Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
662 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2023-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 662 straipsnis. Administracinio nusižengimo bylos atnaujinimas dėl esminio materialiosios ar proceso teisės pažeidimo

  1. Prašymus atnaujinti administracinio nusižengimo bylą šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytais pagrindais nagrinėja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Šie prašymai paduodami tiesiogiai šiam teismui.

  2. Prašyme atnaujinti administracinio nusižengimo bylą šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytais pagrindais turi būti nurodyta: teismo, kuriam paduodamas prašymas, pavadinimas; pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; teismas ar institucija, kurių įsiteisėję nutarimas ar nutartis administracinio nusižengimo byloje ginčijami, ginčijamų nutarimo ar nutarties priėmimo data ir esmė, jais nustatytos bylos aplinkybės; šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyti administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo pagrindai ir išsamūs teisiniai argumentai, pagrindžiantys šių pagrindų buvimą; pareiškėjo prašymas, atitinkantis šio straipsnio 14 dalyje nurodytus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo įgaliojimus; pareiškėjo pageidavimas dėl bylos nagrinėjimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kitaip) arba reikalavimas užtikrinti jam ir (ar) jo atstovui galimybę pasinaudoti teismo informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (vaizdo konferencijomis, telekonferencijomis ir kita) teismo patalpose. Prašymas turi būti jį paduodančio asmens pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėti ginčijamų nutarimo ar nutarties ir su ginčijamu sprendimu susijusių nutarimų ar nutarčių kopijos (nuorašai).

  KEISTA:

  2022 11 24 įstatymu Nr. XIV-1572 (nuo 2023 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-25123)

   

  3. Pareiškėjas turi teisę iki prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą nagrinėjimo teismo posėdyje dienos šį prašymą atšaukti. Šiuo atveju prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą paliekamas nenagrinėtas, jeigu tai neprieštarauja viešajam interesui.

  4. Prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą priėmimo klausimą rašytinio proceso tvarka sprendžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko ar šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko iš trijų teisėjų sudaryta atrankos kolegija. Laikoma, kad prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą priimtas, jeigu už tai balsavo bent vienas iš šios kolegijos narių.

  5. Prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą atsisakoma priimti, kai jis:

  1) paduotas praleidus prašymo padavimo terminą ir nėra prašymo atnaujinti šį praleistą terminą arba prašymas atnaujinti praleistą prašymo padavimo terminą yra atmestas;

  2) paduotas administracinio nusižengimo byloje, neužbaigtoje įsiteisėjusiais nutarimu ar nutartimi;

  3) neatitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų;

  4) paduotas asmens, neturinčio teisės paduoti prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą;

  5) yra kartotinis;

  6) neturi šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyto pagrindo.

  6. Prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą priėmimo klausimas išsprendžiamas nutartimi. Jeigu prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą atsisakoma priimti, nutartyje išdėstomi šio sprendimo motyvai. Nepriimtas prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Atrankos kolegija, nusprendusi priimti prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą, ta pačia nutartimi administracinio nusižengimo bylą atnaujina.

  7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ar šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, laikydamiesi nustatytos bylų paskirstymo tvarkos, atnaujintai administracinio nusižengimo bylai nagrinėti sudaro trijų teisėjų kolegiją, paskiria šios kolegijos pirmininką ir pranešėją, nustato bylos parengimo nagrinėti terminą ir paskiria jos nagrinėjimo datą. Atrankos kolegijos ar bylą nagrinėjančios teisėjų kolegijos nutartimi prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą gali būti perduotas nagrinėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinei septynių teisėjų kolegijai arba šio skyriaus plenarinei sesijai.

  8. Atrankos kolegija, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas ir administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti kolegija gali sustabdyti toje byloje priimtų nutarimų ir nutarčių vykdymą.

