Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 03-114 „Dėl Licencijų ir leidimų pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2018-06-22, Nr. 2018-10244; 2020-09-18, Nr. 2020-19495)
  • 2022-02-15 Galiojantis
    2018-07-01 Įsigalioja
    2018-06-22 Paskelbta
    2018-06-20 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2020 09 19

(TAR, 2020, Nr. 2020-19495)

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RINKŲ ĮSTATYMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 20 d. Nr. 03-114

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 20 straipsnio 1 punktu, 49 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

KEISTA (preambulė):

2022 02 10 nutarimu Nr. 03-26 (nuo 2022 02 15)

(TAR, 2022, Nr. 2022-02549)

 

Patvirtinti Licencijų ir leidimų pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2018 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 03-114

 

LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RINKŲ ĮSTATYMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.

KEISTA:

2022 02 10 nutarimu Nr. 03-26 (nuo 2022 02 15)

(TAR, 2022, Nr. 2022-02549)

 

Licencijų ir leidimų pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą (toliau – Įstatymas) veikiančių (veiksiančių) finansų maklerio įmonių, reguliuojamos rinkos licencijų išdavimo, finansų maklerio įmonės reorganizavimo sąlygų, finansų maklerio įmonės priklausomų tarpininkų įrašymo į Viešąjį priklausomų tarpininkų sąrašą, kredito įstaigos pasirengimo teikti investicines paslaugas įvertinimo, leidimo trečiosios šalies įmonei verstis filialo veikla išdavimo tvarką ir sąlygas.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. įsigijimo anketa – Pranešimas apie siūlomą įsigijimą (Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 03-138 „Dėl Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių patvirtinimo“, priedas);

2.2. vadovo anketa – Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketa (Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“, 1 priedas);

2.3. Reglamentas Nr. 2017/1943 – 2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2017/1943, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma investicinių įmonių veiklos leidimo suteikimo informacijos ir reikalavimų techniniais reguliavimo standartais;

2.4. Reglamentas Nr. 2016/824 – 2016 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/824, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų nustatomi daugiašalių prekybos sistemų ir organizuotos prekybos sistemų veikimo aprašo bei pranešimo Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai turinio ir formos techniniai įgyvendinimo standartai;

2.5. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme.

3. Pagal Aprašą Lietuvos bankui teikiamiems dokumentams taikomos Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMAS IŠDUOTI FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖS LICENCIJĄ, KARTU PATEIKTINI DOKUMENTAI IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

4. Įmonė, siekdama gauti finansų maklerio įmonės licenciją, Lietuvos bankui turi pateikti Aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą išduoti finansų maklerio įmonės licenciją su prašymo formoje nurodytais priedais.

5. Kartu su prašymu teikiami dokumentai turi atitikti nustatytus šių dokumentų turinio ir formos reikalavimus. Teikiamos informacijos išsamumas turi būti proporcingas pareiškėjo dydžiui, vidaus organizacijai, ketinamų teikti paslaugų pobūdžiui, mastui, sudėtingumui ir rizikingumui.

6. Licencija finansų maklerio įmonėms išduodama per Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą.

7. Lietuvos bankas turi teisę paprašyti papildomų dokumentų ar jų patikslinimo, tokiu atveju prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinių dokumentų ir (arba) duomenų pateikimo Lietuvos bankui dienos.

8. Jei prašymo nagrinėjimo metu pasikeičia prašyme ar kituose pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys, prašymą pateikęs asmuo pasikeitusius duomenis privalo Lietuvos bankui pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų pasikeitimo dienos.

 

III SKYRIUS

FINANSŲ MAKLERIO ĮMONIŲ KATEGORIJOS

 

9.

KEISTA:

2022 02 10 nutarimu Nr. 03-26 (nuo 2022 02 15)

(TAR, 2022, Nr. 2022-02549)

 

Lietuvos bankas išduoda šias finansų maklerio įmonės licencijas:

9.1. A kategorijos licenciją finansų maklerio įmonėms, nurodytoms Įstatymo 14 straipsnio 2 arba 5 dalyje. A kategorijos finansų maklerio įmonės licencija finansų maklerio įmonėms, nurodytoms Įstatymo 14 straipsnio 2 arba 5 dalyje, suteikia teisę teikti ir kitas Įstatymo 3 straipsnio 26 dalyje nurodytas investicines paslaugas;

9.2. B kategorijos licenciją finansų maklerio įmonėms, nurodytoms Įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje, suteikiančią teisę teikti vieną ar kelias Įstatymo 3 straipsnio 26 dalies 1, 2, 4, 5 ir 7 punktuose nurodytas investicines paslaugas ir saugoti klientų pinigus arba finansines priemones, taip pat vykdyti Įstatymo 3 straipsnio 26 dalies 8 arba 9 punktuose nurodytą veiklą;

9.3. C kategorijos licenciją finansų maklerio įmonėms, nurodytoms Įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje, suteikiančią teisę teikti vieną ar kelias Įstatymo 3 straipsnio 26 dalies 1, 2, 4, 5 ir 7 punktuose nurodytas investicines paslaugas ir nesuteikiančią teisės saugoti klientų pinigus arba finansines priemones.

