Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo Nr. IX-2183 pakeitimo įstatymas (TAR, 2016-11-16, Nr. 2016-26857)
 • 2017-01-01 Galiojantis
  2017-01-01 Įsigalioja
  2016-11-16 Paskelbta
  2016-11-03 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MUITINĖS ĮSTATYMO NR. IX-2183 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. lapkričio 3 d. Nr. XII-2694

Vilnius

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo Nr. IX-2183 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos muitinės įstatymą Nr. IX-2183 ir jį išdėstyti taip:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS

ĮSTATYMAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos muitinės (toliau – muitinė) veiklos principus ir teisinius pagrindus, tikslus ir uždavinius, struktūrą, veiklos organizavimo tvarką, bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, kitais asmenimis, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių institucijomis pagrindus, muitinės pareigūnų įgaliojimus, teises, pareigas, garantijas, atsakomybę, muitinės įgyvendinamų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo Lietuvos Respublikoje ypatumus.

2. Šiuo įstatymu įgyvendinami šio įstatymo priede nurodyti Europos Sąjungos teisės aktai.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Šis įstatymas taikomas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų, kai prekės tikrinamos pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis.

2. Šis įstatymas taip pat taikomas, kai muitinės pareigūnai, vadovaudamiesi muitinės įgyvendinamais Europos Sąjungos teisės aktais, taiko Sąjungos prekių gabenimo ar laikymo Sąjungos muitų teritorijoje, apibrėžtoje Reglamento (ES) Nr. 952/2013 4 straipsnyje (toliau – Sąjungos muitų teritorija), muitinės priežiūrą.

3. Šio įstatymo nuostatos mutatis mutandis taikomos kitų Europos Sąjungos valstybių narių muitinė

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.