Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas (TAR, 2017-01-31, Nr. 2017-01764; 2019-12-19, Nr. 2019-20628)
  • 2023-09-01 Galiojantis
    2017-02-01 Įsigalioja
    2017-01-31 Paskelbta
    2017-01-17 Priimta
Santrumpa: VSĮDDAKNAĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2020 01 01

(TAR, 2019, Nr. 2019-20628)

 

INFOLEX PASTABOS:

1. Atkreipiame dėmesį, kad 2019 12 05 įstatymu Nr. XIII-2606 (TAR, 2019, Nr. 2019-20628) nauja redakcija dėstomo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 įgyvendinimui ir taikymui yra svarbios įstatymo Nr. XIII-2606 2 straipsnio nuostatos.

2. 2021 11 25 įstatymu Nr. XIV-710 (TAR, 2021, Nr. 2021-25136) nustatyta, kad pareiginės algos kintamoji dalis, nustatyta biudžetinės įstaigos darbuotojui už 2020 metų kasmetinį veiklos vertinimą, taip pat Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 str. 3 ir 5 d. numatytais atvejais mokama iki kasmetinio (nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų darbuotojams, kurie viešo spektaklio, koncerto ar kito renginio metu atlieka profesionaliojo scenos meno kūrinius ir kurių pareigybių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras, – iki atitinkamo mėnesio, atsižvelgiant į nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų repertuarų programas) veiklos vertinimo metu priimto sprendimo pritarti arba nepritarti biudžetinės įstaigos darbuotojo tiesioginio vadovo (ar savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgalioto asmens, jeigu šis vertino biudžetinės įstaigos vadovą) siūlymui įsigaliojimo dienos arba iki biudžetinės įstaigos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo metu priimto Įstatymo 14 str. 9 d. nurodyto sprendimo įsigaliojimo dienos.

3. 2022 06 30 įstatymu Nr. XI

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba