Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
28 str. | Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2020-11-21
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2020-11-21
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 28 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

  1. Šis įstatymas, išskyrus 8 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 2 dalies nuostatą, pagal kurią Užimtumo tarnyba nepriima sprendimo, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius, jeigu nėra išnaudota kvota, 13, 16 ir 19 straipsnius, 20 straipsnio 2 ir 4 dalis, 29 straipsnį ir šio straipsnio 15 dalį, įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

  2. Šio įstatymo 19 straipsnis įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

  3. Šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalis, 16 straipsnis, 20 straipsnio 4 dalis įsigalioja Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojimo iš Europos Sąjungos dieną, o taikomos nuo pereinamojo laikotarpio, nustatyto 2020 m. sausio 24 d. Briuselyje ir Londone pasirašyto Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 126 straipsnyje (toliau – pereinamasis laikotarpis), pabaigos.

  KEISTA:

  2020 11 10 įstatymu Nr. XIII-3390 (nuo 2020 11 21)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-24539)

   

  4. Šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalies nuostata, pagal kurią Užimtumo tarnyba nepriima sprendimo, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius, jeigu nėra išnaudota kvota, ir 20 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

  5. Užsieniečių prašymai išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, pateikti iki šio įstatymo įsigaliojimo, baigiami nagrinėti ir sprendimai išduoti, pakeisti ar panaikinti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje priimami vadovaujantis iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusio Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.

  6. Leidimų dirbti išdavimo, panaikinimo ir sprendimų, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius, priėmimo procedūros, pradėtos iki šio įstatymo įsigaliojimo, baigiamos vadovaujantis iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusio Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.

  7. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pateikti prašymai įtraukti į patvirtintų įmonių sąrašą baigiami nagrinėti vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis.

  8. Patvirtintų įmonių sąrašas, sudarytas iki šio įstatymo įsigaliojimo vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka, įsigaliojus šiam įstatymui, laikomas galiojančiu ir šio įstatymo nuostatos, susijusios su sąlygomis, kurios taikomos užsieniečiui atvykstant į įmonę, įrašytą į patvirtintų įmonių sąrašą, taikomos, jeigu įmonė į patvirtintų įmonių sąrašą įrašyta iki šio įstatymo įsigaliojimo. Įmonės, įtrauktos į patvirtintų įmonių sąrašą iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, iš šio sąrašo išbraukiamos šiame įstatyme nustatytais pagrindais, jeigu jie atsirado ar buvo nustatyti po šio įstatymo įsigaliojimo.

  9. Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos yra įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kaip Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai ir kurie gyvena Lietuvos Respublikoje, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatos, kurios taikomos Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams. Dokumentai, išduoti Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, galioja iki juose nurodytos galiojimo datos, išskyrus atvejus, kai Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams išduodamas šio straipsnio 12 ar 13 dalyje nurodytas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje.

  KEISTA:

  2020 11 10 įstatymu Nr. XIII-3390 (nuo 2020 11 21)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-24539)

   

  10. Jungtinės Karalystės piliečiai ir jų šeimos nariai, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos yra įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kaip Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai ir kurie pasibaigus pereinamajam laikotarpiui ketina gyventi Lietuvos Respublikoje ir pageidauja gauti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, turi kreiptis į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo. Migracijos departamentas sprendimą dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priima ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje gavimo dienos.

  KEISTA:

  2020 11 10 įstatymu Nr. XIII-3390 (nuo 2020 11 21)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-24539)

   

  11. NETEKO GALIOS:

  2020 11 10 įstatymu Nr. XIII-3390 (nuo 2020 11 21)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-24539)

   

  12. Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos yra įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje kaip Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai ir kurie kreipėsi į Migracijos departamentą dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo, išduodami leidimai nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje netaikant Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytų leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo sąlygų ir reikalavimų. Šiems asmenims leidimai nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išduodami 10 metų laikotarpiui. Jungtinės Karalystės piliečiai ir jų šeimos nariai teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje praranda, jeigu išvyksta iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip 5 metų iš eilės laikotarpiui.

  KEISTA:

  2020 11 10 įstatymu Nr. XIII-3390 (nuo 2020 11 21)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-24539)

   

  13. Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos yra įgiję teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai ir kurie kreipėsi į Migracijos departamentą dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo, išduodami leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje netaikant Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytų leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo sąlygų ir reikalavimų. Šiems asmenims leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išduodami 5 metų laikotarpiui.

  KEISTA:

  2020 11 10 įstatymu Nr. XIII-3390 (nuo 2020 11 21)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-24539)

   

  14. NETEKO GALIOS:

  2020 11 10 įstatymu Nr. XIII-3390 (nuo 2020 11 21)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-24539)

   

  15. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vidaus reikalų, užsienio reikalų, ekonomikos ir inovacijų bei socialinės apsaugos ir darbo ministrai ir kitos institucijos iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

   

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.