Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
308 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2020-02-08
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 308 straipsnis. Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo reikalavimų pažeidimas

  KEISTA:

  2020 01 28 įstatymu Nr. XIII-2804 (nuo 2020 02 08)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-02855)

   

  1. Cheminių medžiagų ir (ar) cheminių mišinių, išskyrus nuodingąsias medžiagas, sandėliavimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus

  užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

  2. Cheminių medžiagų ir (ar) cheminių mišinių, išskyrus nuodingąsias medžiagas, sandėliavimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus, sukėlęs žalą aplinkai,

  užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

  3. Reikalavimo pranešti Europos cheminių medžiagų agentūrai apie chemines medžiagas, atskiras ir esančias cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, pagal Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytą tvarką, kad jos būtų įtrauktos į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių, nevykdymas

  užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

  4. Gaminamų, tiekiamų rinkai, importuojamų, eksportuojamų, platinamų, naudojamų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių apskaitos reikalavimų pažeidimas

  užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

  5. Informacijos apie tiekiamas rinkai, gaminamas, importuojamas, eksportuojamas, platinamas, naudojamas chemines medžiagas ir cheminius mišinius, jų savybes ir poveikį nepateikimas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir (arba) iškraipymas, Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nurodytų reikalavimų nustatyta tvarka teikti su prevencinių ir gydymo priemonių nustatymu susijusią informaciją apie tiekiamų rinkai ir dėl poveikio sveikatai arba dėl fizinio poveikio klasifikuojamų kaip pavojingų cheminių mišinių cheminę sudėtį nevykdymas

  užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  6. Pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, taip pat jų turinčių gaminių importas ir (arba) eksportas pažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 649/2012 nustatytus reikalavimus

  užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

  7. Reikalavimų teikti papildomą informaciją Europos cheminių medžiagų agentūrai ir (arba) Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai pagal šių institucijų prašymą ir reikalavimų teikti Europos cheminių medžiagų agentūrai informaciją apie pavojingąsias chemines medžiagas gaminiuose Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatyta tvarka ir informaciją apie atskiras ir esančias cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje chemines medžiagas, kurioms Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytais atvejais taikomos registracijos išimtys, nesilaikymas ir (arba) registracijos išimčių atvejais nustatytų sąlygų nesilaikymas

  užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

  8. Atliekant bandymus cheminės medžiagos registracijos tikslais gautų duomenų ir (arba) tyrimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų nepateikimas kitiems potencialiems registruotojams

  užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  9. Reikalavimų Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatyta tvarka perduoti tiekimo grandinės dalyviams, platintojams ar vartotojams informaciją apie chemines medžiagas, atskiras ir esančias cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, ir apie cheminius mišinius nesilaikymas

  užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  10. Saugos duomenų lapų sudarymo ir (arba) jų teikimo reikalavimų nesilaikymas

  užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  11. Saugos duomenų lapuose ir jų prieduose nurodytų sąlygų ir reikalavimų pažeidimas

  užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims nuo keturiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  12. Pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, jų turinčių gaminių naudojimo reklamos reikalavimų pažeidimas

  užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  13. Cheminių medžiagų, atskirų ir esančių cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, registravimas pažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytus reikalavimus ir (arba) reikalavimo šioje dalyje nurodytame reglamente nustatyta tvarka atnaujinti cheminių medžiagų, atskirų ir esančių cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, registraciją nevykdymas

  užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimt eurų.

  14. Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatyta tvarka neregistruotų ar neautorizuotų cheminių medžiagų ir pavojingųjų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, kurių gamyba, tiekimas rinkai ir naudojimas draudžiamas arba ribojamas, pašalinimo ir (ar) susigrąžinimo iš rinkos reikalavimų pažeidimas

  užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų.

  15. Cheminių medžiagų, atskirų ir esančių cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, taip pat cheminių mišinių, sprogiųjų cheminių medžiagų ar cheminių mišinių turinčių gaminių klasifikavimo, pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, sprogmenų klasei priskiriamų gaminių pakavimo ir (arba) ženklinimo reikalavimų (įskaitant klasifikacijos peržiūros, etiketėse pateikiamos informacijos atnaujinimo reikalavimus) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 pažeidimas, draudimo tiekti rinkai pavojingąją cheminę medžiagą ir (ar) cheminį mišinį ar sprogmenų klasei priskiriamą gaminį, kai jie nustatyta tvarka nėra suklasifikuoti, paženklinti ir (ar) supakuoti, pažeidimas

  užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų keturiasdešimt iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

  16. Tolesnio naudotojo pareigų Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytais atvejais dėl cheminių medžiagų cheminės saugos vertinimo, dėl rizikos mažinimo priemonių nustatymo ir jų taikymo ir (arba) informacijos pateikimo Europos cheminių medžiagų agentūrai nevykdymas

  užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

  17. Reikalavimų gamintojui, importuotojui, tolesniam naudotojui arba platintojui kaupti ir nustatytą laiką saugoti informaciją apie pagamintas, importuotas, patiektas rinkai ar naudotas chemines medžiagas, kuri reikalinga jų pareigoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atlikti, nesilaikymas, taip pat cheminės medžiagos ar cheminio mišinio tiekėjo rinkai pareigos kaupti ir saugoti informaciją, kurią jis naudojo klasifikuodamas ir ženklindamas cheminę medžiagą ar cheminį mišinį pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, neatlikimas ir (arba) reikalavimų leisti su šia informacija susipažinti Europos cheminių medžiagų agentūrai, Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai ir (arba) cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo priežiūrą vykdančioms institucijoms ir (ar) valstybės įmonėms nesilaikymas

  užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

  18. Draudimo gaminti ir (arba) tiekti rinkai chemines medžiagas, atskiras ir esančias cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, kai jos nustatyta tvarka neįregistruotos, pažeidimas

  užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

  19. Pavojingųjų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, naudojimas (išskyrus nuodingųjų medžiagų laikymą) nesilaikant autorizacijos sąlygų

  užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

  20. Pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, jų turinčių gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir (arba) naudojimo apribojimų, išskyrus nuodingųjų medžiagų gamybos, laikymo ir (arba) realizavimo apribojimus, pažeidimas

  užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims, su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.

  21. Draudimo tiekti rinkai ir (arba) naudoti pavojingąsias chemines medžiagas, atskiras ir esančias cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, kai šių cheminių medžiagų naudojimo būdas ar jų įtraukimas į gaminio sudėtį nustatyta tvarka neautorizuotas, pažeidimas, išskyrus draudimo realizuoti ir (arba) laikyti nuodingąsias medžiagas pažeidimą,

  užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

  22. Uždraustų naudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, cheminių mišinių ir jų turinčių gaminių gamyba, tiekimas rinkai ir (arba) naudojimas, išskyrus nuodingųjų medžiagų gamybą, laikymą ir (arba) realizavimą,

  užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų eurų ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims, su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Advokatų profesinė bendrija Greenlex
Vilnius. Kontaktai
Ema Būtėnienė
Vilnius. Kontaktai
Advokatų kontora Gustaitis, Pesenka, Sirvydis, Vaicekauskas ir partneriai
Kaunas. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.