Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 03-138 „Dėl Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2017-09-13, Nr. 2017-14543)
  • 2023-03-01 Galiojantis
    2017-09-14 Įsigalioja
    2017-09-13 Paskelbta
    2017-09-12 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

INFOLEX PASTABOS:

1. Atkreiptinas dėmesys, kad nutarimas Nr. 03-138 yra reikšmingas Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 24 straipsnio ir 52 straipsnio įgyvendinimui.

2. 2018 11 20 nutarimu Nr. 03-218 (TAR, 2018, Nr. 2018-18818) nustatyta, kad Lietuvos banke iki nutarimo Nr. 03-218 įsigaliojimo dienos (2018 11 23) gauti, bet nebaigti nagrinėti prašymai, kuriuos nagrinėjant taikomos šiuo nutarimu keičiamų teisės aktų nuostatos, baigiami nagrinėti pagal prašymo pateikimo metu galiojusias teisės aktų nuostatas.

3. 2022 12 20 nutarimu Nr. 03-200 (TAR, 2022, Nr. 2022-26398) nustatyta, kad Lietuvos banke iki nutarimo Nr. 03-200 įsigaliojimo dienos (2023 03 01) gauti, bet nebaigti nagrinėti prašymai baigiami nagrinėti pagal prašymo pateikimo metu galiojusias teisės aktų nuostatas.

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL PRANEŠIMO APIE LIETUVOS BANKO PRIŽIŪRIMŲ FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ KVALIFIKUOTOSIOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMĄ IR PERLEIDIMĄ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 12 d. Nr. 03-138

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 11 straipsnio 5 dalimi ir 20 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 11 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 11 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 17 straipsniu, Lietuvos banko valdyba nutaria:

KEISTA (preambulė):

1. 2018 11 20 nutarimu Nr. 03-218 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18818)

2. 2019 02 14 nutarimu Nr. 03-38 (nuo 2019 02 21)

(TAR, 2019, Nr. 2019-02686)

3. 2022 12 20 nutarimu Nr. 03-200 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26398)

 

1. Patvirtinti Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos banko valdybos 2009 m. balandžio 21 d. nutarimą Nr. 92 „Dėl Pranešimo apie banko kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą taisyklių“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos banko valdybos 2014 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 03-64 „Dėl Draudimo įmonės arba perdraudimo įmonės akcijų įsigyjančio asmens ir siūlomo įsigijimo vertinimui atlikti teikiamų dokumentų sąrašo ir informacijos apie asmenų, tiesiogiai arba netiesiogiai valdančių draudimo įmonės arba perdraudimo įmonės akcijas, pasikeitimą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                      VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2017 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 03-138

 

PRANEŠIMO APIE LIETUVOS BANKO PRIŽIŪRIMŲ FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ KVALIFIKUOTOSIOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMĄ IR PERLEIDIMĄ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.

KEISTA:

1. 2019 02 14 nutarimu Nr. 03-38 (nuo 2019 02 21)

(TAR, 2019, Nr. 2019-02686)

2. 2022 12 20 nutarimu Nr. 03-200 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26398)

 

Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyti pagrindiniai banko licenciją turinčių įmonių, valdymo įmonių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, finansų maklerio ir finansų patarėjo įmonių, draudimo ir perdraudimo bendrovių (toliau – finansų rinkos dalyviai) kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimo ir perleidimo vertinimui atlikti teikiamos informacijos reikalavimai ir jos teikimo tvarka. Taisyklių nuostatos mutatis mutandis taikomos įsigyjant ir perleidžiant valdymo įmonių ir investicinių bendrovių-valdytojų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, valdymo įmonių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. įsigyjantis asmuo – fizinis arba juridinis asmuo arba kartu veikiantys asmenys, nusprendę tiesiogiai arba netiesiogiai įsigyti kvalifikuotąją finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį;

2.2. kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis – tiesiogiai arba netiesiogiai valdoma įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, kuri sudaro 10 procentų ar daugiau įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių arba kuri suteikia galimybę daryti reikšmingą įtaką tos įmonės valdymui;

2.3. priežiūros institucija – Lietuvos bankas arba 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, nustatytais atvejais Europos Centrinis Bankas;

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-200 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26398)

 

2.4. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bankų įstatyme, Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatyme, Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme ir Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme.

KEISTA:

2019 02 14 nutarimu Nr. 03-38 (nuo 2019 02 21)

(TAR, 2019, Nr. 2019-02686)

 

3. Taisyklės parengtos atsižvelgiant į Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos patvirtintas Gaires dėl riziką ribojančio vertinimo, taikomo įsigyjant ir didinant akcijų paketą finansų sektoriuje (angl. Joint Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector), taip pat į nurodytų institucijų ir Europos Centrinio Banko formuojamą praktiką.

4. Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimai pagal Taisykles Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi tiek, kiek Taisyklės nenustato kitaip.

 

II SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE SIŪLOMĄ ĮSIGIJIMĄ

 

5.

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-200 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26398)

 

Įsigyjantis asmuo, nusprendęs tiesiogiai arba netiesiogiai įsigyti finansų rinkos dalyvio kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, arba, jeigu finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis įsigyjama arba padidėja iki įstatymuose nustatyto dydžio be šio sprendimo, sužinojęs arba nuo to momento, kai turėjo sužinoti, privalo nedelsdamas pateikti Lietuvos bankui pranešimą apie siūlomą įsigijimą (toliau – siūlomas įsigijimas). Pranešimas apie siūlomą įsigijimą pateikiamas užpildžius Pranešimo apie siūlomą įsigijimą formą (Taisyklių 1 priedas), pridėjus joje nurodytus dokumentus ir Taisyklių 2 priede nurodytas susijusių asmenų lenteles.

6. Įsigyjantis asmuo pranešime apie siūlomą įsigijimą privalo patvirtinti, kad pranešime apie siūlomą įsigijimą ir kartu su juo pateikiamuose dokumentuose esantys duomenys yra išsamūs ir teisingi.

7. Jeigu pareigą pateikti pranešimą apie siūlomą įsigijimą turi ne vienas, o keli asmenys, gali būti pateikiamas vienas bendras pranešimas. Tada teikiami dokumentai ir duomenys apie kiekvieną iš šių asmenų. Teikiant bendrą šių asmenų pranešimą, teikiami dokumentai ir duomenys gali būti neteikiami pakartotinai. Kiekvienas iš šių asmenų turi raštu patvirtinti, kad pranešime apie siūlomą įsigijimą ir kartu su juo pateikiamuose dokumentuose esantys duomenys apie šiuos asmenis yra išsamūs ir teisingi.