10. NETEKO GALIOS:

2022 02 10 nutarimu Nr. 03-26 (nuo 2022 02 15)

(TAR, 2022, Nr. 2022-02549)

 

11. NETEKO GALIOS:

2022 02 10 nutarimu Nr. 03-26 (nuo 2022 02 15)

(TAR, 2022, Nr. 2022-02549)

 

IV SKYRIUS

FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖS REORGANIZAVIMAS

 

12. Finansų maklerio įmonė, siekdama gauti išankstinį pritarimą reorganizavimui, Lietuvos bankui turi pateikti:

12.1. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą reorganizuoti finansų maklerio įmonę;

12.2. visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintas reorganizavimo sąlygas;

12.3. audito įmonės parengtą reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitą (jei ši ataskaita buvo rengiama);

12.4. pakeistus ar parengtus naujus po reorganizavimo veiksiančios finansų maklerio įmonės įstatus;

12.5. finansų maklerio įmonės valdybos numatomo reorganizavimo ataskaitą (jei ši ataskaita buvo rengiama);

12.6. informaciją apie tai, kokiu būdu apie reorganizavimą buvo informuoti finansų maklerio įmonės klientai;

12.7. informaciją apie tai, kokią įtaką reorganizavimas turės finansų maklerio įmonei perduotoms klientų finansinėms priemonėms ir lėšoms;

12.8. informaciją, susijusią su po reorganizavimo pasibaigiančios finansų maklerio įmonės klientų finansinėmis priemonėmis bei lėšų likučiais, nurodant:

12.8.1. ar klientai buvo informuoti ir kokiu būdu apie finansų maklerio įmonės ketinimą nebeteikti investicinių paslaugų ir kokie yra terminai, per kuriuos klientai turi pateikti prašymus dėl jiems priklausančių lėšų ir finansinių priemonių perdavimo saugoti kitiems sąskaitų tvarkytojams;

12.8.2. institucijas, į kurias finansų maklerio įmonė numatė pervesti klientų, nenurodžiusių, kur turi būti pervesti jiems priklausančių finansinių priemonių ir lėšų likučiai, finansinių priemonių ir lėšų likučius (pridėti susitarimų su institucijomis, į kurių depozitines sąskaitas bus pervestos finansinių priemonių ir piniginės prievolės, kopijas);

12.8.3. klientų, kurių finansines priemones ir pinigines lėšas įtraukia į apskaitą finansų maklerio įmonė, sąrašą;

12.9. kiekvienos reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios bendrovės finansines ataskaitas, parengtas pagal paskutinio ataskaitinio laikotarpio (ketvirčio) paskutinės dienos duomenis;

12.10. po reorganizavimo veiksiančios (-ių) finansų maklerio įmonės (-ių) preliminarias (konsoliduotąsias) finansines ataskaitas ir Kapitalo pakankamumo ataskaitas;

12.11. kitus dokumentus ir informaciją, patvirtinančią, kad reorganizavimas nesukels grėsmės klientų finansų maklerio įmonei perduotoms finansinėms priemonėms ir lėšoms.

 

V SKYRIUS

TREČIOSIOS VALSTYBĖS ĮMONĖS PRAŠYMAS GAUTI LEIDIMĄ VERSTIS FILIALO VEIKLA IR KARTU PATEIKTINI DOKUMENTAI

 

13. Trečiosios valstybės įmonė, siekdama gauti leidimą verstis filialo veikla Lietuvos Respublikoje, Lietuvos bankui turi pateikti:

13.1. bendrą informaciją apie prašymą teikiančios trečiosios valstybės įmonę:

13.1.1. registruotą pavadinimą ir įmonės kodą ar kitokį turimą asmens identifikavimo numerį;

13.1.2. informaciją apie įmonės teisinę formą, nurodydama, ar pagal trečiosios valstybės įstatymus tai yra ribotos ar neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo;

13.1.3. registruotą ir faktinį (jei skiriasi) valdymo organų ir administracijos buveinės adresus;

13.1.4. kontaktinę informaciją (telefonas, elektroninio pašto adresas);

13.1.5. visus turimus prekinių ženklų pavadinimus;

13.1.6. informaciją apie tai, kokiose valstybėse įmonė jau turi filialų ar atstovybių, nurodyti jų pavadinimus, registracijos numerius, adresus ir pateikti informaciją apie tai, kokias investicines paslaugas šie filialai ar atstovybės tose valstybėse teikia, ar jiems yra suteikti leidimai, ar jie yra prižiūrimi, nurodyti priežiūros institucijų pavadinimus;

13.1.7. jei įmonė priklauso įmonių grupei, – informaciją apie grupės narius, nurodyti įmonių pavadinimus, glaustai aprašyti veiklos sritis ir nurodyti veiklos teritoriją, jei tai prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, – informaciją apie suteiktas licencijas, kokiose šalyse ir kokios institucijos šias licencijas suteikė ir kas vykdo tų įmonių priežiūrą;

13.2. Įstatymo 49 straipsnio 8 dalyje nurodytą informaciją ir dokumentus;

13.3. informaciją apie trečiosios valstybės įmonės valdymo ir priežiūros organus – pateikti vadovų ir priežiūros organų narių užpildytas vadovo anketas kartu su prie anketų pridedamais dokumentais.

14. Įstatymo 49 straipsnio 8 dalies 3 punkte nurodyta informacija pateikiama įmonės akcininkų užpildytoje įsigijimo anketoje kartu su prie šios anketos pridedamais dokumentais.

15. Įstatymo 49 straipsnio 8 dalies 7 punkte nurodyta informacija pateikiama filialo vadovo užpildytoje vadovo anketoje kartu su prie šios anketos pridedamais dokumentais, įskaitant suteiktus įgaliojimus patvirtinančius dokumentus.

16. Įstatymo 49 straipsnio 8 dalies 8 ir 11 punktuose nurodyta informacija ir dokumentai pateikiami pagal Reglamento Nr. 2017/1943 5 ir 6 straipsnių reikalavimus.

17. Leidimas verstis filialo veikla išduodamas Įstatymo 49 straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka ir terminais.

 

VI SKYRIUS

PRAŠYMAS IŠDUOTI REGULIUOJAMOS RINKOS LICENCIJĄ, KARTU PATEIKTINI DOKUMENTAI IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

18. Akcinė bendrovė, siekdama verstis reguliuojamos rinkos operatoriaus (toliau – rinkos operatorius) veikla, turi gauti reguliuojamos rinkos licenciją ir tam Lietuvos bankui turi pateikti Įstatymo 53 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus ir informaciją.

19. Informacija apie steigėjus (akcininkus) pateikiama akcininko užpildytoje įsigijimo anketoje kartu su prie šios anketos pridedamais dokumentais.

20. Informacija apie vadovus pateikiama vadovų užpildytoje vadovo anketoje kartu su prie šios anketos pridedamais dokumentais.

