Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
265 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2022-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 265 straipsnis. Jūros aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas

  1. Kuršių marių ir Baltijos jūros pakrantės apsaugos zonos ir juostos režimo pažeidimas

  užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  2. Laivuose susidarančių atliekų ir kitų kenksmingų medžiagų likučių deginimas Lietuvos Respublikos vidaus ir teritoriniuose vandenyse

  užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

  3. Lietuvos Respublikos jūros rajono teršimas iš laivų, iš šiame rajone esančių jūros įrenginių ir (arba) iš sausumoje esančių stacionariųjų ar mobiliųjų įrenginių

  užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki šešių tūkstančių eurų.

  KEISTA:

  2020 06 26 įstatymu Nr. XIII-3186 (nuo 2020 07 11)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-15508)

   

  4. Atviros jūros (jūros rajonų, kurie nepriklauso valstybių vidaus vandenims, teritorinei jūrai ir išskirtinei ekonominei zonai), išskirtinės ekonominės zonos, Europos Sąjungos valstybių narių teritorinės jūros, įskaitant tarptautinei laivybai naudojamus sąsiaurius, kuriuose Europos Sąjungos valstybės narės turi jurisdikciją, ir Europos Sąjungos valstybių narių vidaus vandenų, įskaitant uostus, teršimas iš laivų pažeidžiant Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių reikalavimus, nustatytus Tarptautinėje konvencijoje dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78) ir 1992 m. Helsinkio konvencijoje dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos, išskyrus šio straipsnio 14, 15 dalyse numatytus pažeidimus,

  užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

  KEISTA:

  2018 06 27 įstatymu Nr. XIII-1311 (nuo 2018 07 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-10964)

   

  5. Lietuvos Respublikos jūros rajono žvalgyba ir naudojimas, jūros įrenginių, terminalų, žuvų fermų statyba, povandeninių elektros kabelių tiesimas, hidrotechninių ir kitų įrenginių, uostų statyba, rekonstravimas ar plėtimas, kasimo, gręžimo, sprogdinimo darbai, seisminiai, moksliniai tyrimai, karinės pratybos ir kita galinti turėti neigiamos įtakos jūros aplinkai veikla be nustatyta tvarka išduoto leidimo, taip pat kenksmingų medžiagų gabenimas pažeidžiant jūros aplinkos apsaugos reikalavimus

  užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

  KEISTA:

  2020 06 26 įstatymu Nr. XIII-3186 (nuo 2020 07 11)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-15508)

   

  6. Pareigos užregistruoti laivo, platformos priėmimo įrenginio dokumentuose operacijas su kenksmingomis medžiagomis ar kroviniais ar pareigos pasirašyti šiuos dokumentus nevykdymas, netikrų žinių apie operacijas su kenksmingomis medžiagomis ar kroviniais įrašymas į laivo, platformos priėmimo įrenginio dokumentus arba atsisakymas pateikti laivo, platformos priėmimo įrenginio dokumentus

  užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

  7. Nepranešimas nustatyta tvarka aplinkos apsaugos tarnyboms apie galimą, įvykusį ar pastebėtą jūros ar Kuršių marių aplinkos teršimą ir neteisėtą šalinimą, taip pat informacijos apie uostuose pakraunamų ir iškraunamų kenksmingų medžiagų sudėtį ir jas vežančius laivus nepateikimas arba atsisakymas pateikti informaciją ir netikrų žinių perdavimas

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

  8. Neturėjimas su aplinkos apsaugos tarnybomis ar kitomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotomis institucijomis suderintų teršimo incidentų jūroje likvidavimo, pakrančių valymo ir atkūrimo planų, būtinos bazės teršimams jūroje išvengti, apriboti ir likviduoti bei pakrantėms valyti ir atkurti, taip pat skubių ir būtinų teršimo jūroje išvengimo, apribojimo ir likvidavimo bei pakrančių valymo ir atkūrimo priemonių nesiėmimas

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  9. Laivų įrengimų, konstrukcijos neatitiktis jūros aplinkos apsaugos normoms bei standartams, apsaugos nuo teršimo tarptautinių pažymėjimų ar kitų Tarptautinėje konvencijoje dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78) ir 1992 m. Helsinkio konvencijoje dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos nurodytų dokumentų neturėjimas arba juose nurodytų duomenų ir faktinės laivų sistemų bei įrenginių būklės neatitikimas, skystųjų kenksmingų medžiagų gabenimas laivais, prieš tai nenustačius medžiagų kategorijos,

