Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 03-17 „Dėl Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių, Viešųjų vartojimo kredito tarpininkų sąrašų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2016-01-29, Nr. 2016-01781)
  • 2023-04-26 Galiojantis
    2016-02-01 Įsigalioja
    2016-01-29 Paskelbta
    2016-01-28 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

INFOLEX PASTABOS:

1. 2018 11 20 nutarimu Nr. 03-222 (TAR, 2018, Nr. 2018-18822) nustatyta, kad Lietuvos banke iki nutarimo Nr. 03-222 įsigaliojimo dienos gauti, bet nebaigti nagrinėti prašymai, kuriuos nagrinėjant taikomos nutarimu Nr. 03-222 keičiamų teisės aktų nuostatos, baigiami nagrinėti pagal prašymo pateikimo metu galiojusias teisės aktų nuostatas.

2. 2023 04 21 nutarimu Nr. 03-82 (TAR, 2023, Nr. 2023-07915) nustatyta, kad Lietuvos banke iki nutarimo Nr. 03-82 įsigaliojimo dienos (2023 04 26) gauti, bet nebaigti nagrinėti prašymai baigiami nagrinėti pagal prašymo pateikimo metu galiojusias teisės aktų nuostatas.

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL VIEŠOJO VARTOJIMO KREDITO DAVĖJŲ SĄRAŠO IR VIEŠOJO TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMOS OPERATORIŲ SĄRAŠO TVARKYMO TAISYKLIŲ, VIEŠŲJŲ VARTOJIMO KREDITO TARPININKŲ SĄRAŠŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 28 d. Nr. 03-17

Vilnius

 

KEISTA (pavadinimas):

2018 11 20 nutarimu Nr. 03-222 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18822)

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (2015 m. lapkričio 5 d. įstatymo Nr. XII-1989 redakcija) 22 straipsnio 4 ir 15 dalimis, 24 straipsnio 4 dalimi, 251 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1684 2 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisykles;

1.2. NETEKO GALIOS:

2018 11 20 nutarimu Nr. 03-222 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18822)

 

1.3. Viešųjų vartojimo kredito tarpininkų sąrašų tvarkymo taisykles.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2011 m. kovo 14 d. įsakymą Nr. 1-32 „Dėl Vartojimo kredito davėjų įrašymo į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2011 m. kovo 14 d. įsakymą Nr. 1-34 „Dėl Vartojimo kredito tarpininkų įrašymo į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2016 m. vasario 1 d.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                      VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-17

 

VIEŠOJO VARTOJIMO KREDITO DAVĖJŲ SĄRAŠO IR VIEŠOJO TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMOS OPERATORIŲ SĄRAŠO TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta vartojimo kredito davėjų ir tarpusavio skolinimo platformos operatorių įrašymo į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą ir viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą ir išbraukimo iš šių sąrašų tvarka, šiuose sąrašuose pateikiami duomenys ir šių sąrašų tvarkymo reikalavimai.

2. Taisyklėse nustatyti reikalavimai taikomi vartojimo kredito davėjams ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriams, veikiantiems pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymą.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Vartojimo kredito įstatyme.

4. Pagal Taisykles Lietuvos bankui teikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimai.

 

II SKYRIUS

VARTOJIMO KREDITO DAVĖJŲ IR TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMOS OPERATORIŲ ĮRAŠYMAS Į SĄRAŠUS

 

5.

KEISTA:

1. 2017 04 28 nutarimu Nr. 03-68 (nuo 2017 05 03)

(TAR, 2017, Nr. 2017-07275)

2. 2023 04 21 nutarimu Nr. 03-82 (nuo 2023 04 26)

(TAR, 2023, Nr. 2023-07915)

 

Asmuo įrašomas į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, jeigu jis atitinka Vartojimo kredito įstatymo ir Lietuvos banko teisės aktų reikalavimus ir pateikia Lietuvos bankui Vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje išvardytus dokumentus, duomenis ir informaciją, parengtus pagal Taisyklių 1 priede nurodytą prašymo įrašyti į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą formą ir Taisyklių 3 priede nurodytą lentelę, ir Lietuvos bankas priima sprendimą įrašyti jį į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą. Lietuvos bankas vartojimo kredito davėją, turintį Lietuvos banko išduotą kredito įstaigos veiklos licenciją, įrašo į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą licencijos išdavimo dieną, o vartojimo kredito davėją, turintį kitos valstybės narės priežiūros institucijos išduotą licenciją, – kitos valstybės narės priežiūros institucijos pranešimo, gauto Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka, gavimo dieną.