21. Įstatymo 53 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyta informacija pateikiama pagal Reglamento Nr. 2017/1943 6 straipsnio reikalavimus. Pateikiant šio reglamento 6 straipsnio c dalies iv punkte nurodytą informaciją, pateikiama ir kapitalo pakankamumo skaičiavimo ataskaita, parengta pagal Lietuvos banko valdybos 2014 m. gegužės 8 d. nutarimą Nr. 03-69 „Dėl Reguliuojamos rinkos operatoriaus ir Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo kapitalo reikalavimų taisyklių patvirtinimo“.

22. Informacija apie daugiašalę prekybos sistemą ir organizuotą prekybos sistemą pateikiama pagal Reglamento Nr. 2016/824 reikalavimus.

23. Reguliuojamos rinkos licencija iš duodama Įstatymo 53 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka ir terminais.

 

VII SKYRIUS

PRAŠYMAS IŠDUOTI INFORMACIJOS APIE SANDORIUS PASLAUGŲ TEIKĖJO LICENCIJĄ, KARTU PATEIKTINI DOKUMENTAI IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

NETEKO GALIOS (skyrius):

2022 02 10 nutarimu Nr. 03-26 (nuo 2022 02 15)

(TAR, 2022, Nr. 2022-02549)

 

VIII SKYRIUS

LICENCIJOS PAPILDYMAS

 

26.

KEISTA:

2022 02 10 nutarimu Nr. 03-26 (nuo 2022 02 15)

(TAR, 2022, Nr. 2022-02549)

 

Finansų maklerio įmonė, ketinanti teikti investicines paslaugas ir (arba) papildomas paslaugas, kurios jai išduotoje licencijoje nenurodytos, turi pateikti Lietuvos bankui šią informaciją ir dokumentus:

26.1. prašymą papildyti galiojančią licenciją ketinamomis teikti investicinėmis paslaugomis ir (arba) papildomomis paslaugomis;

26.2. veiklos programą (verslo planą) ir informaciją apie organizacinę struktūrą pagal Reglamento Nr. 2017/1943 6 straipsnio reikalavimus;

26.3. kitus Aprašo 1 priede arba VI skyriuje nurodytus dokumentus ir duomenis, kurie keičiasi dėl ketinamų teikti papildomų investicinių paslaugų ir (arba) papildomų paslaugų.

KEISTA:

2022 02 10 nutarimu Nr. 03-26 (nuo 2022 02 15)

(TAR, 2022, Nr. 2022-02549)

 

27. Sprendimą dėl licencijos papildymo Lietuvos bankas priima Įstatyme ir Apraše nustatytais finansų maklerio įmonės (finansų maklerio įmonei) arba reguliuojamos rinkos (rinkos operatoriui) licencijos išdavimo tvarka ir terminais.

 

IX SKYRIUS

KREDITO ĮSTAIGOS PASIRENGIMO TEIKTI INVESTICINES PASLAUGAS VERTINIMAS

 

28. Lietuvos Respublikoje įsteigtoms kredito įstaigoms teisę teikti investicines paslaugas suteikia kredito įstaigos licencija. Kredito įstaiga gali teikti investicines paslaugas tik įkūrusi specializuotą vidaus struktūrinį padalinį ir Lietuvos bankui įvertinus jos pasirengimą teikti investicines paslaugas. Kad Lietuvos bankas galėtų įvertinti, ar kredito įstaiga yra pasirengusi teikti investicines paslaugas, kredito įstaiga Lietuvos bankui privalo pateikti Aprašo 2 priede nustatytos formos prašymą įvertinti kredito įstaigos pasirengimą teikti investicines paslaugas su prašymo formoje nurodytais priedais.

29. Lietuvos banko sprendimas dėl kredito įstaigos pasirengimo teikti investicines paslaugas priimamas per terminus, nustatytus kredito įstaigos licencijavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

30. Jeigu jau turimoje kredito įstaigos licencijoje investicinių paslaugų teikimas nenumatytas, kredito įstaiga, siekdama teikti investicines paslaugas, turi kreiptis į Lietuvos banką dėl licencijos papildymo, pateikdama Aprašo 2 priede nustatytos formos prašymą su prašymo formoje nurodytais priedais. Lietuvos banko sprendimas dėl kredito įstaigos pasirengimo teikti investicines paslaugas priimamas per 3 mėnesius nuo visų reikalingų dokumentų ir informacijos pateikimo.

31. Kredito įstaiga, nutraukdama investicinių paslaugų teikimą, turi Lietuvos bankui pateikti Aprašo 12.6 ir 12.8.1–12.8.3 papunkčiuose nurodytą informaciją.

 

X SKYRIUS

PRAŠYMAS ĮRAŠYTI ASMENĮ Į VIEŠĄJĮ PRIKLAUSOMŲ TARPININKŲ SĄRAŠĄ, SPRENDIMO PRIĖMIMAS IR SĄRAŠO DUOMENYS

 

32. Finansų maklerio įmonė arba investicines paslaugas teikianti kredito įstaiga, siekdama paskirti priklausomą tarpininką, turi pateikti Lietuvos bankui Aprašo 3 priede nustatytos formos prašymą įrašyti asmenį į Viešąjį priklausomų tarpininkų sąrašą (toliau – Sąrašas).

33. Į Sąrašą gali būti įrašomas:

33.1. fizinis asmuo, atitinkantis Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 03-111 „Dėl Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“, 155 punkte nustatytas sąlygas;

33.2. fizinis asmuo, atestuotas finansų makleris;

33.3. juridinis asmuo, kurio administracijos vadovas ir (arba) darbuotojas (darbuotojai), atstovaujantis (atstovaujantys) juridiniam asmeniui, jam veikiant kaip priklausomam tarpininkui, atitinka Aprašo 33.1 arba 33.2 papunkčiuose nustatytas sąlygas.

34. Į Sąrašą gali būti įrašomas tik juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, arba fizinis asmuo, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis arba turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

35. Į Sąrašą negali būti įrašomas juridinis asmuo, kuris turi veiklos licenciją teikti investicines paslaugas arba verstis investicine veikla.

