Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

2015 m. birželio 25 d. įstatymu

Nr. XII-1869

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

 

I DALIS

BENDROJI DALIS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso paskirtis

1. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – Kodeksas) paskirtis yra teisės priemonėmis ginti žmogaus teises ir laisves, visuomenės ir valstybės interesus nuo administracinių nusižengimų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, skatinti taikų valstybės ir žmogaus, visuomenės narių sugyvenimą.

2. Šiame kodekse:

1) apibrėžiama, kokios įstatymų uždraustos veikos yra administraciniai nusižengimai;

2) nustatomos administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės už šiame kodekse numatytus nusižengimus;

3) nustatomi administracinės atsakomybės pagrindai ir sąlygos;

4) nustatoma administracinių nusižengimų teisena.

3. Šiuo kodeksu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio kodekso priede.

 

2 straipsnis. Pagrindinės administracinės atsakomybės nuostatos

1. Pagal šį kodeksą atsako fizinis asmuo (toliau – asmuo), jeigu jo padaryta veika, už kurią šiame kodekse yra numatyta tam tikra sankcija, buvo uždrausta tos veikos padarymo metu galiojusiame teisės akte.

2. Įstatymų ar kitų teisės aktų nežinojimas nuo administracinės atsakomybės neatleidžia.

3. Asmuo atsako pagal šį kodeksą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas dėl administracinio nusižengimo padarymo.

4. Pagal šį kodeksą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta įstatymų uždrausta veika atitinka šiame kodekse nustatytus administracinio nusižengimo požymius.

5. Niekam negali būti antrą kartą skiriama administracinė nuobauda už tą pačią veiką.

6. Įstatymui, teismui, kitiems viešojo administravimo subjektams visi administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys yra lygūs.

7. Asmuo laikomas padariusiu administracinį nusižengimą tik įvykdęs administracinį nurodymą arba šio kodekso nustatyta tvarka įsiteisėjus nutarimui, kuriuo asmuo pripažįstamas padariusiu administracinį nusižengimą.

 

II SKYRIUS

ĮSTATYMŲ DĖL ATSAKOMYBĖS UŽ ADMINISTRACINIUS NUSIŽENGIMUS GALIOJIMAS

 

3 straipsnis. Šio kodekso galiojimo laikas

1. Asmuo, padaręs administracinį nusižengimą, atsako pagal įstatymus, galiojusius to nusižengimo padarymo metu.

2. Įstatymas, švelninantis ar panaikinantis atsakomybę už administracinius nusižengimus arba kitaip lengvinantis administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ar asmens, kuriam paskirta, bet dar nebaigta vykdyti administracinė nuobauda, teisinę padėtį, turi grįžtamąją galią.

3. Įstatymas, nustatantis ar griežtinantis atsakomybę už administracinius nusižengimus arba kitaip sunkinantis administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ar asmens, kuriam paskirta, bet dar nebaigta vykdyti administracinė nuobauda, teisinę padėtį, neturi grįžtamosios galios.

4. Administracinio nusižengimo padarymo laikas yra asmens veikimo (neveikimo) laikas arba įstatymuose numatytų padarinių atsiradimo laikas, jeigu asmuo norėjo, kad padariniai atsirastų kitu laiku.

 

4 straipsnis. Šio kodekso galiojimas erdvėje ir asmenims

1. Pagal šį kodeksą atsako asmuo, padaręs administracinį nusižengimą Lietuvos valstybės teritorijoje arba laive ar orlaivyje su Lietuvos valstybės vėliava ar skiriamaisiais ženklais. Šio kodekso specialiojoje dalyje numatytais atvejais pagal šį kodeksą atsako ir asmuo, kuris administracinį nusižengimą padarė Lietuvos Respublikos ekonominėje zonoje Baltijos jūroje ir Lietuvos Respublikos kontinentiniame šelfe.

2. Be to, pagal šį kodeksą atsako asmuo, administracinį nusižengimą padaręs ne Lietuvos valstybės teritorijoje arba ne laive ar orlaivyje su Lietuvos valstybės vėliava ar skiriamaisiais ženklais, jeigu šio kodekso specialiojoje dalyje numatyti padariniai atsirado Lietuvos valstybės teritorijoje arba laive ar orlaivyje su Lietuvos valstybės vėliava ar skiriamaisiais ženklais. Asmuo taip pat atsako pagal šį kodeksą už Kodekso specialiojoje dalyje numatytą administracinį nusižengimą, padarytą ne Lietuvos valstybės teritorijoje arba ne laive ar orlaivyje su Lietuvos valstybės vėliava ar skiriamaisiais ženklais, jeigu tai numatyta Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje ar Europos Sąjungos teisės akte.

3. Administracinio nusižengimo padarymo vieta yra vieta, kurioje asmuo veikė arba turėjo ir galėjo veikti, arba vieta, kurioje atsirado šio kodekso specialiojoje dalyje numatyti padariniai.

4. Už padarytus administracinius nusižengimus neatsako Respublikos Prezidentas. Taikant šį kodeksą ir kitus teisės aktus, negali būti suvaržoma Lietuvos Respublikos Seimo nario ir teisėjo laisvė be Lietuvos Respublikos Seimo, o tarp Seimo sesijų – be Respublikos Prezidento sutikimo.

5. Asmenų, kurie pagal tarptautinės teisės normas naudojasi imunitetu nuo administracinės jurisdikcijos ir padarė administracinį nusižengimą Lietuvos valstybės teritorijoje, administracinės atsakomybės klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitomis tarptautinės teisės normomis bei principais.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ

 

5 straipsnis. Administracinis nusižengimas

1. Administracinis nusižengimas yra šiame kodekse uždrausta kaltininko padaryta pavojinga veika (veikimas arba neveikimas), atitinkanti administracinio nusižengimo, už kurį numatyta administracinė nuobauda, požymius.

2. Asmuo už padarytą teisės pažeidimą, atitinkantį šiame kodekse numatyto administracinio nusižengimo požymius, atsako administracine tvarka pagal šį kodeksą, jeigu šis padarytas teisės pažeidimas neužtraukia baudžiamosios atsakomybės.

 

6 straipsnis. Amžius, nuo kurio asmenys atsako administracine tvarka

1. Pagal šį kodeksą atsako asmuo, kuriam iki administracinio nusižengimo padarymo buvo sukakę šešiolika metų.

2. Jeigu administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką padarė nepilnametis, kuriam iki šios veikos padarymo nebuvo sukakę šešiolika metų, atlikus tyrimą, informacija apie šią veiką ir ją padariusį nepilnametį turi būti perduota savivaldybės administracijos direktoriui, taip pat Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba).

KEISTA:

2018 06 26 įstatymu Nr. XIII-1293 (nuo 2018 07 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-10600)

 

3. Nepilnamečių administracinės atsakomybės ypatumai nustatyti šio kodekso VII skyriuje.

 

7 straipsnis. Kaltės formos

Asmuo pripažįstamas kaltu dėl administracinio nusižengimo padarymo, jeigu jis šį teisės pažeidimą padarė tyčia ar dėl neatsargumo.

 

8 straipsnis. Administracinio nusižengimo padarymas tyčia

1. Administracinis nusižengimas yra tyčinis, jeigu jis padarytas tiesiogine ar netiesiogine tyčia.

2. Administracinis nusižengimas yra padarytas tiesiogine tyčia, jeigu:

1) jį darydamas asmuo suvokė pavojingą veikos pobūdį ir norėjo taip veikti;

2) jį darydamas asmuo suvokė pavojingą veikos pobūdį, numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti šiame kodekse numatytų padarinių, ir jų norėjo.

3. Administracinis nusižengimas yra padarytas netiesiogine tyčia, jeigu jį darydamas asmuo suvokė pavojingą veikos pobūdį, numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti šiame kodekse numatytų padarinių, ir nors jų nenorėjo, bet sąmoningai leido jiems atsirasti.

 

9 straipsnis. Administracinio nusižengimo padarymas dėl neatsargumo

1. Administracinis nusižengimas yra padarytas dėl neatsargumo, jeigu jis padarytas dėl nepagrįsto pasitikėjimo arba nerūpestingumo.

2. Administracinis nusižengimas yra padarytas dėl nepagrįsto pasitikėjimo, jeigu jį padaręs asmuo numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti šiame kodekse numatytų padarinių, tačiau lengvabūdiškai tikėjosi jų išvengti.

3. Administracinis nusižengimas yra padarytas dėl nerūpestingumo, jeigu jį padaręs asmuo nenumatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti šiame kodekse numatytų padarinių, nors pagal veikos aplinkybes ir savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti.