6.

KEISTA:

2023 04 21 nutarimu Nr. 03-82 (nuo 2023 04 26)

(TAR, 2023, Nr. 2023-07915)

 

Asmuo į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą įrašomas, jeigu jis atitinka Vartojimo kredito įstatymo ir Lietuvos banko teisės aktų reikalavimus ir pateikia Vartojimo kredito įstatymo 251 straipsnio 6 dalyje išvardytus dokumentus, duomenis ir informaciją, parengtus pagal Taisyklių 2 priede nurodytą prašymo įrašyti į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą formą ir Taisyklių 4 priede nurodytą lentelę, ir Lietuvos bankas priima sprendimą įrašyti jį į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą.

7. Asmuo į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą arba viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą įrašomas per 3 darbo dienas nuo Lietuvos banko sprendimo dėl asmens įrašymo į atitinkamą sąrašą priėmimo dienos.

8. Lietuvos bankas apie sprendimą įrašyti arba atsisakyti įrašyti asmenį į atitinkamą sąrašą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį.

 

III SKYRIUS

VIEŠOJO VARTOJIMO KREDITO DAVĖJŲ SĄRAŠO IR VIEŠOJO TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMOS OPERATORIŲ SĄRAŠO DUOMENYS

 

9. Viešajame vartojimo kredito davėjų sąraše ir viešajame tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąraše nurodomi šie vartojimo kredito davėjų ir tarpusavio skolinimo platformos operatorių duomenys:

9.1. juridinio asmens (arba jo filialo) pavadinimas;

9.2. buveinės adresas;

9.3. telefonas, elektroninis paštas, interneto svetainės adresas (jei turi);

9.4. nuoroda į vartojimo kredito davėjo arba tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus interneto svetainę, kurioje skelbiamas vartojimo kredito davėjo arba tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vardu veikiančių tarpininkų sąrašas (jeigu vartojimo kredito davėjas arba tarpusavio skolinimo platformos operatorius naudojasi vartojimo kredito tarpininkų paslaugomis).

 

IV SKYRIUS

IŠBRAUKIMAS IŠ VIEŠOJO VARTOJIMO KREDITO DAVĖJŲ SĄRAŠO IR VIEŠOJO TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMOS OPERATORIŲ SĄRAŠO

 

10.

KEISTA:

1. 2017 04 28 nutarimu Nr. 03-68 (nuo 2017 05 03)

(TAR, 2017, Nr. 2017-07275)

2. 2023 04 21 nutarimu Nr. 03-82 (nuo 2023 04 26)

(TAR, 2023, Nr. 2023-07915)

 

Vartojimo kredito davėjas ir tarpusavio skolinimo platformos operatorius Lietuvos banko sprendimu išbraukiamas iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo arba viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo Vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 11 ir 13 dalyse nustatytais pagrindais arba atšaukus kredito įstaigos licenciją, arba kitų valstybių narių kredito įstaigoms netekus teisės teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje per įsteigtą filialą arba neįsteigus filialo.

11. Lietuvos bankas apie sprendimą išbraukti iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo arba viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo per 3 darbo dienas informuoja vartojimo kredito davėją arba tarpusavio skolinimo platformos operatorių.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12.

KEISTA:

2023 04 21 nutarimu Nr. 03-82 (nuo 2023 04 26)

(TAR, 2023, Nr. 2023-07915)

 

Jeigu pasikeičia pagal Vartojimo kredito įstatymą ir Taisykles Lietuvos bankui pateikti duomenys, dokumentai arba informacija, vartojimo kredito davėjas ir tarpusavio skolinimo platformos operatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo arba sužinojimo apie pasikeitimą dienos informuoja Lietuvos banką ir pateikia atnaujintus duomenis, dokumentus arba informaciją, išskyrus Taisyklių 1 priedo 15 punkte nurodytą lentelę ir 16 punkte nurodyto dokumento formą, Taisyklių 2 priedo 16 punkte nurodytą lentelę ir 17 punkte nurodyto dokumento formą.

13.

