Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2016 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. 03-170 „Dėl Sutelktinio finansavimo platformų operatorių informacijos teikimo Lietuvos bankui taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2016-11-30, Nr. 2016-27878)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2024 03 26 nutarimu Nr. 03-43 (nuo 2024 03 28)

(TAR, 2024, Nr. 2024-05465)

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMŲ OPERATORIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO LIETUVOS BANKUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 29 d. Nr. 03-170

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti Sutelktinio finansavimo platformų operatorių informacijos teikimo Lietuvos bankui taisykles (pridedama).

2. Patvirtinti SFP-01, SFP-02, SFP-03, SFP-04 formas (pridedama).

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2016 m. gruodžio 1 d.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                       VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2016 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 03-170

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2020 10 15

(TAR, 2020, Nr. 2020-21314)

 

SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMŲ OPERATORIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO LIETUVOS BANKUI TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutelktinio finansavimo platformų operatorių informacijos teikimo Lietuvos bankui taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta sutelktinio finansavimo platformų operatorių Lietuvos bankui teiktinos informacijos turinys ir teikimo tvarka.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. kolektyvinio investavimo subjektas – investicinis fondas ar investicinė bendrovė, kurios sudarytos vieninteliu tikslu – Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatyta tvarka viešai siūlant investicinius vienetus ar akcijas kaupti asmenų lėšas ir padalijant riziką kolektyviai jas investuoti į šiame įstatyme nurodytą turtą laikantis šiame įstatyme nustatytų investavimo reikalavimų;

2.2. labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba ne daugiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

2.2.1. įmonės metinės pajamos neviršija 2 milijonų eurų;

2.2.2. įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 1,5 milijono eurų;

2.3. maža įmonė – įmonė, išskyrus labai mažą įmonę, kurioje dirba ne daugiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

2.3.1. įmonės metinės pajamos neviršija 7 milijonų eurų;

2.3.2. įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 milijonų eurų;

2.4. stambi įmonė – įmonė, kurioje dirba daugiau kaip 250 darbuotojų;

2.5. verslininkas – fizinis asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą);

2.6. vidutinė įmonė – įmonė, išskyrus labai mažą ir mažą įmonę, kurioje dirba ne daugiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

2.6.1. įmonės metinės pajamos neviršija 40 milijonų eurų;

2.6.2. įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 27 milijonų eurų;

2.7. ūkininkas – fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir (arba) miškininkyste, o jo ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre.

3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme (toliau – Įstatymas).

 

II SKYRIUS

LIETUVOS BANKUI TEIKTINOS INFORMACIJOS TURINYS IR TEIKIMO TVARKA

 

4. Sutelktinio finansavimo platformų operatorius, pasibaigus kiekvienam ketvirčiui (ataskaitiniam laikotarpiui), iki kito ketvirčio antro mėnesio pirmos dienos Lietuvos bankui privalo pateikti sutelktinio finansavimo platformų operatoriaus veiklos ataskaitą (toliau – Ataskaita), užpildytą pagal Lietuvos banko nustatytas SFP-01, SFP-02 ir SFP-03 formas ir Taisyklių III skyriuje nustatytą Ataskaitos pildymo tvarką.

5. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius, pasibaigus finansiniams metams, iki balandžio 3 dienos Lietuvos bankui pagal jo nustatytą SFP-04 formą privalo pateikti nuosavo kapitalo ataskaitą, sudarytą pagal finansinių metų paskutinės dienos (gruodžio 31 d.) duomenis. Jeigu sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, sutelktinio finansavimo platformos operatorius Lietuvos bankui privalo pateikti Sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus nuosavo kapitalo ataskaitą (SFP-04 forma), sudarytą pagal 12 mėnesių laikotarpio, kurio pabaigos data yra gruodžio 31 d., duomenis.

6. Taisyklių 4 ir 5 punktuose nurodytas ataskaitas sutelktinio finansavimo platformos operatorius teikia Lietuvos bankui per Lietuvos banko informacinę sistemą.

7. Sutelktinio finansavimo platformų operatoriaus teikiama Lietuvos bankui informacija turi būti teisinga, išsami, neklaidinanti. Už pateiktos informacijos teisingumą atsako sutelktinio finansavimo platformų operatoriaus administracijos vadovas.

