrašą priima ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo papildomos informacijos ar dokumentų pateikimo dienos. Motyvuotu priežiūros institucijos sprendimu šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Priežiūros institucija apie priimtą sprendimą informuoja asmenį raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Jeigu priežiūros institucija nusprendžia neįrašyti asmens į valiutos keityklos operatorių sąrašą, ji raštu pateikia asmeniui tokio sprendimo motyvus.

3. Asmuo į valiutos keityklos operatorių sąrašą įrašomas per 3 darbo dienas nuo priežiūros institucijos sprendimo dėl asmens įrašymo į valiutos keityklos operatorių sąrašą priėmimo dienos.

4. Priežiūros institucija priima sprendimą neįrašyti asmens į valiutos keityklos operatorių sąrašą, jeigu asmuo, jo pateikti dokumentai ar informacija neatitinka šio įstatymo ir priežiūros institucijos teisės aktuose nustatytų reikalavimų, pateikti ne visi teisės aktų nustatyti ar papildomai paprašyti dokumentai ar informacija arba nustačius, kad informacija ar dokumentai yra klaidingi.

5. Priežiūros institucija kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigas į valiutos keityklos operatorių sąrašą įrašo, netaikydama šiame straipsnyje nustatytos įrašymo į valiutos keityklos operatorių sąrašą tvarkos, per 3 darbo dienas nuo licencijos teikti jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytas paslaugas išdavimo dienos ir įregistravimo Juridinių asmenų registre.

6. Valiutos keityklos operatorius, įrašytas į valiutos keityklos operatorių sąrašą, visą savo veiklos laikotarpį turi atitikti šiame įstatyme ir Finansų įstaigų įstatyme, jeigu valiutos keityklų operatorius yra finansų įstaiga, nustatytus reikalavimus. Valiutos keityklos operatorius priežiūros institucijos teisės aktuose nustatyta tvarka privalo informuoti priežiūros instituciją apie informacijos, kuri buvo pateikta teikiant prašymą dėl įrašymo į valiutos keityklos operatorių sąrašą, pasikeitimus.

7. Priežiūros institucija informaciją apie asmens įrašymą į valiutos keityklos operatorių sąrašą, jo duomenų ar informacijos pasikeitimą skelbia ir šią informaciją nuolat atnaujina priežiūros institucijos interneto svetainėje.

8. Valiutos keityklos operatorių sąrašas yra tvarkomas priežiūros institucijos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

12 straipsnis. Išbraukimas iš valiutos keityklos operatorių sąrašo

1. Valiutos keityklos operatorius motyvuotu priežiūros institucijos sprendimu iš valiutos keityklos operatorių sąrašo išbraukiamas, jeigu:

1) valiutos keityklos operatorius raštu informuoja, kad nutraukė valiutos keitimo veiklą;

2) valiutos keityklos operatoriui iškelta bankroto byla, valiutos keityklos operatorius pasibaigia dėl reorganizavimo arba priimamas sprendimas likviduoti valiutos keityklos operatorių;

3) valiutos keityklos operatoriui buvo pritaikyta šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 arba 5 punkte nurodyta poveikio priemonė.

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1248 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09916)

 

2. Valiutos keityklos operatorius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos, apie tai praneša priežiūros institucijai.

 

13 straipsnis. Priežiūros institucijos teisės

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1248 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09916)

 

Priežiūros institucija turi teisę:

1) atlikti asmens, pateikusio prašymą įrašyti jį į valiutos keityklos operatorių sąrašą, jo steigiamų valiutos keityklų, valiutos keityklos operatoriaus ir jo valdomų valiutos keityklų patikrinimą;

2) iš valstybės ir savivaldybių institucijų, kitų asmenų gauti jų turimą informaciją apie asmens, pateikusio prašymą įrašyti jį į valiutos keityklos operatorių sąrašą, vadovą ir asmens finansinę būklę, veiklą, nustatytus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, atliktus patikrinimus ir jų rezultatus bei kitą informaciją, kuri yra būtina priežiūros institucijai įgyvendinant šio įstatymo nuostatas;

3) turėti kitų Lietuvos banko įstatyme ir šiame įstatyme nustatytų teisių.