KEISTA:

2018 11 20 nutarimu Nr. 03-222 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18822)

 

Vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje ir 251 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija apie vadovus pateikiama vadovaujantis Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“. Vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje ir 251 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija apie asmenis, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausanti balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kurie gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį vartojimo kredito davėjo veiklai, pateikiama vadovaujantis Reikalavimų vartojimo kredito davėjo, kredito davėjo, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus, sutelktinio finansavimo platformų operatoriaus, valiutos keityklos operatoriaus dalyviams įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 03-219 „Dėl Reikalavimų vartojimo kredito davėjo, kredito davėjo, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus, sutelktinio finansavimo platformų operatoriaus, valiutos keityklos operatoriaus dalyviams įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

______________

 

Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo

tarpusavio skolinimo platformos operatorių

sąrašo tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2023 04 26

(TAR, 2023, Nr. 2023-07915)

 

Prašymo įrašyti į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą forma

 

I SKYRIUS

DUOMENYS APIE PRAŠYMĄ TEIKIANTĮ ASMENĮ, ATSTOVAUJANTĮ VARTOJIMO KREDITO DAVĖJUI

 

1. Asmens vardas ir pavardė (pavadinimas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Asmens gyvenamosios vietos (buveinės) adresas (nurodomas ir pašto kodas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. Asmens duomenys ryšiams palaikyti (telefonas, elektroninio pašto adresas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4. Atstovo teises ir pareigas patvirtinantys dokumentai.

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

II SKYRIUS

DUOMENYS APIE VARTOJIMO KREDITO DAVĖJĄ

 

5. Pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

6. Juridinio asmens kodas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

7. Buveinės adresas (nurodomas ir pašto kodas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

8. Registro, kuriame registruotas vartojimo kredito davėjas, duomenys (registro pavadinimas, registro tvarkytojas ir jo adresas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

9. Duomenys ryšiams palaikyti:

9.1. telefonas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

9.2. elektroninio pašto adresas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

10. Interneto svetainės adresas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

11. Prekių ženklai, kurie yra (bus) naudojami teikiant vartojimo kreditus

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

12. Planuojami teikti vartojimo kreditai (nurodyti planuojamų teikti vartojimo kreditų sutarčių rūšis, pvz., susietojo vartojimo kredito sutartys, sąskaitos kreditavimo sutartys ir pan.) ir planuojamos veiklos apimtis per 6 mėnesius nuo įrašymo į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą dienos (vartojimo kredito sutarčių skaičius, vienetais, ir bendra išmokėtų vartojimo kreditų suma, eurais)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

13. Vartojimo kredito davėjo steigimo dokumentai.

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

14. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklės.

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

15. Informacija apie vartojimo kredito davėjo patvirtintų vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklių nuostatas (pateikiama užpildyta Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių, Viešųjų vartojimo kredito tarpininkų sąrašų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklės) 3 priede nurodyta lentelė).

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

16. Vartojimo kredito davėjo parengtos ir patvirtintos paraiškos ar kito dokumento, kuriame iš vartojimo kredito gavėjo surenkama kreditingumo vertinimui atlikti reikalinga informacija, forma.

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

17. Informacija apie registrus ir informacines sistemas, kuriuose tikrinamas vartojimo kredito gavėjų kreditingumas.

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

18. Vartojimo kredito davėjo vardu veikiančių vartojimo kredito tarpininkų sąrašas, jeigu asmuo naudojasi vartojimo kredito tarpininkų paslaugomis, ir nuoroda į interneto svetainę, kurioje skelbiamas šis sąrašas.

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

III SKYRIUS

VARTOJIMO KREDITO DAVĖJO VADOVAI IR ASMENYS, KURIEMS TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI PRIKLAUSANTI BALSAVIMO TEISIŲ ARBA ĮSTATINIO KAPITALO DALIS YRA LYGI ARBA VIRŠIJA 20 PROCENTŲ ARBA KURIE GALI DARYTI TIESIOGINĮ IR (ARBA) NETIESIOGINĮ LEMIAMĄ POVEIKĮ VARTOJIMO KREDITO DAVĖJO VEIKLAI

 

19. Duomenys apie vartojimo kredito davėjo vadovus ir asmenis, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausanti balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kurie gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį vartojimo kredito davėjo veiklai (pateikiami vadovaujantis Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių 13 punktu).

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

Užpildymo data |_|_|_|_|_|_|_|_|

 

______________________________________________

(prašymą teikiančio asmens vardas ir pavardė, parašas)

______________

 

Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo

tarpusavio skolinimo platformos operatorių

sąrašo tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2023 04 26

(TAR, 2023, Nr. 2023-07915)

 

Prašymo įrašyti į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą forma

 

I SKYRIUS

DUOMENYS APIE PRAŠYMĄ TEIKIANTĮ ASMENĮ, ATSTOVAUJANTĮ TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMOS OPERATORIUI

 

1. Asmens vardas ir pavardė (pavadinimas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Asmens gyvenamosios vietos (buveinės) adresas (nurodomas ir pašto kodas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. Asmens duomenys ryšiams palaikyti (telefonas, elektroninio pašto adresas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4. Atstovo teises ir pareigas patvirtinantys dokumentai.