 

10 straipsnis. Nepakaltinamumas

1. Nepakaltinamas yra asmuo, kuris, darydamas šiame kodekse uždraustą veiką, dėl psichikos sutrikimo negalėjo suvokti jos esmės arba valdyti savo veiksmų.

2. Asmuo, teismo pripažintas nepakaltinamu, už padarytą administracinį nusižengimą pagal šį kodeksą neatsako.

 

11 straipsnis.       Asmens atsakomybė už administracinį nusižengimą, padarytą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų

1. Asmuo, kuris administracinį nusižengimą padarė būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nuo administracinės atsakomybės neatleidžiamas.

2. Nuo administracinės atsakomybės atleidžiamas asmuo, kuris prieš jo valią buvo apsvaigintas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir dėl to nevisiškai galėjo suprasti savo veiksmų padarinius ir valdyti savo veiksmus.

3. Jeigu konkrečiame straipsnyje nenustatyta kitaip, šiame kodekse neblaiviu laikomas asmuo, kuriam nustatytas 0,41 ir daugiau promilių neblaivumas.

 

IV SKYRIUS

APLINKYBĖS, KAI ASMUO NETRAUKIAMAS ADMINISTRACINĖN ATSAKOMYBĖN ARBA ATLEIDŽIAMAS NUO ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS

 

KEISTA (skyriaus pavadinimas):

2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1843 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-21872)

 

12 straipsnis. Mažai pavojinga veika

1. Jeigu padaryta mažai pavojinga administracinio nusižengimo požymių turinti veika ir šio kodekso 22 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą administracinės nuobaudos paskirtį galima įgyvendinti netraukiant asmens administracinėn atsakomybėn, teisę pradėti administracinio nusižengimo teiseną turintis pareigūnas gali jos nepradėti ir pareikšti asmeniui žodinę pastabą. Šio straipsnio nuostatos gali būti taikomos asmeniui padarius šio kodekso 85 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 86 straipsnyje, 88 straipsnio 1 dalyje, 89 straipsnio 1 dalyje, 90 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse, 92 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 93 straipsnio 1, 3, 5, 7, 8 ir 9 dalyse, 108 straipsnyje, 124 straipsnio 1 dalyje, 126 straipsnio 1 dalyje, 140 straipsnio 1 dalyje, 146 straipsnio 1 dalyje, 152 straipsnio 1 dalyje, 153 straipsnio 1 dalyje, 154 straipsnio 1 dalyje, 155 straipsnio 1 dalyje, 161 straipsnio 1 dalyje, 164 straipsnio 1 dalyje, 187 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 189 straipsnio 1 dalyje, 192 straipsnio 1 dalyje, 205 straipsnio 1 dalyje, 212 straipsnio 1 dalyje, 213 straipsnio 1 dalyje, 2172 straipsnio 1 dalyje, 228 straipsnyje, 247 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 258 straipsnyje, 261 straipsnio 1 dalyje, 278 straipsnyje, 279 straipsnio 1 dalyje, 283 straipsnyje, 284 straipsnio 1 dalyje, 287 straipsnyje, 294 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 295 straipsnio 3 dalyje, 296 straipsnio 1 dalyje, 297 straipsnio 1 dalyje, 299 straipsnio 1 dalyje, 305 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 325 straipsnyje, 327 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 333 straipsnio 1 dalyje, 340 straipsnyje, 346 straipsnio 1 dalyje, 366 straipsnio 1 dalyje, 368 straipsnio 1 dalyje, 373 straipsnio 1 dalyje, 375, 402, 404 straipsniuose, 406 straipsnio 6 dalyje, 409 straipsnyje, 413 straipsnio 1 dalyje, 416 straipsnio 1 dalyje, 417 straipsnio 7 dalyje, 428 straipsnio 6 dalyje, 445 straipsnio 1 dalyje, 477 straipsnio 1, 3 ir 5 dalyse, 492 straipsnio 1 dalyje, 519 straipsnio 1 dalyje, 520 straipsnyje, 523 straipsnio 1 dalyje, 525 straipsnio 1 dalyje, 526 straipsnio 1 dalyje, 528 straipsnio 1 dalyje, 530 straipsnio 1 dalyje, 544 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 545 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 548 straipsnio 3 dalyje numatytų administracinių nusižengimų požymių turinčias veikas.

KEISTA:

1. 2016 06 30 įstatymu Nr. XII-2560 (nuo 2016 07 14)

(TAR, 2016, Nr. 2016-20297)

2. 2016 06 29 įstatymu Nr. XII-2533 (nuo 2016 07 16)

(TAR, 2016, Nr. 2016-20655)

3. 2016 12 15 įstatymu Nr. XIII-108 (nuo 2016 12 24)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29418)

4. 2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1835 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-21857)

5. 2019 12 12 įstatymu Nr. XIII-2665 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-20856)

6. 2020 06 26 įstatymu Nr. XIII-3172 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-15504)

7. 2021 01 14 įstatymu Nr. XIV-182 (nuo 2021 02 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-01354)

8. 2021 06 17 įstatymu Nr. XIV-415 (nuo 2021 07 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-14572)

9. 2021 12 16 įstatymu Nr. XIV-785 (nuo 2022 01 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-27362)

10. 2022 05 12 įstatymu Nr. XIV-1083 (nuo 2022 08 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-11320)

11. 2022 07 19 įstatymu Nr. XIV-1382 (nuo 2022 09 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-15868)

12. 2022 12 13 įstatymu Nr. XIV-1660 (nuo 2023 05 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26364)

13. 2023 05 11 įstatymu Nr. XIV-1947 (nuo 2023 06 01)

(TAR, 2023, Nr. 2023-09688)

 

2. Kriterijus, kuriais vadovaujantis šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustato institucijų, kurių pareigūnai turi teisę pradėti administracinio nusižengimo teiseną, vadovai.

 

13 straipsnis. Būtinoji gintis

1. Asmuo turi teisę į būtinąją gintį. Šią teisę jis gali įgyvendinti neatsižvelgdamas į tai, ar galėjo išvengti kėsinimosi arba kreiptis pagalbos į kitus asmenis ar valdžios institucijas.

2. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą, jeigu jis, neperžengdamas būtinosios ginties ribų, šiame kodekse numatyto administracinio nusižengimo požymius formaliai atitinkančią veiką padarė gindamas savo ar kito asmens teises ar laisves, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo ir priešingo teisei kėsinimosi.

3. Būtinosios ginties ribos yra peržengiamos tuo atveju, kai gynyba akivaizdžiai neatitinka priešingo teisei kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo. Būtinosios ginties ribų peržengimu nelaikoma dėl didelio sumišimo ar išgąsčio, kurį sukėlė priešingas teisei kėsinimasis, arba ginantis nuo įsibrovimo į būstą padaryta veika.

 

14 straipsnis. Įstatymų uždraustą veiką padariusio asmens sulaikymas

1. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą už veiksmus, kai vydamasis, stabdydamas, neleisdamas ištrūkti ar kitais veiksmais aktyviai bandančiam išvengti sulaikymo nusikalstamą veiką ar administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui padaro turtinės žalos, jeigu šio asmens kitaip nebuvo galima sulaikyti.

2. Įstatymų uždraustą veiką padariusio asmens pasipriešinimą atremiančio asmens veikai taikomos šio kodekso 13 straipsnyje nustatytos būtinosios ginties taisyklės.

 

15 straipsnis. Profesinių pareigų atlikimas

Asmuo pagal šį kodeksą neatsako už žalą, kurią padarė atlikdamas profesines pareigas, jeigu jis neviršijo įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų įgaliojimų.

 

16 straipsnis. Būtinasis reikalingumas

1. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą už veiką, kurią jis padarė siekdamas pašalinti jam pačiam, kitiems asmenims ar jų teisėms, visuomenės ar valstybės interesams gresiantį pavojų, jeigu šis pavojus negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir padaryta žala yra mažesnė už tą, kurios siekta išvengti.

2. Savo veiksmais pavojingą situaciją sudaręs asmuo gali pasiremti būtinojo reikalingumo nuostatomis tik tuo atveju, kai pavojinga situacija sudaryta dėl neatsargumo.

3. Asmuo, kuris dėl profesijos, pareigų ar kitų aplinkybių privalo veikti didesnio, negu įprasta, pavojaus sąlygomis, negali pareigos neatlikimo pateisinti būtinojo reikalingumo nuostatomis.

 

17 straipsnis. Teisėsaugos institucijų užduočių vykdymas

1. Pagal šį kodeksą neatsako asmuo, kuris teisėtai veikė pagal nusikalstamos veikos imitavimą.

2. Pagal šį kodeksą neatsako asmuo, kuris nusikalstamo susivienijimo ar organizuotos grupės veikloje ir šiai grupei darant įstatymų uždraustas veikas dalyvavo vykdydamas teisėsaugos institucijos kitą teisėtą užduotį ir neperžengė šios užduoties ribų.