 

III SKYRIUS

SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMŲ OPERATORIAUS VEIKLOS ATASKAITOS PILDYMO TVARKA

 

8. Sutelktinio finansavimo platformų operatoriaus veiklos ataskaitą sudaro trys formos:

8.1. SFP-01 forma, kurioje pateikiama informacija apie sutelktinio finansavimo projektus ir projektų savininkus;

8.2. SFP-02 forma, kurioje pateikiama informacija apie finansuotojus;

8.3. SFP-03 forma, kurioje pateikiama informacija apie vėluojamus vykdyti projektus.

9. Visi vertės išraišką turintys duomenys Ataskaitoje pateikiami eurais, jeigu Taisyklėse nenurodyta kitaip.

10. Pildant SFP-01 formą „Informacija apie sutelktinio finansavimo projektus“:

10.1. Ataskaitos 1 stulpelyje „Nr.“ nurodomas įrašo eilės numeris;

10.2. Ataskaitos 2 stulpelyje „Projekto pavadinimas“ nurodomas finansavimo projekto pavadinimas;

10.3. Ataskaitos 3 stulpelyje „Projekto kodas“ nurodomas finansavimo projekto unikalus kodas, kurį suteikia finansavimosi platformos operatorius;

10.4. Ataskaitos 4 stulpelyje „Projekto savininkas“ nurodomas projekto savininko pavadinimas (juridinio asmens– įmonės pavadinimas, fizinio asmens– vardas ir pavardė);

10.5. Ataskaitos 5 stulpelyje „Projekto savininko kodas“ nurodomas projekto savininko kodas, kai projekto savininkas yra juridinis asmuo. Kai projekto savininkas yra fizinis asmuo, stulpelis nepildomas;

10.6. Ataskaitos 6 stulpelyje „Projekto savininko tipas“ nurodomas projekto savininko tipas. Juridinio asmens informacija išskaidoma pagal įmonės dydį į stambias, vidutines, mažas ir labai mažas įmones, fizinio asmens nurodoma, ar projekto savininkas yra verslininkas arba ūkininkas;

10.7. Ataskaitos 7 stulpelyje „Projekto suma“ nurodoma projekto suma, kurią projekto savininkas nurodė sutelktinio finansavimo platformos operatoriui kaip pageidaujamą surinkti sumą;

10.8. Ataskaitos 8 stulpelyje „Lėšų pritraukimo tikslas“ nurodoma, kam projekto savininkas ketina panaudoti surinktas lėšas, pvz.: apyvartiniam kapitalui, programinei įrangai, gamybinės įrangos atnaujinimui ar kt.;

10.9. Ataskaitos 9 stulpelyje „Projekto būsena“ nurodoma, kokios būsenos projektas yra ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Tipinės būsenos yra: paskelbtas, atmestas, vykdomas, vėluojantis, įvykdytas. Projektas yra paskelbtas, kai apie jį paskelbiama platformoje, tačiau projektui reikiama pinigų suma dar nėra surinkta ir perduota projekto savininkui. Projektas yra atmestas, kai sutelktinio finansavimo platformos operatorius atsisako paskelbti apie projektą sutelktinio finansavimo platformoje arba projektas nesurenka reikalingų lėšų ir dėl to yra pašalinamas iš sutelktinio finansavimo platformos. Projektas yra vykdomas tada, kai projekto savininkas gauna surinktas lėšas iki projekto savininko visų prisiimtų įsipareigojimų finansuotojams įvykdymo. Projektas laikomas įvykdytu, kai projekto savininkas įvykdo visus prisiimtus įsipareigojimus finansuotojams. Projektas yra vėluojantis, kai projekto savininkas vėluoja vykdyti prisiimtus įsipareigojimus finansuotojams. Jeigu bent vienas projektas yra vėluojantis, turi būti pildoma Sutelktinio finansavimo platformų operatoriaus veiklos ataskaitos SFP-03 forma;

10.10. Ataskaitos 10 stulpelyje „Finansavimo valiuta“ nurodomas triženklis valiutos, kuria finansuojama, kodas (ISO 4217);

10.11. Ataskaitos 11 stulpelyje „Projekto finansavimo forma“ nurodoma, kokia projekto finansavimo forma, pvz., finansinės priemonės, nurodant konkrečią priemonę, paskolos ir kt.;