8. Siūlomo įsigijimo vertinimas priežiūros institucijos sprendimu gali būti pradėtas nepateikus Taisyklėse nurodytų dokumentų ir duomenų tik šiais atvejais:

8.1. įsigyjantis asmuo nepateiktus dokumentus ir duomenis jau anksčiau yra pateikęs Lietuvos bankui, todėl pranešime apie siūlomą įsigijimą nurodo datą, kada šie dokumentai ir duomenys buvo pateikti Lietuvos bankui, ir patvirtina, kad anksčiau pateikti dokumentai ir duomenys yra nepasikeitę, išsamūs ir teisingi;

8.2. įsigyjantis asmuo, prieš pateikdamas pranešimą apie siūlomą įsigijimą priežiūros institucijai, motyvuotu raštu buvo kreipęsis į Lietuvos banką dėl galimybės nepateikti tam tikrų dokumentų ir duomenų ir Lietuvos bankas raštu informavo įsigyjantį asmenį, kad šie dokumentai ir duomenys, atsižvelgiant į konkrečias siūlomo įsigijimo aplinkybes, nebūtini vertinant įsigyjantį asmenį ir (arba) siūlomą įsigijimą;

8.3. įsigyjantis asmuo, prieš pateikdamas pranešimą apie siūlomą įsigijimą, motyvuotu raštu buvo kreipęsis į Lietuvos banką nurodydamas, kad negali pateikti tam tikrų dokumentų ir duomenų, ir Lietuvos bankas raštu informavo įsigyjantį asmenį, kad nepateikti dokumentai ir duomenys nekliudo pradėti įsigyjančio asmens ir siūlomo įsigijimo vertinimą;

8.4. jeigu įsigyjantis asmuo nepateikia visų Taisyklėse nurodytų duomenų, tačiau Lietuvos bankas per paskutinius dvejus metus yra atlikęs įsigyjančio asmens vertinimą ir įsigyjantis asmuo, pateikdamas pasikeitusią informaciją, patvirtintina, kad kita dėl ankstesnio vertinimo pateikta informacija yra nepasikeitusi.

9. Įsigyjantis asmuo, Lietuvos banko prašymu arba savo iniciatyva pateikdamas papildomus dokumentus ir duomenis, reikalingus vertinant įsigyjantį asmenį ir siūlomą įsigijimą, turi raštu patvirtinti, kad pateikiami papildomi duomenys yra išsamūs ir teisingi.

10. Priežiūros institucija turi teisę reikalauti, kad įsigyjantis asmuo pateiktų Taisyklėse nenurodytą informaciją, reikalingą įsigyjančiam asmeniui ir siūlomam įsigijimui vertinti.

101.

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-200 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26398)

 

Įsigyjantis asmuo privalo atskleisti savo naudos gavėjus, jeigu jie nėra įsigyjantys asmenys.

 

III SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE FINANSŲ RINKOS DALYVIO KVALIFIKUOTOSIOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES PERLEIDIMĄ

 

11. Finansų rinkos dalyvio kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį perleidžiantis asmuo, nusprendęs perleisti finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba ją sumažinti iki finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiame įstatyme nustatyto dydžio, privalo nedelsdamas pateikti Lietuvos bankui pranešimą. Tokią pareigą taip pat turi finansų rinkos dalyvio kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį perleidžiantis asmuo, sužinojęs arba nuo to momento, kai turėjo sužinoti, kad finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis perleidžiama arba sumažėja iki įstatymuose nustatyto dydžio be šio asmens sprendimo.

12. Finansų rinkos dalyvis pranešimą apie savo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies perleidimą turi pateikti nedelsdamas, kai jam tampa žinoma apie įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą arba apie sprendimo perleisti finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba ją sumažinti iki finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiame įstatyme nustatyto dydžio priėmimą.

13. Pranešime apie finansų rinkos dalyvio kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies perleidimą arba jos sumažinimą turi būti nurodyta:

13.1. finansų rinkos dalyvio, dėl kurio teikiamas pranešimas, pavadinimas;

13.2. glaustas finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies perleidimo aprašymas:

13.2.1. ketinamos perleisti finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies dydis;

13.2.2. numatomas finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies perleidimo arba sumažinimo būdas (akcijų ir (arba) balsavimo teisių perleidimas, galimybės daryti reikšmingą arba lemiamą įtaką finansų rinkos dalyviui atsisakymas ir pan.);

13.2.3. terminas, kada numatoma perleisti arba sumažinti finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį;

13.3. duomenys apie asmenį (asmenis), kuriam (kuriems) ketinama perleisti finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį (jeigu žinomas (žinomi):

13.3.1. jeigu perleidžiama fiziniam asmeniui, – vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;

13.3.2. jeigu perleidžiama juridiniam asmeniui, – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį juridinį asmenį.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Įsigyjantis asmuo gali pateikti Lietuvos bankui išankstinį pranešimą apie siūlomą įsigijimą. Gavęs išankstinį pranešimą apie siūlomą įsigijimą, Lietuvos bankas pradeda pasirengimą būsimam siūlomo įsigijimo vertinimui, teikia konsultacijas įsigyjančiam asmeniui, jeigu reikia, bendradarbiauja su kitų valstybių priežiūros institucijomis ir Europos Centriniu Banku.

15. Vertinant įsigyjančio asmens reputaciją vadovaujamasi finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ir Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“, V ir VI skyriuose nustatytais vertinimo kriterijais.

16.

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-200 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26398)

 

Lietuvos bankui priėmus sprendimą neprieštarauti siūlomam finansų rinkos dalyvio kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimui ir sudarius finansų rinkos dalyvio kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimo sandorį, finansų rinkos dalyvio kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį įsigijęs asmuo (asmenys) privalo per dvi darbo dienas raštu informuoti Lietuvos banką apie sudarytą sandorį.

_____________

 

Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų

rinkos dalyvių įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo

teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių

1 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2023 03 01

(TAR, 2022, Nr. 2022-26398)

 

PRANEŠIMAS APIE SIŪLOMĄ ĮSIGIJIMĄ

 

 

Finansų rinkos dalyvio pavadinimas

 

Svarbi informacija

 

Šioje formoje Jūsų pateikiama informacija, įskaitant asmens duomenis, yra reikalinga ir bus naudojama priežiūros institucijos funkcijoms vykdyti ir vykdant šias funkcijas gali būti atskleista tretiesiems asmenims. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą Lietuvos banke pateikta Lietuvos banko interneto tinklalapyje: https://www.lb.lt/lt/asmens-duomenu-tvarkymas.