3. Teisėsaugos institucijos yra policija, kitos ikiteisminio tyrimo ir prokuratūros įstaigos, taip pat kriminalinės žvalgybos subjektai.

 

18 straipsnis. Įsakymų vykdymas

1. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą už veiką, kurią jis padarė vykdydamas teisėtą įsakymą, potvarkį ar nurodymą.

2. Pagal šį kodeksą atsako asmuo, kuris įvykdė įsakymą, potvarkį ar nurodymą, žinodamas, kad įsakymas, potvarkis ar nurodymas neteisėtas.

3. Asmuo, atsisakęs vykdyti įsakymą, potvarkį ar nurodymą, žinodamas, kad įsakymas, potvarkis ar nurodymas neteisėtas, neatsako pagal šį kodeksą. Šis asmuo gali atsakyti pagal šį kodeksą tik tuo atveju, kai padaryta veika turi kito administracinio nusižengimo požymių.

 

19 straipsnis. Pateisinama profesinė ar ūkinė rizika

1. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą už veiksmus, dėl kurių atsiranda šiame kodekse numatytų padarinių, bet jie atlikti pateisinama profesine ar ūkine rizika visuomenei naudingam tikslui.

2. Rizika laikoma pateisinama, kai padaryta veika atitinka šiuolaikinį mokslą ir techniką, o visuomenei naudingo tikslo nebuvo galima pasiekti nesusijusiais su rizika veiksmais ir rizikavęs asmuo ėmėsi būtinų saugumo priemonių, kad apsaugotų nuo žalos įstatymų saugomus interesus.

 

20 straipsnis. Mokslinis eksperimentas

Asmuo, kuris atlikdamas teisėtą mokslinį eksperimentą padarė žalos, pagal šį kodeksą neatsako, jeigu eksperimentuodamas rėmėsi mokslo aprobuotomis metodikomis, sprendžiama problema turėjo išskirtinės reikšmės mokslui ir eksperimentuotojas ėmėsi būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos įstatymų saugomiems interesams, taip pat jeigu toks mokslinis eksperimentas nedraudžiamas pagal Lietuvos Respublikos ar tarptautinius teisės aktus.

 

21 straipsnis. Vadovavimasis klaidinga oficialia konsultacija

Pagal šį kodeksą neatsako asmuo, kuris šiame kodekse numatyto administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką padarė vadovaudamasis klaidinga oficialia konsultacija. Klaidingos oficialios konsultacijos apibrėžtis ir sąlygos, kuriomis klaidinga oficialia konsultacija vadovavęsis asmuo atleidžiamas nuo atsakomybės, nustatomos kituose įstatymuose.

 

211 straipsnis. Pranešėjo atleidimas nuo administracinės atsakomybės

KEISTA:

2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1843 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-21872)

 

Asmuo, padaręs administracinį nusižengimą, atleidžiamas nuo administracinės atsakomybės, jeigu:

1) jis pripažintas pranešėju pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą ir

2) prisipažino padaręs administracinį nusižengimą, ir

3) aktyviai padėjo išaiškinti kito asmens padarytą administracinį nusižengimą ar nusikalstamą veiką, ir

KEISTA:

2023 05 11 įstatymu Nr. XIV-1947 (nuo 2023 06 01)

(TAR, 2023, Nr. 2023-09688)

 

4) administracinis nusižengimas, kurį asmuo padėjo išaiškinti, dėl savo pobūdžio laikytinas pavojingesniu už jo paties padarytą administracinį nusižengimą.

 

V SKYRIUS

ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS IR ADMINISTRACINIO POVEIKIO PRIEMONĖS

 

22 straipsnis. Administracinė nuobauda ir jos paskirtis

1. Administracinė nuobauda yra valstybės prievartos priemonė, šio kodekso nustatyta tvarka skiriama administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui.

2. Administracinių nuobaudų paskirtis yra:

1) atgrasyti asmenis nuo administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų darymo ir paveikti administracinius nusižengimus padariusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nedarytų administracinių nusižengimų;

2) nubausti administracinius nusižengimus padariusius asmenis;

3) atimti ar apriboti administracinius nusižengimus padariusiems asmenims galimybę daryti naujus administracinius nusižengimus.

 

23 straipsnis. Administracinių nuobaudų rūšys

1. Padariusiam administracinį nusižengimą asmeniui gali būti skiriamos šios administracinės nuobaudos:

1) įspėjimas;

2) bauda;

3) viešieji darbai.

2. Viešieji darbai skiriami kaip alternatyvi administracinė nuobauda, šio kodekso nustatyta tvarka ja pakeičiant baudą ar jos dalį.

 

24 straipsnis. Įspėjimas

Įspėjimas yra oficialus rašytinis fizinio asmens padarytos veikos pasmerkimas šio kodekso specialiojoje dalyje numatytais atvejais.

 

25 straipsnis. Bauda

1. Bauda yra piniginė administracinė nuobauda, skiriama šio kodekso specialiojoje dalyje numatytais atvejais.

2. Pagal šį kodeksą asmeniui gali būti skiriama ne mažesnė negu dešimt ir ne didesnė negu šeši tūkstančiai eurų bauda. Administraciniu nurodymu gali būti paskirta ne mažesnė negu penkių eurų bauda. Šio kodekso specialiosios dalies straipsnių sankcijose nurodomi minimalūs ir maksimalūs baudų, skiriamų išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą, dydžiai.

3. Šio kodekso numatytais atvejais ir tvarka bauda ar jos dalis gali būti pakeista viešaisiais darbais.

 

26 straipsnis. Viešieji darbai

1. Viešieji darbai yra neatlygintini visuomenei naudingi darbai, skiriami kaip alternatyvi administracinė nuobauda vietoj baudos ar jos dalies. Viešųjų darbų trukmė skaičiuojama valandomis.

2. Viešieji darbai skiriami tik darbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, kaip tai suprantama Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, ir gali būti neskiriami nėščioms moterims, kai tai gali pakenkti jų ar vaisiaus sveikatai, arba asmenims, auginantiems jaunesnį negu septynerių metų vaiką, atsižvelgiant į vaiko interesus, arba neįgaliesiems, kurie dėl sveikatos būklės negali atlikti šių darbų.

 

27 straipsnis. Administracinio poveikio priemonės

1. Administracinės nuobaudos paskirčiai įgyvendinti asmeniui kartu su administracine nuobauda gali būti skiriamos šios administracinio poveikio priemonės:

1) asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas;

2) turto konfiskavimas;

3) įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose);

4) draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose;

5) draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai.

KEISTA:

2019 03 26 įstatymu Nr. XIII-2027 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-05404)

 

2. Šio kodekso 30 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui gali būti skiriama tik administracinio poveikio priemonė.

 

28 straipsnis. Asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas

1. Asmeniui suteiktos specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės medžioti, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius, teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla) atėmimas yra administracinio poveikio priemonė, kurią kartu su administracine nuobauda skiria teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas), jeigu naudodamasis šia teise asmuo padarė administracinį nusižengimą. Specialiosios teisės atėmimo terminas skaičiuojamas metais ir mėnesiais. Surašant administracinį nurodymą, siūlomas specialiosios teisės atėmimo terminas gali būti skaičiuojamas dienomis.

KEISTA:

1. 2016 06 29 įstatymu Nr. XII-2533 (nuo 2016 07 16)

(TAR, 2016, Nr. 2016-20655)

2. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

3. 2019 07 16 įstatymu Nr. XIII-2374 (nuo 2020 01 02)

(TAR, 2019, Nr. 2019-12798)

 

INFOLEX PASTABA: 2019 07 16 įstatymu Nr. XIII-2374 (TAR, 2019, Nr. 2019-12798) nustatyta, kad iki įstatymo Nr. XIII-2374 įsigaliojimo pradėtos teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, teisės atlikti orlaivių techninę priežiūrą atėmimo procedūros tęsiamos pagal iki įstatymo Nr. XIII-2374 įsigaliojimo galiojusią tvarką.

 

2. Asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas gali būti skiriamas, kai tai numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje, nustatančiame administracinę atsakomybę už asmens padarytą veiką.

3. Asmuo, kuriam paskirtas specialiosios teisės atėmimas, šios teisės atėmimo laikotarpiu negali ja naudotis ir (ar) jos įgyti. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas apima teisės vairuoti visų rūšių transporto priemones atėmimą.

4. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas negali būti skiriamas asmeniui, kuris šiomis priemonėmis naudojasi dėl neįgalumo, išskyrus atvejus, kai jas šis asmuo vairavo būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba kai jis vengė apsvaigimo patikrinimo, vartojo alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.

KEISTA:

1. 2019 01 11 įstatymu Nr. XIII-1931 (nuo 2019 04 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-00862)

2. 2022 10 10 įstatymu Nr. XIV-1446 (nuo 2022 11 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-21162)

 

29 straipsnis. Turto konfiskavimas

1. Turto konfiskavimas yra administracinio poveikio priemonė, kurią kartu su administracine nuobauda gali skirti teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas). Turto konfiskavimas – tai priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas pažeidėją ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotas gali būti tik turtas, kuris yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus.

KEISTA:

2021 06 17 įstatymu Nr. XIV-415 (nuo 2021 07 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-14572)

 

2. Konfiskuojamas tik tas turtas, kuris buvo administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas. Šio kodekso uždraustos veikos rezultatu pripažįstamas tiesiogiai ar netiesiogiai iš jos gautas bet kokio pavidalo turtas.

3. Turto konfiskavimas gali būti skiriamas, kai tai numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje, nustatančiame administracinę atsakomybę už asmens padarytą veiką. Daiktai, kurių apyvarta uždrausta, konfiskuojami visais atvejais.

4.

KEISTA:

1. 2016 03 17 įstatymu Nr. XII-2254 (nuo 2016 03 26)

(TAR, 2016, Nr. 2016-06343)

2. 2016 06 29 įstatymu Nr. XII-2533 (nuo 2016 07 16)

(TAR, 2016, Nr. 2016-20655)

3. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

(TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

4. 2017 06 01 įstatymu Nr. XIII-402 (nuo 2017 06 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-09786)

5. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

6. 2018 06 27 įstatymu Nr. XIII-1311 (nuo 2018 07 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-10964)

7. 2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1835 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-21857)

8. 2021 11 25 įstatymu Nr. XIV-714 (nuo 2021 12 04)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25141)

9. 2022 05 12 įstatymu Nr. XIV-1083 (nuo 2022 05 28)

(TAR, 2022, Nr. 2022-11320)

10. 2022 10 10 įstatymu Nr. XIV-1446 (nuo 2022 11 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-21162)

11. 2022 11 24 įstatymu Nr. XIV-1568 (nuo 2023 01 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-25034)

12. 2023 03 30 įstatymu Nr. XIV-1867 (nuo 2023 04 15)

(TAR, 2023, Nr. 2023-06474)

13. 2022 12 13 įstatymu Nr. XIV-1660 (nuo 2023 05 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26364)

14. 2023 03 30 įstatymu Nr. XIV-1867 (nuo 2023 05 02)

(TAR, 2023, Nr. 2023-06474)

15. 2023 05 11 įstatymu Nr. XIV-1949 (nuo 2023 05 24)

(TAR, 2023, Nr. 2023-09690)

16. 2023 12 19 įstatymu Nr. XIV-2400 (nuo 2024 01 01)

(TAR, 2023, Nr. 2023-25338)

 

Už šio kodekso 47 straipsnyje, 60 straipsnio 3 dalyje, 65, 122, 125, 127 straipsniuose, 134 straipsnio 6, 7, 8, 9 dalyse, 142, 174, 208 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 212 straipsnio 2, 3 dalyse, 213 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 214 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 215 straipsnio 4 dalyje, 218 straipsnyje, 2342 straipsnio 1 dalyje, 240, 245 straipsniuose, 247 straipsnio 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dalyse, 272, 273, 274 straipsniuose, 290 straipsnio 2, 3, 5, 6, 7, 8 dalyse, 291 straipsnio 1, 2, 4, 6, 7 dalyse, 293 straipsnio 3 dalyje, 299 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse, 346 straipsnyje, 393 straipsnio 3, 4, 5 dalyse, 420 straipsnio 3, 4, 5 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje, 424 straipsnio 5, 6 dalyse, 426 straipsnio 1, 2, 4, 5 dalyse, 427, 464, 465, 466, 467, 468, 470 straipsniuose, 473 straipsnio 4 dalyje, 474 straipsnio 4 dalyje, 475 straipsnyje, 515 straipsnio 1, 2 dalyse, 524, 5571 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų padarymą gali būti konfiskuojamas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis šio straipsnio 2 dalyje nurodytas turtas, jeigu:

1) perleisdamas turtą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti;

2) turtas jam buvo perleistas sudarius apsimestinį sandorį;

3) turtas jam buvo perleistas kaip pažeidėjo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui;

4) turtas jam buvo perleistas kaip juridiniam asmeniui, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.), yra pažeidėjas, jo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai;

5) įgydamas šį turtą, jis arba juridinio asmens vadovaujamas pareigas ėję ir teisę jam atstovauti, priimti sprendimus juridinio asmens vardu ar kontroliuoti juridinio asmens veiklą turėję asmenys žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas yra administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas, gautas dėl administracinio nusižengimo padarymo.

5. Kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismo ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos (pareigūno) nutarimu iš pažeidėjo ar kitų šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų išieškoma konfiskuotino turto vertę atitinkanti pinigų suma.

KEISTA:

2019 12 12 įstatymu Nr. XIII-2665 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-20856)

 

6. Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas), skirdami turto konfiskavimą, turi nurodyti konfiskuojamus daiktus arba konfiskuojamo turto vertę pinigais.

KEISTA:

2019 12 12 įstatymu Nr. XIII-2665 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-20856)

 

30 straipsnis.       Įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose)

1. Siekdamas plačiau taikyti alternatyvaus pobūdžio nerepresines administracinio poveikio priemones, atsižvelgdamas į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) kartu su administracine nuobauda gali skirti asmeniui įpareigojimą dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose). Skiriant šią administracinio poveikio priemonę, nustatomas jos įvykdymo terminas.

2. Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, kitas bylos aplinkybes ir į tai, ar tai padėtų geriau įgyvendinti administracinės nuobaudos paskirtį, turi teisę motyvuotu nutarimu neskirti administracinės nuobaudos ir asmeniui paskirti tik administracinio poveikio priemonę – įpareigojimą dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

3. Įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) skiriamas tik asmens sutikimu. Asmens sutikimas dalyvauti atitinkamose alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) laikomas lengvinančia aplinkybe skiriant administracinę nuobaudą.

4. Įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) gali būti skiriamas, kai tai numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje, nustatančiame administracinę atsakomybę už asmens padarytą veiką.

 

31 straipsnis. Draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose

1. Draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose yra administracinio poveikio priemonė, kurią kartu su administracine nuobauda gali skirti teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas). Draudimo lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose trukmė gali būti nuo vieno mėnesio iki dvejų metų. Šios administracinio poveikio priemonės taikymo terminas skaičiuojamas metais ir mėnesiais.

2. Draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose gali būti skiriamas, kai tai numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje, nustatančiame administracinę atsakomybę už asmens padarytą veiką.

3. Asmeniui, kuriam paskirtas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose, šio draudimo laikotarpiu teismo ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos (pareigūno) sprendimu gali būti uždrausta lankytis visuose viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose arba tam tikros rūšies (politiniuose, kultūriniuose, sporto) renginiuose.

 

311 straipsnis.      Draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai

KEISTA:

2019 03 26 įstatymu Nr. XIII-2027 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-05404)

 

1. Draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, yra administracinio poveikio priemonė, kurią kartu su administracine nuobauda gali skirti teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas). Draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, trukmė gali būti nuo vienų iki dvejų metų. Šios administracinio poveikio priemonės taikymo terminas skaičiuojamas metais ir mėnesiais.

2. Draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, gali būti skiriamas tik asmens sutikimu, kai tai numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje, nustatančiame administracinę atsakomybę už asmens padarytą veiką.

3. Draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, apima draudimą vairuoti visų rūšių transporto priemones, jeigu jose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai.

 

VI SKYRIUS

ADMINISTRACINIŲ NUOBAUDŲ IR ADMINISTRACINIO POVEIKIO PRIEMONIŲ SKYRIMAS

 

32 straipsnis.       Bendrieji administracinių nuobaudų ir administracinio poveikio priemonių skyrimo pagrindai

1. Administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė skiriamos pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnį, laikantis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų.

2. Administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė skiriamos vadovaujantis teisės viršenybės, teisingumo, operatyvumo, protingumo ir proporcingumo principais.

3. Administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė skiriamos administraciniu nurodymu arba nutarimu dėl administracinės nuobaudos skyrimo.

4. Vienu nutarimu ar vienu administraciniu nurodymu administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui gali būti skiriama tik viena administracinė nuobauda ir viena arba kelios administracinio poveikio priemonės.

