Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2016 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. 03-171 „Dėl Viešojo sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2016-11-30, Nr. 2016-27860)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2024 03 26 nutarimu Nr. 03-39 (nuo 2024 03 28)

(TAR, 2024, Nr. 2024-05461)

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL VIEŠOJO SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMŲ OPERATORIŲ SĄRAŠO TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 29 d. Nr. 03-171

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo 8 straipsniu ir 11 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti Viešojo sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašo tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2016 m. gruodžio 1 d.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                       VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2016 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 03-171

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2020 07 25

(TAR, 2020, Nr. 2020-16338)

 

VIEŠOJO SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMŲ OPERATORIŲ SĄRAŠO TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešojo sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašo tvarkymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta sutelktinio finansavimo platformų operatorių įrašymo į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarka, šiame sąraše pateikiami duomenys ir šio sąrašo tvarkymo reikalavimai.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme (toliau – Įstatymas).

3. Pagal Taisykles Lietuvos bankui teikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimai.

 

II SKYRIUS

SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMŲ OPERATORIŲ ĮRAŠYMAS Į SĄRAŠĄ

 

4. Lietuvos bankas priima sprendimą įrašyti asmenį į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą, jeigu, remdamasis jo pateiktais dokumentais, duomenimis ir informacija, Lietuvos bankas nustato, kad asmuo atitinka Įstatyme ir Lietuvos banko teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

5. Asmuo, siekiantis būti įrašytas į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą, pateikia Lietuvos bankui Taisyklių priede nustatytos formos prašymą ir Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje, o Lietuvos Respublikoje arba kitoje valstybėje narėje licencijuota kredito įstaiga ar investicinių paslaugų teikėjas – Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje išvardytus dokumentus, duomenis ir informaciją, parengtus pagal Taisyklėse nustatytus reikalavimus.

6. Lietuvos bankui pateikiamame sutelktinio finansavimo platformos veiklos modelio aprašyme turi būti:

6.1. informacija apie sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus planuojamą administruoti sutelktinio finansavimo platformą, jos veikimo principus, naudojimosi ja sąlygas, įskaitant aprašymą, kokiomis sąlygomis ir terminais bus skelbiama informacija apie sutelktinio finansavimo operatoriaus teikiamas paslaugas ir sutelktinio finansavimo projektus;

6.2. sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus planuojamų naudoti sistemų, išteklių ir procedūrų, kuriomis užtikrinamas Įstatymo nustatytų reikalavimų laikymasis, aprašymas;

6.3. veiklos programa, kurioje turi būti pateikta informacija apie:

6.3.1. planuojamas teikti sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus paslaugas, jų apimtį ir geografinį pasiskirstymą;

6.3.2. numatomus tikslinius klientus (projektų savininkus ir finansuotojus) ir jų geografinį pasiskirstymą;

6.3.3. rinkodaros strategiją, įskaitant kainodaros ir paslaugų skatinimo strategijos aprašymą;

6.4. sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus organizacinės struktūros aprašymas, įskaitant informaciją apie esamas ir numatomas pareigybes, darbuotojų skaičių, taip pat fizinių asmenų, atsakingų už sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus valdymą (operatoriaus administracijos vadovo ir operatoriaus struktūrinių padalinių vadovų), profesinės veiklos aprašymą;

6.5. finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimo proceso aprašymas, įskaitant informaciją apie šaltinius ir priemones, kuriais remiantis renkami duomenys, apibūdinantys finansuotojų žinias ir patirtį, susijusias su planuojamo sudaryti finansavimo sandorio rūšimi, renkamų duomenų apimtį, jų vertinimo kriterijus (algoritmą), gautų vertinimo rezultatų įforminimą ir pateikimą finansuotojams;

6.6. projekto savininkų patikimumo vertinimo proceso aprašymas, įskaitant informaciją apie šaltinius ir priemones, kuriais remiantis renkami duomenys projektų savininkų reputacijai ir kreditingumui įvertinti, renkamų duomenų apimtį, jų vertinimo kriterijus (algoritmą), gautų vertinimo rezultatų įforminimą ir pateikimą projekto savininkams ir finansuotojams;

6.7. sutarčių su klientais sudarymo aprašymas, įskaitant informaciją apie sutelktinio finansavimo platformos operatoriui suteikiamus įgaliojimus;

6.8. klientų piniginėms lėšoms saugoti taikomų procedūrų aprašymas, įskaitant patvirtinimą, kad sutelktinio finansavimo platformos operatorius ketina teikti mokėjimo paslaugas pats arba ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, turinčius teisę teikti mokėjimo paslaugas;

6.9. klientų finansinėms priemonėms saugoti ir apskaitai taikomų procedūrų aprašymas;

6.10. informacija apie tretiesiems asmenims planuojamas perduoti vykdyti sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus funkcijas arba paslaugas, įskaitant informaciją apie išteklius (žmogiškuosius, techninius, organizacinius), skirtus perduotoms funkcijoms arba paslaugoms kontroliuoti;

6.11. interesų konfliktų, kurie galėtų neigiamai paveikti finansuotojo ir projekto savininko interesus, vengimo, nustatymo ir valdymo priemonių aprašymas;

6.12. klientų skundų nagrinėjimo proceso aprašymas.