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

II SKYRIUS

DUOMENYS APIE TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMOS OPERATORIŲ

 

5. Pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

6. Juridinio asmens kodas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

7. Buveinės adresas (nurodomas ir pašto kodas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

8. Registro, kuriame registruotas tarpusavio skolinimo platformos operatorius, duomenys (registro pavadinimas, registro tvarkytojas ir jo adresas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

9. Duomenys ryšiams palaikyti:

9.1. telefonas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

9.2. elektroninio pašto adresas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

10. Interneto svetainės adresas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

11. Prekių ženklai, kurie yra (bus) naudojami teikiant tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus paslaugas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

12. Tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus steigimo dokumentai.

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

13. Įstatinio kapitalo dydis |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

14. Planuojamos veiklos apimtis per 6 mėnesius nuo įrašymo į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą dienos (vartojimo kredito sutarčių skaičius, vienetais, ir bendra išmokėtų vartojimo kreditų suma, eurais)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

15. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklės.

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

16. Informacija apie tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus patvirtintų vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklių nuostatas (pateikiama užpildyta Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių, Viešųjų vartojimo kredito tarpininkų sąrašų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklės) 4 priede nurodyta lentelė).

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

17. Tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus parengtos ir patvirtintos paraiškos ar kito dokumento, kuriame iš vartojimo kredito gavėjo surenkama kreditingumo vertinimui atlikti reikalinga informacija, forma.

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

18. Veiklos tęstinumo planas.

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

19. Informacija apie registrus ir informacines sistemas, kuriuose tikrinamas vartojimo kredito gavėjų kreditingumas.

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

20. Tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vardu veikiančių tarpininkų sąrašas, jeigu asmuo naudojasi tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus tarpininkų paslaugomis, ir nuoroda į interneto svetainę, kurioje skelbiamas šis sąrašas.

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

III SKYRIUS

TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMOS OPERATORIAUS VADOVAI IR ASMENYS, KURIEMS TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI PRIKLAUSANTI BALSAVIMO TEISIŲ ARBA ĮSTATINIO KAPITALO DALIS YRA LYGI ARBA VIRŠIJA 20 PROCENTŲ ARBA KURIE GALI DARYTI TIESIOGINĮ IR (ARBA) NETIESIOGINĮ LEMIAMĄ POVEIKĮ TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMOS OPERATORIAUS VEIKLAI

 

21. Duomenys apie tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vadovus ir asmenis, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausanti balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kurie gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veiklai (pateikiami vadovaujantis Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių 13 punktu).

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

Užpildymo data |_|_|_|_|_|_|_|_|

______________________________________________

(prašymą teikiančio asmens vardas ir pavardė, parašas)

______________

 

Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo

tarpusavio skolinimo platformos operatorių

sąrašo tvarkymo taisyklių

3 priedas

 

KEISTA:

2023 04 21 nutarimu Nr. 03-82 (nuo 2023 04 26)

(TAR, 2023, Nr. 2023-07915)

 

INFORMACIJA APIE VARTOJIMO KREDITO DAVĖJO PATVIRTINTŲ VARTOJIMO KREDITO GAVĖJŲ KREDITINGUMO VERTINIMO TAISYKLIŲ ATITIKTĮ TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ VARTOJIMO KREDITO GAVĖJŲ KREDITINGUMO VERTINIMĄ IR ATSAKINGĄJĮ SKOLINIMĄ, NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS

 

 

Vartojimo kredito davėjas patvirtina, kad:

 

 

1. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti bendrieji reikalavimai

1.1. vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimui atlikti reikalingos informacijos surinkimo būdai, forma ir šioje formoje pateikiama informacija;

 

Nurodyti taisyklių punktus.

 

1.2. kokia iš vartojimo kredito gavėjo surinkta informacija kokiuose vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimui atlikti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose yra patikrinama;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

1.3. laikotarpis nuo atlikto vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo iki vartojimo kredito sutarties sudarymo, kurį vartojimo kredito davėjas ketina taikyti;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

1.4. vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo metu surinktos (vertintos) informacijos, duomenų ir dokumentų saugojimo terminas;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

1.5. vartojimo kredito gavėjo kreditingumui vertinti naudojamo rizikos vertinimo modelio taikymo ypatumai (jeigu toks modelis taikomas).

