Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
2 str. | Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2024-09-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-02-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

  1. Akreditavimas – procedūra, kurios metu įgaliota institucija pripažįsta, kad įvertinta švietimo programa, švietimo teikėjas atitinka nustatytus reikalavimus.

  2. Bendrasis ugdymas – pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas.

  3. Formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti.

  4. Išsilavinimas – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama asmens tam tikro lygio branda, kompetencija, kvalifikacija.

  5. Karjera – asmeniui ir visuomenei reikšminga jo mokymosi, saviraiškos ir darbo veiklų bei vaidmenų visuma per visą jo gyvenimą.

  KEISTA:

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  6. Karjeros specialistas – asmuo, teikiantis profesinio informavimo ir konsultavimo, ugdymo karjerai paslaugas.

  KEISTA:

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  7. Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  8. Kvalifikacija – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama asmens turimų kompetencijų arba profesinės patirties ir turimų kompetencijų, reikalingų tam tikrai veiklai, visuma.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  9. Laisvasis mokytojas – fizinis asmuo, užsiimantis individualia švietimo teikėjo veikla.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  10. Lietuvos kvalifikacijų sandara – Lietuvos Respublikoje nustatytų kvalifikacijų, grindžiamų asmens veiklai reikalingomis kompetencijomis, lygių sistema.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  11. Lituanistinis švietimas – lietuvių kalbos, Lietuvos valstybės istorijos, kultūros mokymas ir supažindinimas su Lietuvos dabartimi, taip pat sąlygų saviraiškai lietuvių kalba užsienio valstybėse sudarymas.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  12. Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  13. Mokyklos bendruomenė – mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti asmenys, vienijami mokymo santykių ir bendrų švietimo tikslų.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  14. Mokyklos ūkio lėšos – netiesiogiai su švietimo procesu susijusios lėšos mokyklos ūkiui valdyti ir naudoti, mokiniams vežioti ir kitoms ūkio išlaidoms skiriamos lėšos.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  15. Mokymo lėšos – tiesiogiai švietimo procesui būtinos lėšos: darbo užmokesčiui pagal ugdymo planą, mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti, vadovėliams ir kitoms, įskaitant virtualiąsias, mokymo priemonėms, taip pat ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, mokyklos bibliotekai, psichologinei, specialiajai pedagoginei, specialiajai ir socialinei pedagoginei pagalbai, profesiniam orientavimui, mokyklų vykdomai sveikatos stiprinimo veiklai ir kitoms ugdymo reikmėms skiriamos lėšos.

  KEISTA:

  1. 2013 06 20 įstatymu Nr. XII-398 (nuo 2014 01 01)

  (Žin., 2013, Nr. 73-3655)

  2. 2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

  3. 2023 12 23 įstatymu Nr. XIV-2462 (nuo 2024 02 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-26033)

   

  16. Mokymosi forma – švietimo teikėjo siūlomas ir asmens pasirinktas mokymosi organizavimo būdas.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  161. Mokymo(si) programinė įranga – programinė įranga, skirta ugdymo programose nustatytų mokomųjų dalykų mokymui(si) ir mokymo(si) tikslams pasiekti.

  KEISTA:

  2023 12 23 įstatymu Nr. XIV-2462 (nuo 2024 02 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-26033)

   

  17. Mokinys – asmuo, kuris mokosi.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  18. Mokytojas – asmuo, ugdantis mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo švietimo programas.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  19. Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  20. Nevalstybinė mokykla – mokykla, kurios savininkė ar viena iš dalininkų nėra valstybė ar savivaldybė.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  21. Pedagogas – asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  22. Pedagogo kvalifikacija – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama asmens turimų kompetencijų arba profesinės patirties ir turimų kompetencijų, reikalingų mokiniams ugdyti, visuma.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  221. Prevencinė programa – planingų ir sistemingų priemonių, padedančių stiprinti mokinio asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius ir mažinti rizikos veiksnių įtaką, visuma.

  KEISTA:

  2016 10 18 įstatymu Nr. XII-2685 (nuo 2017 09 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-25852)

   

  23. Privalomasis švietimas – Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, ir užsieniečiams, turintiems teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, privalomas ir valstybės garantuojamas ugdymas iki 16 metų pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas.

