Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
6 str. | Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2024-07-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 6 straipsnis. Draudžiamieji ir apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu

  1.

  KEISTA:

  2005 04 28 įstatymu Nr. X-178 (nuo 2005 05 14)

  (Žin., 2005, Nr. 61-2159)

   

  Privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami:

  1) Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje;

  2) leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turintys užsieniečiai (išskyrus šios dalies 5 punkte nurodytus asmenis), kurie dirba Lietuvos Respublikoje arba kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) kaip bedarbiai, bei nepilnamečiai jų šeimos nariai;

  KEISTA:

  1. 2015 04 09 įstatymu Nr. XII-1602 (nuo 2015 04 18)

  (TAR, 2015, Nr. 2015-05896)

  2. 2017 12 21 įstatymu Nr. XIII-953 (nuo 2018 10 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-21664)

   

  21) Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiai ir jų šeimos nariai, kurie iki pereinamojo laikotarpio, nustatyto 2020 m. sausio 24 d. Briuselyje ir Londone pasirašyto Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 126 straipsnyje (toliau – pereinamasis laikotarpis), pabaigos buvo įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir teisėtai gyvena Lietuvos Respublikoje. Šeimos nariai suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“;

  KEISTA:

  1. 2019 04 11 įstatymu Nr. XIII-2051 (nuo 2020 02 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-06686)

  2. 2021 01 14 įstatymu Nr. XIV-166 (nuo 2021 01 23)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-01179)

   

  INFOLEX PASTABA: 2019 04 11 įstatymas Nr. XIII-2051 (TAR, 2019, Nr. 2019-06686) (2021 01 14 įstatymo Nr. XIV-167 (TAR, 2021, Nr. 2021-01180) redakcija) įsigalioja Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dieną.

   

  22) leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turintys užsieniečiai, nurodyti 6 straipsnio 4 dalies 21 punkte;

  KEISTA:

  2019 12 05 įstatymu Nr. XIII-2625 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-20566)

   

  3) nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;

  KEISTA:

  2013 10 01 įstatymu Nr. XII-526 (nuo 2013 10 25)

  (Žin., 2013, Nr. 107-5274)

   

  4) užsieniečiai, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje;

  KEISTA:

  2013 10 01 įstatymu Nr. XII-526 (nuo 2013 10 25)

  (Žin., 2013, Nr. 107-5274)

   

  5) asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas šis Įstatymas;

  KEISTA:

  2013 10 01 įstatymu Nr. XII-526 (nuo 2013 10 25)

  (Žin., 2013, Nr. 107-5274)

   

  6) perkeliamieji asmenys;

  KEISTA:

  2019 04 26 įstatymu Nr. XIII-2081 (nuo 2019 06 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-07320)

   

  7) užsieniečiai, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje ir kurie yra asmenys iki 18 metų arba asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą senatvės pensiją, netekto darbingumo pensiją ar šalpos neįgalumo pensiją, arba asmenys, gaunantys šalpos kompensaciją, jiems sukakus Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių ar juos pripažinus netekusiais 60 procentų ar daugiau dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. netekusiais 60 procentų ar daugiau darbingumo), arba senatvės ar negalios pensiją pagal šalies, iš kurios pasitraukusiems asmenims suteikta laikinoji apsauga, teisės aktus, arba Lietuvos Respublikos arba šalies, iš kurios pasitraukusiems asmenims suteikta laikinoji apsauga, teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažinti asmenimis su negalia.

  KEISTA:

  1. 2022 12 08 įstatymu Nr. XIV-1636 (nuo 2022 12 15)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-25403)

  2. 2023 05 11 įstatymu Nr. XIV-1942 (nuo 2024 01 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-09693)

   

  2. Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat ar laikinai gyvenantys šalyse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis dėl privalomojo sveikatos draudimo, ir šių šalių piliečiai, nuolat ar laikinai gyvenantys Lietuvos Respublikoje, draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu šių sutarčių nustatyta tvarka.

  3.

  KEISTA:

  1. 2017 07 11 įstatymu Nr. XIII-612 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-12334)

  2. 2020 04 07 įstatymu Nr. XIII-2844 (nuo 2020 04 11)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-07702)

   

  Apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji) laikomi:

  1) šio Įstatymo 17 straipsnio 211 dalyse nurodyti asmenys (išskyrus draudėjus), kurių privalomasis sveikatos draudimas galioja šio Įstatymo 8 straipsnio 1, 2 ir 21 dalyse nustatyta tvarka;

  2) šio straipsnio 4 dalyje nurodyti valstybės lėšomis draudžiami asmenys, kurių privalomasis sveikatos draudimas galioja šio Įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

   

  INFOLEX PASTABA: 2020 04 07 įstatymo Nr. XIII-2844 (TAR, 2020, Nr. 2020-07702) nuostatos taikomos nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ įsigaliojimo dienos.