 

Šioje formoje Jūs privalote pateikti teisingą ir išsamią informaciją. Pateikus neteisingą ir (arba) neišsamią informaciją, įsigijimo vertinimo laikotarpis gali užsitęsti, taip pat gali būti priimtas sprendimas prieštarauti siūlomam įsigijimui.

 

Jeigu pareigą pateikti pranešimą apie siūlomą įsigijimą turi ne vienas, o keli asmenys, gali būti pateikiamas vienas bendras pranešimas. Kiekvienas iš šių asmenų turi patvirtinti, kad pranešime apie siūlomą įsigijimą ir kartu su juo pateikiamuose dokumentuose esantys duomenys apie šiuos asmenis yra išsamūs ir teisingi.

 

Patvirtinu, kad žinau savo pareigą pateikti teisingą ir išsamią informaciją ir pasekmes, kurios gali atsirasti dėl jos nevykdymo:

 

 

 

Užpildymo data

 

 

 

                                                          Vardas ir pavardė, parašas

 

Pildymo instrukcijos

 

1. Punktuose, kuriuose atsakymas gali būti „taip“ arba „ne“, pažymėkite tinkamą laukelį ir pateikite prašomą informaciją bei dokumentus.

 

2. Punktuose, kuriuose prašoma nurodyti fizinius asmenis, nurodykite jų vardus ir pavardes, asmens kodus (jeigu asmens kodo asmuo neturi, nurodykite jo gimimo datą ir vietą), punktuose, kuriuose prašoma nurodyti juridinius asmenis (įmones, institucijas), nurodykite jų pavadinimą, kodą ir buveinės adresą, išskyrus atvejus, kai prašoma išsamesnės informacijos.

 

3. Punktuose, kuriuose prašoma nurodyti datas, datos įrašomos nurodant metus ir mėnesį, pavyzdžiui, „1990 m. spalio–1991 m. kovo mėn.“.

 

4. Lentelių grafose, kuriose prašoma nurodyti teisinį pagrindą, nurodykite, koks teisės aktas ir kokios jo nuostatos buvo taikytos, kai prašoma nurodyti faktinį pagrindą, pateikite trumpą faktinių aplinkybių aprašymą.

 

5. Pildydami formą venkite nuorodų į kitus dokumentus (priedus). Atskiruose dokumentuose informaciją pateikite tik tada, kai to prašoma arba dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, didelės informacijos apimties) to padaryti negalima pačioje formoje. Pridedamus dokumentus (jų pavadinimus ir lapų skaičių) nurodykite šios anketos VII dalyje.

 

6. Tais atvejais, kai duomenys apie asmens padarytas nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus, vykdomus tyrimus, atliktus vertinimus ir pan. yra kaupiami ir saugomi valstybės institucijų tvarkomuose registruose (duomenų bazėse), pateikite šių institucijų išduotas pažymas, išrašus arba lygiaverčius dokumentus arba nurodykite priežastis, dėl kurių tokio dokumento pateikti negalite (jei kompetentinga institucija duomenų apie asmens padarytas nusikalstamas veikas ir administracinius nusižengimus neturi, pateikite tokią informaciją patvirtinantį kompetentingos institucijos išduotą dokumentą). Šis reikalavimas netaikomas tais atvejais, kai šią informaciją turi Lietuvos Respublikos valstybės institucijos.

 

7. Jei neatsakysite į visus klausimus ir nepaaiškinsite, kodėl neatsakėte, arba nepatvirtinsite pateiktos informacijos savo parašu, bus laikoma, kad pateikta informacija yra neišsami, dėl to gali kilti pirmiau nurodytos pasekmės.

 

8. Tais atvejais, kai vykdant teisės aktuose nustatytą pareigą pranešti apie anksčiau pateiktos informacijos pasikeitimus priežiūros institucijai teikiama pasikeitusi informacija, užpildykite tik tas formos dalis, kuriose prašoma informacija yra pasikeitusi.

 

Sąvokos

 

Įsigyjantis asmuo – asmuo arba kartu veikiantys asmenys, nusprendę įsigyti finansų rinkos dalyvio kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba ją padidinti tiek, kad turima finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis pasiektų arba viršytų 20 procentų, 30 procentų ar 50 procentų arba tiek, kad finansų rinkos dalyvis taptų kontroliuojamas.

 

Kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis – tiesiogiai arba netiesiogiai valdoma įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, kuri sudaro 10 procentų ar daugiau įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių arba kuri suteikia galimybę daryti reikšmingą įtaką tos įmonės valdymui.

 

Naudos gavėjas – kaip jis suprantamas pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 14 dalį.

 

Priežiūros institucija – Lietuvos bankas arba 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, nustatytais atvejais Europos Centrinis Bankas.

 

Turinys ir pildantys asmenys

 

Turinio dalis

Pildantis asmuo

I dalis. Fizinio asmens duomenys.

Įsigyjantis fizinis asmuo.

II dalis. Juridinio asmens duomenys.

Įsigyjantis juridinis asmuo.

III dalis. Informacija apie siūlomą įsigijimą.

Įsigyjantis asmuo.

IV dalis. Finansinis patikimumas.

Įsigyjantis asmuo.

V dalis. Įsigyjamos finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies valdymas patikėjimo teise.

Įsigyjantis asmuo, jei įsigyjama finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis bus valdoma patikėjimo teise.

VI dalis. Dokumentai ir duomenys, susiję su įgyvendinus siūlomą įsigijimą numatomu turėti finansų rinkos dalyvio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies dydžiu.

Įsigyjantis asmuo, atsižvelgdamas į ketinamą įsigyti finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.

VII dalis. Pridedami dokumentai.

Įsigyjantis asmuo.

VIII dalis. Patvirtinimai ir sutikimai.

Įsigyjantis asmuo.

