Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (Žin., 1998, Nr. 109-2993; 2002, Nr. 105-4689; 2007, Nr. 132-5354; TAR, 2017-01-24, Nr. 2017-01325)
 • 2024-06-01 Galiojantis
  1999-01-01 Įsigalioja
  1998-12-11 Paskelbta
  1998-11-24 Priimta
Santrumpa: SVVPĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 05 01

(TAR, 2017, Nr. 2017-01325)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS

ĮSTATYMAS

 

1998 m. lapkričio 24 d. Nr. VIII-935

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų sampratą, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams taikomas valstybės paramos formas, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos statusą ir funkcijas.

2. Šiuo įstatymu sudaromos prielaidos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai ir verslumo skatinimui.

3. Šio įstatymo nuostatos, reguliuojančios smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų statusą, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktų, kuriais vadovaujantis teikiama valstybės pagalba ir nereikšminga (de minimis) pagalba smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, nuostatoms.

4. Šis įstatymas suderintas su Europos Sąjungos teisės aktu, nurodytu šio įstatymo priede.

 

2 straipsnis. Įstatymo sąvokos

1. Administracinės paslaugos smulkiajam ir vidutiniam verslui – informavimo, konsultavimo smulkiojo ir vidutinio verslo pradžios, plėtros, tarptautiškumo ir kitais verslui aktualiais klausimais paslaugų teikimas, verslo aplinkos ir užsienio rinkų analizė, tyrimai bei ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintų smulkiojo ir vidutinio verslo, startuolių ir socialinio verslo subjektų skatinimo priemonių vykdymas arba

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Komercinė teisė“:
  Jovita Gabnienė
  Vilnius. Kontaktai
  Rimtis Puišys
  Vilnius. Kontaktai
  Advokato A. Juškos kontora
  Telšiai. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.