Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
597 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2023-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 597 straipsnis. Administracinis sulaikymas

  1. Administracinis sulaikymas taikomas tik tais atvejais, kai:

  1) nesulaikius administracinio nusižengimo padarymo vietoje ar tuoj po jo padarymo užklupto asmens, negali būti nustatyta administracinio nusižengimo padarymu įtariamo asmens tapatybė;

  2) sulaikymas yra būtinas siekiant tinkamai užfiksuoti administracinį nusižengimą, surašyti administracinio nusižengimo protokolą;

  3) užkluptas asmuo savo elgesiu kelia pavojų ar dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų nesiorientuoja aplinkoje.

  2. Asmenį sulaikius, administracinio nusižengimo protokolas turi būti surašytas ar kiti būtini procesiniai veiksmai atlikti per įmanomai trumpiausią laiką. Surašius administracinio nusižengimo protokolą, taip pat išnykus kitiems šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems administracinio sulaikymo pagrindams, asmuo turi būti nedelsiant paleistas. Visais atvejais administracinio sulaikymo trukmė negali viršyti šio straipsnio 3, 4 dalyse nurodytos trukmės.

  3. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens administracinis sulaikymas gali trukti ne ilgiau kaip penkias valandas, o kai asmuo sulaikomas siekiant tinkamai užfiksuoti administracinį nusižengimą ir surašyti administracinio nusižengimo protokolą, – ne ilgiau kaip septynias valandas.

  4. Už šio kodekso 536 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus traukiami administracinėn atsakomybėn asmenys gali būti sulaikyti iki penkių valandų nusižengimo aplinkybėms užfiksuoti, o prireikus nustatyti asmens tapatybę, – iki keturiasdešimt aštuonių valandų.

  5. Administracinio sulaikymo laikas skaičiuojamas nuo administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens faktinio sulaikymo (faktinio asmens laisvės apribojimo pradžios) momento, o neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens – nuo jo išblaivėjimo laiko.

  6. Kai sulaikytas asmuo sulaikymo dieną yra vežamas į teismą ar kitą instituciją, kur priimamas nutarimas dėl administracinės nuobaudos, bylos nagrinėjimo laikas į administracinio sulaikymo terminus neįskaičiuojamas.

  7. Dėl administracinio sulaikymo surašomas protokolas. Administracinio sulaikymo protokole nurodoma: protokolo surašymo data ir vieta; protokolą surašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė; duomenys apie sulaikytojo asmenybę; sulaikymo laikas, vieta ir motyvai. Protokolą pasirašo jį surašęs pareigūnas ir sulaikytasis. Jeigu sulaikytasis atsisako pasirašyti protokolą arba dėl savo būsenos nesugeba jo pasirašyti, apie tai įrašoma protokole.

  8. Sulaikyto administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymu jo giminaičiams, darbovietės arba mokymo įstaigos administracijai pranešama, kur šis asmuo yra. Apie nepilnamečio sulaikymą būtina nedelsiant pranešti jo tėvams arba globėjams (rūpintojams).

  9. Administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį gali sulaikyti jų kompetencijai priskirtus administracinius nusižengimus tiriantys:

  1) policijos pareigūnai;

  2) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai;

  3) Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai;

  4) Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai;

  5) Karo policijos pareigūnai;

  6) Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai.

  KEISTA:

  2020 05 07 įstatymu Nr. XIII-2903 (nuo 2020 07 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-10900)

   

  10. Šio straipsnio 9 dalyje nenurodytų institucijų pareigūnai gali kreiptis į policiją dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens sulaikymo. Kai administracinis nusižengimas padaromas karinėse, karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijose, karinio vieneto vado įsakymu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo gali būti faktiškai sulaikytas (faktiškai apribota asmens laisvė) tol, kol atvyks policijos ar Karo policijos pareigūnai, bet ne ilgiau negu dvi valandas. Kai administracinis nusižengimas padaromas laisvės atėmimo vietų įstaigoje ar jos prieigose, laisvės atėmimo vietų įstaigos direktoriaus ar jo įgalioto pareigūno nurodymu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo gali būti sulaikytas tol, kol atvyks policijos pareigūnai, bet ne ilgiau negu dvi valandas.

  KEISTA:

  2022 06 28 įstatymu Nr. XIV-1203 (nuo 2023 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-15566)

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Tomas Puzinas
Kontaktai
Darius Raulušaitis
Vilnius. Kontaktai
Vilma Eigirdienė
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.