  9. Atnaujinta administracinio nusižengimo byla Lietuvos Aukščiausiajame Teisme paprastai nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Tokiais atvejais teisėjas pranešėjas praneša pareiškėjui, nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusiai institucijai ar institucijai, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, kitiems asmenims, su kurių teisėtais interesais susijęs prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą, kad byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, nurodo bylą nagrinėsiančios teisėjų kolegijos sudėtį, pasiūlo pateikti atsiliepimus į prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą (išskyrus siūlymą pareiškėjui) ir išaiškina teisę raštu pareikšti nušalinimus ir prašymus. Atsiliepimai į prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą, pareiškimai dėl nušalinimo ir prašymai turi būti pateikti per trisdešimt kalendorinių dienų nuo pranešimo apie atnaujintos administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka išsiuntimo dienos. Institucija privalo pateikti atsiliepimą į prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą (išskyrus savo pačios prašymą). Kitų asmenų atsiliepimų į prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą nepateikimas netrukdo nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka.

  KEISTA:

  2016 03 17 įstatymu Nr. XII-2254 (nuo 2016 03 26)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-06343)

   

  10. Kai tai būtina, atrankos kolegija ar administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija gali nuspręsti, kad administracinio nusižengimo byla turi būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka gali būti užtikrinamas naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip).

  KEISTA:

  2022 11 24 įstatymu Nr. XIV-1572 (nuo 2023 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-25123)

   

  11. Teisėjų kolegija, nagrinėdama administracinio nusižengimo bylą nustačiusi šio straipsnio 5 dalyje nurodytus pagrindus, priima nutartį nutraukti atnaujintos administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą, išskyrus atvejį, kai toje pačioje byloje nagrinėjamas kitas prašymas atnaujinti bylą, dėl kurio nėra pagrindo priimti tokią nutartį.

  12. Teismas gali atidėti atnaujintos administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą, jeigu tam yra svarbių priežasčių.

  13. Nagrinėdamas atnaujintą administracinio nusižengimo bylą, teismas teisės taikymo aspektu patikrina priimtus nutarimus ir nutartis, kurių teisėtumas ginčijamas prašyme. Teismas yra saistomas toje administracinio nusižengimo byloje įsiteisėjusiais nutarimu ar nutartimi nustatytų aplinkybių. Jeigu esminiai materialiosios ar proceso teisės pažeidimai administracinio nusižengimo byloje galėjo turėti įtakos ir tiems toje pačioje byloje administracinėn atsakomybėn patrauktiems asmenims, kurie nepadavė prašymų atnaujinti administracinio nusižengimo bylą, teismas patikrina, ar nutarimas ar nutartis teisėti ir šiems asmenims.

  14. Teismas, išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą, priima vieną iš šių sprendimų:

  1) palikti nutarimą nepakeistą;

  2) panaikinti nutarimą ar nutartį (nutarimus ar nutartis) ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti;

  3) panaikinti nutarimą ar nutartį (nutarimus ar nutartis) ir perduoti administracinio nusižengimo bylą nagrinėti institucijai, apylinkės teismui arba apygardos teismui;

  4) panaikinti nutarimą ar nutartį (nutarimus ar nutartis) ir palikti galioti kitą nutarimą ar nutartį (nutarimus ar nutartis, su pakeitimais arba be pakeitimų);

  5) panaikinti nutarimą ar nutartį (nutarimus ar nutartis) ir priimti naują nutarimą ar nutartį;

  6) pakeisti nutarimą ar nutartį.

  15. Šio straipsnio 14 dalies 2 ir 5 punktuose nurodytais atvejais teismas priima nutarimus, 1, 3, 4 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – nutartis.

  16. Nutarimas ar nutartis turi būti paskelbti ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo atnaujintos administracinio nusižengimo bylos išnagrinėjimo teismo posėdyje dienos, o jei byla sudėtinga ar didelės apimties, – per teismo nustatytą kuo trumpesnį laiką, bet ne vėliau kaip per trisdešimt darbo dienų.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Advokato A. Šukevičiaus kontora
Vilnius. Kontaktai
Advokato Jono Ivoškos kontora
Vilnius. Kontaktai
Gintaras Žičkus
Šiauliai. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.