36. Lietuvos bankas sprendimą įrašyti asmenį į Sąrašą priima per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Lietuvos bankui paprašius patikslinti prašymą ar pateikti papildomus paaiškinimus ir (arba) dokumentus, sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo patikslintos informacijos gavimo. Asmuo į Sąrašą įrašomas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

37. Sąraše nurodomi šie duomenys:

37.1. priklausomo tarpininko vardas ir pavardė, jeigu tarpininkas yra fizinis asmuo, arba pavadinimas ir juridinio asmens kodas, jeigu tarpininkas yra juridinis asmuo;

37.2. finansų maklerio įmonės arba kredito įstaigos, kurios vardu veikia priklausomas tarpininkas, pavadinimas ir juridinio asmens kodas arba kitas asmenį identifikuojantis kodas.

38. Asmuo išbraukiamas iš Viešojo priklausomų tarpininkų sąrašo, kai:

38.1. Lietuvos bankas gauna finansų maklerio įmonės arba kredito įstaigos prašymą išbraukti jos priklausomą tarpininką iš Sąrašo;

38.2. Lietuvos bankas gauna priklausomo tarpininko prašymą išbraukti jį iš Sąrašo;

38.3. finansų maklerio įmonė, kredito įstaiga arba priklausomas tarpininkas nutraukia veiklą Lietuvos Respublikoje, yra bankrutuojantis ar likviduojamas;

38.4. Lietuvos bankas priima sprendimą išbraukti jį iš Sąrašo, jei priklausomas tarpininkas arba finansų maklerio įmonė ar kredito įstaiga, kuriai priklausomas tarpininkas atstovauja, pažeidė teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius investicinių paslaugų teikimą.

39. Išbraukus asmenį iš Sąrašo, asmuo neturi teisės vykdyti priklausomo tarpininko veiklos.

 

XI SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE PASIKEITUSIUS DUOMENIS

 

40.

KEISTA:

2022 02 10 nutarimu Nr. 03-26 (nuo 2022 02 15)

(TAR, 2022, Nr. 2022-02549)

 

Finansų maklerio įmonė, investicines paslaugas teikianti kredito įstaiga, rinkos operatorius privalo per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos banką apie buveinės ir įstatų (terminą skaičiuojant nuo įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos) pasikeitimus.

______________

 

Licencijų ir leidimų pagal Lietuvos

Respublikos finansinių priemonių rinkų

įstatymą išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖS LICENCIJĄ

 

Juridinio pavadinimas (teisinė forma)

Juridinio asmens kodas

 

 

 

Filialų pavadinimai ir adresai

 

Naudojamų prekių ženklų pavadinimai

 

 

 

 

 

(Pažymėti x)

Prašome išduoti finansų maklerio įmonės licenciją

 

Prašome papildyti finansų maklerio įmonės licenciją

 

 

Adresas

(savivaldybė, miestas, gatvė, namo numeris, patalpos numeris, pašto kodas, tinklalapio adresas)

Kontaktinė informacija

Telefonas

El. paštas

 

KEISTA (lentelė):

2022 02 10 nutarimu Nr. 03-26 (nuo 2022 02 15)

(TAR, 2022, Nr. 2022-02549)

 

(Pažymėti x)

Finansų maklerio įmonės kategorija

A kategorija

 

B kategorija

 

C kategorija

 

 

 

Investicinės paslaugos

1) pavedimų priėmimas ir perdavimas

 

2) pavedimų vykdymas klientų sąskaita

 

3) sandorių sudarymas savo sąskaita

 

4) finansinių priemonių portfelio valdymas

 

5) investavimo rekomendacijų teikimas

 

6) finansinių priemonių pasirašymas ir (arba) platinimas įsipareigojant jas išplatinti

 

7) finansinių priemonių platinimas neįsipareigojant jas išplatinti

 

8) daugiašalės prekybos sistemos administravimas

 

9) organizuotos prekybos sistemos administravimas

 

Papildomos paslaugos

1) finansinių priemonių saugojimas, apskaita ir valdymas klientų sąskaita, įskaitant turto saugojimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas, tokias kaip pinigų ar finansinio užstato valdymas, išskyrus vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą aukščiausiu lygiu

 

2) suteikimas investuotojui kredito ar paskolos, kuriais naudodamasis investuotojas gali sudaryti sandorį dėl vienos ar kelių finansinių priemonių, o kreditą ar paskolą suteikianti įmonė pati dalyvauja sudarant sandorį

 

3) įmonių konsultavimas kapitalo struktūros, verslo strategijos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, taip pat patarimai ir paslaugos, susijusios su įmonių reorganizavimu ir įsigijimu

 

4) užsienio valiutos keitimo paslaugos, kai jos yra susijusios su investicinių paslaugų teikimu

 

5) investiciniai tyrimai, finansinė analizė ar kitos bendro pobūdžio rekomendacijos, susijusios su sandoriais dėl finansinių priemonių

 

6) su finansinių priemonių platinimu susijusios paslaugos

 

7) investicinės paslaugos ir papildomos paslaugos, susijusios su finansinėmis priemonėmis, turtu ar kitais objektais, su kuriais yra susietos išvestinės finansinės priemonės, nurodytos Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 15 dalies 5, 6, 7 ir 10 punktuose, su sąlyga, kad teikiamos investicinės paslaugos ar papildomos paslaugos arba vykdoma investicinė veikla yra susijusi su šiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis

 

 

Asmenų, įsigyjančių (turinčių) pareiškėjo kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, sąrašas

1....

2....

...

(asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ir įsigyjama (turima) kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, procentais)

 

Pareiškėjo vadovų, nurodytų Įstatymo 3 straipsnio 78 dalyje, sąrašas

1....

2....

...

(vardas ir pavardė, pareigos)

Finansų makleriai

Vardas ir pavardė

Licencijos Nr.