10.12. Ataskaitos 12 stulpelyje „Projekto finansavimo sandorio bendra suma“ nurodoma bendra finansavimo sandorio suma, kuri buvo suteikta projekto savininkui. Šis stulpelis nepildomas, jeigu 9 stulpelyje nurodyta projekto būsena yra „atmestas“ arba „paskelbtas“;

10.13. Ataskaitos 13 stulpelyje „Likusi grąžinti sutelktinio finansavimo suma, Eur“ nurodoma suma, kurią projekto savininkas turi grąžinti projektą finansavusiems finansuotojams pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigoje galiojančias sutelktinio finansavimo sutartis (įskaitant ir pratęstas). Jeigu dalis sutelktinio finansavimo sumos finansuotojams jau buvo grąžinta, nurodoma tik ataskaitinio laikotarpio pabaigoje projekto savininkui likusi grąžinti sutelktinio finansavimo suma. Pildant šią eilutę neįtraukiamas sutelktinio finansavimo platformos operatoriui mokėtinas atlygis ir kiti projekto savininko mokami mokesčiai, susiję su sutelktinio finansavimo sutarties administravimu;

10.14. Ataskaitos 14 stulpelyje „Projekto savininko finansuojama projekto suma, Eur“ nurodoma projekto savininko projektui skiriama lėšų suma;

10.15. Ataskaitos 15 stulpelyje „Sutelktinio finansavimo operatoriaus finansuojama projekto suma, Eur“ nurodoma sutelktinio finansavimo operatoriaus, jo vadovo ir kartu su juo veikiančių asmenų bendrai projektui skiriama lėšų suma;

10.16. Ataskaitos 16 stulpelyje „Sutelktinio finansavimo operatoriaus vadovo ir (ar) kartu veikiančių asmenų finansuojama projekto suma, Eur“ nurodoma sutelktinio finansavimo vadovo ir kartu su juo veikiančių asmenų bendrai projektui skiriama lėšų suma;

10.17. Ataskaitos 17 stulpelyje „Vidutinė prognozuojama projekto metinė grąža finansuotojams, proc.“ nurodoma vidutinė prognozuojama metinė grąža į projektą investuojantiems investuotojams, įvertinus finansuotojų patiriamas išlaidas dėl dalyvavimo finansavimo platformoje. Išlaidos, susijusios su papildomų neprivalomų finansuotojams sutelktinio finansavimo platformos paslaugų įsigijimu, neturi būti įskaičiuojamos;

10.18. Ataskaitos 18 stulpelyje „Vidutinė metinė projekto savininkui tenkanti finansavimosi išlaidų dalis, proc.“ nurodoma projekto savininkui tenkanti išlaidų, įskaitant mokesčius sutelktinio finansavimo operatoriui, turėtų dėl dalyvavimo sutelktinio finansavimo platformoje, dalis, skaičiuojama dalijant vidutines metines projekto savininko išlaidas iš projekto finansavimo sandorio bendros sumos. Tuo atveju, kai tiksliai šios sumos apskaičiuoti negalima, turi būti atliekama prognozė. Laukas pildomas, kai 9 stulpelyje nurodyta projekto būsena yra „vykdomas“ ar „vėluojantis“, „įvykdytas“.

10.19. Ataskaitos 19 stulpelyje „Galimybė perleisti įsigytas reikalavimo teises pagal finansavimo sandorį anksčiau nustatyto termino“ nurodoma, ar finansuotojas gali perleisti įsigytas reikalavimo teises pagal finansavimo sandorį anksčiau nustatyto termino, nurodant būdą (pavyzdžiui, antrinė rinka). Kitu atveju laukas nepildomas;

10.20. Ataskaitos 20 stulpelyje „Investicijoms taikomos garantijos“ nurodoma, kokios garantijos taikomos investuotoms lėšoms, įskaitant ir pelningumo garantijas. Jeigu garantijos investicijoms nėra taikomos, laukas nepildomas;

10.21. Ataskaitos 21 stulpelyje „Projekto paskelbimo data“ nurodoma data, kai projektas buvo paskelbtas viešai;

10.22. Ataskaitos 22 stulpelyje „Finansavimo sandorio data“ nurodoma data, kai projekto savininkui buvo pervestos per sutelktinio finansavimo platformą surinktos lėšos;

10.23. Ataskaitos 23 stulpelyje „Projekto įvykdymo ir visiško atsiskaitymo su finansuotojais data“ nurodoma data, kada projekto savininkas turės atsiskaityti su finansuotojais;

10.24. Ataskaitos 24 stulpelyje „Nuoroda į projekto informacinį dokumentą ar prospektą“ pateikiama nuoroda į projekto informacinį dokumentą arba prospektą. Tuo atveju, kai dokumentų rengimas pagal Sutelktinio finansavimo įstatymą nėra privalomas, nurodoma „Netaikoma“.