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo pajamas rinkimo ir jų vertinimo reikalavimai

2.1. vertinamų vartojimo kredito gavėjo pajamų rūšys (pajamos, gaunamos pagal darbo sutartį; pajamos, gaunamos pagal autorinę sutartį; pajamos, gaunamos iš turto nuomos, ir kt.);

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.2. kiekvienos vartojimo kredito gavėjo pajamų rūšies tvarumo vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.3. įrodymai, kuriais grindžiamos tvarios vartojimo kredito gavėjo pajamos pagal vartojimo kredito gavėjo pajamų rūšį;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.4. atvejai, kai vartojimo kredito davėjas tvariomis pajamomis pripažįsta kito nei keturių paskutinių mėnesių laikotarpio vartojimo kredito gavėjo pajamas;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.5. informacijos apie galimą vartojimo kredito gavėjo pajamų padidėjimą arba sumažėjimą ateityje rinkimo ir vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.6. vartojimo kredito gavėjo pajamų, kurių gavimo laikotarpis yra trumpesnis už vartojimo kredito sutarties trukmę, vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.7. vartojimo kredito gavėjų, kurių pajamos gali gerokai kisti (pvz., dividendai, pajamos iš investicinės veiklos, nekilnojamojo turto pardavimo pajamos ir pan.), kurie dirba sezoninius darbus, gauna nereguliarias pajamas arba dėl kurių tvarumo abejojama, pajamų vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.8. vartojimo kredito gavėjo pajamų vertinimo principai darbovietės keitimo atveju;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.9. vartojimo kredito gavėjo pajamų vertinimo principai, kai vartojimo kredito gavėjo nurodytos pajamos nesutampa su duomenimis, gautais iš naudojamų registrų, informacinių sistemų arba kitų šaltinių;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.10. vartojimo kredito gavėjo pajamų, liekančių sumokėjus vartojimo kredito gavėjo mokamą įmoką, vertinimo principai.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

3. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo finansinius įsipareigojimus rinkimo ir jų vertinimo reikalavimai

3.1. vertinamų vartojimo kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų rūšys (kiti vartojimo kreditai, kreditai, susiję su nekilnojamuoju turtu, finansinė nuoma ir kt.);

Nurodyti taisyklių punktus.

 

3.2. vartojimo kredito gavėjo turimų finansinių įsipareigojimų, kurių įvykdymo terminas yra trumpesnis už sudaromos vartojimo kredito sutarties terminą, vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

3.3. vartojimo kredito gavėjo pagal laidavimo (garantijos) sutartį prisiimtų finansinių įsipareigojimų vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

3.4. vartojimo kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų vertinimo principai, kai vartojimo kredito gavėjo nurodyti finansiniai įsipareigojimai nesutampa su duomenimis, gautais iš naudojamų registrų, informacinių sistemų ar kitų šaltinių.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

4. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo kredito istoriją ir įsiskolinimus finansų įstaigoms rinkimo ir jų vertinimo reikalavimai

4.1. informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo ne mažiau kaip šešių paskutinių mėnesių kredito istoriją, įskaitant informaciją apie vartojimo kredito gavėjo netinkamai vykdomus arba netinkamai vykdytus įsipareigojimus finansų įstaigoms, rinkimo ir vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

4.2. informacijos apie vartojimo kredito gavėjo įsiskolinimus finansų įstaigoms rinkimo ir vertinimo principai.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

5. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti vartojimo kredito gavėjo visų įsipareigojimų pagal vartojimo kredito ir kitas sutartis su finansų įstaigomis vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykio (toliau – DSTI santykis) apskaičiavimo ir taikymo reikalavimai

5.1. DSTI santykio apskaičiavimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

5.2. DSTI santykio taikymo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

5.3. kreditų, kurių daliniai grąžinimai nenumatyti (neterminuota kredito sutartis, sąskaitos kreditavimo sutartis ir pan.), įsipareigojimo dydžio apskaičiavimo principai.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

6. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti kreditingumo vertinimo reikalavimai, kai vartojimo kredito gavėjas yra susituokęs

6.1. būdai, kuriais nustatoma vartojimo kredito paskirtis (t. y. ar vartojimo kreditas skirtas asmeninėms, ar šeimos reikmėms tenkinti);

Nurodyti taisyklių punktus.