Priėmimo į darbą data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEISTA (lentelė):

2022 02 10 nutarimu Nr. 03-26 (nuo 2022 02 15)

(TAR, 2022, Nr. 2022-02549)

 

Pridedamų dokumentų sąrašas

Pridedami dokumentai

Priedų numeriai (pavadinimai) ir lapų skaičius arba nepateikimo priežastys

Atstovo teisę atstovauti patvirtinantis dokumentas

 

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava už finansų maklerio įmonės licencijos išdavimą

 

Informacija apie kapitalą, nustatyta Reglamento Nr. 2017/1943 2 straipsnyje

 

Informacija apie akcininkus, nustatyta Reglamento Nr. 2017/1943 3 straipsnyje (3 straipsnio b dalyje nurodyta informacija pateikiama akcininko užpildytoje įsigijimo anketoje kartu su prie šios anketos pridedamais dokumentais)

 

Informacija apie valdymo organą ir veiklai vadovaujančius asmenis, nustatyta Reglamento Nr. 2017/1943 4 straipsnyje (4 straipsnio a dalyje nurodyta informacija pateikiama vadovo užpildytoje vadovo anketoje kartu su prie šios anketos pridedamais dokumentais)

 

Informacija apie atitikties pareigūną, pateikiama atitikties pareigūno užpildytoje vadovo anketoje kartu su prie šios anketos pridedamais dokumentais

 

Finansinė informacija, nustatyta Reglamento Nr. 2017/1943 5 straipsnyje

 

2021 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2021/2284, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2033 taikymu investicinių įmonių informacijos teikimo priežiūros institucijoms ir jos atskleidimo srityje

 

Informacija apie įmonę, nustatyta Reglamento 2017/1943 6 straipsnyje, t. y.:

1) ateinančių trejų metų pradinių veiksmų programa, įskaitant informaciją apie planuojamą reguliuojamą ir nereguliuojamą veiklą, taip pat išsamią informaciją apie geografinį pasiskirstymą ir investicinės įmonės vykdysimą veiklą. Susijusi veiksmų programos informacija apima:

i) būsimų klientų ir tikslinių investuotojų gyvenamąją vietą ir buveinę,

ii) rinkodaros ir reklamos veiklą bei susitarimus, įskaitant pasiūlymo ir reklamos dokumentų kalbas; valstybių narių, kuriose reklaminiai skelbimai yra labiausiai matomi ir dažniausiai skelbiami, identifikavimą; reklamos dokumentų rūšį (siekiant įvertinti, kur bus daugiausia įgyvendinama faktinė rinkodara),

iii) tiesioginės rinkodaros subjektų, finansinio investavimo konsultantų ir platintojų tapatybę ir jų veiklos geografinę padėtį,

2) išsami informacija apie įmonės auditorius, jei ji turima paraiškos gauti veiklos leidimą pateikimo metu,

3) įmonės organizacinė struktūra ir vidaus kontrolės sistemos, kurios apima:

i) organizacinę struktūrą (Įstatymo 16 straipsnio 1 dalis),

ii) sprendimų priėmimo procedūras (2016 m. balandžio 25 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/565, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma nuostatomis dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų bei veiklos sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų (toliau – Reglamentas 2017/565) 21 straipsnio 1 dalies a punktas),

iii) atitinkamų asmenų supažindinimo su procedūromis tvarką (Reglamento 2017/565 21 straipsnio 1 dalies b punktas),

iv) vidaus atskaitomybę ir informacijos perdavimą nustatančią tvarką (Reglamento 2017/565 21 straipsnio 1 dalies e punktas),

v) funkcijų atskyrimą nustatančią tvarką (Reglamento 2017/565 21 straipsnio 1 dalies g punktas),

vi) vidaus funkcijų (valdymo ir priežiūros) vadovų asmens duomenis, įskaitant išsamų gyvenimo aprašymą, kuriame nurodomas atitinkamas išsilavinimas ir profesinis mokymas bei profesinė patirtis,

vii) išteklių (ypač žmogiškųjų ir techninių), skirtų įvairiai planuojamai veiklai, aprašymą,

viii) veiklos organizavimo politiką ir procedūras (Įstatymo 16 straipsnio 1 dalis),

ix) paaiškinimą, kaip įmonė vykdys savo prudencinius ir veiklos vykdymo reikalavimus,

4) klientų finansinių priemonių ir lėšų laikymo atveju – informacija, rodanti bet kurias klientų turto apsaugos priemones (ypač, jei finansinės priemonės ir lėšos laikomos pas saugotoją, – saugotojo pavadinimą ir susijusias sutartis),

5) klientų finansinių priemonių saugojimo tvarka (Įstatymo 16 straipsnio 16 dalis),

6) klientų lėšų saugojimo tvarka (Įstatymo 16 straipsnio 17 dalis),

7) darbuotojų kvalifikacijos užtikrinimo tvarka (Įstatymo 16 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnio 1 dalis ir Reglamento 2017/565 21 straipsnio 1 dalies d punktas),

8) atlygio nustatymo politika ir procedūros (Įstatymo 155 straipsnis ir Reglamento 2017/565 27 straipsnio 1 dalis),

9) vadovų, darbuotojų ir priklausomų tarpininkų sandorių sudarymo savo sąskaita tvarka (Įstatymo 16 straipsnio 1 dalis ir Reglamento 2017/565 29 straipsnio 1 dalis),

10) produktų valdymo procedūros finansinių priemonių leidėjams (Įstatymo 16 straipsnio 3 dalis),

11) produktų valdymo procedūros finansinių priemonių platintojams (Įstatymo 16 straipsnio 7 dalis),

12) apskaitos procedūros (Įstatymo 16 straipsnio 11 dalis),

13) duomenų apie suteiktas paslaugas, vykdytą veiklą ir sudarytus sandorius kūrimo, saugojimo ir atkūrimo tvarka (Įstatymo 16 straipsnio 12 dalis ir Reglamento 2017/565 21 straipsnio 1 dalies f punktas),