11. Pildant SFP-02 formą „Finansuotojai“:

11.1. Ataskaitos 1 stulpelyje „Eil. Nr.“ nurodomas įrašo eilės numeris;

11.2. Ataskaitos 2 stulpelyje „Projekto kodas“ nurodomas finansavimo projekto unikalus kodas, kurį suteikia finansavimosi platformos operatorius. Projekto kodas turėtų atitikti SFP-01 formos „Informacija apie sutelktinio finansavimo projektus“ 3 stulpelyje nurodytą kodą ir rašomas, kai SPF-01 formos 9 stulpelyje projekto būsena nurodyta kaip „paskelbtas“, „vykdomas“, „vėluojantis“, „įvykdytas“.

11.3. Ataskaitos 3–10 stulpeliuose pateikiama informacija apie finansuotojų skaičių, išskaidant finansuotojus pagal jų rūšis į juridinius (3–5 stulpeliai), fizinius (6–9 stulpeliai) ir kitus subjektus (10 stulpelyje);

11.4. Ataskaitos 3 stulpelyje „Informuotieji investuotojai“ nurodomas juridinių asmenų, kurie yra informuotieji investuotojai, skaičius;

11.5. Ataskaitos 4 stulpelyje „Finansuotojai, kurių buvo atliktas finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimas“ nurodomas juridinių asmenų, kurių buvo atliktas finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimas;

11.6. Ataskaitos 5 stulpelyje „Iš viso“ nurodomas bendras juridinių asmenų, investavusių į projektą, skaičius;

11.7. Ataskaitos 6 stulpelyje „Informuotieji investuotojai“ nurodomas fizinių asmenų, kurie yra informuotieji investuotojai, investavusių į sutelktinio finansavimo projektą, skaičius;

11.8. Ataskaitos 7 stulpelyje „Finansuotojai, kurių buvo atliktas finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimas“ nurodomas fizinių asmenų, kurių buvo atliktas priimtinumo finansuotojui vertinimas, skaičius;

11.9. Ataskaitos 8 stulpelyje „Kiti finansuotojai“ nurodomas fizinių asmenų skaičius, kurie nėra informuotieji investuotojai ir kurių nebuvo atliktas priimtinumo finansuotojui vertinimas;

11.10. Ataskaitos 9 stulpelyje „Iš viso“ nurodomas bendras fizinių asmenų, investavusių į finansavimo projektą, skaičius;

11.11. Ataskaitos 10 stulpelyje „Iš viso“ nurodomas bendras kitų subjektų (pvz., kolektyvinio investavimo subjektų), investavusių į finansavimo projektą, skaičius;

11.12. Ataskaitos 11–18 stulpeliuose pateikiama informacija apie finansuojamą sumą pagal finansuotojų rūšis išskaidant finansuotojus į juridinius (11–13 stulpeliai), fizinius (14–17 stulpeliai) ir kitus subjektus (18 stulpelyje);

11.13. Ataskaitos 11 stulpelyje „Informuotieji investuotojai“ nurodoma juridinių asmenų, kurie yra informuotieji investuotojai, finansuojama suma;

11.14. Ataskaitos 12 stulpelyje „Finansuotojai, kurių buvo atliktas finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimas“ nurodoma juridinių asmenų, kurių buvo atliktas F finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimas, finansuojama suma;

11.15. Ataskaitos 13 stulpelyje „Iš viso“ nurodoma juridinių asmenų, investavusių į projektą, bendrai finansuojama suma;

11.16. Ataskaitos 14 stulpelyje „Informuotieji investuotojai“ nurodoma fizinių asmenų, kurie yra informuotieji investuotojai, investavusių į sutelktinio finansavimo projektą, finansuojama suma;