2. Priežiūros institucija, nustačiusi ar turėdama pagrindą įtarti teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta jos kompetencijai, pažeidimus, valiutos keityklos operatoriaus veiklos trūkumus, taip pat jeigu kyla grėsmė visuomenės ir (ar) valiutos keityklos operatoriaus klientų interesams, Lietuvos banko įstatymo nustatyta tvarka valiutos keityklos operatoriui duoda šiuos privalomus nurodymus:

1) per priežiūros institucijos nustatytą terminą pašalinti teisės aktų pažeidimus arba veiklos trūkumus;

2) atkurti iki teisės aktų pažeidimo buvusią padėtį;

3) priežiūros institucijai pateikti papildomą informaciją arba teikti dažniau, negu nustatyta teisės aktuose, informaciją, reikalingą priežiūros funkcijoms atlikti;

4) viešai atskleisti papildomą informaciją;

5) atlikti kitus veiksmus arba neatlikti tam tikrų veiksmų, kad būtų pašalinti teisės aktų pažeidimai arba veiklos trūkumai.

3. Valiutos keityklos operatorius privalo vykdyti šio straipsnio 2 dalyje nustatytus privalomus nurodymus priežiūros institucijos nustatytais terminais ir nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nurodymo įvykdymo, apie tai raštu pranešti priežiūros institucijai.

 

131 straipsnis. Priežiūros tikslu gautos informacijos apsauga

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1248 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09916)

 

Informacijai, kurią priežiūros institucija gauna priežiūros tikslu, apsaugoti taikomos Lietuvos banko įstatymo 43 straipsnio nuostatos.

 

14 straipsnis. Priežiūros institucijos atliekami patikrinimai

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1248 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09916)

 

1. Priežiūros institucija organizuoja ir atlieka patikrinimus, kad nustatytų, ar laikomasi šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta jos kompetencijai.

2. Reikalavimai priežiūros institucijos rengiamiems patikrinimams yra nustatyti Lietuvos banko įstatymo 421 straipsnyje. Atlikdami patikrinimą, priežiūros institucijos tarnautojai turi Lietuvos banko įstatyme ir šiame įstatyme nustatytas teises.

 

15 straipsnis.       Europos ekonominės erdvės valstybėje licencijuotos kredito įstaigos patronuojamosios finansų įmonės, teikiančios valiutos keitimo paslaugas Lietuvos Respublikoje neįsteigus filialo, jos Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo veiklos priežiūra

1. Europos ekonominės erdvės valstybėje licencijuotos kredito įstaigos patronuojamosios finansų įmonės, nurodytos šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje ir teikiančios valiutos keitimo paslaugas Lietuvos Respublikoje neįsteigus filialo, ir jos filialo, įsteigto Lietuvos Respublikoje, veiklos priežiūrą atlieka Europos ekonominės erdvės valstybės, kurios teisės aktai taikomi finansų įmonę patronuojančiajai kredito įstaigai, priežiūros institucija. Tačiau tai neriboja priežiūros institucijos teisės atlikti veiklos priežiūrą atsižvelgiant į šio straipsnio nuostatas.

2. Jeigu priežiūros institucija nustato, kad Europos ekonominės erdvės valstybėje licencijuotos kredito įstaigos patronuojamoji finansų įmonė, kuri teikia valiutos keitimo paslaugas Lietuvos Respublikoje neįsteigusi filialo, arba tokios finansų įmonės filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, nesilaiko šio įstatymo ar priežiūros institucijos teisės aktų, priežiūros institucija raštu nurodo tokiai finansų įmonei ar jos įsteigtam filialui per priežiūros institucijos nustatytą terminą pašalinti teisės aktų pažeidimus.