14) informacija apie investicinės įmonės paraiškos tapti buveinės valstybės narės investuotojų kompensavimo sistemos nare statusą arba, jei turima, investuotojų kompensavimo sistemos narystės įrodymas,

15) išorės subjektams perduotų vykdyti funkcijų, paslaugų arba veiklos (arba tų, kurias ketinama perduoti vykdyti) sąrašas ir su išorės paslaugų teikėjais sudarytų ar numatomų sudaryti sutarčių sąrašas ir ištekliai (visų pirma žmogiškieji ir techniniai ištekliai, taip pat vidaus kontrolės sistema), skirti perduotoms funkcijoms, paslaugoms arba veiklai kontroliuoti,

16) procedūros, taikomos siekiant užtikrinti, kad trečiajam asmeniui patikint atlikti tokias įmonės funkcijas, kurios turi ypatingą reikšmę užtikrinant nuolatinį ir kokybišką investicinių paslaugų teikimą, būtų išvengta papildomos nepateisinamos veiklos rizikos (Įstatymo 16 str. 10 d.),

17) interesų konfliktų, kylančių teikiant investicines ir papildomas paslaugas, nustatymo, prevencijos ir valdymo priemonės ir produktų valdymo priemonių aprašymas bei interesų konfliktų valdymo procedūros (Įstatymo 16 str. 2 d.),

18) įmonės veiklos stebėjimo sistemų, įskaitant, jei yra, atsarginių sistemų, taip pat sistemų ir rizikos kontrolės priemonių, jei įmonė nori vykdyti algoritminę prekybą ir (arba) suteikti tiesioginę elektroninę prieigą, aprašymas,

19) atitikties užtikrinimo politika ir procedūros (Įstatymo 16 str. 1 d.),

20) išsami informacija apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo ir valdymo sistemas,

21) veiklos tęstinumo planai, įskaitant sistemas ir žmogiškuosius išteklius (pagrindinius darbuotojus),

22) įrašų valdymo, registravimo ir saugojimo politika,

23) įmonės procedūrų vadovo aprašymas.

 

Informacija apie daugiašalę prekybos sistemą ir organizuotą prekybos sistemą, nustatyta Reglamente Nr. 2016/824

 

Kiti pridedami dokumentai

(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę, nurodydami teikiamų dokumentų pavadinimus)

 

 

Patvirtinu, kad šiame prašyme ir prie jo pridedamuose dokumentuose pateikta visa teisės aktuose nustatyta informacija, o pateikti duomenys yra teisingi ir aktualūs.

 

Suprantu ir neprieštarauju, kad Lietuvos bankas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka tikrintų šiame prašyme ir kituose dokumentuose pateikiamą informaciją ir duomenis. Sutinku, kad Lietuvos bankas, tikrindamas šiame prašyme ir kituose patiektuose dokumentuose nurodytus duomenis ir informaciją, pasitelktų atitinkamas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atskleista Lietuvos bankui pateikta informacija ir duomenys.

 

Užpildymo data

 

 

Vardas ir pavardė, pareigos (jeigu pasirašo juridinio asmens darbuotojas), parašas

 

______________

 

Licencijų ir leidimų pagal Lietuvos

Respublikos finansinių priemonių rinkų

įstatymą išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

PRAŠYMAS ĮVERTINTI KREDITO ĮSTAIGOS PASIRENGIMĄ TEIKTI INVESTICINES PASLAUGAS

 

Juridinio asmens pavadinimas (teisinė forma)

Juridinio asmens kodas

 

 

 

Adresas

(savivaldybė, miestas, gatvė, namo numeris, patalpos numeris, pašto kodas, tinklalapio adresas)

Kontaktinė informacija

Telefonas

El. paštas

Investicinės paslaugos

1) pavedimų priėmimas ir perdavimas

 

2) pavedimų vykdymas klientų sąskaita

 

3) sandorių sudarymas savo sąskaita

 

4) finansinių priemonių portfelio valdymas

 

5) investavimo rekomendacijų teikimas

 

6) finansinių priemonių pasirašymas ir (arba) platinimas įsipareigojant jas išplatinti

 

7) finansinių priemonių platinimas neįsipareigojant jas išplatinti

 

8) daugiašalės prekybos sistemos administravimas

 

9) organizuotos prekybos sistemos administravimas

 

Papildomos paslaugos

1) finansinių priemonių saugojimas, apskaita ir valdymas klientų sąskaita, įskaitant turto saugojimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas, tokias kaip pinigų ar finansinio užstato valdymas, išskyrus vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą aukščiausiu lygiu

 

2) suteikimas investuotojui kredito ar paskolos, kuriais naudodamasis investuotojas gali sudaryti sandorį dėl vienos ar kelių finansinių priemonių, o kreditą ar paskolą suteikianti įmonė pati dalyvauja sudarant sandorį

 

3) įmonių konsultavimas kapitalo struktūros, verslo strategijos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, taip pat patarimai ir paslaugos, susijusios su įmonių reorganizavimu ir įsigijimu

 

4) užsienio valiutos keitimo paslaugos, kai jos yra susijusios su investicinių paslaugų teikimu

 

5) investiciniai tyrimai, finansinė analizė ar kitos bendro pobūdžio rekomendacijos, susijusios su sandoriais dėl finansinių priemonių

 

6) su finansinių priemonių platinimu susijusios paslaugos

 

7) investicinės paslaugos ir papildomos paslaugos, susijusios su finansinėmis priemonėmis, turtu ar kitais objektais, su kuriais yra susietos išvestinės finansinės priemonės, nurodytos Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 15 dalies 5, 6, 7 ir 10 punktuose, su sąlyga, kad teikiamos investicinės paslaugos ar papildomos paslaugos arba vykdoma investicinė veikla yra susijusi su šiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis

 

 

 

 

 

 

 

Finansų makleriai

Vardas ir pavardė

Licencijos Nr.