11.17. Ataskaitos 15 stulpelyje „Finansuotojai, kurių buvo atliktas finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimas“ nurodoma fizinių asmenų, kurių buvo atliktas priimtinumo finansuotojui vertinimas, finansuojama suma;

11.18. Ataskaitos 16 stulpelyje „Kiti finansuotojai“ nurodoma fizinių asmenų, kurie nėra informuotieji investuotojai ir kurių nebuvo atliktas priimtinumo finansuotojui vertinimas, finansuojama suma;

11.19. Ataskaitos 17 stulpelyje „Iš viso“ nurodoma bendra fizinių asmenų, investavusių į finansavimo projektą, finansuojama suma;

11.20. Ataskaitos 18 stulpelyje „Iš viso“ nurodoma bendra kitų subjektų (pvz., kolektyvinio investavimo subjektų), investavusių į finansavimo projektą, finansuojama suma.

12. Pildant SFP-03 formą „Vėlavimai“:

12.1. Ataskaitos 1 stulpelyje „Eil. Nr.“ nurodomas įrašo eilės numeris;

12.2. Ataskaitos 2 stulpelyje „Projekto kodas“ nurodomas finansavimo projekto unikalus kodas, kurį suteikia finansavimosi platformos operatorius. Projekto kodas turėtų atitikti SFP-01 formos „Informacija apie sutelktinio finansavimo projektus“ 3 stulpelyje nurodytą kodą ir rašomas, kai SPF-01 formos 9 stulpelyje projekto būsena nurodyta „vėluojantis“;

12.3. Ataskaitos 3–8 stulpeliuose pateikiama informacija apie vėluojamų vykdyti įsipareigojimų finansuotojams skaičių, išskaidant pagal finansuotojų rūšį į juridinius (3–4 stulpeliai), fizinius (5–7 stulpeliai) ir kitus subjektus (8 stulpelyje);

12.4. Ataskaitos 3 stulpelyje „Informuotieji investuotojai“ nurodomas vėluojamų vykdyti įsipareigojimų juridiniams asmenims, kurie yra informuotieji investuotojai, skaičius;

12.5. Ataskaitos 4 stulpelyje „Finansuotojai, kurių buvo atliktas finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimas“ nurodomas vėluojamų vykdyti įsipareigojimų juridiniams asmenims, kurių buvo atliktas finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimas, skaičius;

12.6. Ataskaitos 5 stulpelyje „Informuotieji investuotojai“ nurodomas fiziniams asmenims, kurie yra informuotieji investuotojai, investavę į sutelktinio finansavimo projektą, vėluojamų vykdyti įsipareigojimų skaičius;

12.7. Ataskaitos 6 stulpelyje „Finansuotojai, kurių buvo atliktas finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimas“ nurodomas vėluojamų vykdyti įsipareigojimų fiziniams asmenims, kurių buvo atliktas priimtinumo finansuotojui vertinimas, skaičius;

12.8. Ataskaitos 7 stulpelyje „Kiti finansuotojai“ nurodomas vėluojamų vykdyti įsipareigojimų fiziniams asmenims, kurie nėra informuotieji investuotojai ir kurių nebuvo atliktas priimtinumo finansuotojui vertinimas, skaičius;

12.9. Ataskaitos 8 stulpelyje „Kiti subjektai“ nurodomas vėluojamų vykdyti įsipareigojimų kitiems subjektams (pvz., kolektyvinio investavimo subjektams) skaičius;

12.10. Ataskaitos 9–11 stulpeliuose pateikiama informacija apie vėluojamus vykdyti įsipareigojimus finansuotojams pagal vėlavimų trukmę: daugiau kaip 30 dienų, bet ne daugiau nei 60 dienų iš eilės (9 stulpelis), daugiau kaip 60, bet ne daugiau kaip 90 dienų iš eilės (10 stulpelis) ir daugiau kaip 90 dienų iš eilės (11 stulpelis);

12.11. Ataskaitos 12–14 stulpeliuose pateikiama susidariusių įsiskolinimų finansuotojams suma dėl vėluojamų vykdyti įsipareigojimų finansuotojams pagal vėlavimų trukmę: daugiau kaip 30 dienų, bet ne daugiau nei 60 dienų iš eilės (12 stulpelis), daugiau kaip 60, bet ne daugiau kaip 90 dienų iš eilės (13 stulpelis) ir daugiau kaip 90 dienų iš eilės (14 stulpelis);

12.12. Ataskaitos 15–17 stulpeliuose pateikiama informacija apie teisminius procesus: nurodomas pradėtų teisminių procesų skaičius (15 stulpelis), nurodomas baigtų teisminių procesų skaičius (16 stulpelis), nurodomos teisminių procesų priežastys (17 stulpelis).

 

IV SKYRIUS

NUOSAVO KAPITALO ATASKAITOS TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

 

13. Sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus nuosavo kapitalo sudėtis, nuosavo kapitalo ir kiti veiklos riziką ribojantys reikalavimai yra nustatyti Įstatymo 7 straipsnyje.

14. Jeigu sutelktinio finansavimo platformos operatorius savo prievoles užtikrina tenkindamas Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimus, kartu su Taisyklių 5 punkte nurodyta ataskaita jis privalo pateikti draudimo įmonės išduotą prievolių įvykdymo laidavimo draudimą arba finansų įstaigos laidavimą ar garantiją patvirtinančius dokumentus.

15. Lietuvos bankas gali pareikalauti, kad sutelktinio finansavimo platformos operatorius ataskaitas pateiktų dažniau, negu nurodyta Taisyklių 5 punkte, taip pat kad pateiktų papildomos informacijos.

16. Jeigu nuosavas kapitalas tapo mažesnis už Taisyklių 13 punkte nustatytus nuosavo kapitalo reikalavimus, sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo kartu su Taisyklių 5 punkte nurodyta ataskaita pateikti informaciją ir nurodyti priežastis, dėl kurių susidarė ši padėtis, priemones, kurių bus imtasi padėčiai ištaisyti, ir laikotarpį, per kurį padėtis bus ištaisyta.

______________

 

SFP-01 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2016 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 03-170

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2020 10 15

(TAR, 2020, Nr. 2020-21314)

 

__________________________________________________________________________________

 

(įmonės pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________________

 

(įmonės kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

 

Pateikimo terminas               Pasibaigus kiekvienam ketvirčiui, iki kito ketvirčio antro mėnesio pirmos dienos

 

Periodiškumas                      Kalendorinis ketvirtis

 

Mato vienetas, tikslumas       Sveikaisiais skaičiais

 

Eilės Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto kodas

Projekto savininkas

Projekto savininko kodas (juridinio/fizinio asmens kodas)

Projekto savininko tipas

Projekto suma (Suma, kurią planuoja pritraukti projekto savininkas)

Lėšų pritraukimo tikslas

Projekto būsena

Finansavimo valiuta

Projekto finansavimo forma

Finansavimo sandorio bendra suma, Eur

Likusi grąžinti sutelktinio finansavimo suma, Eur

Projekto savininko finansuojama projekto suma, Eur

Sutelktinio finansavimo operatoriaus finansuojama projekto suma, Eur

Sutelktinio finansavimo operatoriaus vadovo ir (ar) kartu veikiančių asmenų finansuojama projekto suma, Eur

Vidutinė prognozuojama projekto metinė grąža finansuotojams, proc.

Vidutinė metinė projekto savininkui tenkanti finansavimosi išlaidų dalis, proc.

Galimybė perleisti įsigytas reikalavimo teises pagal finansavimo sandorį anksčiau nustatyto termino

Investicijoms taikomos garantijos

Projekto paskelbimo data

Finansavimo sandorio data

Projekto įvykdymo ir visiško atsiskaitymo su finansuotojais data

Nuoroda į projekto informacinį dokumentą ar prospektą (

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

SFP-02 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2016 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 03-170

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2020 10 15

(TAR, 2020, Nr. 2020-21314)

 

__________________________________________________________________________________

 

(įmonės pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________________

 

(įmonės kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

 

Eilės Nr.

Projekto kodas

Finansuotojai

Finansuojama suma pagal finansuotojo tipą

Juridiniai asmenys

Fiziniai asmenys

Kiti subjektai

Juridiniai asmenys

Fiziniai asmenys

Kiti subjektai

Informuotieji investuotojai

Finansuotojai, kuriems buvo atliktas finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimas

Viso

Informuotieji investuotojai

Finansuotojai, kuriems buvo atliktas finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimas

Kiti finansuotojai

Iš viso

Iš viso

Informuotieji investuotojai

Finansuotojai, kuriems buvo atliktas finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimas

Iš viso

Informuotieji investuotojai

Finansuotojai, kuriems buvo atliktas finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimas

Kiti finansuotojai

Iš viso

Iš viso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

SFP-03 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2016 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 03-170

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2020 10 15

(TAR, 2020, Nr. 2020-21314)

 

__________________________________________________________________________________

 

(įmonės pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________________

 

(įmonės kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

Eilės Nr.