 

33 straipsnis.       Administracinių nuobaudų ir administracinio poveikio priemonių skyrimas surašant administracinį nurodymą

KEISTA (pavadinimas):

2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1835 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-21857)

 

KEISTA:

1. 2016 03 17 įstatymu Nr. XII-2254 (nuo 2016 03 26)

(TAR, 2016, Nr. 2016-06343)

2. 2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1862 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-21888)

 

1. Šio kodekso 610 straipsnyje nustatytais pagrindais surašant administracinį nurodymą:

1) asmeniui siūloma sumokėti pusę minimalios baudos, nustatytos šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje (straipsnio dalyje), kuriame (kurioje) nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą, o jei asmuo padarė pakartotinį administracinį nusižengimą, numatytą šio kodekso 414 straipsnio 1 dalyje, 415 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse, 416 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse, 417 straipsnyje, 418 straipsnio 1 dalyje, 419 straipsnio 1 dalyje, 420 straipsnio 1 dalyje, 421 straipsnyje, 432 straipsnio 1 dalyje, 459 straipsnio 1, 4 ir 5 dalyse, 463 straipsnyje, – minimalią baudą, nustatytą šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje (straipsnio dalyje), kuriame (kurioje) nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą;

KEISTA:

2021 04 22 įstatymu Nr. XIV-266 (nuo 2022 01 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-08868)

 

2) viešieji darbai asmeniui nesiūlomi;

3) asmeniui nustatomas specialiosios teisės atėmimo terminas lygus minimaliam specialiosios teisės atėmimo terminui, nustatytam už asmens padarytą administracinį nusižengimą, jei straipsnyje už šį nusižengimą numatytas privalomas asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas. Surašant administracinį nurodymą (išskyrus šio kodekso nustatytus atvejus, kai administracinis nurodymas surašomas už asmens padarytą pakartotinį administracinį nusižengimą) už administracinius nusižengimus, už kuriuos pagal šio kodekso specialiąją dalį gali būti skiriamas asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas, ši administracinio poveikio priemonė nesiūloma. Jei asmuo padarė pakartotinį administracinį nusižengimą, už kurį gali būti surašomas administracinis nurodymas ir pagal šio kodekso specialiąją dalį gali būti skiriamas asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas, į administracinio nusižengimo protokolą gali būti įrašomas pasiūlymas sutikti su specialiosios teisės atėmimu minimaliam specialiosios teisės atėmimo terminui;

4) kai administracinio nusižengimo byloje iš asmens paimtas turtas, kuris išimtas iš civilinės apyvartos, arba turtas, kurio civilinė apyvarta yra apribota, o asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn už neteisėtą šio turto valdymą, naudojimą ar disponavimą juo, taip pat kai administracinio nusižengimo byloje iš asmens paimtas turtas, kurį pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnį privaloma konfiskuoti (išskyrus šio kodekso 610 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytą atvejį), asmeniui nustatyta tvarka įvykdžius administracinį nurodymą, pareigūnas, surašęs administracinį nurodymą, ar kitas šios institucijos įgaliotas pareigūnas per dešimt darbo dienų nuo šio kodekso 610 straipsnio 1 dalyje nurodytų terminų pabaigos priima nutarimą konfiskuoti turtą;

5) įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) nesiūlomas;

6) draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nesiūlomas.

2. Šio kodekso 612 straipsnyje numatytais atvejais administraciniu nurodymu siūlomos baudos dydis lygus pusei didžiausios minimalios baudos, o kai asmuo padarė pakartotinį administracinį nusižengimą, numatytą šio kodekso 414 straipsnio 1 dalyje, 415 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse, 416 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse, 417 straipsnyje, 418 straipsnio 1 dalyje, 419 straipsnio 1 dalyje, 420 straipsnio 1 dalyje, 421 straipsnyje, 432 straipsnio 1 dalyje, 459 straipsnio 1, 4 ir 5 dalyse, 463 straipsnyje, – didžiausia minimali bauda, nustatyta šio kodekso straipsniuose, pagal kuriuos kvalifikuojama asmens veika. Jeigu šio kodekso straipsniuose, pagal kuriuos kvalifikuojama asmens veika, numatyta administracinio poveikio priemonė – privalomas asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas, specialiosios teisės atėmimo trukmė lygi ilgiausiam šiuose straipsniuose nustatytam minimaliam skiriamo specialiosios teisės atėmimo terminui.

KEISTA:

2021 04 22 įstatymu Nr. XIV-266 (nuo 2022 01 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-08868)

 

34 straipsnis.       Administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės rūšies parinkimas, baudos dydžio ir asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimo trukmės nustatymas, draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, trukmės nustatymas išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą

KEISTA (pavadinimas):

2019 03 26 įstatymu Nr. XIII-2027 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-05404)

 

1. Išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą šio kodekso XXXIII ir XXXV skyriuose nustatyta tvarka, administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės rūšys parenkamos iš šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje nurodytų administracinių nuobaudų ir administracinio poveikio priemonių rūšių, atsižvelgiant į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

2. Baudos dydis nustatomas pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatytų minimalios ir maksimalios baudų vidurkį, atsižvelgiant į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Kai yra vien atsakomybę lengvinančių aplinkybių, numatytų šio kodekso 35 straipsnyje, ir kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių aplinkybių, skiriama ne didesnė negu vidurkis, o kai yra vien atsakomybę sunkinančių aplinkybių, numatytų šio kodekso 36 straipsnyje, ir kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį bloginančių aplinkybių, skiriama ne mažesnė negu vidurkis bauda. Kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, taip pat kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių ir bloginančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą.

3. Asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimo trukmė nustatoma pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje numatytos specialiosios teisės atėmimo minimalios ir maksimalios trukmės vidurkį, atsižvelgiant į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Kai yra vien atsakomybę lengvinančių ar kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių aplinkybių, nustatoma ne ilgesnė negu vidurkis specialiosios teisės atėmimo trukmė, o kai yra vien atsakomybę sunkinančių ar kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį bloginančių aplinkybių, nustatoma ne trumpesnė negu vidurkis specialiosios teisės atėmimo trukmė. Kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių, taip pat kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių ir bloginančių aplinkybių, specialiosios teisės atėmimo trukmė nustatoma atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą.

4. Draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, trukmė nustatoma pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje numatytos minimalios ir maksimalios trukmės vidurkį, atsižvelgiant į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Kai yra vien atsakomybę lengvinančių ar kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių aplinkybių, nustatoma ne ilgesnė negu vidurkis draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, trukmė, o kai yra vien atsakomybę sunkinančių ar kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį bloginančių aplinkybių, nustatoma ne trumpesnė negu vidurkis draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, trukmė. Kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, taip pat kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių ir bloginančių aplinkybių, draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, trukmė nustatoma atsižvelgiant į šių aplinkybių kiekį ir reikšmingumą.

KEISTA:

2019 03 26 įstatymu Nr. XIII-2027 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-05404)

 

5. Administracinės nuobaudos mažinimas ar didinimas motyvuojamas teismo ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusios institucijos (pareigūno) nutarime, kuriuo skiriama nuobauda.

KEISTA (dalies numeris):

2019 03 26 įstatymu Nr. XIII-2027 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-05404)

 

6. Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti. Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas) kiekvieną savo sprendimą privalo motyvuoti. Administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusios institucijos (pareigūno) sprendimą sankcionuoja apylinkės teismo teisėjas.

KEISTA (dalies numeris):

2019 03 26 įstatymu Nr. XIII-2027 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-05404)

 

35 straipsnis. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės

1. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra šios:

1) kaltininkas prisipažino padaręs šiame kodekse numatytą administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo jį išaiškinti;

2) kaltininkas savo noru atlygino nuostolius ar pašalino padarytą žalą;

3) administracinis nusižengimas padarytas dėl labai sunkios kaltininko materialinės padėties;

4) administracinis nusižengimas padarytas dėl psichinės ar fizinės prievartos;

5) administracinis nusižengimas padarytas pažeidžiant įstatymų uždraustą veiką padariusio asmens sulaikymo, profesinių pareigų atlikimo arba teisėsaugos institucijos užduoties vykdymo, būtinojo reikalingumo, pateisinamos profesinės ar ūkinės rizikos, mokslinio eksperimento teisėtumo sąlygas;

6) administracinis nusižengimas padarytas peržengiant būtinosios ginties ribas;

7) administracinis nusižengimas padarytas dėl didelio susijaudinimo, kurį sukėlė neteisėti nukentėjusio asmens veiksmai;

8) administracinį nusižengimą padarė nėščia moteris, jeigu ši aplinkybė turėjo įtakos nusižengimo padarymui;

9) administracinį nusižengimą padarė asmuo, kuriam nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, arba 65 metų sulaukęs asmuo;

10) asmuo sutinka dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

2. Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) gali ir kitas šio straipsnio 1 dalyje nenurodytas aplinkybes pripažinti atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis.