 

6.2. informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio pajamas rinkimo ir vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

6.3. informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio turimus finansinius įsipareigojimus rinkimo ir vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

6.4. informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio turimus įsiskolinimus finansų įstaigoms rinkimo ir vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

6.5. atvejai, kai vartojimo kredito davėjas gali nerinkti ir nevertinti informacijos bei įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio pajamas, išlaidas ir asmeninius įsipareigojimus finansų įstaigoms.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

7. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti kiti vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo reikalavimai

7.1. bendraskolių, kurie nėra susituokę, kreditingumo vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

7.2. kitų reikšmingų aplinkybių, susijusių su vartojimo kredito gavėjo finansine padėtimi ir (arba) galimybėmis tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus, vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

 

7.3. vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo principai, kai vartojimo kredito sutarties šalys susitaria pakeisti bendrą vartojimo kredito sumą;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

7.4. atsisakymo sudaryti vartojimo kredito sutartį pagrindai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

7.5. vartojimo kredito davėjo taikomo kreditingumo vertinimo proceso peržiūros ir keitimo principai.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

______________

 

Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo

tarpusavio skolinimo platformos operatorių

sąrašo tvarkymo taisyklių

4 priedas

 

KEISTA:

2023 04 21 nutarimu Nr. 03-82 (nuo 2023 04 26)

(TAR, 2023, Nr. 2023-07915)

 

INFORMACIJA APIE TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMOS OPERATORIAUS PATVIRTINTŲ VARTOJIMO KREDITO GAVĖJŲ KREDITINGUMO VERTINIMO TAISYKLIŲ ATITIKTĮ TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ VARTOJIMO KREDITO GAVĖJŲ KREDITINGUMO VERTINIMĄ IR ATSAKINGĄJĮ SKOLINIMĄ, NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS

 

 

Tarpusavio skolinimo platformos operatorius patvirtina, kad:

 

 

1. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti bendrieji reikalavimai

1.1. vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimui atlikti reikalingos informacijos surinkimo būdai, forma ir šioje formoje pateikiama informacija;

 

Nurodyti taisyklių punktus.

 

1.2. kokia iš vartojimo kredito gavėjo surinkta informacija kokiuose vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimui atlikti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose yra patikrinama;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

1.3. laikotarpis nuo atlikto vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo iki vartojimo kredito sutarties sudarymo, kurį tarpusavio skolinimo platformos operatorius ketina taikyti;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

1.4. vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo metu surinktos (vertintos) informacijos, duomenų ir dokumentų saugojimo terminas;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

1.5. vartojimo kredito gavėjo kreditingumui vertinti naudojamo rizikos vertinimo modelio taikymo ypatumai (jeigu toks modelis taikomas).

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo pajamas rinkimo ir jų vertinimo reikalavimai

2.1. vertinamų vartojimo kredito gavėjo pajamų rūšys (pajamos, gaunamos pagal darbo sutartį; pajamos, gaunamos pagal autorinę sutartį; pajamos, gaunamos iš turto nuomos, ir kt.);

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.2. kiekvienos vartojimo kredito gavėjo pajamų rūšies tvarumo vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.3. įrodymai, kuriais grindžiamos tvarios vartojimo kredito gavėjo pajamos pagal vartojimo kredito gavėjo pajamų rūšį;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.4. atvejai, kai tarpusavio skolinimo platformos operatorius tvariomis pajamomis pripažįsta kito nei keturių paskutinių mėnesių laikotarpio vartojimo kredito gavėjo pajamas;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.5. informacijos apie galimą vartojimo kredito gavėjo pajamų padidėjimą arba sumažėjimą ateityje rinkimo ir vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.6. vartojimo kredito gavėjo pajamų, kurių gavimo laikotarpis yra trumpesnis už vartojimo kredito sutarties trukmę, vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.7. vartojimo kredito gavėjų, kurių pajamos gali gerokai kisti (pvz., dividendai, pajamos iš investicinės veiklos, nekilnojamojo turto pardavimo pajamos ir pan.), kurie dirba sezoninius darbus, gauna nereguliarias pajamas arba dėl kurių tvarumo abejojama, pajamų vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.8. vartojimo kredito gavėjo pajamų vertinimo principai darbovietės keitimo atveju;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.9. vartojimo kredito gavėjo pajamų vertinimo principai, kai vartojimo kredito gavėjo nurodytos pajamos nesutampa su duomenimis, gautais iš naudojamų registrų, informacinių sistemų arba kitų šaltinių;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.10. vartojimo kredito gavėjo pajamų, liekančių sumokėjus vartojimo kredito gavėjo mokamą įmoką, vertinimo principai.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

3. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo finansinius įsipareigojimus rinkimo ir jų vertinimo reikalavimai

3.1. vertinamų vartojimo kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų rūšys (kiti vartojimo kreditai, kreditai, susiję su nekilnojamuoju turtu, finansinė nuoma ir kt.);

Nurodyti taisyklių punktus.