Projekto kodas

Vėluojančių mokėjimų skaičius pagal finansuotojų tipą

Vėluojančių mokėjimų skaičius pagal vėlavimo trukmę

Vėluojama mokėti finansuotojams suma pagal vėlavimo trukmę

Teisminiai procesai

Juridiniai asmenys

Fiziniai asmenys

Kiti subjektai

Daugiau kaip 30 dienų, bet ne daugiau nei 60 dienų iš eilės

Daugiau kaip 60 dienų, bet ne daugiau nei 90 dienų iš eilės

Daugiau kaip 90 dienų iš eilės

Daugiau kaip 30 dienų, bet ne daugiau nei 60 dienų iš eilės

Daugiau kaip 60 dienų, bet ne daugiau nei 90 dienų iš eilės

Daugiau kaip 90 dienų iš eilės

Pradėti teisminiai procesai

Baigti teisminiai procesai

Teisminio proceso priežastis

Informuotieji investuotojai

Finansuotojai, kuriems buvo atliktas finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimas

Informuotieji investuotojai

Finansuotojai, kuriems buvo atliktas finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimas

Kiti finansuotojai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

SFP-04 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2016 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 03-170

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2020 10 15

(TAR, 2020, Nr. 2020-21314)

 

________________________________________________________________________________

 

(įmonės pavadinimas)

 

________________________________________________________________________________

 

(įmonės kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

Lietuvos banko

Priežiūros tarnybai

Žalgirio g. 90

LT-09303 Vilnius

 

 

Pateikimo terminas               metams pasibaigus, iki kitų metų balandžio 3 d.

 

Periodiškumas                      kasmet

 

Mato vienetas, tikslumas       Eur

 

SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMOS OPERATORIAUS NUOSAVO KAPITALO ATASKAITA

 

_______________________

 

(ataskaitinio laikotarpio data)

 

_______________________

 

(ataskaitos sudarymo data)

 

 

STRAIPSNIAI

SUMA

1.

PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS / LAIDAVIMAS (GARANTIJA):

 

1.1.

vienos finansuotojų pretenzijos dėl nuostolių atlyginimo;

 

1.2.

visų finansuotojų pretenzijų dėl nuostolių atlyginimo.

 

2.

FINANSUOTOJAMS NEGRĄŽINTA SUMA

 

3.

NUOSAVAS KAPITALAS (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

 

3.1.

apmokėtas įstatinis kapitalas;

 

3.2.

akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);

 

3.3.

perkainojimo rezervas;

 

3.4.

privalomasis rezervas;

 

3.5.

rezervas savoms akcijoms įsigyti;

 

3.6.

kiti rezervai;

 

3.7.

nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).

 

4.

NUOSAVAS KAPITALAS (kai sutelktinio finansavimo platformos operatorius teikia kitas licencines finansines paslaugas)

 

5.

NUOSAVO KAPITALO REIKALAVIMAS (didesnis iš 5.1, 5.2 ar 5.3):

 

5.1.

nuosavo kapitalo suma, nurodyta LR sutelktinio finansavimo įstatymo 7 str. 2 d. 1 p.;

40 000

5.2.

nuosavo kapitalo poreikis (0,2 proc. nuo finansuotojams negrąžintos sumos (2);

 

5.3.

nuosavo kapitalo reikalavimas (kai sutelktinio finansavimo platformos operatorius teikia kitas licencines finansines paslaugas).

 

6.

NUOSAVO KAPITALO PERTEKLIUS (TRŪKUMAS) (nuosavo kapitalo (3 ar 4) ir nuosavo kapitalo reikalavimo (5) skirtumas)

 

 

 

__________________________________                 __________________                                                                                       _______________

 

(vadovo pareigų pavadinimas)                                                 (parašas)      (vardas ir pavardė)

________________________________________

 

(ataskaitos rengėjo vardas ir pavardė, telefonas, elektroninis paštas)

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.