Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 3D-918 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“ (TAR, 2014-12-04, Nr. 2014-18904)
  • 2014-12-05 Galiojantis
    2014-12-05 Įsigalioja
    2014-12-04 Paskelbta
    2014-12-02 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PROJEKTŲ INOVATYVUMO VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 2 d. Nr. 3D-918

Vilnius

 

Siekdama laiku ir tinkamai pasirengti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių įgyvendinimui, atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 13 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 994/2014 (OL 2014 L 280, p. 1), ir į 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), nuostatas, siekdama skatinti inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse bei efektyviai panaudoti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšas,

tvirtinu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodiką (pridedama).

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                                                      VIRGINIJA BALTRAITIENĖ

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRA

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.