 

3.2. vartojimo kredito gavėjo turimų finansinių įsipareigojimų, kurių įvykdymo terminas yra trumpesnis už sudaromos vartojimo kredito sutarties terminą, vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

3.3. vartojimo kredito gavėjo pagal laidavimo (garantijos) sutartį prisiimtų finansinių įsipareigojimų vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

3.4. vartojimo kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų vertinimo principai, kai vartojimo kredito gavėjo nurodyti finansiniai įsipareigojimai nesutampa su duomenimis, gautais iš naudojamų registrų, informacinių sistemų ar kitų šaltinių.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

4. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo kredito istoriją ir įsiskolinimus finansų įstaigoms rinkimo ir jų vertinimo reikalavimai

4.1. informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo ne mažiau kaip šešių paskutinių mėnesių kredito istoriją, įskaitant informaciją apie vartojimo kredito gavėjo netinkamai vykdomus arba netinkamai vykdytus įsipareigojimus finansų įstaigoms, rinkimo ir vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

4.2. informacijos apie vartojimo kredito gavėjo įsiskolinimus finansų įstaigoms rinkimo ir vertinimo principai.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

5. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti vartojimo kredito gavėjo visų įsipareigojimų pagal vartojimo kredito ir kitas sutartis su finansų įstaigomis vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykio (toliau – DSTI santykis) apskaičiavimo ir taikymo reikalavimai

5.1. DSTI santykio apskaičiavimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

5.2. DSTI santykio taikymo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

5.3. kreditų, kurių daliniai grąžinimai nenumatyti (neterminuota kredito sutartis, sąskaitos kreditavimo sutartis ir pan.), įsipareigojimo dydžio apskaičiavimo principai.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

6. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti kreditingumo vertinimo reikalavimai, kai vartojimo kredito gavėjas yra susituokęs

6.1. būdai, kuriais nustatoma vartojimo kredito paskirtis (t. y. ar vartojimo kreditas skirtas asmeninėms, ar šeimos reikmėms tenkinti);

Nurodyti taisyklių punktus.

 

6.2. informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio pajamas rinkimo ir vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

6.3. informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio turimus finansinius įsipareigojimus rinkimo ir vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

6.4. informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio turimus įsiskolinimus finansų įstaigoms rinkimo ir vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

6.5. atvejai, kai tarpusavio skolinimo platformos operatorius gali nerinkti ir nevertinti informacijos bei įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio pajamas, išlaidas ir asmeninius įsipareigojimus finansų įstaigoms.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

7. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti kiti vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo reikalavimai:

7.1. bendraskolių, kurie nėra susituokę, kreditingumo vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

7.2. kitų reikšmingų aplinkybių, susijusių su vartojimo kredito gavėjo finansine padėtimi ir (arba) galimybėmis tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus, vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

7.3. vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo principai, kai vartojimo kredito sutarties šalys susitaria pakeisti bendrą vartojimo kredito sumą;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

7.4. atsisakymo sudaryti vartojimo kredito sutartį pagrindai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

7.5. tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus taikomo kreditingumo vertinimo proceso peržiūros ir keitimo principai.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-17

 

INFORMACIJOS APIE VARTOJIMO KREDITO DAVĖJO IR TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMOS OPERATORIAUS VADOVUS IR ASMENIS, KURIEMS TIESIOGIAI ARBA NETIESIOGIAI PRIKLAUSANTI BALSAVIMO TEISIŲ ARBA ĮSTATINIO KAPITALO DALIS YRA LYGI ARBA VIRŠIJA 20 PROCENTŲ ARBA KURIE GALI DARYTI TIESIOGINĮ IR (ARBA) NETIESIOGINĮ LEMIAMĄ POVEIKĮ VARTOJIMO KREDITO DAVĖJO ARBA TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMOS OPERATORIAUS VEIKLAI, TEIKIMO LIETUVOS BANKUI TVARKOS APRAŠAS

 

NETEKO GALIOS:

2018 11 20 nutarimu Nr. 03-222 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18822)

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-17

 

VIEŠŲJŲ VARTOJIMO KREDITO TARPININKŲ SĄRAŠŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešųjų vartojimo kredito davėjų sąrašų tvarkymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų ir priklausomų vartojimo kredito tarpininkų įrašymo į sąrašus tvarka, sąrašuose pateikiami duomenys ir šių sąrašų tvarkymo reikalavimai. Taisyklės mutatis mutandis taikomos tvarkant tarpusavio skolinimo platformos operatorių vartojimo kredito tarpininkų sąrašus.