3. Jeigu pagal šio straipsnio 2 dalį duotų nurodymų nepaisoma, priežiūros institucija informuoja Europos ekonominės erdvės valstybės, kurios teisės aktai taikomi finansų įmonę patronuojančiajai kredito įstaigai, priežiūros instituciją prašydama imtis visų galimų veiksmų pažeidimams pašalinti.

4. Jeigu patronuojamoji finansų įmonė ar jos filialas, nepaisydami Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros institucijos veiksmų, toliau nevykdo šio straipsnio 2 dalyje nurodytų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, priežiūros institucija, iš anksto apie tai informavusi Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros instituciją, turi teisę taikyti šio įstatymo nustatytas poveikio priemones.

5. Neatidėliotinais atvejais, kai būtina imtis skubių priemonių, priežiūros institucija turi teisę taikyti poveikio priemones neatsižvelgdama į šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalių nuostatas.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

POVEIKIO PRIEMONĖS

 

16 straipsnis. Poveikio priemonės, jų taikymo pagrindai ir tvarka

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1248 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09916)

 

1. Priežiūros institucija taiko šias poveikio priemones:

1) viešai paskelbia šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimą ir jį padariusį asmenį;

2) įspėja dėl šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimo ir nurodo per nustatytą terminą nutraukti teisės akto pažeidimą;

3) skiria šiame įstatyme nustatytas baudas;

4) laikinai uždraudžia teikti valiutos keitimo paslaugas;

5) uždraudžia teikti valiutos keitimo paslaugas;

6) laikinai nušalina valiutos keityklos operatoriaus vadovą (vadovus) nuo pareigų arba nušalina valiutos keityklos operatoriaus vadovą (vadovus) nuo pareigų ir reikalauja, kad jis (jie) būtų atšauktas (atšaukti) iš pareigų ir (arba) su juo (jais) būtų nutraukta sutartis (nutrauktos sutartys) ar būtų panaikinti jo (jų) įgaliojimai;

7) laikinai, kol yra pagrindas, sustabdo (apriboja) valiutos keityklos operatoriaus dalyvio balsavimo teisę.

2. Priežiūros institucija taiko šio straipsnio 1 dalyje nurodytas poveikio priemones, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

1) valiutos keitimo veikla vykdoma asmens, neįrašyto į valiutos keityklos operatorių sąrašą, arba atliekami kiti veiksmai ar veikla, kuriuos draudžia šis įstatymas;

2) į valiutos keityklos operatorių sąrašą asmuo buvo įrašytas priežiūros institucijai pateikus klaidingą informaciją arba pasinaudojus kitomis neteisėtomis priemonėmis;

3) nustatytais terminais nepateikiama šio įstatymo, kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, nustatyta ar priežiūros institucijos pareikalauta informacija arba pateikiama neišsami, neteisinga arba netiksli informacija;

4) nustatyta tvarka nevykdomi arba netinkamai vykdomi priežiūros institucijos pagal šio įstatymo 13 straipsnį duoti privalomi nurodymai;

5) nebetenkinamos sąlygos, kuriomis remiantis asmuo buvo įrašytas į valiutos keityklos operatorių sąrašą;

6) trukdoma priežiūros institucijai arba jos įgaliotiems asmenims atlikti patikrinimus;

7) padaromi kiti šio įstatymo arba kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimai.

3. Poveikio priemonių taikymo tvarką nustato Lietuvos banko įstatymas.

 

17 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo tvarka

NETEKO GALIOS:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1248 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09916)

 

18 straipsnis. Baudos

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1248 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09916)

 

1. Priežiūros institucija skiria baudas:

1) juridiniams asmenims – iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų;

2) juridinio asmens vadovams ir kitiems fiziniams asmenims – iki 50 000 eurų.