 

I dalis. Fizinio asmens duomenys

 

Patvirtinu, kad susipažinau su Lietuvos banko asmens duomenų tvarkymo tikslais ir teisiniais pagrindais (https://www.lb.lt/lt/asmens-duomenu-tvarkymas) ir sutinku, kad Lietuvos bankas tvarkytų mano asmens duomenis:

 

 

Data

 

 

                                                 Vardas, pavardė ir parašas

 

A. Asmens tapatybės duomenys

 

Vardas ir pavardė

 

 

Anksčiau turėta pavardė (jei keitėsi)

 

 

Asmens kodas (jeigu turite)

 

Gimimo vieta ir data (pildoma, jeigu asmuo neturi asmens kodo)

 

 

Pilietybė (pilietybės)

 

Anksčiau turėta pilietybė (pilietybės), jeigu keitėsi

 

 

Pateikite asmens tapatybės dokumento kopiją.

 

Adresas

 

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

 

 

Kontaktiniai duomenys

 

Korespondencijos adresas (pildoma, jeigu skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos adreso)

 

Telefonas

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

B. Kvalifikacija ir patirtis

 

1. Išsilavinimas.

 

Data

Mokymo įstaiga, kurioje įgyta profesinė kvalifikacija

Įgyta profesinė kvalifikacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Darbo ir profesinė veikla (įskaitant anketos pildymo metu einamas pareigas (vykdomą profesinę veiklą).

 

Data (nuo–iki)

Darbovietė (pavadinimas, kodas ir buveinės adresas)

Einamos (eitos) pareigos (profesinė veikla)

Už kokias sritis atsakingas ir kokių specifinių žinių, susijusių su finansų rinka, įgyta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kita, Jūsų nuomone, reikšminga kvalifikacijai ir patirčiai vertinti informacija apie Jus.

 

 

 

C. Nepriekaištinga reputacija

 

Pateikite kitos valstybės kompetentingos institucijos (kai asmuo yra kitos valstybės pilietis arba jo nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikoje) ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius parengtą dokumentą, kuriame nurodyta asmens reputacijai vertinti aktuali informacija (teistumo nebuvimas, pritaikytų poveikio priemonių neturėjimas ir pan.).

 

1. Ar Jūs, Jūsų kontroliuojama (kontroliuota) įmonė arba įmonė, kurios vadovu Jūs esate (buvote), esate (buvote), yra (buvo):

 

1.1. teisiami (kaltinami) už padarytą nusikalstamą veiką ir (arba) nuteisti už nusikalstamą veiką pagal Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybės baudžiamuosius įstatymus, nepaisant to, kad teistumas išnyko?

 

Taip                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. įtariamaisiais ikiteisminiame tyrime?

 

Taip                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ar per paskutinius 10 metų Jūs, Jūsų kontroliuojama (kontroliuota) įmonė arba įmonė, kurios vadovu Jūs buvote (esate):

 

2.1. buvote bausti administracinėmis nuobaudomis, drausminėmis nuobaudomis ir taikytos kitos įstatymuose nustatytos sankcijos (poveikio priemonės)?

 

Taip                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. dėl 2.1 papunktyje nurodytų ir (arba) kitų teisės aktų pažeidimų teisėsaugos arba kitos institucijos atlieka (atliko) tyrimą, taikė procesines arba kitas poveikio (prievartos) priemones?

 

Taip                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. iškelta bankroto, restruktūrizavimo byla, pradėtas tyrimas pagal Civilinio kodekso 2.124 straipsnį[1] arba atitinkamos procedūros pagal užsienio valstybės teisės aktus?

 

Taip □                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

Faktinis pagrindas

Kitos aplinkybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. buvote atsakovu civilinėje byloje, kurioje buvo patenkintas ieškovo reikalavimas (žymima „Taip“, jeigu ši aplinkybė turi (turėjo) reikšmingą įtaką Jūsų, Jūsų kontroliuojamos (kontroliuotos) įmonės arba įmonės, kurios vadovu Jūs esate (buvote), finansiniam patikimumui)?

 

Taip □                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. atsisakyta išduoti licenciją, leidimą, atlikti registraciją ar kitaip nesuteikta teisė verstis tam tikra veikla arba buvo panaikintas, sustabdytas licencijos, leidimo, registracijos galiojimas ar kitaip buvo atimta teisė verstis tam tikra veikla, arba prašymas išduoti licenciją, leidimą, atlikti registraciją ar kitaip suteikti teisę verstis tam tikra veikla buvo atsiimtas paties pareiškėjo iniciatyva iki sprendimo priėmimo dienos?

 

Taip □                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. įsigiję įmonės kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, ją padidinę, perleidę arba sumažinę prieš tai nepranešę atitinkamai priežiūros institucijai, kai tai buvo reikalinga, arba, turint juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, buvo sustabdyta (atšaukta) balsavimo teisė arba buvo pritaikytos kitos panašios sankcijos?

 

Taip                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. atsistatydinote iš einamų pareigų, dėl savo kaltės buvote atleistas iš darbo, su Jumis nutraukti patikos santykiai arba buvo kitų panašių situacijų?

 

Taip                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. buvote vertinamas (autorizuojamas) finansines arba draudimo paslaugas teikiančių asmenų veiklą prižiūrinčių institucijų arba kitų institucijų (nurodomi ir tie atvejai, kai vertinimo (autorizavimo) procedūra buvo nutraukta Jums atsiėmus prašymą savo iniciatyva)?

 

Taip □                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Rezultatai

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ar esate priklausomas nuo lošimų?

 

Taip                        Ne

 

4. Ar piktnaudžiaujate psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis arba alkoholiu?

 

Taip                        Ne

 

5. Kita, Jūsų nuomone, reikšminga reputacijai vertinti informacija (teigiama ir neigiama) apie Jus.

 

 

 

II dalis. Juridinio asmens duomenys

 

A. Identifikaciniai duomenys

 

Pavadinimas

 

Kodas

 

Teisinė forma

 

Buveinės adresas

 

 

Pateikite juridinio asmens registraciją patvirtinančio dokumento kopiją.

 

Kontaktiniai duomenys

 

Korespondencijos adresas (pildoma, jei skiriasi nuo buveinės adreso)

 

Telefonas

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

B. Vykdoma veikla

 

Glaustas vykdomos veiklos aprašymas.

 

 

 

C. Vadovai

 

Vienasmenio ir kolegialaus valdymo organų narių sąrašas.

 

Asmuo

Einamos pareigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikite informaciją apie kiekvieno asmens įgytą kvalifikaciją, darbo patirtį ir nepriekaištingą reputaciją[2]. Šiuo tikslu turi būti pateikta kiekvieno vienasmenio ar kolegialaus organo (valdybos, stebėtojų tarybos) nario užpildyta ir pasirašyta šios formos I dalis.