   

  4.

  KEISTA:

  1. 2004 11 23 įstatymu Nr. X-15 (nuo 2004 11 26)

  (Žin., 2004, Nr. 171-6325)

  2. 2009 02 19 įstatymu Nr. XI-183 (nuo 2009 03 05)

  (Žin., 2009, Nr. 25-985)

  3. 2009 07 22 įstatymu Nr. XI-391 (nuo 2010 01 01)

  (Žin., 2009, Nr. 93-3983)

  4. 2011 12 13 įstatymu Nr. XI-1795 (nuo 2012 01 01)

  (Žin., 2011, Nr. 160-7564)

  5. 2017 07 11 įstatymu Nr. XIII-612 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-12334)

   

  Apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis (išskyrus asmenis, kurie privalo mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas arba už kuriuos šios įmokos yra mokamos pagal šio Įstatymo 17 straipsnio 1–7 ir 9 dalis), laikomi:

  1) asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją;

  2) Užimtumo tarnyboje įsiregistravę bedarbiai, darbo rinkai besirengiantys asmenys ir asmenys, dalyvaujantys Užimtumo tarnybos organizuojamose paramos mokymuisi priemonėse, jeigu su jais nesudaromos darbo sutartys;

  KEISTA:

  1. 2017 12 21 įstatymu Nr. XIII-953 (nuo 2018 10 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-21664)

  2. 2022 05 19 įstatymu Nr. XIV-1107 (nuo 2022 07 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-11865)

   

  3) nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį pensijų socialinio draudimo stažą socialinio draudimo senatvės pensijai gauti arba turintys iki 2017 m. gruodžio 31 d. įgytą ne mažesnį kaip 30 metų pensijų socialinio draudimo stažą socialinio draudimo senatvės pensijai gauti;

  KEISTA:

  1. 2017 12 21 įstatymu Nr. XIII-953 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-21664)

  2. 2018 06 28 įstatymu Nr. XIII-1341 (nuo 2019 01 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-10979)

   

  4) moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, ir nedirbančios moterys nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienas po gimdymo;

  5) vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, vienas iš globėjų, šeimoje globojantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų, vienas iš globėjų (rūpintojų), šeimoje globojantis (besirūpinantis) du (dviem) ir daugiau nepilnamečių vaikų;

  6) asmenys iki 18 metų;

  7) Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinės studijų formos studijų programas, asmenys, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių (taip pat Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, jeigu studijos buvo pradėtos iki pereinamojo laikotarpio pabaigos) aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės studijų formos studijų programas, mokiniai (įskaitant pilnamečius asmenis), kurie mokosi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių narių (taip pat ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, jeigu mokymasis buvo pradėtas iki pereinamojo laikotarpio pabaigos) mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ir (ar) formaliojo profesinio mokymo programas;

  KEISTA:

  1. 2019 04 11 įstatymu Nr. XIII-2051 (nuo 2020 02 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-06686)

  2. 2021 01 14 įstatymu Nr. XIV-166 (nuo 2021 01 23)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-01179)

   

  INFOLEX PASTABA: 2019 04 11 įstatymas Nr. XIII-2051 (TAR, 2019, Nr. 2019-06686) (2021 01 14 įstatymo Nr. XIV-167 (TAR, 2021, Nr. 2021-01180) redakcija) įsigalioja Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dieną.

   

  8) nepasiturintys gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą;

  9) vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, neįgaliojo aprūpintojas, slaugantys ar nuolat prižiūrintys namuose asmenį (teikiantys jam pagalbą namuose), kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Ši nuostata taip pat taikoma vienam iš tėvų (įtėvių), globėjui ar rūpintojui, slaugantiems namuose visiškos negalios invalidą, pripažintą tokiu iki 2005 m. liepos 1 d.;

  KEISTA:

  1. 2022 06 30 įstatymu Nr. XIV-1367 (nuo 2022 09 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-15462)

  2. 2022 09 29 įstatymu Nr. XIV-1437 (nuo 2023 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-20332)

   

  10) asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais;

  11) asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, kurios yra įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą;