2. Juridinio asmens bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, nustatomos pagal paskutinių sudarytų (pasirašytų) metinių finansinių ataskaitų duomenis. Jeigu juridinis asmuo priklauso patronuojančiajai įmonei, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 22 dalyje, bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, yra pajamos, nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės paskutinėse sudarytose (pasirašytose) metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

3. Jeigu dėl šio įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje išvardytų pažeidimų buvo neteisėtai gauta pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengta nuostolių ar padaryta žalos ir šių pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydis, jeigu jį įmanoma nustatyti, viršijo šio straipsnio 1 arba 4 dalyje nurodytus baudų dydžius, priežiūros institucija skiria baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio.

4. Tais atvejais, kai sunku ar neįmanoma nustatyti juridinio asmens bendrųjų metinių pajamų arba kai juridinio asmens bendrosios metinės pajamos yra mažesnės negu vienas milijonas eurų, priežiūros institucija vietoj šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos baudos juridiniam asmeniui skiria iki 100 000 eurų baudą.

5. Šio įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytais atvejais priežiūros institucija už kiekvieną privalomo nurodymo nevykdymo ar netinkamo vykdymo dieną skiria baudą iki vieno procento bendrųjų metinių pajamų, o tais atvejais, kai sunku ar neįmanoma nustatyti bendrųjų metinių pajamų, – iki 1 500 eurų.

6. Baudos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos banko įstatymo 433 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

19 straipsnis. Valiutos keityklos operatoriaus vadovo (vadovų) nušalinimas nuo pareigų

1. Nuo priežiūros institucijos sprendimo nušalinti valiutos keityklos operatoriaus vadovą (vadovus) nuo pareigų pateikimo valiutos keityklos operatoriui dienos nušalintas nuo pareigų asmuo neturi teisės atlikti savo funkcijų ir visi po tokio priežiūros institucijos sprendimo pateikimo valiutos keityklos operatoriui dienos jo (jų) priimti sprendimai yra negaliojantys.

2. Jeigu priežiūros institucija priima sprendimą nušalinti valiutos keityklos operatoriaus vadovą (vadovus) nuo pareigų ir reikalauti, kad jis (jie) būtų atšauktas (atšaukti) iš pareigų ir (ar) su juo (jais) būtų nutraukta sutartis (nutrauktos sutartys) ar būtų panaikinti jo (jų) įgaliojimai, valiutos keityklos operatoriaus organas, kuriam suteikta tokia teisė, privalo per priežiūros institucijos sprendime nustatytą terminą atšaukti tokį asmenį (asmenis) iš pareigų ir (ar) nutraukti su juo (jais) sudarytą sutartį (sudarytas sutartis) arba panaikinti jo (jų) įgaliojimus.

3. Apie priimtą sprendimą nušalinti valiutos keityklos operatoriaus vadovą (vadovus) nuo pareigų pranešama valiutos keityklos operatoriui ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir paskelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje.

 

20 straipsnis. Priežiūros institucijos sprendimų, veiksmų (neveikimo) apskundimas

NETEKO GALIOS:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1248 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09916)

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIAUS REORGANIZAVIMAS

 

21 straipsnis. Valiutos keityklos operatoriaus reorganizavimas

Jeigu reorganizuojant valiutos keityklos operatorių, jo teisės ir pareigos, susijusios su valiutos keitimo veikla, pereina asmeniui, kuris neturi teisės verstis šia veikla, šis asmuo užsiimti valiutos keitimo veikla gali tik tada, kai jis šio įstatymo nustatyta tvarka bus įrašytas į valiutos keityklos operatorių sąrašą.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.

2. Priežiūros institucija iki 2014 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Priežiūros institucija kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigas, kurios šio įstatymo įsigaliojimo dieną turi priežiūros institucijos išduotą licenciją teikti jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytas paslaugas, į valiutos keityklos operatorių sąrašą įrašo netaikydama šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytos įrašymo į valiutos keityklos operatorių sąrašą tvarkos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                                   DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________

 

Lietuvos Respublikos

valiutos keityklos operatorių įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (OL 2005 L 309, p. 15).

______________

 

 

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.