7. Lietuvos bankui pateikiamame sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklos tęstinumo plane turi būti aprašomos priemonės ir procedūros, skirtos užtikrinti, kad sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus įsipareigojimų nevykdymo atveju būtų toliau teikiamos paslaugos, susijusios su esamomis investicijomis, ir tinkamai administruojami sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus ir jo klientų susitarimai.

8. Asmuo į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą įrašomas per 3 darbo dienas nuo Lietuvos banko sprendimo įrašyti asmenį į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą priėmimo dienos.

9. Lietuvos bankas apie sprendimą įrašyti arba atsisakyti įrašyti asmenį į sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį.

 

III SKYRIUS

VIEŠOJO SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMŲ OPERATORIŲ SĄRAŠO DUOMENYS

 

10. Viešajame sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąraše nurodomi šie sutelktinio finansavimo platformų operatorių duomenys:

10.1. juridinio asmens pavadinimas ir kodas;

10.2. buveinės adresas;

10.3. telefonas, elektroninis paštas;

10.4. nuoroda į sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus interneto svetainę, kurioje skelbiama aktyvi nuoroda į priežiūros institucijos interneto svetainėje skelbiamą viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą.

11. Tuo atveju, kai sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklą vykdo kitose valstybėse narėse įsisteigę asmenys, turintys teisę tarpininkauti sudarant finansavimo sandorius neįregistravę buveinės Lietuvos Respublikoje arba įsteigę filialus Lietuvos Respublikoje, viešajame sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąraše nurodomi:

11.1. juridinio asmens (arba filialo Lietuvos Respublikoje) pavadinimas;

11.2. buveinės (arba filialo Lietuvos Respublikoje) adresas;

11.3. telefonas, elektroninis paštas;

11.4. kitos valstybės narės asmens priežiūrą vykdančios institucijos priežiūros institucijos duomenys.

______________

 

Viešojo sutelktinio finansavimo platformų

operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių

priedas

 

PRAŠYMO ĮRAŠYTI Į VIEŠĄJĮ SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMŲ OPERATORIŲ SĄRAŠĄ FORMA

 

I. DUOMENYS APIE PRAŠYMĄ TEIKIANTĮ ASMENĮ, ATSTOVAUJANTĮ SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMOS OPERATORIUI

 

1. Asmens vardas ir pavardė (pavadinimas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Asmens gyvenamosios vietos (buveinės) adresas (nurodomas ir pašto kodas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. Asmens duomenys ryšiams palaikyti (telefonas, faksas, elektroninis paštas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4. Atstovo teises ir pareigas patvirtinantys dokumentai

Pridedama |_| lapų.

 

II. DUOMENYS APIE SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMOS OPERATORIŲ

 

5. Pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

6. Juridinio asmens kodas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

7. Buveinės adresas (nurodomas ir pašto kodas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

8. Registro, kuriame registruotas sutelktinio finansavimo platformos operatorius, duomenys (registro pavadinimas, registro tvarkytojas ir jo adresas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

9. Duomenys ryšiams palaikyti:

9.1. telefonas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

9.2. faksas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

9.3. elektroninis paštas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

10. Interneto svetainės adresas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

11. Prekių ženklai, kurie yra (bus) naudojami vykdant sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklą

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

12. Sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus steigimo dokumentai

Pridedama |_| lapų.

 

13. Informacija apie riziką ribojančių reikalavimų, nustatytų Įstatymo 7 straipsnyje, tenkinimą

Pridedama |_| lapų.

 

14. Sutelktinio finansavimo platformos veiklos modelio aprašymas

Pridedama |_| lapų.

 

15. Projektų savininkų patikimumo vertinimo taisyklės

Pridedama |_| lapų.

 

16. Veiklos tęstinumo planas

Pridedama |_| lapų.

 

III. SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMOS OPERATORIAUS VADOVAI IR DALYVIAI

 

17. Duomenys apie sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus vadovus (pateikiami vadovaujantis Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“) ir fizinius arba juridinius asmenis, arba kartu veikiančius asmenis, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausanti balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kurie gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklai (pateikiami vadovaujantis Reikalavimų vartojimo kredito davėjo, kredito davėjo, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus, sutelktinio finansavimo platformų operatoriaus, valiutos keityklos operatoriaus dalyviams įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 03-219 „Dėl Reikalavimų vartojimo kredito davėjo, kredito davėjo, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus, sutelktinio finansavimo platformų operatoriaus, valiutos keityklos operatoriaus dalyviams įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Pridedama |_| lapų.

 

 

Užpildymo data |_|_|_|_|_|_|_|_|

 

______________________________________________

(prašymą teikiančio asmens vardas ir pavardė, parašas)

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.