Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 ir 22 straipsnių papildymo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 124-5627)
  • 2020-01-01 Negaliojantis
    2002-12-27 Paskelbta
    2002-12-27 Įsigalioja
    2002-12-10 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2221 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-10324)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO 11 IR 22 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2002 m. gruodžio 10 d. Nr. IX-1272

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 31-1010; Nr. -1103991)

 

1 straipsnis. 11 straipsnio 2 dalies papildymas

Papildyti 11 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, gali pasiūlyti teismui administratoriaus kandidatūrą. Administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti ir kiti šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje išvardyti asmenys. Teismas turi teisę administratoriumi paskirti ir kitą asmenį, atitinkantį šio straipsnio reikalavimus. Jei asmuo, pateikdamas teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, ar kiti šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje išvardyti asmenys administratoriaus kandidatūros nepasiūlo, teismas privalo pats parinkti administratorių. Skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas privalo suderinti su šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija.“

 

2 straipsnis. 22 straipsnio 6 dalies papildymas

Papildyti 22 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Kreditorių susirinkimuose turi teisę dalyvauti bankrutuojančios įmonės savininkas (savininkai) arba jo atstovas, administratorius, valstybės ar savivaldybės įmonės steigėjo atstovas, įgaliotas akcininkų (pajininkų) atstovas, taip pat savivaldybės, kurios teritorijoje yra bankrutuojančios įmonės nekilnojamas turtas, įgaliotas atstovas. Teisę balsuoti turi tik kreditoriai.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo pri

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.