Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 997 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 66-2717)
  • 2002-06-30 Galiojantis
    2002-06-30 Įsigalioja
    2002-06-29 Paskelbta
    2002-06-27 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 15 D. NUTARIMO NR. 1120 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. birželio 27 d. Nr. 997

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2001, Nr. 92-3215; 2002, Nr. 41-1533):

1. Išdėstyti 2 punkto antrąją pastraipą taip:

„Ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais, viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai Lietuvos Respublikos Seimas pritaria, ir derinamais su Valstybės ilgalaikės raidos strategija“.

2. Papildyti naujais 5.6 ir 5.7 punktais (ankstesniuosius 5.6–5.13 punktus laikyti 5.8–5.15 punktais):

„5.6. sukurti efektyviai funkcionuojančią žemės ir maisto ūkio valdymo sistemą, kurioje veikiančios institucijos užtikrintų žemės ir maisto ūkio bei žuvininkystės sektorių acquis normų įgyvendinimą;

5.7. nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienos dalyvauti Europos Sąjungos institucijų veikloje (iki įstojimo į Europos Sąjungą dalyvauti stebėtojų teisėmis);“.

3. Išdėstyti 5.15 punktą taip:

„5.15. užtikrinti efektyvų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių paramos programų lėšų, skirtų žemės ūkiui, kaimo ir žuvininkystės plėtrai, naudojimą“.

4. Papildyti naujais

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.