3. Skirdami administracinę nuobaudą, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) neatsižvelgia į tokią atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kuri šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje nurodyta kaip administracinio nusižengimo požymis.

 

36 straipsnis. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės

1. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra šios:

1) administracinį nusižengimą padarė du ar daugiau susitariusių [Infolex – susitarusių] asmenų. Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į asmens dalyvavimo padarant administracinį nusižengimą pobūdį ir mastą ar paramą nustatant administracinio nusižengimo padarymo aplinkybes ir jį padarant dalyvavusius asmenis, gali šios aplinkybės nepripažinti atsakomybę sunkinančia;

2) administracinis nusižengimas padarytas pasinaudojant visuomenės ar kito asmens nelaime;

3) dėl administracinio nusižengimo atsirado sunkių padarinių;

4) administracinis nusižengimas padarytas nėščiai moteriai, kai buvo žinoma ar akivaizdu, kad ji nėščia, arba neįgaliam asmeniui, kai buvo žinoma ar akivaizdu, kad jis neįgalus;

5) į administracinio nusižengimo padarymą įtrauktas nepilnametis ir jį įtraukė pilnametis;

6) administracinis nusižengimas padarytas mažamečiui;

7) administracinis nusižengimas padarytas reiškiant neapykantą asmeniui (asmenims) ar diskriminuojant asmenį (asmenis) dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitais pagrindais;

8) administracinį nusižengimą padarė neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmuo ir šios aplinkybės turėjo įtakos administracinio nusižengimo padarymui;

9) administracinis nusižengimas padarytas kankinant asmenį ar tyčiojantis iš jo;

10) administracinis nusižengimas padarytas visuotinai pavojingu būdu arba naudojant sprogmenis, sprogstamąsias medžiagas arba šaunamuosius ginklus;

11) administracinis nusižengimas padarytas iš chuliganiškų ar savanaudiškų paskatų;

12) tame pačiame šio kodekso straipsnyje numatytas administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai, kol dar nepasibaigęs šio kodekso 40 straipsnyje nustatytas terminas.

2. Skirdami administracinę nuobaudą, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) neatsižvelgia į tokią atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kuri šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje nurodyta kaip administracinio nusižengimo požymis.

 

37 straipsnis. Baudos ar jos dalies keitimas viešaisiais darbais

1. Visa asmeniui paskirta bauda ar jos dalis šio kodekso 675 ir 676 straipsniuose nustatyta tvarka gali būti keičiama viešaisiais darbais atsižvelgiant į asmens sunkią materialinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes ir į tai, ar bus įgyvendinta administracinės nuobaudos paskirtis.

2. Bauda keičiama viešaisiais darbais skaičiuojant vieną viešųjų darbų valandą už penkis eurus baudos.

3. Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas), skirdami administracinę nuobaudą – viešuosius darbus, taip pat nustato terminą, per kurį asmuo privalo išdirbti jam paskirtas viešųjų darbų valandas.

4. Jeigu asmuo vengia atlikti viešuosius darbus, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas) savo nutarimu neatliktus viešuosius darbus pakeičia bauda pagal šio straipsnio 2 dalyje nustatytą santykį. Pakartotinai bauda viešaisiais darbais nekeičiama.

5. Jeigu asmuo dėl pateisinamų priežasčių per nustatytą laiką neišdirbo paskirtų viešųjų darbų valandų, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas) gali savo nutarimu pratęsti viešųjų darbų laiką, kol šis asmuo išdirbs paskirtas valandas.

6. Jeigu dėl pateisinamų priežasčių asmuo negali atlikti pagal šį straipsnį jam paskirtų viešųjų darbų, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas) savo nutarimu pakeičia neatliktus viešuosius darbus bauda pagal šio straipsnio 2 dalyje nustatytą santykį.

7. Baudos dalies pakeitimas viešaisiais darbais neatleidžia asmens nuo likusios baudos mokėjimo. Tai, kad byloje nebuvo sprendžiamas klausimas dėl baudos pakeitimo viešaisiais darbais arba jis buvo išspręstas neigiamai, nepaneigia administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prievolės sumokėti jam paskirtą baudą.

 

38 straipsnis.       Administracinių nuobaudų ir administracinių poveikio priemonių skyrimas už padarytus kelis administracinius nusižengimus

1. Kai vienas asmuo padaro du arba daugiau administracinių nusižengimų, administracinė nuobauda skiriama už kiekvieną administracinį nusižengimą atskirai.

2. Kai asmens vienu metu padaryta veika ar veikos užtraukia administracinę atsakomybę pagal kelis šio kodekso straipsnius ar straipsnio dalis, galutinė nuobauda šiam asmeniui skiriama pagal sankciją, nustatytą už sunkesnįjį iš padarytų administracinių nusižengimų. Šiuo atveju asmeniui kartu su administracine nuobauda šiame skyriuje nustatyta tvarka skiriamos viena arba kelios administracinio poveikio priemonės, numatytos už bet kurį iš padarytų administracinių nusižengimų. Jei už padarytus administracinius nusižengimus šio kodekso straipsniuose ar straipsnio dalyse numatytos tos pačios rūšies administracinio poveikio priemonės, skiriama administracinio poveikio priemonė už sunkesnįjį iš padarytų administracinių nusižengimų.

KEISTA:

2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1862 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-21888)

 

39 straipsnis. Administracinių nuobaudų skyrimo terminai

Administracinė nuobauda gali būti paskirta ne vėliau kaip per dvejus metus nuo administracinio nusižengimo padarymo dienos, o trunkamojo administracinio nusižengimo atveju – per dvejus metus nuo jo paaiškėjimo dienos.

 

40 straipsnis. Administracinių nusižengimų pakartotinumas

KEISTA:

2019 12 12 įstatymu Nr. XIII-2665 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-20856)

 

Jeigu administracinį nusižengimą padaręs asmuo per metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo nutarimo administracinio nusižengimo byloje įsiteisėjimo dienos, iki sueis vieni metai nuo administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės įvykdymo dienos, padarė tame pačiame šio kodekso straipsnyje numatytą administracinį nusižengimą, laikoma, kad šis administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai. Padarius pakartotinį administracinį nusižengimą, šiame straipsnyje numatytas terminas skaičiuojamas iš naujo.

 

41 straipsnis.       Pareigos, už kurios nevykdymą buvo paskirta administracinė nuobauda, vykdymas

Administracinės nuobaudos paskyrimas neatleidžia administracinį nusižengimą padariusio asmens nuo pareigos, už kurios nevykdymą buvo paskirta administracinė nuobauda, vykdymo.

 

VII SKYRIUS

NEPILNAMEČIŲ ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS YPATUMAI

 

42 straipsnis. Nepilnamečių administracinės atsakomybės paskirtis

Nepilnamečių administracinės atsakomybės paskirtis:

1) užtikrinti, kad administracinė atsakomybė atitiktų šių asmenų amžių ir socialinę brandą;

2) padėti nepilnamečiui pakeisti gyvenimo būdą ir elgesį, derinant administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės skyrimą už padarytą administracinį nusižengimą su jo asmenybės ugdymu, auklėjimu, neteisėto elgesio priežasčių šalinimu;

3) sulaikyti nepilnametį nuo naujų administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų padarymo.

 

43 straipsnis.       Administracinių nuobaudų ir administracinio poveikio priemonių skyrimas nepilnamečiams

1. Nepilnamečiams, padariusiems administracinį nusižengimą, gali būti skiriamos visos šio kodekso 23 ir 27 straipsniuose numatytos administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės. Administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės nepilnamečiams skiriamos bendra šiame kodekse nustatyta tvarka su šiame skyriuje numatytais ypatumais.

2. Skiriant administracinę nuobaudą ir administracinio poveikio priemonę nepilnamečiui, būtina atsižvelgti į jo amžių, asmenybę, taip pat gali būti atsižvelgiama į nepilnamečio gyvenimo ir auklėjimo sąlygas, kitas įstatymuose numatytas aplinkybes.

3. Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į administracinio nusižengimo pobūdį ir nepilnamečio asmenybę ir siekdami veiksmingiau įgyvendinti šio kodekso 42 straipsnyje nustatytą nepilnamečių administracinės atsakomybės paskirtį, gali neskirti nepilnamečiui administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros taikymo.

