Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
44 str. | Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2022-08-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-01-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 44 straipsnis. Pranešimas apie darbo sąlygas

  1.

  KEISTA:

  2022 06 28 įstatymu Nr. XIV-1189 (nuo 2022 08 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-15178)

   

  Iki darbo pradžios darbdavys privalo darbuotojui pateikti šią informaciją:

  1) visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas (kai darbdavys – fizinis asmuo, – jo vardas, pavardė, asmens kodas arba, jeigu jo nėra, − gimimo data ir nuolatinė gyvenamoji vieta);

  2) darbo funkcijos atlikimo vieta. Jeigu darbuotojas neturi pagrindinės darbo funkcijos atlikimo vietos ar ji nenuolatinė, nurodoma, kad darbuotojas dirba keliose vietose, ir darbovietės, iš kurios darbuotojas gauna nurodymus, adresas;

  3) darbo sutarties rūšis; išbandymo termino, jei dėl jo sulygta, trukmė ir sąlygos;

  4) darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis);

  5) darbo pradžia;

  6) numatoma darbo pabaiga (terminuotos darbo sutarties atveju);

  7) kasmetinių atostogų trukmė;

  8) įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva; darbo sutarties pasibaigimo tvarka;

  9) darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys (jos nurodomos atskirai), darbo užmokesčio mokėjimo terminai ir tvarka;

  10) nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės trukmė, viršvalandžių nustatymo ir mokėjimo už juos tvarka ir, jei taikoma, darbo (pamainos) keitimo tvarka;

  11) informacija apie įmonėje galiojančias kolektyvines sutartis, nurodant susipažinimo su šiomis sutartimis tvarką;

  12) teisė į mokymo paslaugas, jei darbdavys šią teisę suteikia;

  13) socialinio draudimo institucijų, gaunančių su darbo santykiais susijusias socialinio draudimo įmokas, pavadinimai ir informacija apie kitą darbdavio teikiamą su socialiniu draudimu susijusią apsaugą, jei darbdavys už tai atsakingas.

  2. Informacija turi būti pateikta darbuotojui neatlygintinai, pateikiant vieną ar kelis dokumentus raštu. Jeigu informacija pateikiama keliuose dokumentuose, bent viename iš jų turi būti pateikiama šio straipsnio 1 dalies 1–10 punktuose nurodyta informacija.

  3. Jeigu kasmetinių atostogų trukmę, viršvalandžių nustatymo ir mokėjimo už juos tvarką, darbo (pamainos) keitimo tvarką, išbandymo termino trukmę ir sąlygas, įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminus, darbo sutarties pasibaigimo tvarką ar darbdavio teikiamą su socialiniu draudimu susijusią apsaugą nustato darbo teisės normos, dokumente pateikiamos nuorodos į tai nustatančias darbo teisės normas.

  KEISTA:

  2022 06 28 įstatymu Nr. XIV-1189 (nuo 2022 08 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-15178)

   

  4. Pasikeitus šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytoms darbo sąlygoms, darbdavys tokia pačia tvarka pateikia informaciją apie darbuotojui taikomus darbo sąlygų pasikeitimus prieš jiems įsigaliojant.

  5. NETEKO GALIOS:

  2022 06 28 įstatymu Nr. XIV-1189 (nuo 2022 08 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-15178)

   

  6. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos pateikimas nepaneigia pareigos pateikti darbuotojui informaciją apie būtinąsias darbo sutarties sąlygas pagal šio kodekso 34 straipsnį.

   

  INFOLEX PASTABA: 2022 06 28 įstatymu Nr. XIV-1189 (TAR, 2022, Nr. 2022-15178) nustatyta, kad Darbo kodekso 44 straipsnio 1 dalies 3, 8, 9, 10, 12, 13 p. nurodyta informacija dėl išbandymo termino trukmės ir sąlygų, darbo sutarties pasibaigimo tvarkos, darbo užmokesčio sudedamųjų dalių, viršvalandžių, teisės į mokymo paslaugas, darbdavio teikiamos su socialiniu draudimu susijusios apsaugos pateikiama darbuotojui, įdarbintam iki 2022 07 31, šio darbuotojo prašymu.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Darbo teisė“:
Mindaugas Tamulis
Vilnius. Kontaktai
Advokatų kontora A. Vingrienė, R. Aleksynaitė ir partneriai
Vilnius. Kontaktai
Kristina Čivilytė
Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.