Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 4-2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2019-05-06, Nr. 2019-07322)
 • 2019-05-07 Galiojantis
  2019-05-07 Įsigalioja
  2019-05-06 Paskelbta
  2019-04-26 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREKYBINĖS LAIVYBOS ĮSTATYMO NR. I-1513 42 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. balandžio 26 d. Nr. XIII-2086

Vilnius

 

1 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 42 straipsnio 4 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) fizinis asmuo arba įmonės darbuotojas, kuriam įmonės vadovo sprendimu pavesta vykdyti laivų agentavimo veiklą, privalo mokėti anglų kalbą (oficiali jūrų praktikoje vartojama kalba), turėti aukštąjį (arba jam prilygintą) technologijos mokslų studijų krypčių grupės jūrų technologijos krypties ar inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės jūrų inžinerijos krypties arba ne žemesnį kaip koleginį verslo ir viešosios vadybos studijų krypties grupės išsilavinimą arba ne mažesnę negu 3 metų laivų agentavimo darbo patirtį;“.

2. Pakeisti 42 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Asmenys, pageidaujantys teikti laivų agentavimo paslaugas, susisiekimo ministro nustatyta tvarka pateikia Transporto saugos administracijai prašymą ir kitus dokumentus, kuriais patvirtinama atitiktis šio straipsnio 4 dalies 1, 3 ir 4 punktuose nustatytiems reikalavimams. Transporto saugos administracija, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, turi teisę iš valstybės registrų ar informacinių sistemų gauti as

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.