Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2014 m. spalio 21 d. nutarimas Nr. 03-195 „Dėl Valiutos keityklos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2014-10-22, Nr. 2014-14540)
  • 2018-11-23 Galiojantis
    2014-11-01 Įsigalioja
    2014-10-22 Paskelbta
    2014-10-21 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

INFOLEX PASTABA: 2018 11 20 nutarimu Nr. 03-229 (TAR, 2018, Nr. 2018-18829) nustatyta, kad Lietuvos banke iki nutarimo Nr. 03-229 įsigaliojimo dienos gauti, bet nebaigti nagrinėti prašymai, kuriuos nagrinėjant taikomos šiuo nutarimu keičiamų teisės aktų nuostatos, baigiami nagrinėti pagal prašymo pateikimo metu galiojusias teisės aktų nuostatas.

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIŲ SĄRAŠO TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 21 d. Nr. 03-195

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti Valiutos keityklos operatorių sąrašo tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                        VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2014 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 03-195

 

VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIŲ SĄRAŠO TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valiutos keityklos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyti valiutos keityklos operatorių įrašymo, atsisakymo įrašyti į valiutos keityklos operatorių sąrašą ir išbraukimo iš jo pagrindai, valiutos keityklos operatorių sąraše pateikiami duomenys ir šio sąrašo tvarkymo reikalavimai.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatyme.

3. Pagal Taisykles Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimai.

 

II SKYRIUS

VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIŲ ĮRAŠYMAS Į VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIŲ SĄRAŠĄ

 

4. Valiutos keityklos operatorius į valiutos keityklos operatorių sąrašą įrašomas, kai Lietuvos bankui pateikia Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje išvardytus dokumentus, pateiktus pagal Taisyklių priede nurodytą prašymo įrašyti į valiutos keityklos operatorių sąrašą formą, ir Lietuvos bankas priima sprendimą įtraukti jį į valiutos keityklos operatorių sąrašą.

5. Asmuo į valiutos keityklos operatorių sąrašą įrašomas per 3 darbo dienas nuo Lietuvos banko sprendimo dėl asmens įrašymo į valiutos keityklos operatorių sąrašą priėmimo dienos.

6. Lietuvos bankas turi teisę priimti sprendimą neįrašyti asmens į valiutos keityklos operatorių sąrašą Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje nustatytais pagrindais.

7. Lietuvos bankas apie sprendimą neįrašyti asmens į valiutos keityklos operatorių sąrašą per 3 darbo dienas informuoja prašymą pateikusį asmenį.

 

III SKYRIUS

VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIŲ SĄRAŠO DUOMENYS

 

8. Valiutos keityklos operatorių sąraše nurodomi šie valiutos keityklos operatorių duomenys:

8.1. juridinio asmens pavadinimas;

8.2. juridinio asmens kodas;

8.3. buveinės adresas;

8.4. administracijos vadovo vardas, pavardė;

8.5. telefonas, faksas, elektroninis paštas (jei turi);

8.6. interneto svetainės adresas (jei turi).

9. Kai valiutos keitimo paslaugas teikia Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymo 8 ir 9 straipsniuose nurodyti subjektai, valiutos keityklos operatorių sąraše nurodomi šie duomenys:

9.1. filialo, įsteigtos patronuojamosios įmonės arba finansų įmonės pavadinimas;

9.2. filialo, įsteigtos patronuojamosios įmonės arba finansų įmonės kodas;

9.3. filialo, įsteigtos patronuojamosios įmonės arba finansų įmonės buveinės adresas;

9.4. filialo arba įsteigtos patronuojamosios įmonės vadovo vardas, pavardė. Kai valiutos keitimo paslaugas teikia Europos ekonominės erdvės valstybės finansų įmonė, neįsteigusi filialo, nurodomas šios finansų įmonės vadovo vardas, pavardė;

9.5. telefonas, faksas, elektroninis paštas (jei turi);

9.6. interneto svetainės adresas (jei turi);

9.7. užsienio arba kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, kurioje juridinis asmuo arba kita organizacija, įskaitant finansų įmonę, įregistruotas, pavadinimas.

 

IV SKYRIUS

VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIŲ IŠBRAUKIMAS IŠ VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIŲ SĄRAŠO

 

10. Valiutos keityklos operatorius motyvuotu Lietuvos banko sprendimu iš valiutos keityklos operatorių sąrašo išbraukiamas per 3 darbo dienas Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais.

11. Valiutos keityklos operatorius įrašomas į valiutos keityklos operatorių sąrašą tik išnykus aplinkybėms, dėl kurių jam buvo laikinai uždrausta teikti valiutos keitimo paslaugas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Lietuvos bankas valiutos keityklos operatorių sąrašą tvarko naudodamas programas.