  12) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai; reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys, taip pat asmenys, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą;

  13) asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo;

  14) buvę geto ir buvę mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai;

  15) valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai;

  16) asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas;

  17) nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;

  18) nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis – Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu;

  19) asmenys, atliekantys savanorišką praktiką Užimtumo įstatymo nustatyta tvarka;

  20) perkeliamieji asmenys;

  KEISTA:

  2019 04 26 įstatymu Nr. XIII-2081 (nuo 2019 06 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-07320)

   

  21) Lietuvos Respublikoje nuolat ar laikinai gyvenantys asmenys, kurie gauna bet kurios rūšies pensiją pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos draudimą, taikymas numatytas šiose tarptautinėse sutartyse;

  KEISTA:

  2019 12 05 įstatymu Nr. XIII-2625 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-20566)

   

  22) suimtieji ir nuteistieji, atliekantys arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes;

  KEISTA:

  2019 12 17 įstatymu Nr. XIII-2698 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-21416)

   

  23) šio straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodyti asmenys.

  KEISTA:

  2022 12 08 įstatymu Nr. XIV-1636 (nuo 2022 12 15)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-25403)

   

  5.

  KEISTA:

  2022 04 21 įstatymu Nr. XIV-1042 (nuo 2022 05 02)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-08797)

   

  Valstybės biudžeto lėšomis apmokama šio straipsnio 1 dalyje nenurodytų:

  1) Lietuvos Respublikos privalomosios pradinės karo tarnybos karių ir privalomosios karo tarnybos karių, paskelbus mobilizaciją pašauktų į karinius mokymus įgyti pagrindinio karinio parengtumo, sveikatos priežiūra;

  2) baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką padariusių asmenų, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės, ir asmenų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes Lietuvos Respublikoje, sveikatos priežiūra;

  3) užsieniečių, pateikusių prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, užsieniečių, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, ir užsieniečių, turinčių teisę gauti laikinąją apsaugą, iki sprendimo dėl laikinosios apsaugos suteikimo (nesuteikimo) priėmimo, tačiau ne ilgiau kaip laikinosios apsaugos laikotarpiu būtinoji medicinos pagalba ir kitos būtinos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių nesuteikus paciento sveikatos būklė galėtų pablogėti tiek, kad jam prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų (toliau – būtinosios paslaugos);

  KEISTA:

  2022 12 08 įstatymu Nr. XIV-1636 (nuo 2022 12 15)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-25403)

   

  4) užsieniečių, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu suteiktas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, būtinoji medicinos pagalba ir būtinosios paslaugos;

  5) nelegaliai Lietuvos Respublikos sieną kirtusių užsieniečių būtinoji medicinos pagalba ir būtinosios paslaugos;

  6) užsieniečių, gyvenančių užsienio šalyje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, dėl kurio Lietuvos Respublikoje paskelbta nepaprastoji padėtis ar ekstremalioji situacija, ir pasitraukusių iš šios užsienio šalies į Lietuvos Respubliką, būtinoji medicinos pagalba ir būtinosios paslaugos;

  7) šios dalies 3–6 punktuose nurodytų užsieniečių vaikų iki 18 metų būtinoji medicinos pagalba, būtinosios paslaugos, skiepijimas pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą ir profilaktiniai sveikatos tikrinimai.

  6. Privalomojo sveikatos draudimo fondas disponuoja valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų privalomajam sveikatos draudimui ir šio straipsnio 5 dalyje nurodytų asmenų sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti, išskyrus atvejus, kai šios paslaugos teikiamos teisingumo ministro, krašto apsaugos ministro ar vidaus reikalų ministro valdymo srities sveikatos priežiūros įstaigose.

  KEISTA:

  1. 2015 04 23 įstatymu Nr. XII-1643 (nuo 2016 01 01)

  (TAR, 2015, Nr. 2015-06584)

  2. 2019 01 12 įstatymu Nr. XIII-1950 (nuo 2019 05 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-00893)

  3. 2019 12 17 įstatymu Nr. XIII-2698 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-21416)

  4. 2022 04 21 įstatymu Nr. XIV-1042 (nuo 2022 05 02)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-08797)

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Draudimo teisė“:
Roberta Kulikauskė
Kontaktai
Advokatų kontora Drakšas, Mekionis ir partneriai
Vilnius. Kontaktai
HubLegal advokatų kontora Galubickas, Lukošiūnas ir partneriai
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.