Priėmimo į darbą data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEISTA (lentelė):

2022 02 10 nutarimu Nr. 03-26 (nuo 2022 02 15)

(TAR, 2022, Nr. 2022-02549)

 

Pridedamų dokumentų sąrašas

Pridedami dokumentai

Priedų numeriai (pavadinimai) ir lapų skaičius arba nepateikimo priežastys

Atstovo teisę atstovauti patvirtinantis dokumentas

 

Specializuoto vidaus struktūrinio padalinio nuostatai

 

Informacija apie įmonę, nustatyta Reglamento 2017/1943 6 straipsnyje, t. y.:

1) ateinančių trejų metų pradinių veiksmų programa, įskaitant informaciją apie planuojamą reguliuojamą ir nereguliuojamą veiklą, taip pat išsamią informaciją apie geografinį pasiskirstymą ir investicinės įmonės vykdysimą veiklą. Susijusi veiksmų programos informacija apima:

i) būsimų klientų ir tikslinių investuotojų gyvenamąją vietą ir buveinę,

ii) rinkodaros ir reklamos veiklą bei susitarimus, įskaitant pasiūlymo ir reklamos dokumentų kalbas; valstybių narių, kuriose reklaminiai skelbimai yra labiausiai matomi ir dažniausiai skelbiami, identifikavimą; reklamos dokumentų rūšį (siekiant įvertinti, kur bus daugiausia įgyvendinama faktinė rinkodara),

iii) tiesioginės rinkodaros subjektų, finansinio investavimo konsultantų ir platintojų tapatybę ir jų veiklos geografinę padėtį,

2) išsami informacija apie įmonės auditorius, jei ji turima paraiškos gauti veiklos leidimą pateikimo metu,

3) įmonės organizacinė struktūra ir vidaus kontrolės sistemos, kurios apima:

i) organizacinę struktūrą (Įstatymo 16 straipsnio 1 dalis),

ii) sprendimų priėmimo procedūras (2016 m. balandžio 25 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/565, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma nuostatomis dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų bei veiklos sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų (toliau – Reglamentas 2017/565) 21 straipsnio 1 dalies a punktas),

iii) atitinkamų asmenų supažindinimo su procedūromis tvarką (Reglamento 2017/565 21 straipsnio 1 dalies b punktas),

iv) vidaus atskaitomybę ir informacijos perdavimą nustatančią tvarką (Reglamento 2017/565 21 straipsnio 1 dalies e punktas),

v) funkcijų atskyrimą nustatančią tvarką (Reglamento 2017/565 21 straipsnio 1 dalies g punktas),

vi) vidaus funkcijų (valdymo ir priežiūros) vadovų asmens duomenis, įskaitant išsamų gyvenimo aprašymą, kuriame nurodomas atitinkamas išsilavinimas ir profesinis mokymas bei profesinė patirtis,

vii) išteklių (ypač žmogiškųjų ir techninių), skirtų įvairiai planuojamai veiklai, aprašymą,

viii) veiklos organizavimo politiką ir procedūras (Įstatymo 16 straipsnio 1 dalis),

ix) paaiškinimą, kaip įmonė vykdys savo prudencinius ir veiklos vykdymo reikalavimus,

4) klientų finansinių priemonių ir lėšų laikymo atveju – informacija, rodanti bet kurias klientų turto apsaugos priemones (ypač, jei finansinės priemonės ir lėšos laikomos pas saugotoją, – saugotojo pavadinimą ir susijusias sutartis),

5) klientų finansinių priemonių saugojimo tvarka (Įstatymo 16 straipsnio 16 dalis),

6) klientų lėšų saugojimo tvarka (Įstatymo 16 straipsnio 17 dalis),

7) darbuotojų kvalifikacijos užtikrinimo tvarka (Įstatymo 16 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnio 1 dalis ir Reglamento 2017/565 21 straipsnio 1 dalies d punktas),

8) atlygio nustatymo politika ir procedūros (Įstatymo 155 straipsnis ir Reglamento 2017/565 27 straipsnio 1 dalis),

9) vadovų, darbuotojų ir priklausomų tarpininkų sandorių sudarymo savo sąskaita tvarka (Įstatymo 16 straipsnio 1 dalis ir Reglamento 2017/565 29 straipsnio 1 dalis),

10) produktų valdymo procedūros finansinių priemonių leidėjams (Įstatymo 16 straipsnio 3 dalis),

11) produktų valdymo procedūros finansinių priemonių platintojams (Įstatymo 16 straipsnio 7 dalis),

12) apskaitos procedūros (Įstatymo 16 straipsnio 11 dalis),

13) duomenų apie suteiktas paslaugas, vykdytą veiklą ir sudarytus sandorius kūrimo, saugojimo ir atkūrimo tvarka (Įstatymo 16 straipsnio 12 dalis ir Reglamento 2017/565 21 straipsnio 1 dalies f punktas),

14) informacija apie investicinės įmonės paraiškos tapti buveinės valstybės narės investuotojų kompensavimo sistemos nare statusą arba, jei turima, investuotojų kompensavimo sistemos narystės įrodymas,

15) išorės subjektams perduotų vykdyti funkcijų, paslaugų arba veiklos (arba tų, kurias ketinama perduoti vykdyti) sąrašas ir su išorės paslaugų teikėjais sudarytų ar numatomų sudaryti sutarčių sąrašas ir ištekliai (visų pirma žmogiškieji ir techniniai ištekliai, taip pat vidaus kontrolės sistema), skirti perduotoms funkcijoms, paslaugoms arba veiklai kontroliuoti,

16) procedūros, taikomos siekiant užtikrinti, kad trečiajam asmeniui patikint atlikti tokias įmonės funkcijas, kurios turi ypatingą reikšmę užtikrinant nuolatinį ir kokybišką investicinių paslaugų teikimą, būtų išvengta papildomos nepateisinamos veiklos rizikos (Įstatymo 16 str. 10 d.),

17) interesų konfliktų, kylančių teikiant investicines ir papildomas paslaugas, nustatymo, prevencijos ir valdymo priemonės ir produktų valdymo priemonių aprašymas bei interesų konfliktų valdymo procedūros (Įstatymo 16 str. 2 d.),

18) įmonės veiklos stebėjimo sistemų, įskaitant, jei yra, atsarginių sistemų, taip pat sistemų ir rizikos kontrolės priemonių, jei įmonė nori vykdyti algoritminę prekybą ir (arba) suteikti tiesioginę elektroninę prieigą, aprašymas,

19) atitikties užtikrinimo politika ir procedūros (Įstatymo 16 str. 1 d.),

20) išsami informacija apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo ir valdymo sistemas,

21) veiklos tęstinumo planai, įskaitant sistemas ir žmogiškuosius išteklius (pagrindinius darbuotojus),

22) įrašų valdymo, registravimo ir saugojimo politika,

23) įmonės procedūrų vadovo aprašymas.

