Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo Nr. IX-1597 9 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas (TAR, 2014-12-31, Nr. 2014-21140)
 • 2015-01-01 Galiojantis
  2015-01-01 Įsigalioja
  2014-12-31 Paskelbta
  2014-12-18 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATSISKAITYMŲ BAIGTINUMO MOKĖJIMO IR VERTYBINIŲ POPIERIŲ ATSISKAITYMO SISTEMOSE ĮSTATYMO NR. IX-1597 9 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. gruodžio 18 d. Nr. XII-1479

Vilnius

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 9 straipsnį nauja 2 dalimi:

„2. Jeigu vienas sistemos operatorius kitam sistemos operatoriui pateikia įkaitą, susijusį su sąveikaujančia sistema, įkaitą pateikiančio sistemos operatoriaus teisėms į tą įkaitą neturi įtakos dėl įkaitą gavusio sistemos operatoriaus pradėtas bankroto procesas.“

2. Buvusias 9 straipsnio 2 ir 3 dalis laikyti atitinkamai 3 ir 4 dalimis.

 

2 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

 

Lietuvos Respublikos

atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių

popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 3 tomas, p. 107) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL 2012 L 201, p. 1).“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

&n

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.