13. Jeigu pasikeičia pagal Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymą Lietuvos bankui pateikti duomenys, valiutos keityklos operatorius per 10 dienų nuo jų pasikeitimo arba sužinojimo apie pasikeitimą dienos informuoja Lietuvos banką ir pateikia atitinkamus pasikeitusius dokumentus ir duomenis.

14. Lietuvos bankas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų, pateiktų pagal Taisyklių 13 punktą, gavimo dienos pasikeitusius valiutos keityklos operatorių duomenis paskelbia savo interneto tinklalapyje.

______________

 

Valiutos keityklos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių

priedas

 

PRAŠYMO ĮRAŠYTI Į VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIŲ SĄRAŠĄ FORMA

 

I. DUOMENYS APIE PRAŠYMĄ TEIKIANTĮ ASMENĮ, ATSTOVAUJANTĮ VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIUI

 

1. Asmens vardas, pavardė (pavadinimas) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

2. Asmens kodas (kodas, jeigu turi) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

3. Asmens gyvenamosios vietos (buveinės) adresas, nurodomas ir pašto kodas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

4. Asmens duomenys ryšiams palaikyti (telefonas, faksas, elektroninis paštas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

5. Atstovo teises ir pareigas patvirtinantys dokumentai

Pridedama |_| lapų.

 

II. DUOMENYS APIE VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIŲ

 

6. Valiutos keityklos operatoriaus pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

7. Valiutos keityklos operatoriaus kodas (jeigu turi) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

8. Valiutos keityklos operatoriaus buveinės adresas, nurodomas ir pašto kodas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

9. Registro, kuriame registruotas valiutos keityklos operatorius, duomenys

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

10. Valiutos keityklos operatoriaus duomenys ryšiams palaikyti:

10.1. telefonas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

10.2. faksas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

10.3. elektroninis paštas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

11. Valiutos keityklos operatoriaus interneto svetainės adresas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

12. Kiti prekių ženklai (jeigu yra (bus) vartojami teikiant valiutos keitimo paslaugą)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

13. Valiutos keityklos operatoriaus įstatai

Pridedama |_| lapų.

 

III. ASMENYS, TURINTYS KVALIFIKUOTĄJĄ ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALĮ

 

14.

KEISTA:

2018 11 20 nutarimu Nr. 03-229 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18829)

 

Duomenys apie valiutos keityklos operatoriaus asmenis, turinčius kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį (pateikiami vadovaujantis Reikalavimų vartojimo kredito davėjo, kredito davėjo, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus, sutelktinio finansavimo platformų operatoriaus, valiutos keityklos operatoriaus dalyviams įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 03-219 „Dėl Reikalavimų vartojimo kredito davėjo, kredito davėjo, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus, sutelktinio finansavimo platformų operatoriaus, valiutos keityklos operatoriaus dalyviams įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Pridedama |_| lapų.

15. NETEKO GALIOS:

2018 11 20 nutarimu Nr. 03-229 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18829)

 

IV. VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIAUS VADOVAI

 

16.

KEISTA:

2018 11 20 nutarimu Nr. 03-229 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18829)

 

Duomenys apie valiutos keityklos operatoriaus vadovus (pateikiami vadovaujantis Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“).

Pridedama |_| lapų.

17. NETEKO GALIOS:

2018 11 20 nutarimu Nr. 03-229 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18829)

 

V. VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

 

18. Vidaus kontrolės sistemos, kuri bus įdiegta siekiant atlikti pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, aprašymas.

Pridedama |_| lapų.

 

Aš, toliau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad prašyme ir pridedamuose jo prieduose pateikta visa reikalaujama informacija bei duomenys yra išsamūs ir tikslūs. Esu pasiruošęs (-usi) pateikti visus kitus duomenis ir informaciją bei paaiškinimus, kurių paprašys Lietuvos bankas. Suprantu, kad Lietuvos bankas Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka gali tikrinti šiame prašyme pateiktus, taip pat kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, tam neprieštarauju ir sutinku, kad Lietuvos bankas rinktų visą reikalingą informaciją apie prašymą pateikiantį valiutos keityklos operatorių, taip pat su juo susijusią informaciją. Žinau ir sutinku, kad Lietuvos bankas, tikrindamas mano Lietuvos bankui pateiktus duomenis ir informaciją, gali pasitelkti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijas, kurioms įstatymuose nustatyta tvarka gali būti atskleista mano Lietuvos bankui pateikta informacija ir duomenys.

 

Užpildymo data |_|_|_|_|_|_|_|_|

____________________________________________

(prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė ir parašas)

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.