KEISTA:

2021 06 17 įstatymu Nr. XIV-415 (nuo 2021 07 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-14572)

 

44 straipsnis. Baudų nepilnamečiams dydis

Administraciniu nurodymu ar nutarimu skiriama bauda nepilnamečiui lygi pusei baudos, nustatytinos vadovaujantis šio kodekso taisyklėmis už padarytą administracinį nusižengimą, bet ne mažesnė negu penki ir ne didesnė negu devyni šimtai eurų.

 

II DALIS

SPECIALIOJI DALIS

 

VIII SKYRIUS

SU ŽMONIŲ GYVYBĖS IR SVEIKATOS APSAUGA SUSIJĘ ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI

 

45 straipsnis.       Visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas

1. Visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, padarytos karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, riboto karantino metu, taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui, jeigu ekstremalioji situacija ar ekstremalusis įvykis kelia pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

KEISTA:

2020 03 31 įstatymu Nr. XIII-2830 (nuo 2020 04 03)

(TAR, 2020, Nr. 2020-06899)

 

46 straipsnis.       Savivaldybių tarybų sprendimų ar savivaldybių administracijų direktorių įsakymų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku

1. Savivaldybių tarybų sprendimų ar savivaldybių administracijų direktorių įsakymų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

3. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, riboto karantino metu, taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui, jeigu ekstremalioji situacija ar ekstremalusis įvykis kelia pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

KEISTA:

2020 03 31 įstatymu Nr. XIII-2830 (nuo 2020 04 03)

(TAR, 2020, Nr. 2020-06899)

 

47 straipsnis.       Teisės aktų, reglamentuojančių žmonių radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas

1. Teisės aktų, reglamentuojančių žmonių radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

3. Radioaktyviųjų medžiagų įvežimas į Lietuvos Respubliką, išvežimas iš Lietuvos Respublikos, vežimas tranzitu ar vežimas Lietuvos Respublikoje be nustatyta tvarka išduoto leidimo

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

4. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, radioaktyviųjų atliekų ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų daiktų konfiskavimas.

 

471 straipsnis. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminių teisės aktų pažeidimas

KEISTA:

2019 10 10 įstatymu Nr. XIII-2476 (nuo 2020 05 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-16487)

 

1. Registro duomenų nepateikimas Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro tvarkytojui Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatuose nustatyta tvarka

užtraukia įspėjimą arba baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims, potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų vadovams, akredituotųjų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims nuo penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų.

2. Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros atlikimas neturint reikiamos kvalifikacijos arba specialiųjų žinių ir įgūdžių, arba reikiamos įrangos, prietaisų ir priemonių

užtraukia įspėjimą arba baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims, atliekantiems nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų, atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, vadovams, fiziniams asmenims, su kuriais sudarytos sutartys dėl nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros atlikimo, arba juridinių asmenų, su kuriais sudarytos sutartys dėl nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros atlikimo, vadovams nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.

3. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre neužregistruotų potencialiai pavojingų įrenginių naudojimas

užtraukia baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims arba potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

4. Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimas neatlikus techninės būklės tikrinimo gamintojo ar potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais

užtraukia baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims arba potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

5. Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimas nustačius jų veiklos sutrikimų, kurie kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai ar dėl kurių gali įvykti potencialiai pavojingo įrenginio avarija,

užtraukia baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims arba potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

6. Akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos išvadoje, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra netinkamas naudoti ir nesaugus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, nurodytų neatitikčių nepašalinimas potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminių teisės aktų nustatytais terminais

užtraukia baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims arba potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

7. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

8. Šio straipsnio 3, 4, 5, 6 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 

48 straipsnis.       Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas

KEISTA:

2020 11 05 įstatymu Nr. XIII-3357 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-24245)

 

1. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki šešių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

3. Savivaldybių tarybų patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 

49 straipsnis.       Biocidinių produktų tiekimo rinkai, jų naudojimo, informacijos kaupimo ir (ar) saugojimo reikalavimų pažeidimas

1. Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatyta tvarka neįteisintų biocidinių produktų naudojimas ar įteisintų biocidinių produktų naudojimas pažeidžiant Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytus reikalavimus

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.

3. Biocidinių produktų klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 528/2012, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 308 straipsnio 15 dalyje numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų keturiasdešimt iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

KEISTA:

2020 01 28 įstatymu Nr. XIII-2804 (nuo 2020 02 08)

(TAR, 2020, Nr. 2020-02855)

 

4. Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytų reikalavimų biocidinių produktų gamintojui, autorizacijos liudijimų turėtojui kaupti ir (ar) saugoti informaciją pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

5. Biocidinių produktų tiekimo rinkai reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 528/2012, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 308 straipsnio 10 dalyje numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 

491 straipsnis.      Apdorotų gaminių pateikimo rinkai ir informacijos apie juos teikimo reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1835 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-21857)

 

1. Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytų apdorotų gaminių pateikimo rinkai reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus pažeidimus,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

2. Apdorotų gaminių tiekėjams Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytų reikalavimų teikti vartotojams informaciją apie apdorotų gaminių biocidinį apdorojimą pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

3. Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytų apdorotų gaminių ženklinimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų keturiasdešimt iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 

50 straipsnis. Kosmetikos gaminių gamybos ir tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

2018 05 31 įstatymu Nr. XIII-1212 (nuo 2018 06 12)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09724)

 

1. Pranešimo apie kosmetikos gaminio tiekimą rinkai reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki šešių šimtų eurų.

3. Kosmetikos gaminio ženklinimo ir galimybės visuomenei susipažinti su informacija apie kosmetikos gaminį reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo aštuoniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto šešiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

5. Kosmetikos gaminio informacijos bylai taikomų reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo aštuoniasdešimt iki keturių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto šešiasdešimt iki devynių šimtų šešiasdešimt eurų.

7. Reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, susijusių su informacija apie kosmetikos gaminio nepageidaujamą poveikį, pažeidimas

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų.

8. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto šešiasdešimt iki keturių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

9. Kosmetikos gaminių, jų ingredientų bandymų su gyvūnais reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.

10. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.

11. Kosmetikos gaminių geros gamybos praktikos reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki šešių šimtų eurų.

12. Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki tūkstančio dviejų šimtų eurų.

13. Reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, susijusių su tam tikrų medžiagų kosmetikos gaminiuose apribojimais, pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki devynių šimtų eurų.

14. Šio straipsnio 13 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

15. Pranešimo apie kosmetikos gaminius, kuriuose yra nanomedžiagų, reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

16. Šio straipsnio 15 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.

17. Kosmetikos gaminio saugos įvertinimo reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

18. Šio straipsnio 17 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo tūkstančio iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 

51 straipsnis.       Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, gamybos, perdirbimo, tiekimo rinkai ir importo reikalavimus, pažeidimas

1. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, gamybos, perdirbimo, tiekimo rinkai ir importo reikalavimus, pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo penkiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

3. Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, gamyba neįdiegus geros gamybos praktikos, pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 2023/2006 reikalavimus,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

52 straipsnis.       Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių ūkinę komercinę veiklą, kuria verčiantis reikalingas leidimas-higienos pasas, pažeidimas

1. Vertimasis ūkine komercine veikla neturint Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoto leidimo-higienos paso

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

 

53 straipsnis.       Reikalavimų dėl sanitarinės apsaugos, aerodromo triukšmo apsauginių zonų pažeidimas

KEISTA:

1. 2019 06 06 įstatymu Nr. XIII-2167 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-09939)

2. 2019 06 06 įstatymu Nr. XIII-2167 (nuo 2023 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-09939)

 

1. Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas nenustačius įstatymuose nurodytų sanitarinės apsaugos zonų

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

3. Prašymo įregistruoti nustatytas sanitarinės apsaugos, aerodromo triukšmo apsaugines zonas Nekilnojamojo turto registre per įstatymuose nustatytą terminą nepateikimas, kai šį prašymą turi pateikti asmuo, suinteresuotas ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios nustatytos šios sanitarinės apsaugos, aerodromo triukšmo apsauginės zonos, vykdymu,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų dvidešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio eurų.

 

54 straipsnis. Asmens sveikatos priežiūros veikla užsiimančių specialistų pareigų neatlikimas

Asmens sveikatos priežiūros veikla užsiimančių specialistų pareigų, nustatytų įstatymuose ir kituose teisės aktuose, neatlikimas arba netinkamas atlikimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

55 straipsnis.       Tyčinis melagingas pareiškimas apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas

Tyčinis melagingas pareiškimas Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų.