 

D. Asmenys, turintys įsigyjančio asmens kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.

 

1. Pateikite grafinį atvaizdą, kuriame pavaizduota visų įsigyjančio asmens tiesioginių ir netiesioginių dalyvių struktūra (taip pat ir informacija apie fizinius asmenis – galutinius naudos gavėjus) ir jų tiesiogiai arba netiesiogiai turimos finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalys, ir nurodykite:

 

● ar kurie nors iš grafiniame atvaizde nurodytų asmenų turi galimybę daryti reikšmingą įtaką, jeigu taip, kurie asmenys ir kokią;

 

● ar yra kartu veikiančių asmenų, jeigu taip, nurodykite veikimą kartu patvirtinančias aplinkybes ir pateikite tai įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, akcininkų sutartis).

 

2. Ar įsigyjantis asmuo priklauso įmonių grupei?

 

Taip                        Ne

 

Jeigu taip, pateikite grafinį įmonių grupės atvaizdą, kuriame nurodomos įmonių grupei priklausančios įmonės ir jų tarpusavio ryšiai (įmonių grupės grafinis atvaizdas gali būti pateikiamas kartu su įsigyjančio asmens akcininkų struktūros atvaizdu). Taip pat pateikite informacijos apie grupės įmonių vykdomą veiklą.

 

3. Ar įsigyjantis asmuo arba tai pačiai įmonių grupei priklausantys asmenys yra prižiūrimi kitų finansines arba draudimo paslaugas teikiančių asmenų veiklą prižiūrinčių institucijų?

 

Taip                        Ne

 

Jeigu taip, nurodykite šiuos asmenis ir juos prižiūrinčias institucijas.

 

Asmuo

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikite informacijos apie grupės įmonių, kurios yra finansų rinkos dalyviai, ir kitų grupės įmonių tarpusavio ryšius.

 

4. Ar įgyvendinus įsigijimą finansų rinkos dalyviui ir įmonių grupei, kurios dalimi jis taps, bus taikomi konsoliduotos priežiūros reikalavimai?

 

Taip                        Ne

 

Jeigu taip, nurodykite, kurioms įmonėms būtų taikomi konsoliduotos priežiūros reikalavimai ir kokiu lygmeniu (visiškos ar dalinės konsolidacijos).

 

 

 

E. Nepriekaištinga reputacija

 

Pateikite kitos valstybės kompetentingos institucijos (kai asmens buveinė yra ne Lietuvos Respublikoje) ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius parengtą dokumentą, kuriame nurodyta asmens reputacijai vertinti aktuali informacija (teistumo nebuvimas, pritaikytų poveikio priemonių neturėjimas ir pan.)

 

1. Ar įsigyjantis asmuo, jo kontroliuojama (kontroliuota) įmonė arba asmuo (įmonė), turintis galimybę daryti įsigyjančiam asmeniui reikšmingą įtaką, yra (buvo):

 

1.1. teisiami (kaltinami) už padarytą nusikalstamą veiką ir (arba) nuteisti už nusikalstamą veiką pagal Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybės baudžiamuosius įstatymus?

 

Taip                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. įtariamaisiais ikiteisminiame tyrime?

 

Taip                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ar per paskutinius 10 metų įsigyjantis asmuo, jo kontroliuojama (kontroliuota) įmonė arba asmuo (įmonė), turintis galimybę daryti įsigyjančiam asmeniui reikšmingą įtaką, buvo (yra):

 

2.1. baustas administracinėmis nuobaudomis, drausminėmis nuobaudomis ir taikytos kitos įstatymuose nustatytos sankcijos (poveikio priemonės)?

 

Taip                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. dėl 2.1 papunktyje nurodytų ir (arba) kitų teisės aktų pažeidimų teisėsaugos arba kitos institucijos atlieka (atliko) tyrimą, taikė procesines arba kitas poveikio (prievartos) priemones?

 

Taip                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. iškelta bankroto, restruktūrizavimo byla, pradėtas tyrimas pagal Civilinio kodekso 2.124 straipsnį arba atitinkamos procedūros pagal užsienio valstybės teisės aktus?

 

Taip □                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

Faktinis pagrindas

Kitos aplinkybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. atsakovu civilinėje byloje, kurioje buvo patenkintas ieškovo reikalavimas (žymima „Taip“, jeigu ši aplinkybė turi (turėjo) reikšmingą įtaką Jūsų, Jūsų kontroliuojamos (kontroliuotos) įmonės arba įmonės, kurios vadovu Jūs esate (buvote), finansiniam patikimumui)?

 

Taip □                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. atsisakyta išduoti licenciją, leidimą, atlikti registraciją ar kitaip nesuteikta teisė verstis tam tikra veikla arba buvo panaikintas, sustabdytas licencijos, leidimo, registracijos galiojimas ar kitaip buvo atimta teisė verstis tam tikra veikla, arba prašymas išduoti licenciją, leidimą, atlikti registraciją ar kitaip suteikti teisę verstis tam tikra veikla buvo atsiimtas paties pareiškėjo iniciatyva iki sprendimo priėmimo dienos?

 

Taip □                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. įsigiję įmonės kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, ją padidinę, perleidę arba sumažinę prieš tai nepranešę atitinkamai priežiūros institucijai, kai tai buvo reikalinga, arba, turint juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, buvo sustabdyta (atšaukta) balsavimo teisė arba buvo pritaikytos kitos panašios sankcijos?

 

Taip                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. atsistatydinote iš einamų pareigų, dėl savo kaltės buvote atleistas iš darbo, su Jumis nutraukti patikos santykiai arba buvo kitų panašių situacijų?

 

Taip                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Teisinis pagrindas

Faktinis pagrindas

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. vertinamas (autorizuojamas) finansines arba draudimo paslaugas teikiančių asmenų veiklą prižiūrinčių institucijų arba kitų institucijų (nurodomi ir tie atvejai, kai vertinimo (autorizavimo) procedūra buvo nutraukta Jums atsiėmus prašymą savo iniciatyva)?

 

Taip □                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Data

Rezultatai

Institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kita, Jūsų nuomone, reikšminga reputacijai vertinti informacija (teigiama ir neigiama) apie Jus.

 

 

 

4. Pagrindiniai naudos gavėjus, jeigu jie nėra įsigyjantys asmenys, identifikuojantys duomenys.

 

Naudos gavėjas

Informacija apie naudos gavėją

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikite informaciją pagrindžiančius dokumentus (pvz., naudos gavėjų registro išrašą).