2. Taisyklėse nustatyti reikalavimai taikomi nepriklausomiems vartojimo kredito tarpininkams ir priklausomiems vartojimo kredito tarpininkams, veikiantiems pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymą.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Vartojimo kredito įstatyme.

4. Pagal Taisykles Lietuvos bankui teikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimai.

 

II SKYRIUS

VARTOJIMO KREDITO DAVĖJŲ TARPININKŲ SĄRAŠŲ TVARKYMAS

 

5. Asmuo įrašomas į viešąjį nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų sąrašą, kai pateikia Lietuvos bankui prašymą ir Vartojimo kredito įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją ir Lietuvos bankas priima sprendimą įrašyti jį į viešąjį nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų sąrašą.

6. Asmuo įrašomas į viešąjį vartojimo kredito davėjo vardu veikiančių tarpininkų sąrašą, kai pateikia vartojimo kredito davėjui prašymą ir Vartojimo kredito įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją ir vartojimo kredito davėjas priima sprendimą įrašyti jį į viešąjį vartojimo kredito davėjo vardu veikiančių vartojimo kredito tarpininkų sąrašą. Vartojimo kredito davėjas turi teisę nustatyti papildomus reikalavimus, taikomus įrašant asmenį į viešąjį jo vardu veikiančių priklausomų vartojimo kredito tarpininkų sąrašą. Vartojimo kredito davėjas privalo užtikrinti, kad viešajame vartojimo kredito davėjų sąraše būtų skelbiami aktualūs duomenys.

7. Asmuo į viešąjį nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų sąrašą įrašomas per 3 darbo dienas nuo Lietuvos banko sprendimo įrašyti jį į viešąjį nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų sąrašą priėmimo dienos.

8. Lietuvos bankas apie sprendimą atsisakyti įrašyti asmenį į viešąjį nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų sąrašą per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos informuoja prašymą pateikusį asmenį.

 

III SKYRIUS

VIEŠŲJŲ VARTOJIMO KREDITO TARPININKŲ SĄRAŠŲ DUOMENYS

 

9. Viešajame nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų sąraše ir viešajame vartojimo kredito davėjo vardu veikiančių vartojimo kredito tarpininkų sąraše nurodomi šie duomenys:

9.1. jei tarpininkas yra fizinis asmuo: vardas ir pavardė;

9.2. jei tarpininkas yra juridinis asmuo: pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas;

9.3. telefonas, elektroninis paštas, interneto svetainės adresas (jei turi).

 

IV SKYRIUS

VIEŠŲJŲ VARTOJIMO KREDITO TARPININKŲ SĄRAŠŲ SKELBIMAS

 

10. Viešasis nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje. Viešasis vartojimo kredito davėjo vardu veikiančių vartojimo kredito tarpininkų sąrašas skelbiamas kiekvieno vartojimo kredito davėjo interneto svetainėje.

11. Lietuvos banko interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į vartojimo kredito davėjų interneto svetainėse skelbiamus viešuosius vartojimo kredito davėjo vardu veikiančių vartojimo kredito tarpininkų sąrašus.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Jeigu pasikeičia vartojimo kredito tarpininko Lietuvos bankui arba vartojimo kredito davėjui pateikti duomenys, vartojimo kredito tarpininkas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo arba sužinojimo apie pasikeitimą dienos informuoja Lietuvos banką arba vartojimo kredito davėją ir pateikia atnaujintus duomenis.

13.

KEISTA:

2017 04 28 nutarimu Nr. 03-68 (nuo 2017 05 03)

(TAR, 2017, Nr. 2017-07275)

 

Nustojęs vykdyti nepriklausomo vartojimo kredito tarpininko veiklą asmuo pateikia prašymą Lietuvos bankui ir jo sprendimu išbraukiamas iš viešojo nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų sąrašo.

______________

 

Cituojami aktai: Išskleisti Suskleisti
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.