 

56 straipsnis.       Tyčinis melagingų duomenų apie privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą pateikimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos ir teritorinių ligonių kasų tyčinis melagingų duomenų apie privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą pateikimas

užtraukia baudą asmenims, įgaliotiems teikti informaciją, nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

57 straipsnis.       Neteisingų duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus, įsigytas medicinos pagalbos priemones ir išduotas (parduotas) ortopedijos technines priemones pateikimas

1. Neteisingų duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus, įsigytas medicinos pagalbos priemones ir išduotas (parduotas) ortopedijos technines priemones pateikimas Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėms ligonių kasoms, kai dėl šios veikos padaroma mažesnė negu trijų šimtų eurų žala Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui,

užtraukia įspėjimą asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, įmonių, kurios verčiasi farmacine veikla, ir kitų įmonių, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl išduotų kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ortopedijos įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis dėl ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims.

KEISTA:

2019 05 16 įstatymu Nr. XIII-2126 (nuo 2019 05 25)

(TAR, 2019, Nr. 2019-08306)

 

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

3. Neteisingų duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus, įsigytas medicinos pagalbos priemones ir išduotas (parduotas) ortopedijos technines priemones pateikimas Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėms ligonių kasoms, kai dėl šios veikos padaroma ne mažesnė negu trijų šimtų eurų žala Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui,

užtraukia baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, įmonių, kurios verčiasi farmacine veikla, ir kitų įmonių, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl išduotų kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ortopedijos įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar su teritorinėmis ligonių kasomis dėl ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

KEISTA:

2019 05 16 įstatymu Nr. XIII-2126 (nuo 2019 05 25)

(TAR, 2019, Nr. 2019-08306)

 

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

571 straipsnis.      Įmokų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos administruojamą sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos pacientų sveikatai padarytai žalai atlyginti, dydžiui nustatyti ar šio dydžio teisingumui patikrinti reikalingos informacijos ar kitos šiai sąskaitai administruoti reikalingos informacijos nepateikimas

KEISTA:

2022 11 03 įstatymu Nr. XIV-1490 (nuo 2023 01 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-22952)

 

1. Įmokų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos administruojamą sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos pacientų sveikatai padarytai žalai atlyginti, dydžiui nustatyti ar šio dydžio teisingumui patikrinti reikalingos informacijos ar kitos šiai sąskaitai administruoti reikalingos informacijos nepateikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai teisės aktų nustatyta tvarka

užtraukia įspėjimą asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

58 straipsnis.       Tyčinis melagingų duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, gautus ir panaudotus centralizuotai perkamus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, įsigytas medicinos pagalbos priemones ir išduotas (parduotas) ortopedijos technines priemones pateikimas

1. Tyčinis melagingų duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, gautus ir panaudotus centralizuotai perkamus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, įsigytas medicinos pagalbos priemones ir išduotas (parduotas) ortopedijos technines priemones pateikimas Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėms ligonių kasoms

užtraukia baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, įmonių, kurios verčiasi farmacine veikla, ir optikų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl išduotų kompensuojamųjų vaistų ir (ar) medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ortopedijos įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis dėl ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

KEISTA:

2019 05 16 įstatymu Nr. XIII-2126 (nuo 2019 05 25)

(TAR, 2019, Nr. 2019-08306)

 

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

59 straipsnis.       Medicinos priemonių saugą, kokybę, veikimą, naudojimą, pateikimą rinkai, tiekimą, atitikties įvertinimą, klinikinių tyrimų su medicinos priemonėmis, veiksmingumo tyrimų ir medicinos priemonių techninės būklės tikrinimo atlikimą reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

KEISTA:

1. 2016 03 17 įstatymu Nr. XII-2254 (nuo 2016 05 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-06343)

2. 2020 01 28 įstatymu Nr. XIII-2805 (nuo 2021 05 26 – remiantis

2020 05 21 įstatymu Nr. XIII-2954 (TAR, 2020, Nr. 2020-11078))

(TAR, 2020, Nr. 2020-02856)

3. 2022 04 28 įstatymu Nr. XIV-1063 (nuo 2022 05 26)

(TAR, 2022, Nr. 2022-09673)

 

1. Medicinos priemonių saugą, kokybę, veikimą, naudojimą, pateikimą rinkai, tiekimą, atitikties įvertinimą, klinikinių tyrimų su medicinos priemonėmis, veiksmingumo tyrimų ir medicinos priemonių techninės būklės tikrinimo atlikimą reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

60 straipsnis.       Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystę, paėmimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, parinkimą, paskirstymą, transplantaciją, šalinimą ir žmogaus audinių, ląstelių ir (ar) kitų pradinių medžiagų, skirtų pažangiosios terapijos vaistiniams preparatams gaminti, paėmimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, paskirstymą ir (ar) kitus gamybos procesus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

1. Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę, paėmimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, parinkimą, paskirstymą, transplantaciją, šalinimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, darbdaviams nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

3. Žmogaus audinių, ląstelių ir (ar) kitų pradinių medžiagų, skirtų pažangiosios terapijos vaistiniams preparatams gaminti, paėmimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, paskirstymą ir (ar) kitus gamybos procesus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą darbuotojams, atsakingiems už pažangiosios terapijos vaistinių preparatų gamybą, ir gamybos įstaigos vadovams nuo dviejų šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

4. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas pradinių medžiagų ir (ar) žaliavų konfiskavimas.

 

61 straipsnis. Neteisėtas vertimasis sveikatinimo veikla

Vertimasis sveikatinimo veikla nesilaikant įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 

62 straipsnis. Neteisėtas vertimasis su vaistais (vaistiniais preparatais) susijusia veikla

1. Vertimasis su vaistais (vaistiniais preparatais) susijusia veikla, kuriai reikalinga licencija, be licencijos ar kitokiu neteisėtu būdu, jeigu tai nesukėlė sunkių padarinių ar nebuvo daroma stambiu mastu,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimą.

 

63 straipsnis.       Falsifikuotų vaistinių preparatų gamyba, importas iš trečiųjų šalių, eksportas, didmeninis platinimas, pardavimas ir falsifikuotų vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimas

1. Falsifikuotų vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai, sukėlę grėsmę asmens sveikatai ar gyvybei,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai, padarę žalos asmens sveikatai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

5. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių eurų.

6. Falsifikuotų vaistinių preparatų gamyba, importas iš trečiųjų šalių, eksportas, didmeninis platinimas, pardavimas gyventojams, įskaitant pardavimą nuotoliniu būdu,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

7. Šio straipsnio 6 dalyje numatyti veiksmai, sukėlę grėsmę asmens sveikatai ar gyvybei,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

8. Šio straipsnio 6, 7 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

9. Šio straipsnio 6 dalyje numatyti veiksmai, padarę žalos asmens sveikatai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

10. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

11. Už šio straipsnio 6, 7, 8, 9, 10 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti vaistinių preparatų konfiskavimą.

 

64 straipsnis.       Vaistų (vaistinių preparatų) įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos į trečiąsias šalis, gavimo iš trečiųjų šalių ar siuntimo paštu į trečiąsias šalis fizinio asmens individualioms reikmėms taisyklių pažeidimas

KEISTA:

2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1835 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-21857)

 

1. Vaistų (vaistinių preparatų) įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos į trečiąsias šalis, gavimo iš trečiųjų šalių ar siuntimo paštu į trečiąsias šalis fizinio asmens individualioms reikmėms taisyklių pažeidimas, kai neteisėtai iš trečiųjų šalių įvežamų į Lietuvos Respubliką, išvežamų iš jos į trečiąsias šalis, gaunamų iš trečiųjų šalių ar siunčiamų paštu į trečiąsias šalis vaistų (vaistinių preparatų) vertė neviršija penkių bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki dviejų šimtų eurų.

2. Vaistų (vaistinių preparatų) įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos į trečiąsias šalis, gavimo iš trečiųjų šalių ar siuntimo paštu į trečiąsias šalis fizinio asmens individualioms reikmėms taisyklių pažeidimas, kai neteisėtai įvežamų iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką, išvežamų iš jos į trečiąsias šalis, gaunamų iš trečiųjų šalių ar siunčiamų paštu į trečiąsias šalis vaistų (vaistinių preparatų) vertė viršija penkis, bet neviršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.

3. Vaistų (vaistinių preparatų) įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos į trečiąsias šalis, gavimo iš trečiųjų šalių ar siuntimo paštu į trečiąsias šalis fizinio asmens individualioms reikmėms taisyklių pažeidimas, kai neteisėtai įvežamų iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką, išvežamų iš jos į trečiąsias šalis, gaunamų iš trečiųjų šalių ar siunčiamų paštu į trečiąsias šalis vaistų (vaistinių preparatų) vertė viršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.

5. Šio stra