 

F. Papildoma informacija apie įsigyjantį asmenį, kurio buveinė užregistruota valstybėje, kuri nepriklauso Europos Sąjungai ir Europos ekonominei erdvei.

 

1. Jeigu įsigyjančio asmens veiklą prižiūri valstybės institucija, pateikite šios institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad įsigyjančio asmens veikla yra saugi ir patikima, ir šios institucijos įsipareigojimą bendradarbiauti ir keistis informacija, reikalinga veiksmingai finansų rinkos dalyvio priežiūrai vykdyti.

 

2. Pateikite įsigyjančio asmens veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų aprašymą.

 

 

 

G. Papildoma informacija apie įsigyjantį asmenį, kai jis yra valstybės valdomas turto fondas.

 

1. Valstybės institucija, atsakinga už fondo investavimo politikos nustatymą, ir jos įtaka fondo ir finansų rinkos dalyvio kasdienei veiklai.

 

 

 

2. Duomenys apie investavimo politiką ir investavimo apribojimus.

 

 

 

3. Asmenys, atsakingi už fondo investicinių sprendimų priėmimą.

 

 

 

H. Papildoma informacija apie įsigyjantį asmenį, kai jis yra privatus turto fondas.

 

1. Išsamus ankstesnių įsigyjančio asmens įvykdytų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimų aprašymas.

 

 

 

2. Duomenys apie investavimo politiką ir investavimo apribojimus, įskaitant duomenis apie investavimo stebėseną, veiksnius, kuriais remdamasis įsigyjantis asmuo priima investicinius sprendimus, ir aplinkybes, galinčias pakeisti įsigyjančio asmens veiklos strategiją.

 

 

 

3. Investicinių sprendimų priėmimo sistemos aprašymas ir asmenys, atsakingi už investicinių sprendimų priėmimą.

 

 

 

4. Įsigyjančio asmens naudojamų pinigų plovimo prevencijos procedūrų ir joms keliamų teisės aktų reikalavimų aprašymas.

 

 

 

5. Valdymo įmonė, valdanti privatų turto fondą, turi pateikti informaciją užpildydama Pranešimą apie siūlomą įsigijimą.

 

III dalis. Informacija apie siūlomą įsigijimą.

 

1. Įsigijimo tikslas ir siekiama nauda, terminas, per kurį numatoma įgyvendinti siūlomą įsigijimą.

 

 

 

2. Duomenys apie ketinamą tiesiogiai arba netiesiogiai įsigyti finansų rinkos dalyvio, dėl kurio teikiamas pranešimas, įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.

 

Tiesiogiai/netiesiogiai (įrašyti)

Skaičius

Rūšis

Įstatinio kapitalo dalis

Balsavimo teisių dalis

Vnt.

Proc.

Eur

Vnt.

Proc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ar šiuo metu turite finansų rinkos dalyvio, dėl kurio teikiamas pranešimas, akcijų (balsavimo teisių)?

 

Taip                        Ne

 

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

 

Tiesiogiai/netiesiogiai

(įrašyti)

Skaičius

Rūšis

Įstatinio kapitalo dalis

Balsavimo teisių dalis

Vnt.

Proc.

Eur

Vnt.

Proc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Siūlomo įsigijimo kaina ir jos nustatymo kriterijai, jeigu kaina skiriasi nuo rinkos vertės, nurodomos priežastys.

 

4.1. Kaina.

 

 

 

4.2. Kainos nustatymo kriterijai.

 

 

 

4.3. Ar kaina skiriasi nuo rinkos vertės?

 

Taip                        Ne

 

Jeigu taip, nurodykite priežastis.

 

 

 

5. Duomenys apie lėšas, kurios bus panaudotos siūlomam įsigijimui finansuoti.

 

5.1. Išsamus finansavimo schemos aprašymas, nurodant konkrečias finansų įstaigas, per kurias lėšos keliauja, ir pateikiant informaciją apie lėšas sugeneravusią veiklą bei grafinis finansavimo schemos atvaizdavimas.

 

 

 

5.2. Prašome pateikti nurodomą lėšų kilmę ir finansavimo schemą pagrindžiančius dokumentus. Lėšų kilmė turi būti atsekama pagal nenutrūkstamą dokumentų seką.

 

 

 

5.3. Finansavimo schemos pasirinkimo priežastys.

 

 

 

IV dalis. Finansinis patikimumas ir ryšiai su kitais asmenimis.

 

1. Duomenys apie įsigyjančio asmens turimą turtą ir įsipareigojimus:

1.1. Fizinio asmens:

 

 

202[x] metai

202[x-1] metai

202[x-2] metai

Turtas

 

 

 

Pinigai ir jų ekvivalentai

 

 

 

Finansinės priemonės

 

 

 

Nekilnojamasis turtas

 

 

 

Kitas turtas (įvardinti konkrečiai)

 

 

 

Visas turtas

 

 

 

Įsipareigojimai

 

 

 

Ilgalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

Trumpalaikiai įsipareigojimai (iki vienerių metų)

 

 

 

Kiti įsipareigojimai (įvardinti konkrečiai)

 

 

 

Visi įsipareigojimai

 

 

 

Metinės pajamos

 

 

 

Darbo užmokestis

 

 

 

Dividendai

 

 

 

Kitos pajamos

 

 

 

Visos metinės pajamos

 

 

 

 

Pateikite turimą turtą ir įsipareigojimus pagrindžiančius dokumentus: metines pajamų deklaracijas, sąskaitų išrašus, įgyto turto įrodymus ir kt.

 

1.2. Juridinio asmens:

 

 

202[x] metai

202[x-1] metai

202[x-2] metai

Turtas

 

 

 

Trumpalaikis turtas

 

 

 

Ilgalaikis turtas

 

 

 

Visas turtas

 

 

 

Įsipareigojimai

 

 

 

Trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

Ilgalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

Visi įsipareigojimai

 

 

 

Pelnas (nuostolis)

 

 

 

Pajamos

 

 

 

Grynasis pelnas (nuostolis)

 

 

 

Nepaskirstytasis pelnas

 

 

 

 

Pateikite turimą turtą ir įsipareigojimus pagrindžiančius dokumentus: individualias ir konsoliduotas (iš dalies konsoliduotas) įsigyjančio juridinio asmens paskutinių trejų metų metines finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą) kartu su auditoriaus išvadomis ir metiniais pranešimais (jeigu privalomi).