 

Informacija apie specializuoto struktūrinio padalinio vadovą, pateikiama vadovo užpildytoje vadovo anketoje kartu su prie šios anketos pridedamais dokumentais, ir Reglamento Nr. 2017/1943 6 straipsnio c dalies i punkte nurodyta informacija

 

Informacija apie atitikties pareigūną, pateikiama atitikties pareigūno užpildytoje vadovo anketoje kartu su prie šios anketos pridedamais dokumentais

 

Informacija apie daugiašalę prekybos sistemą ir organizuotą prekybos sistemą, nustatyta Reglamente Nr. 2016/824

 

Kiti pridedami dokumentai

(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę, nurodydami teikiamų dokumentų pavadinimus)

 

 

Patvirtinu, kad šiame prašyme ir prie jo pridedamuose dokumentuose pateikta visa teisės aktuose nustatyta informacija, o pateikti duomenys yra teisingi ir aktualūs.

 

Suprantu ir neprieštarauju, kad Lietuvos bankas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka tikrintų šiame prašyme ir kituose dokumentuose pateikiamą informaciją ir duomenis. Sutinku, kad Lietuvos bankas, tikrindamas šiame prašyme ir kituose patiektuose dokumentuose nurodytus duomenis ir informaciją, pasitelktų atitinkamas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atskleista Lietuvos bankui pateikta informacija ir duomenys.

 

Užpildymo data

 

 

Vardas ir pavardė, pareigos (jeigu pasirašo juridinio asmens darbuotojas), parašas

 

______________

 

Licencijų ir leidimų pagal Lietuvos

Respublikos finansinių priemonių rinkų

įstatymą išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

PRAŠYMAS ĮRAŠYTI ASMENĮ Į VIEŠĄJĮ PRIKLAUSOMŲ TARPININKŲ SĄRAŠĄ

 

Finansų maklerio įmonės arba kredito įstaigos pavadinimas ir teisinė forma

Juridinio asmens kodas ar kitas identifikacinis numeris

 

 

 

Įsisteigimo valstybė

 

Priežiūros institucijos pavadinimas

 

Buveinės adresas

(savivaldybė, miestas, gatvė, namo numeris, patalpos numeris, pašto kodas, tinklalapio adresas)

Kontaktinė informacija

Kontaktinis asmuo:

Telefonas:

El. paštas:

 

 

 

Prašome įrašyti į Viešąjį priklausomų tarpininkų sąrašą (pažymėti vieną)

 

Fizinį asmenį, atitinkantį Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 03-111 „Dėl Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Organizavimo taisyklės), 155 punkte nustatytas sąlygas

 

 

Fizinį asmenį, atestuotą finansų maklerį

 

 

Juridinį asmenį

 

 

Priklausomo tarpininko vardas ir pavardė (pavadinimas)

Asmens kodas (juridinio asmens kodas)

 

 

 

Adresas

(savivaldybė, miestas, gatvė, namo numeris, patalpos numeris, pašto kodas, tinklalapio adresas)

Kontaktinė informacija

Telefonas:

El. paštas:

 

 

 

 

Priklausomo tarpininko kvalifikacija

Pareigos, vardas ir pavardė (pildoma, jei priklausomas tarpininkas yra juridinis asmuo)

 

Ar yra atestuotas finansų makleris (TAIP/NE)[1]

 

Darbo patirtis[2]

Darbovietės pavadinimas

Pareigos

Datos (nuo – iki)

Už kokias veiklas atsakingas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymo teikėjo (finansų maklerio įmonės arba kredito įstaigos) deklaracija

- Patvirtinu, kad pagal mano turimus ir (arba) surinktus duomenis priklausomas tarpininkas atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

- Įsipareigoju priklausomam tarpininkui suteikti visą informaciją, reikalingą siekiant tinkamai atlikti priklausomo tarpininko pareigas, pagal poreikį organizuoti susijusius mokymus ar seminarus.

- Patvirtinu, kad pagal mano turimus ir surinktus duomenis priklausomas tarpininkas yra geros reputacijos, t. y. nėra baustas už nusikaltimus finansų sistemai ar padaręs sunkių nusikaltimų, nėra kitų, man žinomų, aplinkybių, dėl kurių būtų suabejota priklausomo tarpininko gera reputacija.

- Įsipareigoju nuolat stebėti ir prižiūrėti priklausomo tarpininko veiklą, siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytų reikalavimų finansų maklerio įmonei veikiant per priklausomus tarpininkus.

- Įsipareigoju nedelsdamas kreiptis į Lietuvos banką su prašymu išbraukti priklausomą tarpininką iš Viešojo priklausomų tarpininkų sąrašo, jei priimamas sprendimas nebeteikti paslaugų per priklausomą tarpininką arba atsiranda kitų aplinkybių, dėl kurių priklausomas tarpininkas negali laikytis arba nesilaiko jo veiklai keliamų reikalavimų.

 

 

 

 

Finansų maklerio įmonės vadovo vardas ir pavardė

Parašas

______________

 


[1] Jei TAIP, nepildoma lentelės dalis „Darbo patirtis“.

[2] Pateikiama informacija apie darbovietes, kuriose asmuo įgijo Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 03-111 „Dėl Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“, 155 punkte nurodytą patirtį.

Cituojami aktai: Išskleisti Suskleisti
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.