Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymas (TAR, 2019-05-06, Nr. 2019-07315; 2022-03-29, Nr. 2022-06191)
 • 2022-05-01 Galiojantis
  2019-06-01 Įsigalioja
  2019-05-06 Paskelbta
  2019-04-26 Priimta
Santrumpa: APLRĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2022 05 01

(TAR, 2022, Nr. 2022-06191)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENŲ PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ

ĮSTATYMAS

 

2019 m. balandžio 26 d. Nr. XIII-2077

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų, asmenų, pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą turinčių teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę (toliau – asmuo, turintis teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę), jų šeimos narių ir kitų šiame įstatyme nurodytų asmenų perkėlimo iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės ar jos dalies į Lietuvos Respubliką nuolat gyventi organizavimo, valstybės paramos jiems atvykti ir integruotis Lietuvos Respublikoje teikimo, perkeliamojo asmens statuso suteikimo (nesuteikimo) ir panaikinimo tvarką, taip pat perkeliamųjų asmenų teises ir pareigas Lietuvos Respublikoje ir kitus su šių asmenų perkėlimu į Lietuvos Respubliką susijusius klausimus.

2. Kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos šio įstatymo reglamentuojamiems teisiniams santykiams taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja šis įstatymas.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Humanitarinė krizė – įvykis ar įvykių seka (karas, teroro aktas, masinės riaušės, epidemija, badmetis, ekstremalioji situacija ir pan.), keliantys grėsmę užsienio valstybėje ar jos dalyje gyvenančių žmonių gyvybei, sveikatai, saugumui, turtui ir (arba) gerovei.

2. Pe

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.