 

2. Duomenys apie atliktus įsigyjančio asmens ir įmonių grupės (jei įsigyjantis asmuo priklauso įmonių grupei) finansinius vertinimus, viešas ataskaitas, kredito reitingus, atliktus (sudarytus) per paskutinius 10 metų, jeigu tokių yra.

 

 

 

3. Duomenys apie įmones, kuriose tiesiogiai arba netiesiogiai turite kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, ir įmones, kurių vadovas esate (pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas).

 

Įmonė

Turima įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, procentais

Einamos pareigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pateikite individualias ir konsoliduotas (iš dalies konsoliduotas) įsigyjančio juridinio asmens paskutinių trejų metų metines finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą) kartu su auditoriaus išvadomis ir metiniais pranešimais (jei pagal taikomą teisinį reglamentavimą įmonei nekyla pareiga atlikti metinių finansinių ataskaitų audito, tuomet pateikite metines finansines ataskaitas, kurios yra galutinės, patvirtintos ir pateiktos atitinkamoms valstybės institucijoms, pvz., mokesčių administratoriui, įmonių rejestrui ar pan.) [3].

 

5. Duomenys apie finansinius ir nefinansinius interesus ir santykius.

 

5.1. su kitais esamais finansų rinkos dalyvio, dėl kurio teikiamas pranešimas, akcininkais.

 

 

 

5.2. su kitais asmenimis, turinčiais teisę naudotis balsavimo teisėmis finansų rinkos dalyvio, dėl kurio teikiamas pranešimas, visuotiniame akcininkų susirinkime.

 

 

 

5.3. su finansų rinkos dalyvio, dėl kurio teikiamas pranešimas, organų nariais.

 

 

 

5.4. su pačiu finansų rinkos dalyviu, dėl kurio teikiamas pranešimas, ir kitomis įmonių grupės, kuriai priklauso finansų rinkos dalyvis, įmonėmis.

 

 

 

5.5. su valstybės institucijų vadovais.

 

 

 

5.6. dėl kurių gali kilti įsigyjančio asmens ir finansų rinkos dalyvio, dėl kurio teikiamas pranešimas, interesų konfliktas (pateikiamas ir tokių interesų konfliktų galimų sprendimų aprašymas).

 

 

 

V dalis. Įsigyjamos finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies valdymas patikėjimo teise.

 

Ar finansų rinkos dalyvio, dėl kurio teikiamas pranešimas, įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis bus perduota patikėjimo teise arba įsigyjamos akcijos bus kitaip deponuotos ir įsigyjantis asmuo negalės naudotis balsavimo teisėmis savo nuožiūra?

 

Taip                        Ne

 

Jeigu taip, pateikite:

 

1. Duomenis apie asmenų, kurie patikėjimo teise valdys turtą (patikėtinių), tapatybę ir patikėtinio dalyvavimą (teises) skirstant pajamas.

 

Asmuo

Asmens turimos teisės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Asmenų, kurie yra patikėjimo teise valdomų akcijų naudos gavėjai, tapatybės duomenis.

 

Asmuo

Asmens turimos teisės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI dalis. Dokumentai ir duomenys, susiję su įgyvendinus siūlomą įsigijimą numatomu turėti finansų rinkos dalyvio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies dydžiu.

 

1. Jeigu, įgyvendinus siūlomą įsigijimą, nenumatoma turėti finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies, suteikiančios teisę kontroliuoti finansų rinkos dalyvio veiklą, tačiau numatoma turėti finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis sudarys mažiau kaip 20 procentų, pateikiamas dokumentas, kuriame nurodoma ši informacija:

 

● laikotarpis, per kurį įsigyjantis asmuo ketina išlaikyti finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį,

 

● informacija apie įsigyjančio asmens ketinimus padidinti, sumažinti arba išlaikyti įgyvendinus siūlomą įsigijimą numatomą turėti finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies dydį,

 

● aprašomas įsigyjančio asmens finansinis pajėgumas suteikti lėšų finansų rinkos dalyvio nuosavam kapitalui padidinti, jeigu to reikėtų dėl finansų rinkos dalyvio veiklos plėtros arba pablogėjusios finansų rinkos dalyvio finansinės būklės.

 

2. Jeigu, įgyvendinus siūlomą įsigijimą, nenumatoma turėti finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies, suteikiančios teisę kontroliuoti finansų rinkos dalyvio veiklą, tačiau numatoma turėti finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis sudarys nuo 20 iki 50 procentų, pateikiama 1 punkte nurodyta informacija ir šie duomenys:

 

● įsigyjančio asmens ketinimai daryti įtaką finansų rinkos dalyvio finansinei būklei (įskaitant dividendų politiką), strateginei plėtrai ir išteklių paskirstymui,

 

● informacija apie vidutinės trukmės (3 metų) finansinius tikslus (nuosavo kapitalo grąža, išlaidų ir naudos santykis, pajamos už vieną akciją ir pan.),

 

● informacija apie galimą finansų rinkos dalyvio veiklos, teikiamų paslaugų, tikslinių klientų perorientavimą ir galimą finansų rinkos dalyvio išteklių perskirstymą,

 

● finansų rinkos dalyvio integravimo į įmonių grupės, kuriai priklauso įsigyjantis asmuo, struktūrą, metodus ir naudą, kurios bus siekiama kartu su kitomis grupės įmonėmis, aprašant santykių tarp grupės įmonių valdymo politiką.

 

3. Jei įgyvendinus siūlomą įsigijimą numatoma turėti finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, sudarančią 50 procentų ir daugiau, arba suteikiančią teisę kontroliuoti finansų rinkos dalyvio veiklą, pateikiama:

 

3.1. veiklos planas, kuriame turi būti duomenys apie:

 

● vidutinės trukmės laikotarpio (3 metų) finansinius tikslus (nuosavo kapitalo grąža, pelnas, tenkantis vienai akcijai, ir pan.);

 

● galimą finansų rinkos dalyvio veiklos, teikiamų paslaugų, tikslinių klientų perorientavimą ir galimą finansų rinkos dalyvio išteklių perskirstymą, veiklos plėtrą, strategijos kryptis;

 

● finansų rinkos dalyvio integravimo į įmonių grupės, kuriai priklauso įsigyjantis asmuo, struktūrą, metodus ir naudą, kurios bus siekiama kartu su kitomis grupės įmonėmis, aprašant santykių tarp grupės įmonių valdymo politiką;

 