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  10. Reikiamų įrenginių ar kitų priemonių, kad nedelsiant ir be apribojimo iš laivų būtų priimami, saugomi ir apdorojami naftos, kitų skystųjų ir kietųjų kenksmingų medžiagų likučiai, neturėjimas jūrų uostuose, taip pat reikiamų priemonių, kad būtų atiduoti visi šioje dalyje nurodyti medžiagų likučiai, neįgyvendinimas

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

  11. Būtinų priemonių laivų avarijoms išvengti arba sumažinti iki minimumo, kad padidėtų navigacinis saugumas ir pagerėtų jūrų transporto judėjimas, nevykdymas

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.

  12. Apleistų ir nenaudojamų įrenginių, sudužusių ar paskendusių laivų ir pamestų krovinių, kurie kelia grėsmę jūros aplinkai ar laivybos saugumui, nepašalinimas iš Lietuvos Respublikos jūros rajono

  užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

  13. Ne laivuose susidarančių atliekų ir kitų medžiagų šalinimas ir deginimas Lietuvos Respublikos jūros rajone, Baltijos jūroje, taip pat Lietuvos Respublikos laivų atviroje jūroje (jūros rajonuose, kurie nepriklauso valstybių vidaus vandenims, teritoriniams vandenims ir išskirtinei ekonominei zonai) iškasto grunto šalinimas Lietuvos Respublikos jūros rajone ir Baltijos jūroje be aplinkos apsaugos institucijos leidimo

  užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

  14. Su bet kurios valstybės vėliava plaukiojantiems laivams, įskaitant laivus, kurių kelionė prasidėjo už Europos Sąjungos ribų, taikomo reikalavimo nenaudoti Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir jūros rajono vidaus vandenyse jūrinio kuro, kuriame sieros kiekis viršija nustatytas normas, kaip tai numatyta Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78) VI priede, neteisėtas nevykdymas, kai laive naudojamas jūrinis kuras, kuriame sieros yra daugiau kaip 0,1 procento masės, bet mažiau kaip 0,15 procento masės,

  užtraukia baudą laivų kapitonams ir laivų valdytojams – fiziniams asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

  KEISTA:

  2018 06 27 įstatymu Nr. XIII-1311 (nuo 2018 07 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-10964)

   

  15. Su bet kurios valstybės vėliava plaukiojantiems laivams, įskaitant laivus, kurių kelionė prasidėjo už Europos Sąjungos ribų, taikomo reikalavimo nenaudoti Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir jūros rajono vidaus vandenyse jūrinio kuro, kuriame sieros kiekis viršija nustatytas normas, kaip tai numatyta Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78) VI priede, neteisėtas nevykdymas, kai laive naudojamas jūrinis kuras, kuriame sieros yra 0,15 procento masės ar daugiau,

  užtraukia baudą laivų kapitonams ir laivų valdytojams – fiziniams asmenims nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

  KEISTA:

  2018 06 27 įstatymu Nr. XIII-1311 (nuo 2018 07 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-10964)

   

  16. Laivų balastinių vandenų ir nuosėdų išleidimas Lietuvos Respublikos jūros rajone, kai į aplinką patenka neleistinas kiekis pavojingų ir ligas sukeliančių vandens organizmų, pažeidžiant 2004 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

  KEISTA:

  2020 06 26 įstatymu Nr. XIII-3186 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-15508)

   

  17. Pareigos užregistruoti laivo dokumentuose su balastiniais vandenimis susijusias operacijas ir (ar) pareigos pasirašyti šiuos dokumentus nevykdymas, klaidingų duomenų apie operacijas su balastiniais vandenimis įrašymas į laivo dokumentus arba atsisakymas pateikti laivo dokumentus

  užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  KEISTA:

  2020 06 26 įstatymu Nr. XIII-3186 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-15508)

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Advokatės Vidos Kisielienės kontora
Kaunas. Kontaktai
Saulius Žentelis
Vilnius. Kontaktai
Advokato Kęstučio Leimono kontora
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.