Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 31 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2018-12-28, Nr. 2018-21878)
 • 2019-01-01 Galiojantis
  2019-01-01 Įsigalioja
  2018-12-28 Paskelbta
  2018-12-20 Priimta
Pakeitimas Keičiamas aktas: 2016 m. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 31 IR 59 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-1847

Vilnius

 

1 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 31 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Pranešimas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai apie darbdavio daromus darbo ar kitų teisės normų pažeidimus, taip pat informacijos apie pažeidimą pateikimas Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ar kreipimasis į darbo ginčus nagrinėjantį organą dėl pažeistų teisių ar interesų gynybos negali būti laikomi veiksmais, pažeidžiančiais darbdavio turtinius ar neturtinius interesus. Darbuotojas negali būti dėl to persekiojamas ir jam negali būti taikomos jo interesus pažeidžiančios priemonės.“

 

2 straipsnis. 59 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 59 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Darbo sutartis šio straipsnio pagrindu negali būti nutraukta dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, dalyvavimo byloje prieš darbdavį, kaltinamą teisės pažeidimais, taip pat dėl kreipimosi į administracinius organus dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, santuokinės ir šeiminės padėties, ketinimo turėti vaiką (vaikų), įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir asociacijoms, amžiaus ar kitų diskriminacinių motyvų.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Skelbi

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.