  KEISTA:

  1. 2015 12 22 įstatymu Nr. XII-2213 (nuo 2016 09 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-00366)

  2. 2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  24. Savišvieta – savarankiškas mokymasis, kuris remiasi asmens iš įvairių šaltinių gaunamomis žiniomis ir jo praktine patirtimi.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  25. Savivaldybės mokykla – mokykla, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra savivaldybė (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis).

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  251.

  KEISTA:

  2016 10 18 įstatymu Nr. XII-2685 (nuo 2017 09 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-25852)

   

  Smurtas – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme. Šiame įstatyme išskiriamos šios smurto formos:

  1) patyčios – psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės kitam asmeniui daromi tyčiniai pasikartojantys veiksmai, kuriais siekiama pažeminti jo reputaciją ar orumą, jį įžeisti, įskaudinti ar kitaip sukelti jam psichologinę ar fizinę žalą;

  2) patyčios kibernetinėje erdvėje – patyčios iš kito asmens naudojantis informacinėmis technologijoms ir (ar) informacinės visuomenės informavimo priemonėmis, siekiant įbauginti tą asmenį, pakenkti jo reputacijai ar kitokiu būdu jį pažeminti, neatsižvelgiant į tai, ar patyčių informacija siunčiama asmeniškai, ar paskleidžiama neapibrėžtam gavėjų skaičiui;

  3) vaiko nepriežiūra – vaiko atstovo pagal įstatymą ir (ar) už vaiko priežiūrą atsakingo asmens nuolatinis nepakankamas pagrindinių vaiko fizinių ir dvasinių poreikių tenkinimas ar netenkinimas, keliantis grėsmę vaiko fizinei, protinei, emocinei ir socialinei sveikatai ir raidai.

  26. Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  27. Švietimas – ugdymas ir išsilavinimo teikimas, savišvieta; taip pat mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), švietimo įstaigų, mokytojų ir kitų švietimo teikėjų, švietimo pagalbos specialistų veiklų visuma.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  28. Švietimo įstaiga – mokykla arba švietimo pagalbos įstaiga.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  29. Švietimo pagalba – mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  30. Švietimo pagalbos įstaiga – įstaiga, kurios pagrindinė veikla – švietimo pagalbos teikimas.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  31. Švietimo programa – iš anksto apibrėžtos formaliojo arba neformaliojo švietimo veiklos, kuria siekiama numatyto rezultato, aprašymas.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  32. Švietimo programos modulis – iš anksto apibrėžta savarankiška švietimo programos dalis.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  33. Švietimo stebėsena – nuolatinė švietimo būklės ir kaitos analizė, vertinimas, prognozavimas.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  34. Švietimo teikėjas – mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti švietimą.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  35. Ugdymas – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimas bendraujant ir mokant.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  36. Valstybė narė – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė ar kita Europos ekonominės erdvės valstybė.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  37. Valstybinė mokykla – mokykla, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  371. Virtualioji mokymo(si) priemonė – mokymo(si) programinė įranga ar kita informacinių technologijų pagrindu sukurta ne fizinė mokymo(si) priemonė.

  KEISTA:

  2023 12 23 įstatymu Nr. XIV-2462 (nuo 2024 02 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-26033)

   

  372. Virtualiosios mokymo(si) priemonės interaktyvumas – virtualiosios mokymo(si) priemonės savybė palaikyti abipusę sąveiką su ugdymo proceso dalyviu ir reaguoti į jo veiksmus.

  KEISTA:

  2023 12 23 įstatymu Nr. XIV-2462 (nuo 2024 02 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-26033)

   

  38. Visuotinis švietimas – visiems Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams, turintiems teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, valstybės laiduojamas švietimas.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 04 07 įstatymu Nr. XII-2290 (nuo 2017 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-09857)

   

  39. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Visuomenės informavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme.

  KEISTA:

  1. 2016 10 18 įstatymu Nr. XII-2685 (nuo 2017 09 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-25852)

  2. 2020 06 25 įstatymu Nr. XIII-3101 (nuo 2021 01 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-15306)

  3. 2020 11 10 įstatymu Nr. XIII-3416 (nuo 2021 09 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-24587)

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Švietimo ir mokslo teisė“:
Adlex profesinė advokatų bendrija
Vilnius. Kontaktai
Advokatės S. Kupčiūnienės kontora
Kaunas. Kontaktai
Kauno advokatų kontora
Kaunas. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.