Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2016 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. 03-169 „Dėl Sutelktinio finansavimo platformų operatorių finansavimo sandorių priimtinumo finansuotojams ir projektų savininkų patikimumo vertinimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2016-11-30, Nr. 2016-27858)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2024 03 26 nutarimu Nr. 03-42 (nuo 2024 03 28)

(TAR, 2024, Nr. 2024-05464)

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMŲ OPERATORIŲ FINANSAVIMO SANDORIŲ PRIIMTINUMO FINANSUOTOJAMS IR PROJEKTŲ SAVININKŲ PATIKIMUMO VERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 29 d. Nr. 03-169

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo 3 straipsnio 6 dalimi ir 11 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti Sutelktinio finansavimo platformų operatorių finansavimo sandorių priimtinumo finansuotojams ir projektų savininkų patikimumo vertinimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2016 m. gruodžio 1 d.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                       VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2016 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 03-169

 

SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMŲ OPERATORIŲ FINANSAVIMO SANDORIŲ PRIIMTINUMO FINANSUOTOJAMS IR PROJEKTŲ SAVININKŲ PATIKIMUMO VERTINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutelktinio finansavimo platformų operatorių finansavimo sandorių priimtinumo finansuotojams ir projektų savininkų patikimumo vertinimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyti kriterijai, kuriais turi vadovautis sutelktinio finansavimo platformų operatoriai vertindami, ar konkretus finansavimo sandoris tinkamas klientui, taip pat vertindami projektų savininkų patikimumą.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme (toliau – Įstatymas).

 

II SKYRIUS

SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMŲ OPERATORIŲ FINANSAVIMO SANDORIŲ PRIIMTINUMO FINANSUOTOJAMS VERTINIMAS

 

3. Sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus finansavimo sandorių priimtinumo finansuotojams vertinimui mutatis mutandis taikomi Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-157 „Dėl Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 54–57 punktų reikalavimai.

 

III SKYRIUS

SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMŲ OPERATORIŲ PROJEKTŲ SAVININKŲ PATIKIMUMO VERTINIMAS

 

4. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius turi imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta sutelktinio finansavimo platformos panaudojimo nusikalstamais tikslais.

5. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo patvirtinti projektų savininkų patikimumo vertinimo taisykles, kurios turi apimti:

5.1. projektų savininkų reputacijos vertinimo kriterijus;

5.2. projektų savininkų kreditingumo vertinimo kriterijus.

6. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius turi aiškiai apibrėžti ir vidaus taisyklėse aprašyti su projektų savininkų patikimumo vertinimu susijusių sutelktinio finansavimo platformos operatorių padalinių ir (arba) darbuotojų funkcijas, atsakomybę ir tarpusavio bendradarbiavimą.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ SAVININKŲ REPUTACIJOS VERTINIMAS

 

7. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo surinkti ir įvertinti informaciją apie projekto savininką (jeigu projekto savininkas yra fizinis asmuo), arba projekto savininko vadovą ir jo dalyvius, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi 20 procentų arba juos viršija arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį projekto savininkui (jeigu projekto savininkas yra juridinis asmuo arba kita organizacija).

8. Prieš skelbdamas projektą sutelktinio finansavimo platformoje sutelktinio finansavimo platformos operatorius turi turėti pakankamą pagrindą manyti, kad Taisyklių 7 punkte išvardyti asmenys atitinka platformos operatoriaus patvirtintus projektų savininkų reputacijos vertinimo kriterijus ir kad šie asmenys neatitinka Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos sąlygos.

9. Projektų savininkų reputacijos vertinimo tikslais sutelktinio finansavimo platformos operatorius gali remtis projektų savininkų (jeigu projekto savininkas yra fizinis asmuo), projektų savininkų vadovų ir dalyvių (jeigu projektų savininkas yra juridinis asmuo arba kita organizacija) pateiktais dokumentais ir rašytiniais paaiškinimais, taip pat iš kitų šaltinių gauta pagrįsta ir pakankama informacija apie projektų savininkus, projektų savininkų vadovus ir dalyvius.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ SAVININKŲ KREDITINGUMO VERTINIMAS

 

10. Prieš skelbdamas projektą sutelktinio finansavimo platformoje, sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo įvertinti projekto savininko kreditingumą. Šiuo tikslu sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo:

10.1. surinkti informaciją apie projekto savininko finansinę būklę, įskaitant informaciją apie jo turimus įsipareigojimus;

10.2. įvertinti, ar projekto savininko galimybė vykdyti finansinius įsipareigojimus finansuotojams nustatytais terminais yra reali, t. y. įsitikinti, kad projekto savininko iš projekto planuojamų uždirbti pajamų užteks palūkanoms mokėti ir paskolai grąžinti arba kitiems finansavimo sandoriu prisiimtiems įsipareigojimams įgyvendinti;

10.3. įsitikinti, ar projekto savininkui nėra iškeltos bankroto bylos.

11. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius turi įdiegti projektų savininkų kreditingumo vertinimo sistemą. Duomenys apie projekto savininką turi būti tikrinami naudojantis išorinėmis duomenų bazėmis, o nesant informacijos išorinėse duomenų bazėse, – pagrįsti kitais įrodymais.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo atsisakyti paskelbti projektą sutelktinio finansavimo platformoje, jeigu:

12.1. projekto savininkas neatitinka sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus patvirtintų projektų savininkų reputacijos ir kreditingumo vertinimo kriterijų;

12.2. sutelktinio finansavimo platformos operatoriui trūksta informacijos arba jis neturi pakankamo pagrindo Taisyklėse aprašytiems vertinimams atlikti;

12.3. sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus turima informacija sudaro pagrindo manyti, kad projekto paskelbimas platformoje sukeltų grėsmę finansuotojų interesams.

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.