● įsigyjančio asmens po siūlomo įsigijimo įgyvendinimo numatomų atlikti veiksmų įtaką finansų rinkos dalyviui šiose srityse: teikiamų ir naujų produktų bei paslaugų plėtra, vidutinio laikotarpio (trejų metų) strategijos kryptys: mokumo rodiklio laikymasis, nuosavo kapitalo bazės stiprinimas, veiklos efektyvumo (pelningumo) didinimas ir jo pagrindimas, investicijos, reorganizavimas, pertvarkymas ir kt.;

 

● finansų rinkos dalyvio veiklos rizikos valdymo strategijos ir jos pokyčių apibūdinimas: reikšmingos rizikos rūšys, pagrindiniai principai, kuriais bus vadovaujamasi valdant reikšmingas rizikos rūšis, rizikos valdymo organizacinė struktūra ir rizikos valdymo kontrolės procesai, planuojami rizikos struktūros pokyčiai (planuojama rizika);

 

● finansų rinkos dalyvio ir konsoliduotos finansinės grupės kiekvienų ateinančių trejų metų veiklos prognozavimą įgyvendinant numatytas strategijos kryptis (išvados, komentarai): pagrindinių balansinės ataskaitos ir pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių, veiklos efektyvumo analizės rodiklių (kapitalo ir turto pelningumo, kitų reikšmingų rodiklių), finansų rinkos dalyvio veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymo, laikinų sandorių grupės viduje, finansų rinkos dalyvio filialų ir atstovybių tinklo plėtros, informacinių sistemų ir duomenų apsaugos tobulinimo, finansų rinkos dalyvio valdymo, organizacinės struktūros tobulinimo ir personalo kaitos.

 

3.2. Duomenys apie asmenis, kuriuos ketinama rinkti (skirti) finansų rinkos dalyvio vadovais[4].

 

VII dalis. Pridedami dokumentai.

 

1. Lietuvos bankui pateikiami dokumentai turi atitikti Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.

 

2. Prašome nurodyti pridedamus dokumentus ir jų lapų skaičių. Jeigu kurio nors dokumento nepateikiate, prašome nurodyti priežastis.

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Lapų skaičius

Nepateikimo priežastis (pildoma, jeigu dokumentas nepateikiamas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII dalis. Patvirtinimai ir sutikimai.

 

Aš, toliau pasirašęs:

 

Patvirtinu, kad šioje anketoje ir prie jos pridedamuose prieduose pateikta visa reikalaujama informacija, o pateikti duomenys yra išsamūs, teisingi ir neklaidinantys. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus priežiūros institucijai siūlomo įsigijimo vertinimui atlikti.

 

Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, informuoti Lietuvos banką apie šioje formoje pateiktos informacijos pasikeitimus ir kaip įmanoma greičiau pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kol turėsiu finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba būsiu juridinio asmens, turinčio finansų rinkos dalyvio įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, vadovas, išskyrus atvejus, kai pasikeitę duomenys neturi įtakos atliekant asmenų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams vertinimo rezultatams.

 

Suprantu, kad priežiūros institucija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali tikrinti šioje formoje, taip pat ir kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, ir tam neprieštarauju bei suprantu, kad priežiūros institucija turi teisę rinkti visą reikalingą informaciją apie mane, taip pat susijusią su mano asmeniu. Taip pat suprantu, kad priežiūros institucija, tikrindama mano priežiūros institucijai pateiktus duomenis ir informaciją, gali pasitelkti tikrinimui atlikti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atskleista mano priežiūros institucijai pateikta informacija ir duomenys.

 

 

            Užpildymo data

 

 

                                              Vardas ir pavardė, parašas

______________

 

Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos

dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies

įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių

2 priedas

 

KEISTA:

2022 12 20 nutarimu Nr. 03-200 (nuo 2023 03 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-26398)

 

SUSIJUSIŲ ASMENŲ LENTELĖS

 

Prašome pateikti visų įsigyjančių asmenų ir su jais susijusių juridinių asmenų, kuriuose jie tiesiogiai arba netiesiogiai turi arba per paskutinius 10 metų turėjo kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį ir (arba) yra arba per paskutinius 10 metų buvo vadovai ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantys asmenys, duomenis. Kai teikiami kelių asmenų pranešimai apie siūlomą įsigijimą, pakanka pateikti bendrai užpildytas fizinių ir juridinių asmenų lenteles prie visų pranešimų apie siūlomą įsigijimą.

 

1. Fizinių asmenų lentelė (aukščiau nurodytas anketas pildančio (-ių) asmens (-ų) duomenys)

 

Pavardė/

buvusi pavardė (jei keitėsi)

Vardas/2 vardas/

tėvavardis

(jeigu yra)

Gimimo

data/

asmens kodas

Pilietybė

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (dokumento tipas, numeris, išdavimo

data)

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

Kita

informacija (pvz., esamas/būsimas vadovas, valdybos narys, akcininkas ir pan.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Juridinių asmenų lentelė

 

Pavadinimas

Veiklos forma (AB, UAB, SIA, LTD ir kt.)

Įmonės kodas

Valstybė

Registracijos adresas

Kita

informacija (pvz., nurodant sąsajas su Fizinių asmenų lentelėje išvardintais asmenimis arba kitais asmenimis, nurodytais juridinių asmenų lentelėje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 


[1] Pagal Civilinio kodekso 2.124 straipsnį Civilinio kodekso 2.125 straipsnyje išvardyti asmenys (pvz., vienas ar keli akcininkai, kurių turimų ar valdomų akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo) turi teisę prašyti teismo paskirti ekspertus, kurie ištirtų, ar juridinis asmuo, juridinio asmens valdymo organai ar jų nariai veikė tinkamai ir, jei nustatoma netinkama veikla, taikyti priemones, nurodytas šio kodekso 2.131 straipsnyje (pvz., panaikinti juridinio asmens organų sprendimus).

[2] Ši informacija pateikiama užpildant šios formos I dalį.

[3] Kai įsigyjantis asmuo yra naujai įsteigtas subjektas, pateikiamos pirmųjų trejų veiklos metų balanso ir pelno ir nuostolio ataskaitų prognozės ir jų prielaidos.

[4] Ši informacija pateikiama užpildant Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketą (Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ priedas).

Cituojami aktai: Išskleisti Suskleisti
Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Bankininkystės ir finansinių paslaugų teisiniai klausimai“:
Advokatų kontora TGS Baltic
Vilnius. Kontaktai
Advokatų kontora Tamulytė ir partneriai "Foxen"
Vilnius. Kontaktai
Adlex profesinė advokatų bendrija
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.