Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2127)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

INFOLEX PASTABA: 2021 12 23 įstatymu Nr. XIV-838 (TAR, 2021, Nr. 2021-27730) nustatyta, kad iki įstatymo Nr. XIV-838 įsigaliojimo dienos (2022 01 01) Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu pripažintų valstybei svarbiais projektų teritorijų planavimo dokumentai rengiami ir tvirtinami pagal iki įstatymo Nr. XIV-838 įsigaliojimo dienos galiojusį teritorijų planavimo teisinį reglamentavimą.

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS

INVESTICIJŲ

ĮSTATYMAS

 

1999 m. liepos 7 d. Nr. VIII-1312

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

KEISTA:

2021 12 23 įstatymu Nr. XIV-838 (nuo 2022 01 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-27730)

 

1. Šis įstatymas nustato investavimo Lietuvos Respublikoje sąlygas, investuotojų teises ir šiame įstatyme nurodytų investicijų apsaugos priemones.

2. Valstybės ir savivaldybių investavimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatyme ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.

3. Investavimo į komercinius bankus, kitas kredito įstaigas, draudimo įmones ir kitas finansine veikla besiverčiančias įmones ypatumus nustato šių įmonių ir įstaigų veiklą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos įstatymai.

4. Šio įstatymo ketvirtajame2 skirsnyje nustatytas specialus teisinis reguliavimas taikomas investavimui į stambius projektus skat

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.