Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2014 m. spalio 21 d. nutarimas Nr. 03-196 „Dėl Asmenų, prašančių įrašyti juos į valiutos keityklos operatorių sąrašą, tikrinimo nuostatų patvirtinimo“ (TAR, 2014-10-22, Nr. 2014-14539)
  • 2021-11-01 Galiojantis
    2014-11-01 Įsigalioja
    2014-10-22 Paskelbta
    2014-10-21 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL ASMENŲ, PRAŠANČIŲ ĮRAŠYTI JUOS Į VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIŲ SĄRAŠĄ, TIKRINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 21 d. Nr. 03-196

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymo 14 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti Asmenų, prašančių įrašyti juos į valiutos keityklos operatorių sąrašą, tikrinimo nuostatus (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                      VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2014 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 03-196

 

ASMENŲ, PRAŠANČIŲ ĮRAŠYTI JUOS Į VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIŲ SĄRAŠĄ, TIKRINIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, prašančių įrašyti juos į valiutos keityklos operatorių sąrašą, tikrinimo nuostatuose (toliau – Nuostatai) nustatyta Lietuvos banko atliekamo asmenų, prašančių įrašyti juos į valiutos keityklos operatorių sąrašą, tikrinimo (toliau – tikrinimas), rezultatų įforminimo ir vertinimo tvarka.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos turi tą pačią prasmę kaip ir Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatyme.

3. Atliekant tikrinimą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymu, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymu, Nuostatais, taip pat kitais Lietuvos banko teisės aktais.

4. Tikrinimo tikslas – patikrinti, ar asmenys, prašantys įrašyti juos į valiutos keityklos operatorių sąrašą, atitinka Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymo ir Lietuvos banko teisės aktų reikalavimus.

 

II SKYRIUS

TIKRINIMO ORGANIZAVIMAS

 

5.

KEISTA:

2021 10 25 nutarimu Nr. 03-181 (nuo 2021 11 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-22319)

 

Tikrinimą atlieka tikrinimo komisija (toliau – komisija), kurią sudaro Lietuvos banko tarnautojai ir kurios sudėtį potvarkiu tvirtina finansų rinkos priežiūros funkciją vykdančio Lietuvos banko struktūrinio padalinio direktorius (toliau – Lietuvos banko struktūrinio padalinio direktorius).

6.

KEISTA:

2021 10 25 nutarimu Nr. 03-181 (nuo 2021 11 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-22319)

 

Tikrinimą atlikti gali būti pavedama kelių Lietuvos banko struktūrinių padalinių tarnautojams arba pasitelkiami nepriklausomi specialistai, jei reikia jų specialiųjų žinių arba patirties. Tokiu atveju komisijos sudėtis tvirtinama Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymu.

7.

KEISTA:

2021 10 25 nutarimu Nr. 03-181 (nuo 2021 11 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-22319)

 

Pagrindas pradėti tikrinimą yra Lietuvos banko struktūrinio padalinio direktoriaus potvarkis (Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymas) dėl asmens, prašančio įrašyti jį į valiutos keityklos operatorių sąrašą, tikrinimo, kuriame, be kita ko, nurodoma komisijos sudėtis (komisijos pirmininko ir kitų narių vardai, pavardės, pareigos), tikrinimo pradžios ir pabaigos data.

8.

KEISTA:

2021 10 25 nutarimu Nr. 03-181 (nuo 2021 11 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-22319)

 

Tikrinimas atliekamas pagal tikrinimo programą, kurią potvarkiu tvirtina Lietuvos banko struktūrinio padalinio direktorius.

9. Apie būsimą tikrinimą asmeniui, prašančiam įrašyti jį į valiutos keityklos operatorių sąrašą, pranešama raštu ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas iki tikrinimo dienos. Asmens, prašančio įrašyti jį į valiutos keityklos operatorių sąrašą, administracijos vadovui pateikiama potvarkio (įsakymo) dėl asmens, prašančio įrašyti jį į valiutos keityklos operatorių sąrašą, tikrinimo kopija, taip pat informacijos ir dokumentų, kuriuos asmuo, prašantis įrašyti jį į valiutos keityklos operatorių sąrašą, privalo pateikti komisijai tikrinimo pradžioje, sąrašas.

 

III SKYRIUS

TIKRINIMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS

 

10. Asmens, prašančio įrašyti jį į valiutos keityklos operatorių sąrašą, pareigos ir komisijos narių teisės tikrinimo metu nustatytos Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

11. Tikrinime privalo dalyvauti asmens, prašančio įrašyti jį į valiutos keityklos operatorių sąrašą, administracijos vadovas. Tikrinime taip pat privalo dalyvauti ir kiti komisijos pirmininko nurodyti asmens, prašančio įrašyti jį į valiutos keityklos operatorių sąrašą, vadovai ir darbuotojai.

12. Asmuo, prašantis įrašyti jį į valiutos keityklos operatorių sąrašą, nevykdęs komisijos teisėtų reikalavimų arba netinkamai juos vykdęs, arba kitaip kliudęs atlikti pasirengimo teikti valiutos keitimo paslaugą tikrinimą, gali būti pripažintas nepasirengusiu teikti valiutos keitimo paslaugą.

 

IV SKYRIUS

TIKRINIMO REZULTATŲ VERTINIMAS

 

13. Baigus tikrinimą parengiamas tikrinimo ataskaitos (toliau – ataskaita) projektas. Ataskaitos projektas teikiamas asmeniui, prašančiam įrašyti jį į valiutos keityklos operatorių sąrašą.

14.

KEISTA:

2021 10 25 nutarimu Nr. 03-181 (nuo 2021 11 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-22319)

 

Asmuo, prašantis įrašyti jį į valiutos keityklos operatorių sąrašą, nesutinkantis su ataskaitos projekto turiniu, turi teisę raštu per 5 darbo dienas nuo ataskaitos projekto gavimo dienos pateikti Lietuvos bankui savo motyvuotas pastabas (pagrįstas teisės aktais, atitinkamais dokumentais ar pan.).

15. Komisija privalo atsižvelgti į asmens, prašančio įrašyti jį į valiutos keityklos operatorių sąrašą, motyvuotas pastabas arba pagrįsti argumentus, dėl kurių į pastabas neatsižvelgta. Atsižvelgus į pateiktas pastabas, ataskaitos projektas tikslinamas.

16. Ataskaita parengiama per 5 darbo dienas nuo asmens, prašančio įrašyti jį į valiutos keityklos operatorių sąrašą, pastabų gavimo dienos arba per 5 darbo dienas nuo Nuostatų 14 punkte nurodyto termino suėjimo dienos, jei asmuo, prašantis įrašyti jį į valiutos keityklos operatorių sąrašą, pastabų per nurodytą terminą nepateikia. Ataskaitą pasirašo visi komisijos nariai. Visais atvejais, kai asmuo, prašantis įrašyti jį į valiutos keityklos operatorių sąrašą, pateikia pastabas, parengiama pastabų derinimo lentelė, kuri yra ataskaitos priedas.

17. Ataskaita parengiama dviem egzemplioriais, vienas pateikiamas asmeniui, prašančiam įrašyti jį į valiutos keityklos operatorių sąrašą.

______________

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.